Regulamin konkursów w ramach projektu „Wielkopolskie biblioteki

Transkrypt

Regulamin konkursów w ramach projektu „Wielkopolskie biblioteki
Regulamin konkursów w ramach projektu „Wielkopolskie biblioteki powiatowe
debatują o Unii Europejskiej”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i
obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.
§ 1. Postanowienia ogólne.
a) Organizatorem konkursu w ramach projektu „Wielkopolskie biblioteki powiatowe debatują
o Unii Europejskiej” (zwanych dalej „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Instytut Zachodni z
siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, NIP 778-13-79-149 (zwane dalej
„Organizatorem”).
b) Ustalenie wyników Konkursu nastąpi w drodze oceny poprawności odpowiedzi na zadane
pytanie oraz czasu jej przesłania, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
(zwanym dalej „Regulaminem”).
2. Konkursy zostaną przeprowadzone w dniach od 18.05.2015 r. do 26.11.2015 r. (data
przeprowadzenia ostatniego konkursu):
w dniach: 01.09. 2015, 11.09.2015, 15.09. 2015, 22.09.2015, 01.10.2015, 06.10.2015,
14.10.2015, 23.10.2015 w lokalnych gazetach (Przegląd Koniński, ABC, Dzień
Nowotomysko-Grodziski, Przegląd Kolski, Nasz Tygodnik Chodzieski, Rzecz Krotoszyńska,
Głos Wągrowiecki, Gazeta Pleszewska) ukazywać się będą artykuły związane z tematyką
debaty. Wraz z artykułami pojawi się pytanie konkursowe związane z publikowanym tekstem.
Uczestnicy Konkursu będą uprawnieni do nadsyłania swoich odpowiedzi za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: [email protected] Koniecznym warunkiem udziału w
Konkursie jest przesłanie poprawnej odpowiedzi, imienia, nazwiska oraz obecność na debacie
w mieście, w którym opublikowano pytanie.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: ul. Bukowska 26/1, 60-811
Poznań oraz na stronie internetowej http://www.siz.poznan.pl/wielkopolskie-bibliotekipowiatowe-debatuja-unii-europejskiej/. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany
niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw
nabytych Uczestników Konkursu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnik zgłasza uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie odpowiedzi, w sposób
opisany w paragrafie 1 ust. 2 Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie i które najpóźniej
w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu osiągną pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w
Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub
kuratorów).
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące
z Organizatorem, bądź świadczące usługi na rzecz Organizatora, w związku z realizacją
Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników
Organizatora.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody
§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięskie odpowiedzi zostaną wyłonione spośród nadesłanych przez Uczestników drogą,
o której mowa w par. 1 ustęp 2. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Organizator weźmie pod
uwagę poprawność odpowiedzi oraz czas jej nadesłania. Autor najszybszej, poprawnej
odpowiedzi (zwany dalej „Zwycięzcą”) zostanie nagrodzony Nagrodą Główną, przewidzianą
niniejszym Regulaminem, kolejne cztery osoby zostaną nagrodzone za zajęcie odpowiednio
2,3,4 i 5 miejsca.
§ 5. Nagroda.
1. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi tablet
2. Nagrody za zajęcie 2,3,4 i 5 miejsca stanowi sprzęt elektroniczny.
3. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej drogą wiadomości e-mail wysłanej na
adres podany przez Zwycięzców przy zgłoszeniu do Konkursu.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym
Regulaminem.
5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzców nagród w terminie 30 dni od dnia
wskazanego przez Organizatora jako dzień odbioru nagrody, prawo Zwycięzcy do nagrody
wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji
Organizatora. Te same zasady dotyczą Uczestników, którzy zajęli w Konkursie drugie,
trzecie, czwarte i piąte miejsce oraz przewidzianych dla nich nagród.
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym
Regulaminem. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości
nagród rzeczowych ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy i pozostałym laureatom po debacie w mieście, w
którym opublikowany został artykuł.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania
nagrodzonych Uczestników - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 8. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie – w sytuacji, w której według oceny jury
żadna z nadesłanych odpowiedzi nie będzie prawidłowa
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Podobne dokumenty