techlube hd

Transkrypt

techlube hd
TECHLUBE HD
SMAR DO UKŁADANIA KABLI NA BAZIE
WODY
Technical Data Sheet - Fiche Technique
Homologacje i specyfikacjami
Wymagania dla smarów do uk?adania kabli ?wiadectwo
audytu technicznego AU-NWT-000077
Zalecany po przeprowadzeniu testów zgodno?ci z kablami
Nexan
Materia? otulinowy Zalecane u?ycie smaru „TECHLUBE HD”
ZTV TKNetz 40
Wszystkie smary Techlube maj? podobn? chemi? i w?a?ciwo?ci.
Techlube HD_10693POPL Date : 19-05-2014 Written and checked by : MW-PK-CL-GH
Smar do kabli Techlube HD to niezwykle odporny smar na bazie wody do uk?adania podziemnych kabli
energetycznych. Zosta? opracowany specjalnie do ci??kich kabli i trudnych operacji ci?gni?cia kabli.
Zapewnia doskona?e zmniejszenie wspó?czynnika tarcia mi?dzy kablem a wszelkimi rodzajami
przepustów, w tym wieloma typami kana?ów betonowych. Doskona?? przyczepno?? do kabla przy mokrej
pogodzie i odporno?? na zmywanie w kana?ach wype?nionych wod?. Smar Techlube HD jest niepalnym,
nietoksycznym dla ?rodowiska i cz??ciowo biodegradowalne smarem do kabli odpowiednim do kabli
elektrycznych i energetycznych.
?atwy w nak?adaniu wysokowydajny polimerowy smar do kabli na bazie wody
Silne przyleganie do ?cianki kana?u/kabla zapewnia wydatne zmniejszenie tarcia
Zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabla podczas ci?gni?cia
Zapewnia typowy naci?g podczas monta?u kabla
Wysycha powoli, pozostawiaj?c cienk? warstewk? obni?aj?c? tarcie, która zachowuje w?a?ciwo?ci
?lizgowe.
Zachowuje smarowanie kana?ów, umo?liwiaj?c ?atwe wyjmowanie i ponowne montowanie kabli w
tym samym kanale w pó?niejszym czasie
Utrzymuje smarowanie otulin kablowych nawet przy zalanych wod? kana?ach
Stabilno?? temperaturowa
Nie zawiera soli, detergentów ani t?uszczów, które mog? obni?y? jako?? otuliny kabli
Nie powoduje zagro?enia dla ?rodowiska
Materia?y otulinowe do kabli zosta?y przebadane i spe?niaj? wymogi specyfikacji Insulated Conductor
Committee Guide P1210/D10:
Polietylen o wysokiej g?sto?ci
Polietylen liniowy o ma?ej g?sto?ci
Kauczuk naturalny
Polietylen chlorowany
Hypalon
Kauczuk etylenowo-propylenowy
Polietylen usieciowany
Polichlorek winylu
1/3
Europe - T. +33 297 437 690
Asia - T. +86 021 58131133 Canada - T. +1 450 641 8500
USA - T. +1 817 335 1826
www.socomore.com
Neopren
ZASTOSOWANIE
Techlube HD jest wolno schn?cym smarem ?elowym na bazie wody opracowanym specjalnie na potrzeby
maksymalnego zmniejszenia tarcia w wysokich naci?gach podczas trudnych operacji uk?adania kabli.
Uk?adanie podziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Monta? w wysokich naci?gach podczas trudnych operacji uk?adania kabli
Monta? podkana?ów
Wst?pne smarowanie kana?ów
SPOSÓB U?YCIA
Smar Techlube HD ma konsystencj? zapewniaj?c? wysok? przyczepno??, co umo?liwia ?atwe i proste
nak?adanie smaru na kabel zarówno r?cznie za pomoc? toreb Prelube, jak i za pomoc? dozownika i
metod? natrysku. W przypadku gdy potrzebne s? du?e ilo?ci smaru, Techlube HD mo?na pompowa?.
?adne próby dok?adnego oszacowania ilo?ci smaru, jakiego potrzeba do danego monta?u, nie dadz?
dok?adnego wyniku. Ogólnie rzecz bior?c, do?wiadczenie wykazuje, ?e mo?na poczyni? pewne trafne
za?o?enia. Poni?ej przedstawiono wzory, które, jak si? okazuje, mo?na przyj?? w przypadku wi?kszo?ci
instalacji. Jednak istniej? warunki terenowe, które mog? wymaga? mniej lub wi?cej smaru ni? obliczenia
zgodne z podanym wzorem. Znajomo?? warunków lokalnych i do?wiadczenie okazuje si? najlepszym
doradc? w tych sprawach.
Dla przepustów plastikowych (PVC, ABS, polietylen) nale?y stosowa? nast?puj?cy wzór:
Q = 0,0064 x L x D
Dla wielu rodzajów betonu, pustaków ceramicznych, w?óknocementu, wype?nienia w?óknem szklanym i
przepustów drewnianych nale?y stosowa? nast?puj?cy wzór:
Techlube HD_10693POPL Date : 19-05-2014 Written and checked by : MW-PK-CL-GH
Q = 0,0098 x L x D
Gdzie Q = Ilo?? potrzebnego smaru HD w litrach
Gdzie L = Ca?kowita d?ugo?? ci?gni?cia w metrach
Gdzie D = Wewn?trzna ?rednica poszczególnych przepustów w centymetrach
W?A?CIWO?CI TECHNICZNE
Wygl?d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lepka ciecz
G?sto?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oboj?tny
.................................................
ISO 2555 (at 25°C) 5400-7400 cPs
2/3
Europe - T. +33 297 437 690
Asia - T. +86 021 58131133 Canada - T. +1 450 641 8500
USA - T. +1 817 335 1826
www.socomore.com
OSTRZE?ENIA DOTYCZ?CE U?YCIA ORAZ PRZECHOWYWANIA
Brak podlegaj?cych zg?oszeniu substancji niebezpiecznych. Produkt ma bardzo niski wska?nik ostrej
toksyczno?ci doustnej, niemniej spo?ycie du?ej ilo?ci mo?e powodowa? nudno?ci i podra?nienie uk?adu
pokarmowego.
Temperatura przechowywania: temperatura otoczenia. Przechowywa? pojemniki zamkni?te, kiedy nie s?
w u?yciu.
Na podstawie danych dotycz?cych podobnych substancji i danych szacunkowych nie przewiduje si? ostrej
toksyczno?ci dla organizmów wodnych. W ka?dym przypadku nale?y zadba? o zapewnienie zgodno?ci z
przepisami UE, przepisami krajowymi i lokalnymi. ??czenie z innymi materia?ami mo?e poci?gn?? za sob?
konieczno?? zastosowania innego sposobu utylizacji.
Zgodnie z lokalnymi przepisami, w celu szerszych informacji na temat niebezpiecze?stwa produktu, nale?y
zapozna? si? z kart? charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Do stosowania przez wyspecjalizowane ekipy.
Ta karta anuluje i zast?puje poprzedni?.
Techlube HD_10693POPL Date : 19-05-2014 Written and checked by : MW-PK-CL-GH
Informacje zawarte w tej instrukcji s? podane w dobrej wierze, lecz maj? jedynie charakter orientacyjny i nie poci?gaj? z naszej strony ?adnych
zobowi?za? ani ?adnych gwarancji, zw?aszcza w przypadku naruszenia praw osób trzecich ze wzgl?du na stosowanie naszych wyrobów. Dane, które s?
tam podane opisuj? badania wykonane przez SOCOMORE, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych do wyrobu. Te dane nie
powinny zast?powa? w ?adnym wypadku bada? wst?pnych, które nale?y koniecznie wykona?, aby stwierdzi? przydatno?? wyrobu do ka?dego
okre?lonego przypadku. Prosimy o sprawdzenie we wszystkich przypadkach przepisów lokalnych, maj?cych zastosowanie do naszego wyrobu. W
przypadku jakichkolwiek pyta?, prosimy o kontakt.
3/3
Europe - T. +33 297 437 690
Asia - T. +86 021 58131133 Canada - T. +1 450 641 8500
USA - T. +1 817 335 1826
www.socomore.com

Podobne dokumenty