Budynek pasywny - Czysta Energia

Transkrypt

Budynek pasywny - Czysta Energia
1
Roman Pieprzyk
Politechnika Poznańska
Centrum Budownictwa Pasywnego
e-mail: [email protected]
BUDOWNICTWO PASYWNE
- energooszczędność
i ekologia w praktyce
„FORUM CZYSTEJ ENERGII”
POLEKO
Poznań, 20-23 listopada 2007 r.
2
Plan referatu
Definicja pojęcia „budynek pasywny”
Co wynika z definicji? (komfort - dla
uŜytkownika, oszczędność energii i ochrona
środowiska – dla społeczeństwa)
Jak dzisiaj budujemy?
Jakie warunki naleŜy spełnić podczas
budowy domu pasywnego? (podstawy
energetyczne, elementy budynków pasywnych)
Porównanie kosztów budowy
Co ze starym budownictwem?
Przykłady realizacji
3
DOM PASYWNY
Budynek zapewniający jego mieszkańcom komfortowy
klimat zarówno latem (bez urządzeń klimatyzacyjnych)
jak i zimą, w którym zapotrzebowanie na energię do
ogrzewania wnętrza dla przewaŜających w Europie
Środkowej warunków klimatycznych nie przekracza
15 kWh/(m2 a), w którym komfort cieplny zapewniony
jest przez pasywne źródła ciepła (energia słoneczna
przenikająca przez okna, ciepło odzyskane z wentylacji,
mieszkańcy, domowe urządzenia elektryczne); budynek
ten nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu
ogrzewania.
4
DOM PASYWNY
Potrzeby cieplne uŜytkowników
realizowane są przez dogrzewanie
powietrza wentylującego budynek,
które w kaŜdym rodzaju
budownictwa wymienia się
ze względów sanitarno higienicznych
5
Budynek pasywny (1,5–litrowy)
ZuŜycie energii dla celów ogrzewania w budynku pasywnym
wynosi: ≤ 15 kWh/(m2 a)
Przeliczmy to na zuŜycie :
oleju opałowego EL, który posiada wartość opałową :
Hi = 11,98 kWh/kg = 10,30 kWh/l
gazu ziemnego grupy E (GZ-50), który posiada wartość opałową :
dla 150C i 1013,25 mbar
Hi = 34,02 MJ/m3 = 9,45 kWh/m3
dla 00C i 1013,25 mbar
Hi = 35,9 MJ/m3 = 9,97 kWh/m3
Otrzymujemy odpowiednio:
1,5 l/(m2 a) oleju;
1,5 m3/(m2 a) gazu ziemnego
6
Koszt ogrzewania budynku
pasywnego
Roczne zapotrzebowanie gazu
ziemnego E(GZ- 50) na cele
ogrzewcze, w budynkach pasywnych,
w odniesieniu do 1 m2 powierzchni
wynosi 1,5 m3.
Uwzględniając cenę gazu ziemnego E,
wynoszącą 1,45 PLN za 1 m3,
otrzymujemy roczny koszt
ogrzewania 1 m2 tylko 2 PLN !
A więc, za ogrzewanie domku o
powierzchni 150 m2, za cały rok,
zapłacimy tylko 300 PLN.
7
Budynek pasywny
Zapotrzebowanie na energię cieplną dla
celów ogrzewania domu pasywnego
(budynek 1,5 – litrowy) – skala problemu.
Palnik zapalająco – kontrolny gazowego
grzejnika wody przepływowej podczas pracy
ciągłej przez 11 miesięcy (uwzględniono miesiąc
urlopu), posiadający dopuszczalną normą
moc 180 W zuŜywa około 200 um3 gazu
ziemnego.
Ta ilość gazu pokrywa roczne zapotrzebowanie
na cele ogrzewania domu pasywnego
o powierzchni 130 m2.
8
DOM PASYWNY
Uzasadnienie wskaźnika
zapotrzebowania mocy grzewczej
10 W/m2
Energia potrzebna do dogrzania
budynku jest doprowadzana przez
system wentylacji mechanicznej.
9
DOM PASYWNY
ZałoŜenia:
nawiew V≈
≈ 1 m3/(h m2), odpowiada wymianie
powietrza = 30 m3/h na osobę (wg DIN 1946) oraz
powierzchni uŜytkowej A = 30 m2 na osobę),
maksymalna temperatura powietrza w nagrzewnicy
≤ 50oC (powyŜej spiekanie kurzu); przyjęto t2 = 40oC
temperatura powietrza na wyjściu z gruntowego
wymiennika ciepła t1 = 10oC
pojemność cieplna właściwa powietrza
cp = 1 kJ/(kg K) = 0,278 Wh/(kg K)
gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3
10
DOM PASYWNY
Obliczenia:
E =V⋅ρ⋅cp ⋅ ∆t =1 ⋅ 1,2 ⋅ 0,278⋅ 30
E = 10,0 W/m2
Do ogrzania domu pasywnego o pow. 150m2
potrzebna jest … suszarka do włosów !!!
11
Jak dzisiaj budujemy w Polsce?
Roczne zapotrzebowanie energii na cele ogrzewcze,
w budynkach obecnie budowanych w Polsce, wynosi
średnio 120 kWh/(m2a) – budynki 12 litrowe.
Zastępując taki budynek, budynkiem pasywnym,
otrzymujemy:
oszczędność zuŜycia energii 87,5%,
zmniejszenie emisji CO2 o przeszło 90%.
12
Jak dzisiaj budujemy w Polsce?
Wniosek: dzisiaj oddawane w Polsce do
uŜytkowania, nowo zbudowane budynki,
nadają się do natychmiastowej, porządnej,
termomodernizacji.
W Unii Europejskiej,
zgodnie z przygotowywaną Dyrektywą,
od roku 2015, będzie wolno budować
wyłącznie w technologii pasywnej.
13
DOM PASYWNY
Standard budynków pasywnych
dotyczy, nie tylko domów
jednorodzinnych lecz równieŜ
budynków wielorodzinnych,
biurowych, szkół, hoteli, hal
sportowych …
14
BUDYNEK PASYWNY
Obiekt moŜe być wzniesiony
w technologii:
szkieletu drewnianego,
szkieletu stalowego,
konstrukcji murowanej,
Ŝelbetu monolitycznego,
z prefabrykatów Ŝelbetowych.
15
Minimalizacja strat zamiast uzupełniania strat!
nieefektywny
<
>
Źródło: Ernst Heiduk wg H. Krapmeiera
efektywny
16
E& d = E& w
zyski
+
dogrzanie
= straty
(darmowe ciepło)
są ograniczone
trzeba zminimalizować
Równanie bilansu energii
17
Jakościowy bilans energii dla budynku w stanie
termodynamicznie ustalonym
18
okna
E& w
dach
ściany
= straty
podłoga
wentylacja
energia słoneczna
(energia dopływająca przez okna)
wewnętrzne źródła ciepła
= zyski (darmowe ciepło)
(mieszkańcy, Ŝarówki, sprzęt AGD,
„szara woda”)
E& d
sieć ciepłownicza
sieć ciepłownicza
kocioł kondensacyjny
kocioł kondensacyjny
pompa ciepła
pompa ciepła
kolektor słoneczny (fototermiczny)
kolektor słoneczny (fototermiczny)
= dogrzanie powietrza
nawiewanego w systemie
nawiewanego w systemie
wentylacji
Równanie bilansu energii
19
DOM PASYWNY
Łączna konsumpcja energii pierwotnej
DOMU PASYWNEGO nie moŜe przekroczyć
120 kWh/(m2 a) – wliczając w to
ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody
uŜytkowej oraz zuŜycie energii elektrycznej
(w tym prąd elektryczny dla obsługi
wentylacji).
Jest to 2 do 4 razy mniej, w porównaniu z
nowymi budynkami projektowanymi zgodnie
z przyjętym w Europie standardem.
20
Definicja
Energia pierwotna
energia w postaci nieodnawialnej
i odnawialnej czerpana bezpośrednio
z przyrody, która nie była poddana
technologicznemu procesowi
przetwarzania.
21
Podstawowe cechy wyróŜniające
konstrukcję domu pasywnego
1. Zwarta bryła budynku i południowa orientacja.
2. Bardzo dobra izolacja cieplna, bez mostków
cieplnych.
3. Energooszczędne okna.
4. Szczelność budynku.
5. Wstępne ogrzanie świeŜego powietrza.
6. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem energii
cieplnej z usuwanego powietrza.
7. Zapotrzebowanie na c.w.u. jest zaspokojone
przez dostarczenie energii za pomocą
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.
8. Energooszczędny sprzęt domowy.
22
Kształtowanie architektury budynków pasywnych
23
zasysanie
wentylacja
z rekuperacją
ciepła
wyrzut
izolacja
cieplna
filtr
wyciąg
nawiew
energooszczędne
okna
eliminacja mostków
cieplnych
24
Przenikanie ciepła przez ściankę płaską
25
Strumień ciepła przenikający przez przegrodę
(okno, dach, ściana, podłoga)
Q& = U ⋅ A (t i − t e
)
gdzie:
U=
=
1
αi
δ
Rλ =
λ
R si =
R se =
1
αe
1
=
1
δ 1
+ ∑  +
αi
 λ i α e
1
1
=
R si + ∑ (R λ )i + R se R u
opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej
opór przewodzenia warstwy materiału
opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej
R u = R si + ∑ (R λ )i + R se
całkowity opór cieplny przenikania
26
Grubości ocieplenia
Jakość ocieplenia nieprzezroczystych przegród zewnętrznych w domu
pasywnym
Współczynnik U
W/(m2 K)
Odpowiadająca grubość
ocieplenia w grupie
przewodności cieplnej 040
Wartość wymagana
w kaŜdym miejscu
0,15
25 cm
Wartość docelowa
z reguły poŜądana
0,10
40 cm
27
Ocieplenie
Obecnie pojawił się nowy rodzaj
srebrzystoszarego „styropianu” – na bazie
innowacyjnego surowca NEOPOR (BASF)
– zawierającego grafit, który poprawia
izolacyjność.
Współczynniku przewodzenia ciepła został
obniŜony o 30%
i wynosi 0,031 do 0,033 W/(m2K)
28
Przewodność
Przewodność cieplna Neoporu oraz biał
białego EPS
29
Panel próŜniowy
Płyta z porowatego
materiału na bazie
krzemionki lub włókien
szklanych, z mikro porami o
rozmiarach 0,0001 mm.
Szczelnie zapakowana w
wielowarstwową folię
nieprzepuszczalną dla
powietrza i pary wodnej.
Ciśnienie wewnątrz
„opakowania” wynosi 1 do
3 mbar (próŜnia 99,9 do
99,7%).
30
Mostek termiczny
Negatywne skutki:
•
•
duŜe straty energetyczne,
wychłodzenie, moŜliwe wykraplanie się
pary wodnej, powstawanie grzyba lub
pleśni (szkody budowlane)
31
Ocieplenie - przykład mostka cieplnego
np. szkło piankowe,
pustak cokołowy
32
Mostek cieplny – płyta stropowa
i jednocześnie balkonowa
33
Unikanie mostków cieplnych
Samonośna galeria
i klatka schodowa
Samonośny balkon
34
Szkoleniowy dom pasywny w Politechnice Poznańskiej,
w Instytucie Konstrukcji Budowlanych
35
Okno typu PASSIV HAUS
Współczynnik przenikania ciepła
dla szyb
Ug = 0,7 W/m2 K
Współczynnik przenikania ciepła
dla całego okna (wg EN 10077)
Uf = 0,8 W/(m2 K)
Okna próŜniowe (w badaniach)
dla szyb
Ug= 0,3 W/(m2 K)
36
Temperatury w budynku
tradycyjnym i pasywnym
37
Powłoka niskoemisyjna
(po stronie wewnętrznej obu szyb zewnętrznych okna z
potrójną szybą)
Powłoka niskoemisyjna
Od zewnątrz:
promienie słoneczne
(o krótkiej długości fali)
przedostają się przez
szybę dodatkowo
nagrzewając
pomieszczenie
Od wewnątrz:
powłoka
niskoemisyjna
ogranicza straty
ciepła z
pomieszczenia nie
przepuszczając
promieniowania
długofalowego
(cieplnego)
38
Szkoleniowy budynek pasywny
w Politechnice Poznańskiej
39
Szkoleniowy budynek pasywny
w Politechnice Poznańskiej
40
MontaŜ okna pasywnego
68
300
Okna montuje się na zewnątrz muru w 300 mm warstwie izolacji
termicznej, która dodatkowo nachodzi (68 mm) na ramę okna.
MontaŜ odbywa się za pomocą płaskownika lub kątownika; okno
moŜna równieŜ zamontować na konsoli z purenitu lub drewna
MontaŜ
MONTAś W WARSTWIE OCIEPLENIA
W budynkach pasywnych stosuje się grubą warstwę ocieplenia. Optymalne umiejscowienie
okna w przekroju poprzecznym ściany znajduje się najczęściej juŜ w warstwie ociepleniowej.
MontaŜ wykonuje się wówczas na specjalnych kotwach – kształtownikach stalowych, mocowanych
do ściany i utrzymujących okno w ociepleniu.
42
Szkoleniowy budynek pasywny
w Politechnice Poznańskiej
43
System wentylacji z odzyskiem ciepła
w budynku pasywnym
44
Funkcjonująca wentylacja:
przemyślane działanie
ukierunkowany przepływ
a takŜe usuwanie wydzielającej się w budynku wilgoci
nawiewnik
strefa nawiewu
wyciąg
strefa
przepłływu
strefa
wywiewu
otwory przepłływowe
45
Dysza dalekiego zasięgu;
sufit działa jak kanał wentylacyjny
Wurfweite
l 0,2I 0,2
Zasięg
wyrzutu
200 mm
Wurfweite
Zasięg
wyrzutul 0,2
I 0,2
46
Rozkład ciśnień
wytwarzanych przez
wiatr w obrębie
budynku
A - długość strefy
podciśnienia,
B - punkt maksymalnej
wartości podciśnienia,
C - punkt
maksymalnego
nadciśnienia
47
Niekontrolowana wentylacja
budynku
Niekontrolowana wentylacja budynku
wywołana jest:
opływem bryły budynku powietrzem
zewnętrznym
strona nawietrzna (nadciśnienie)
strona zawietrzna (podciśnienie)
infiltracja,
eksfiltracja
przepływem powietrza wewnątrz budynku,
wywołanym róŜnicą gęstości (budynek jest
„kominem”)
infiltracja i eksfiltracja
48
49
Zamknięta
szczelna
powłoka
domu
pasywnego
50
Szkoleniowy dom pasywny, Politechnika Poznańska
51
Szczelność budynku pasywnego
Napływ lub wypływ powietrza przez
ściany budynku powinien być niŜszy
od 0,6 kubatury domu na godzinę
(= krotność wymiany powietrza),
odpowiednio, przy podciśnieniu jak
i nadciśnieniu 50 Pa.
52
Test
szczelności
budynku
pasywnego
„blower
door test”
53
Szkoleniowy dom pasywny, Politechnika Poznańska
54
Politechnika
Poznańska
Instytut
Konstrukcji
Budowlanych
Wnętrze
szkoleniowego domu
pasywnego wraz z
kompaktową centralą
grzewczą
VITOTRES 343
55
Szkoleniowy budynek pasywny
w Politechnice Poznańskiej
56
Szkoleniowy budynek pasywny
w Politechnice Poznańskiej
57
Kompaktowa centrala grzewcza
łączy w sobie:
wentylację,
ogrzewanie
i przygotowanie
c.w.u.
1995: koncepcja
1997: prototyp
2005: 8 urządzeń
wprowadzonych
do sprzedaŜy
2006: pierwsza
zainstalowana
centrala w Polsce
(Politechnika Poznańska)
58
Podgrzewanie powietrza nawiewanego
zimna woda
59
PróŜniowy, rurowy kolektor słoneczny zasilający
szkoleniowy dom pasywny w Politechnice Poznańskiej
60
Zasada działania wysokopróŜniowego,
kolektora rurowego SCHOTT ICR
próŜnia
10-6 bar
Absorber
(Aluxid)
Lustro
(srebro)
61
Dom Pasywny PP
Rok 2000
62
Koszty inwestycyjne budownictwa
pasywnego
1998 r. Powstaje projekt CEPHEUS
(Cost Efficient Passive Hauses
as European Standard =
finansowo dostępne domy
pasywne jako standard
europejski), dotowany przez
Unię Europejską w ramach
programu termicznego
(Thermie Program DG 17),
63
„Finansowo dostępne domy
pasywne …”
w ramach projektu CEPHEUS,
w pięciu krajach europejskich
(Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria,
Szwecja) zbudowano i naukowo
przebadano 221 mieszkań
usytuowanych w 14 budynkach
pasywnych.
64
Rozmieszczenie
eksperymentalnych
budynków
pasywnych
w Europie
65
Koszty inwestycyjne
budownictwa pasywnego
Okazało się, Ŝe średnio,
dla 14 budynków zbudowanych
w 5 krajach europejskich
koszty inwestycyjne
były wyŜsze tylko o 8 %.
66
140
120
Koszty costs
ogrzewania
Energy
cost
reduction:
heating
system
koszty
instalacji
grzewczej
Capitalized
costs
[€/m²]2]
koszty
inwestycyjne
[ Euro/m
Total
costs
Koszty
całkowite
100
80
60
40
Construction
costs
Dodatkowe koszty
budowy
Budynek
Passive
pasywny
House
w
compact
building
services
20
Budynek
niskoenergetyczny
low energy
houses
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Specific space
demand
[kWh/(m²a)]
Zapotrzebowanie
na ciepłoheat
dla celów
grzewczych
[kWh/(m2a)]
ZaleŜność kosztów inwestycyjnych od standardu
energetycznego budynku
100
67
Koszty inwestycyjne
budownictwa pasywnego
w Polsce, w 2006/07 r.,
w domu arch. L. i M. Lipińskich,
w Smolcu k. Wrocławia, koszt 1m2 pow.
budynku, w standardzie „pod klucz” (tynki,
biały montaŜ, terakota w łazience i kuchni, w
pokojach i holach panele podłogowe
drewnopodobne), wyniósł 2860 zł (łącznie z
7% VAT),
w budynku pasywnym Polskiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego w Gdańsku,
koszty inwestycyjne wyniosły 2800 zł/m2.
68
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipińscy, 2006 r.
69
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipińscy, 2006 r.
70
Koszty całkowite
budownictwa pasywnego
Budownictwo pasywne wcale nie jest
droŜsze od budownictwa tradycyjnego !
Nie wolno porównywać
tylko samych kosztów inwestycyjnych.
To jest podstawowy błąd w rachunku
ekonomicznym.
71
Koszty całkowite
budownictwa pasywnego
1.
2.
3.
Budynki pasywne są najtańszym
rozwiązaniem, jeŜeli policzy się
łącznie:
miesięczne koszty spłaty inwestycji,
koszty eksploatacyjne,
koszty utrzymania budynku,
jako jedno obciąŜenie miesięczne.
72
Termomodernizacja starego budynku
przed
po
85%
200
kWh
m²a
redukcja
zuŜycia
energii
Obliczenia PHPP 27,4 kWh/(m2a)
Średnie zuŜycie 26,9 kWh/(m2a)
26
kWh/m²a
kWh/
m2 miesiąc
• izolacja dachu
• izolacja ścian
• okna Passiv Haus
• rekuperacja ciepła
• kocioł kondensacyjny
73
Termomodernizacja starego
budownictwa
Przedsiębiorstwo mieszkaniowe LUWOGE
firmy BASF w Ludwigshafen
zmodernizowało energetycznie mieszkania
za pomocą elementów budownictwa
pasywnego.
Zdecydowano się na odwaŜny krok
i nie umieszcza się juŜ kosztów ogrzewania
dla tych mieszkań na rachunku.
Dodatkowe koszty pomiaru, odczytu i
obliczania kosztów ogrzewania byłyby
wyŜsze niŜ sam koszt energii.
74
Jednorodzinny dom w Fellbach
arch. Markus Wochner
Dom pasywny
75
Dom jednorodzinny w Boddnegg
Witschard und Partner
76
Dom pasywny w Bretten
Oegler Faigle Archkom Solar Architektur
77
Pasywny budynek biurowy firmy Wagner&Co
Cölbe koło Marbudga (rok budowy 1998)
Architekt: Christian Stamm
78
Zespół domów
pasywnych w
zabudowie
szeregowej w
ULM
arch. Heins
Neudack/Muetzel/
Csa Nova GmbH
79
Budynek pasywny w Weilheim
Architekten Werkgemeinscheft Maier/Weinbrenner/Single
80
CEPHEUS: Passive Houses Sweden: Lindås, Göteborg
81
Szkoła Montessori w Aufkirchen
Architekt: Gernot Vallentin
82
Budynek biurowy Energon w ULM, Stefan Oehler
83
Budynek biurowy Energon w ULM, Stefan Oehler
84
Budynek biurowy Energon w ULM, Stefan Oehler
85
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipińscy, 2006 r.
86
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipińscy, 2006 r.
87
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipińscy, 2006 r.
88
DOM PASYWNY
Smolec pod Wrocławiem, arch. Ludwika i Miłosz Lipiński, 2006 r.
89
Certyfikat budynku
pasywnego
Passivhaus Institut
Darmstadt
dla Lipiń
Lipińscy Domy
90
Dom wielorodzinny w Linzu (1996)
Projekt: Treberspurg & Partner Architekten
91
Domy wielorodzinne w Wiedniu (2006)
Projekt: architekt Werner Hackermüller
Źródło: Ernst Heiduk
92
Dom wielorodzinny w Wiedniu (2006)
Projekt: dietrich|untertrifaller architekten
Budynek ten zrealizowany został przez inwestora w standardzie
domu pasywnego na podstawie czysto ekonomicznych kalkulacji
Zdjęcie: Ernst Heiduk
93
Dom studencki w Wiedniu (2005)
Projekt:
Architekten Baumschlager & Eberle
Wizyta ministra
Źródło: IG Passivhaus Österreich www.igpassivhaus.at, Serwis Prasowy Miasta Wiednia
94
Przedszkole w Wiedniu (2006)
Projekt: architekt Reinberg
Zdjęcia: www.reinberg.net
95
Dom skautów (harcówka) w Wolfurt (2005)
Projekt: architekt Hermann Kaufmann
Zdjęcie: Ernst Heiduk
96
Nowy budynek szkolny w Schwanenstadt (2006)
Projekt:
PAUAT Architekten
97
Nowy budynek szkolny
w Klaus (2005)
Projekt: Architekten
Dietrich | Untertrifaller
Zdjęcia: Architekten Dietrich | Untertrifaller
98
Budynek biurowy w Mödling (2004)
Projekt: Ruth König
Zdjęcia: Thomas Kirschner
99
Supermarket w Thening (2003)
Projekt: Architekten Poppe*Prehal
Źródło: www.oekomarkt.at
100
Gminne centrum kulturalno-administracyjne
Ludesch (2006)
Projekt: architekt Hermann Kaufmann
Źródło: HdZ Bericht 51/2006 BMvit
101
Budowla sakralna w Wels (2004)
Projekt: Architekten luger & maul
Zdjęcie: Ernst Heiduk
Zdjęcie: Walter Ebenhofer
102
Hala produkcyjna w Schwanenstadt (2004)
Projekt: F2Architekten
Fischer & Frömel
Zdjęcia: Ernst Heiduk
103
Zakład przemysłowy w Wolfurt (2005)
Projekt: architekt
Gerhard Zweier
Zdjęcia: Ernst Heiduk
104
Hala wystawowa w Wels (2007)
Projekt: AT4 - Architekten
Źródło: www.salzburger-fenster.at/dbgfx/artikel/4431_1_17-wels-01.jpg
Zdjęcie: Ernst Heiduk
105
Nowe schronisko alpejskie (Schiestlhaus)
na wysokości 2154 m n.p.m. w standardzie
budownictwa pasywnego (2006)
Źródło: http://treberspurg.imgnet.at/Presse/Projekt%20Schiestlhaus/SCHIESTL10_winter.jpg
106
Nowe schronisko alpejskie (Schiestlhaus)
na wysokości 2154 m n.p.m. w standardzie
budownictwa pasywnego (2006)
Projekt: GP-ARGE pos architekten +
Treberspurg & Partner Architekten
Źródło: http://treberspurg.imgnet.at/Presse/Projekt%20Schiestlhaus/SCH_14_SO_fertig.jpg
107
Modernizacja domu jednorodzinnego
w Pettenbach 2005
Projekt: Lang Consulting
Źródło: IG Passivhaus Österreich www.igpassivhaus.at
108
Modernizacja do standardu budownictwa
pasywnego domu wielorodzinnego w Linzu (2006)
Projekt: biuro architektoniczne ARCH+MORE
Ingrid Domenig-Meisinger + Gerhard Kopeinig
Zdjęcia: Gerhard Kopeinig
109 Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
Budynek pasywny
Budynki 3-litrowe
Budynek biurowy
5-litrowy
110
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
Budynek pasywny
Budynki 3-litrowe
Budynek biurowy
5-litrowy
Budynki energooszczędne oraz budynek pasywny
zaopatrywane są w ciepło dla celów ogrzewczych
ze źródeł ciepła (kocioł kondensacyjny,
termiczne kolektory słoneczne)
zlokalizowane w budynku biurowym
111
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
112
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
113
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
114
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Dipl. –Ing. Günter Schlagowski
ul. Homera 57, 80-299 Gdańsk-Osowa
115
Roman Pieprzyk
Politechnika Poznańska
Centrum Budownictwa Pasywnego
e-mail: [email protected]
Dziękuję Państwu
za uwagę