Regulamin konkursu chemiczno-fizycznego

Transkrypt

Regulamin konkursu chemiczno-fizycznego
Regulamin konkursu fizycznego
PT. „Z FIZYKĄ ZA PAN BRAT”
§1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Armii
„Poznań” w Jaraczewie.
2. Każda klasa zgłasza do udziału 3 osobową drużynę.
3. Konkurs składa się z jednego etapu w formie turnieju.
4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Dorota Nowicka, Paweł Kistowski (nauczyciele fizyki).
5. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań fizyką oraz popularyzacja wiedzy
o odkryciach, wynalazkach i wynalazcach w dziedzinie fizyki i astronomii,
oraz inspirowanie młodzieży do samodzielnego planowania i przeprowadzania
doświadczeń z fizyki.
6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej gimnazjum w pierwszym tygodniu
po przeprowadzonym konkursie.
§2
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie miał formę teleturnieju – pytania dotyczące zagadnień z fizyki,
jednostek, wzorów, nazw praw fizycznych, stosowanych oznaczeń.
Drużyny na przemian losują pytania przedstawiane za pomocą rzutnika na ekranie.
2. Każda drużyna może być wspierana przez kilku osobową drużynę.
3. Konkurs odbędzie się dniach 6-8 luty 2012 roku.
4. Drużyna, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą konkursu.
W przypadku otrzymania przez uczniów tej samej liczby punktów przewiduje się etap
drugi – ustny w celu wyłonienia zwycięzcy.
5. Czas trwania konkursu 40 minut.
6. W konkursie przewidziane są nagrody dla najlepszych drużyn.
§3
ZAGADNIENIA
1. Wymagania.
Konkurs obejmuje treści i doświadczenia z następujących działów :
oddziaływania, właściwości i budowa materii, elementy hydrostatyka i aerostatyka,
kinematyka, dynamika, analiza energetycznej procesów cieplnych oraz drgań i
rozchodzenia się fal mechanicznych, elektrostatyka, elektryczność i magnetyzm.
2. Literatura:
 podręcznik do fizyki (dowolny z gimnazjum),
 „Fizyka 1 z prostymi doświadczeniami” Krzysztof Tobaszewski
wydawnictwo Prószyński i S-ka Warszawa 1999
 J Domański, B. Mazur „Doświadczenia pokazowe” Wydawnictwo
Edukacyjne ResPolonia Łódź 2002.