Bez nazwy-2

Komentarze

Transkrypt

Bez nazwy-2
ETAP SOFA WR SROVNL SURGXFHQW QDMZ\ĝV]HM MDNRĂFL PHEOL
WDSLFHURZDQ\FK RGb ODW QDOHĝ\ GRb F]RïRZ\FK ğUP VSHFMDOL]XMÈF\FKVLÚZbSURMHNWRZDQLXLbSURGXNFMLPHEOL:\]QDF]D
WUHQG\ QDb SROVNLP U\QNX MHVW SLRQLHUHP Z]RUQLFWZD Lb OLGHUHPUR]ZLÈ]DñIXQNFMRQDOQ\FK
ETAP SOFAZNROHNFMLSRVLDGDNRPIRUWRZHVRI\NDQDS\
IRWHOHQDURĝQLNLSXI\LbV\VWHP\PRGXïRZH]DSURMHNWRZDQH Zb ]JRG]LH ]b DNWXDOQLH RERZLÈ]XMÈF\PL WUHQGDPL ZH
Z]RUQLFWZLHLbZ\VWURMXZQÚWU]
ETAP SOFA QDOHĝ\ GRb PLÚG]\QDURGRZHM *UXS\ ,06
VSHFMDOL]XMÈFHM VLÚ Zb SURMHNWRZDQLX SURGXNFML
Lb VSU]HGDĝ\ PHEOL WDSLFHURZDQ\FK RUD] VNU]\QLRZ\FK
ZHZV]\VWNLFKVHJPHQWDFKU\QNXPHEORZHJR
,06SRVLDGDbIDEU\NZb3ROVFHLbHIHNW\ZQÈVLHÊVSU]HGDĝ\
ZbSRQDGbNUDMDFKHXURSHMVNLFK
ETAP SOFALVD3ROLVKSURGXFHURIWKHKLJKHVWTXDOLW\XSKROVWHUHG IXUQLWXUH )RU PDQ\ \HDUV (7$3 62)$ KDV EHHQ
RQHRIWKHOHDGLQJFRPSDQLHVVSHFLDOL]LQJLQGHVLJQLQJDQG
PDQXIDFWXULQJ IXUQLWXUH ETAP SOFA HVWDEOLVKHV WUHQGV
RQWKH3ROLVKPDUNHWDQGLVDSLRQHHULQQHZGHVLJQVDQG
IXQFWLRQDOVROXWLRQV
ETAP SOFARIIHUVDFROOHFWLRQRIFRQIRUWDEOHVRIDVFRXFKHV DUPFKDLUV FRUQHU VHWV SRXIV DQG PRGXODU V\VWHPV
GHVLJQHG DFFRUGLQJ WR WKH QHZHVW WUHQGV LQ IXUQLWXUH DQG
LQWHULRUGHVLJQ
ETAP SOFALVDPHPEHURIDQLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQ
,06 *URXS VSHFLDOL]LQJ LQ GHVLJQLQJ PDQXIDFWXULQJ DQG
GLVWULEXWLRQRIXSKROVWHUHGIXUQLWXUHDQGFDVHJRRGVLQDOO
VHJPHQWV RI WKH IXUQLWXUH PDUNHW ,06 KDV IDFWRULHV LQ
3RODQGDQGDQHIIHFWLYHVDOHVQHWZRUNLQRYHU(XURSHDQ
FRXQWULHV
ETAP SOFA ȥȚȖ ȗȖȓȤșȒȐȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤ ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȔȧȋȒȖȑȔȍȉȍȓȐȊȚȍȟȍȕȐȍȔȕȖȋȐȝȓȍȚȧȊȓȧȍȚșȧ
ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȊȍȌțȡȐȝ ȒȖȔȗȈȕȐȑ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘțȦȡȐȝșȧ ȕȈ
ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȐ Ȑ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȐ ȔȍȉȍȓȐ ǶȗȘȍȌȍȓȧȍȚ
ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȕȈȗȖȓȤșȒȖȔȘȣȕȒȍȧȊȓȧȍȚșȧȓȐȌȍȘȖȔȊȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍȌȐȏȈȑȕȈȐȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝȘȍȠȍȕȐȑ
ETAP SOFA ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȊȒȓȦȟȈȍȚ țȌȖȉȕȣȍ
șȖȜȣȒȘȍșȓȈțȋȓȖȊȣȍȐȖȉȣȟȕȣȍȌȐȊȈȕȣȗțȜȣȐȒȖȘȗțșȕȣȍșȐșȚȍȔȣȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȍȊșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐșșȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔȐȚȍȕȌȍȕȞȐȧȔȐȊȖȉȓȈșȚȐȌȐȏȈȑȕȈȐȖȜȖȘȔȓȍȕȐȧ
ȐȕȚȍȘȤȍȘȈ
ETAP SOFA ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔțȒȖȕȞȍȘȕț,06
*URXS ȒȖȚȖȘȣȑ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘțȍȚșȧ ȕȈ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȐ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȐȗȘȖȌȈȎȍȔȧȋȒȖȑȐȔȖȌțȓȤȕȖȑȔȍȉȍȓȐȊȖ
ȊșȍȝșȍȋȔȍȕȚȈȝȔȍȉȍȓȤȕȖȋȖȘȣȕȒȈ
,06 ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚ ȔȍȉȍȓȤȕȣȔȐ ȜȈȉȘȐȒȈȔȐ Ȋ ǷȖȓȤȠȍ Ȑ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ șȍȚȤȦ ȗȘȖȌȈȎ Ȋ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ
șȚȘȈȕȈȝ
=DV]NRG\SRZVWDïHQDVNXWHNQLHSU]HVWU]HJDQLD]DVDG]DZDUW\FKZLQVWUXNFMLQLHRGSRZLDGDVLÚ
$FFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQIRUWKHGDPDJHVFDXVHGE\QRWIXOğOOLQJWKHUXOHVRIWKHLQVWUXFWLRQUHVSRQVLELOLW\VKDOOQRWEHWDNHQ
ǯȈțȡȍȘȉȊȖȏȕȐȒȠȐȑȊȘȍȏțȓȤȚȈȚȍȕȍșȖȉȓȦȌȍȕȐȧȗȘȈȊȐȓțȒȈȏȈȕȕȣȝȊȐȕșȚȘțȒȞȐȐȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤȕȍȕȍșȍȚșȧ
Polski Strona��������������������� 2
English Page��������������������� 4
Deutsch Seite�������������������� 6
Čeština Strana�������������������� 8
Slovensky Strana����������������� 10
Magyar Oldal������������������� 12
Hrvatski Stranica����������������� 14
Română Pagina������������������ 16
Lietuvių Puslapis����������������� 18
Русский Cтраница��������������� 20
Français Page�������������������� 22
Dziękujemy za dokonanie zakupu mebli z naszej kolekcji.
Każdego dnia staramy się projektować i produkować meble najwyższej jakości, aby spełniały Państwa oczekiwania. Naszą ideą jest zapewnienie funkcjonalności i możliwości wyrażenia
własnego stylu życia za pośrednictwem mebli, które oferujemy. Jesteśmy przekonani, że tak samo ważne, jak dostarczenie dobrego produktu, jest stałe zadowolenie oraz pełna satysfakcja
z jego użytkowania. Co roku tworzymy nowe kolekcje z myślą o naszych klientach, którzy urządzają swoje domy i mieszkania pragnąc, by były atrakcyjne wizualnie oraz praktyczne.
Zawarte w broszurze porady będą dla Państwa doskonałą pomocą podczas codziennego użytkowania mebli i utwierdzą Państwa w przekonaniu o trafności dokonanego wyboru.
W poniższym poradniku znajdą Państwo kilka wskazówek dotyczących tego, jak należy pielęgnować meble oraz postępować z nimi, by przez wiele lat cieszyły oczy oraz zapewniały
komfort wypoczynku.
Informacje techniczne
Meble tapicerowane wykonuje się ręcznie, dlatego mają własny, niepowtarzalny charakter. Ten unikalny styl osiąga się głównie dzięki naturalnym materiałom pokryciowym
i wypełnieniom siedzisk. Wraz z upływem czasu i intensywnością użytkowania wygląd mebla może ulec zmianie. Materiał pokryciowy ze skóry i tkaniny ma naturalną tendencję
do rozciągania, w efekcie czego pojawiają się fałdy. To jedna z charakterystycznych cech materiału i nie stanowi to podstawy reklamacji.
Meble tapicerowane często różnią się miękkością siedzisk. Jest to związane z właściwościami materiałów wykorzystywanych jako ich wypełnienia tj. gęstością pianki tapicerskiej,
elastycznością sprężyn metalowych i pasów tapicerskich. W przypadku zestawów np. takich jak układy narożnikowe, różnice w miękkości siedzisk pomiędzy poszczególnymi elementami
związane są z odmienną budową i wielkością powierzchni tych elementów. Należy również pamiętać, że meble wypoczynkowe z funkcją spania mogą mieć inny komfort siedziska niż te
same modele nie posiadające tej funkcji oraz nie będą posiadały tych samych cech użytkowych, co specjalnie do tego przystosowane łoża.
Ze względu na zastosowanie pianek mogą wystąpić różnice w wymiarach i kształtach rzeczywistych w stosunku do wymiarów katalogowych ±5 cm.
Montaż i ustawienie
1.Podczas przenoszenia rozpakowanego mebla nie należy trzymać go za górną część podłokietnika lub inne luźne elementy pokrowca, ponieważ może to doprowadzić do rozdarcia
szwów lub trwałego odkształcenia pokrowca. (rys. 1)
2.Aby uniknąć w/w uszkodzeń należy przenosić mebel podtrzymując dolną część stelaża. (rys. 2)
3.Przed złączeniem kilku elementów zestawu w całość, należy ustawić pojedyncze części obok siebie w miejscu, w którym zestaw powinien się znajdować. Po złączeniu wszystkich
elementów nie należy przemieszczać zestawu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie łączeń, czego następstwem jest niestabilność i różnice wysokości mebla. (rys. 3)
4.Należy pamiętać, że długi czas transportu mebla może doprowadzić do czasowego odkształcenia siedziska, oparcia lub podłokietników, powstania nieregularnych fałd i zgnieceń
na skórze. Warto wiedzieć, że materiały używane do produkcji mebli tapicerowanych np. pianka poliuretanowa, częściowo powracają po upływie pewnego czasu do swej
pierwotnej formy i nabierają właściwego kształtu. W takiej sytuacji należy samodzielnie, ręcznie wymodelować odkształcony mebel, dzięki czemu nabierze on właściwego,
estetycznego wyglądu. (rys. 4a, 4b, 4c)
Zasady użytkowania
1.Meble tapicerowane powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wolno siadać na podłokietnikach, stawać na siedzisku, oparciu lub pojedynczych listwach
sprężynujących. (rys. 5)
2.Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak: nadmierne promieniowanie słoneczne, zwiększona wilgotność powietrza (nie należy
przekraczać 70 % wilgotności powietrza), znaczne skoki temperatury. (rys. 6)
3.Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w niewielkiej odległości od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, piece itp.). (rys. 7)
4.Uwaga! Pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić powierzchnię materiałów obiciowych. (rys. 8)
5.Uwaga! Materiały barwione naturalnymi barwnikami (np. dżins), mogą widocznie zabarwić jasne tapicerki. Paski, nity oraz pozostawione w odzieży klucze mogą
mechanicznie naruszyć strukturę pokrycia. (rys. 9)
1
4c
2
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
rys. 10
Budowa mebla tapicerowanego: (rys. 10)
1.stelaż mebla
2.sprężyny faliste
3.warstwa tkaniny
4.kaseton siedziskowy (4a, 4b, 4c)
5.wata tapicerska
6.pasy tapicerskie
7.pianka oparciowa
8.pokrowiec tapicerski
Naturalne właściwości skóry (strona 24)
Jeśli jesteś posiadaczem mebla ze skórzanym obiciem, pamiętaj o następujących cechach skóry, jako materiału naturalnego:
1.Każdy płat skóry jest inny, w związku z czym nie można uniknąć odchyleń w zabarwieniu oraz fakturze powłok skórzanych.
2.Naturalne znamiona zawierające żyły, zmarszczenia, nakłucia (rys. 11a, 11b) blizny (rys. 12a, 12b) i jarzma (rys. 13a, 13b) czynią skórę wyjątkową, potwierdzając jej naturalność.
3.Wygląd skóry antykowanej (umyślnie postarzanej) uzyskuje się poprzez nakładanie ciemniejszego barwnika na jaśniejsze podłoże. Antyczny wygląd skóra przyjmuje w trakcie
użytkowania mebla w wyniku ścierania się jej wierzchniej warstwy. (rys. 15)
4.Cechą naturalnej skóry jest niejednolita faktura, odcień i połysk powierzchni. Tego typu różnice skór są potwierdzeniem ich naturalnego lica. Faktura, odcień i połysk skór
licowych zawsze będą odmienne zarówno dla każdego płata skóry jak i w różnych miejscach tego samego płata. (rys. 14a, 14b)
5.Jednolitą (gładką) fakturę powierzchni zewnętrznej uzyskuje się sztucznie.
6.Skóra naturalna w trakcie eksploatacji poddaje się rozciąganiu. Z czasem na jej powierzchni mogą pojawić się fałdy i zmarszczenia, dlatego zaleca się użytkowanie mebli na całej
ich powierzchni, a nie w jednym miejscu.
Naturalne właściwości tkanin
Tkaniny pokryciowe, wykorzystywane do produkcji mebli tapicerowanych, wykazują następujące cechy:
1.Wrażliwość na dotyk i nacisk, mienienie się tzn. optyczne różnice połysku i odcienia tkaniny, zmieniające się w zależności od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału,
a także w segmentach narożników, połączonych ze sobą pod kątem. (rys. 14a, 14b)
2.„Lustra siedzenia”, czyli widoczne ślady ciała na meblu, które powstają na skutek wagi użytkownika, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel.
3.Mikrofibrylizacja (piling) tj. powstawanie węzełków i zgrubień na tkaninie oraz elektryzowanie się włókien.
Jak dbać o skórę
Właściwa pielęgnacja pozwala zachować skórze estetyczny wygląd przez wiele lat. Warto wspomnieć, że czyszczenie skór i stosowanie do tego celu „domowych sposobów” może doprowadzić
do nieodwracalnych zmian a w rezultacie do zniszczenia mebla. Dlatego tak ważne jest używanie odpowiednich środków pielęgnacyjnych przeznaczonych do konkretnego rodzaju skóry.
Zaleca się, aby skórę konserwować i czyścić co 2-4 miesiące. Wskazane jest, aby dokonać pierwszego zabiegu konserwującego od razu po zakupie mebla. Ułatwia to jego kolejne
czyszczenie i może zapobiec powstawaniu trudno usuwalnych zabrudzeń. Do czyszczenia i konserwacji mebli ze skóry naturalnej polecamy przetestowane i sprawdzone preparaty
marki „COMODO”, www.comodo.net.pl.
Czyszczenie i konserwacja
1.Materiał pokryciowy należy utrzymywać w czystości. Pory skóry powinno chronić się przed kurzem a ewentualne zakurzenie usuwać suchą, miękką ściereczką. Tkaniny warto
szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia, bądź odkurzać przy użyciu nasadki czyszczącej do tapicerki.
2.Płynne zabrudzenia należy natychmiast usuwać poprzez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.
3.Przed użyciem środków do konserwacji mebli, należy przeprowadzić na powierzchni skóry "test na wchłanialność wody". W przypadku skór absorbujących (typu anilina, nubuk,
velur) umieszczona na powierzchni kropla wody (na około 30 sekund) wnika w skórę, powodując jej ciemnienie. W takim wypadku ZAWSZE, przed podjęciem czyszczenia, bądź
konserwacji należy skontaktować się z serwisem technicznym, pod numerem: +48 75 781 61 80. Na skórach nie absorbujących kropla wody pozostaje na powierzchni.
4.Wszystkie preparaty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji skóry należy najpierw przetestować w mało widocznym miejscu (zgodnie z instrukcją). Sprawdzone środki stosujemy zawsze
na dużych powierzchniach, nanosząc je od szwu do szwu. Nie należy trzeć zaplamionych powierzchni, gdyż można w ten sposób uszkodzić materiał. W przypadku plam, które wniknęły
w powierzchnię, najlepiej skontaktować się z serwisem technicznym, pod numerem: +48 75 781 61 80. Nie należy próbować usuwać plam rozpuszczalnikami (wywabiaczami, terpentyną,
benzyną itd.). W ten sposób plamy mogą się powiększyć i utrwalić.
5.Do pielęgnacji skóry nie należy używać środków typu: pasta do butów, krem kosmetyczny, wosk do podłóg, preparaty dla niemowląt itp. Po ich zastosowaniu mogą pojawić się
plamy i intensywne, nieestetyczne błyszczenie powierzchni. Skóra blaknie i wysusza się pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego. Aby temu zapobiec, należy
stosować środki konserwujące z filtrami UV.
Postępowanie z elementami opakowania i zużytym meblem
Wszystkie materiały zastosowane do produkcji i zabezpieczenia transportowego mebla wykonane są z materiałów dopuszczonych do obrotu handlowego i posiadających wymagane
przepisami atesty higieniczności. Obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa stanowią, że elementy mebli oraz opakowań nie
nadają się do spalenia. Z tego względu utylizacja zużytych mebli, ich elementów oraz opakowań może być dokonywana wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki komunalne.
3
Thank you very much for purchasing furniture from our collection.
Each day we try to design and produce furniture of the highest quality in order to meet your expectations. Our goal is to provide functionality and possibility of expressing your own
lifestyle with the offered by us furniture. We believe that both creation of good furniture and satisfaction with using it are equally important. Every year we come up with new collections
bearing in mind our customers’ needs who want to furnish their houses and flats in a an visually attractive and practical way. The advice provided in the brochure will be a valuable
help in the everyday use of the products and it will convince you that you made the right choice. In the manual below you will find a few hints on how to take care of the furniture and
how to handle it to allow the furniture cherish your sight and provide confortable rest for many years.
Technical information
Upholstered furniture is hand made. Therefore, they have their own individual character. Such unique style is achieved mainly through the use of natural covering and filling
materials.
The appearance may change after some time depending on the intensity of use. The covering material of leather and fabric has a natural tendency to stretch and some folds can
appear as a result. This is one of the natural characteristics, which does not give grounds for a complaint.
Upholstered furniture often differs in seat softness, which is connected with the natural properties of the filling material, namely the density of the upholstery foam and the elasticity
of the metal springs and the upholstery belts. In case of such pieces of furniture as corner suites, the differences in the softness of seats of individual elements are connected with
the difference in the construction and size of the surface area of the elements. It should also be borne in mind that furniture with sleeping function may have a different comfort of
the seat than the same models without this function and they shall not have the same characteristics as beds specially prepared for this purpose.
Due to use of foams there may be some differences in dimensions and actual shapes in relation to the catalogue dimensions ± 5 cm.
Assembly and arrangement
1.While carrying the unwrapped furniture, it should not be held by the upper part of the armrest or other loose elements of the cover as it can result in the seams tearing apart
or some irreparable damage being done to the cover. (fig. 1)
2.In order to avoid such damages, furniture should be carried by holding the bottom part of the frame. (fig. 2)
3.Before a few elements of the set are joined together, individual parts should be put next to each other, in a place where the set should be located. After all elements are joined together, the
set should not be relocated, as it could damage joinings and cause instability and differences in the height of furniture. (fig. 3)
4.
Please remember that long period of transport of upholstery can cause a temporary deformation of seats, backrests or armrests as well as irregular folds and creases on the leather.
It is worth to know that the materials used in the production of upholstered furniture, e.g. polyurethane foam, partially return to their original form and take a proper shape after
a certain time. In this situation, a deformed piece of furniture should be hand modelled individually, so that it will acquire a proper and esthetic look. (fig. 4a, 4b, 4c)
Instructions for use
1.The upholstered furniture should not be used for purposes other than intended. Sitting on armrests, standing on seats, backseats or individual spring strips should be avoided.
(fig. 5)
2.The furniture should be protected against the harmful impact of weather conditions such as excessive solar radiation, increased humidity (air humidity should not exceed 70%), abrupt
temperature fluctuations. (fig. 6)
3.The upholstered furniture should not be situated close to active sources of heat such as radiators, cookers and stoves. (fig. 7)
4.Attention! Pet claws can damage the surface of the covering materials. (fig. 8)
5.Attention! Artificially dyed materials such as jeans can discolour light upholstery. Belts, rivets or keys left in the pockets can cause mechanical damage of the covering material.
(fig. 9)
1
4c
4
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
fig. 10
Upholstered furniture construction (fig. 10)
1.furniture frame
2.weave springs
3.fabric layer
4.seat body (4a, 4b, 4c)
5. upholstery wadding
6. upholstery belts
7. backrest foam
8. upholstery cover
Natural features of leather (page 24)
If you bought a leather suite, you should remember about the following features of leather as a natural material:
1.Each piece of leather is different and consequently it is impossible to avoid differences in leather colour and texture.
2.Natural marks such as veins, creases, pricks (fig. 11a, 11b), scars (fig. 12a, 12b) and yokes (fig. 13a, 13b) make leather unique and confirm its natural origin.
3.In case of antiquated leather, its antique appearance is obtained by applying a darker dye on a light base. The antique appearance is imparted while using the furniture as a result of
the top coating wearing away. (fig. 15)
4.Inhomogeneous texture, shade and lustre are one of the major feature of natural leather. Leather differences of this type are the confirmation of their natural grain. Surface
texture, shade and lustre of grain leather will always be different for each flap of leather as well as in different places of the same flap. (fig. 14a, 14b)
5.Even (smooth) texture of the surface is obtained artificially.
6.Natural leather stretches during exploitation. Over time some folds and wrinkles may appear on the surface. Therefore, it is recommended to use the furniture on the whole
surface not only in one place.
Natural properties of woven fabric
Covering fabrics used in the production of upholstered furniture display the following features:
1.Sensitivity to touch and pressure, iridescence, i.e. optical differences in the lustre and shade of a fabric which change depending on the angle of incidence of the light even in the
same part of the material and in corner segments joined with each other at an angel. (fig. 14a, 14b)
2."Body impressions", i.e. visible signs of the body on a piece of furniture which are formed as a result of the user's weight, body warmth and humidity in the environment in which
the item of furniture is exploited.
3.Microfibrillisation (pilling), e.i. tangling and balling on a fabric and fiber electrification.
How to take care of leather
Proper maintenance allows to keep nice appearance of leather for years. It is worth mentioning that cleaning leather using “home” methods may lead to irreversible changes and in a
result to damaging the furniture. Therefore, it is so important to use proper maintenance products designed for the given type of leather.
It is recommended to maintain and clean leather every 2-4 months.
It is suggested to make the first maintenance immediately after purchasing a piece of furniture. It facilitates cleaning later and helps to prevent stains which are difficult to remove.
We recommend for cleaning and maintenance of the furniture made of natural leather tested and checked products of “COMODO” brand. You can find them at www.comodo.net.pl.
Cleaning and maintenance
1.Upholstery fabric should be kept clean. Leather pores should be protected against dust. Dust should be removed with a dry and soft duster. Fabric should be brushed from time
to time with a soft brush made of natural horsehair or dusted with the use of a brushing cap for the upholstery.
2.Stains caused by liquids should be removed immediately by drying the stain with soft and well-absorbing cloth.
3.Before applying any leather preservatives, a water absorption test should be carried out on the surface of leather. In case of absorbing types of leather (like analine, nabuc, sued)
a drop of water applied on the surface (for about 30 seconds) is absorbed causing darkening of the leather. In such case ALWAYS before cleaning or maintenance you should
contact a technical service (phone number +48 75 781 61 80). In case of non-absorbing types of leather a drop of water stays on the surface.
4.Before using any cleaning and maintenance products for leather, a trial application is recommended in a hidden place (according to the manual). After testing the substances
should always be applied on large surfaces and spread from a seam to a seam. The stained surfaces should not be rubbed because the material can be damaged. In case of stains
which were absorbed into the surface, it is advisable to contact the technical service (phone number +48 75 781 61 80). Stains should not be removed with dissolvent (stain
removers, terpentin, benzene etc.). These substances can enlarge and preserve stains.
5.Care products such as shoe polish, cosmetic cream, floor wax, infant cosmetics, etc should not be used in order to maintain leather. After using them the surface may be stained
and shine intensively in an unattractive way. The colour of the leather fades and dries when exposed to direct sun radiation. In order to prevent it, maintenance substances
containing UV filter should be used.
Handling of packaging materials and used furniture
All the materials used in production and protecting the furniture during transportation are made of substances classified as acceptable for trade and holding sanitary certificates
required by law. The currently applicable regulations on waste management, environmental protection, and safety stipulate that furniture and packaging elements are not supposed to
be burnt. Consequently, the disposal of used furniture, its elements, and packaging can be performed by special public utility units only.
5
Wir danken Ihnen für den Kauf der Möbel aus unserer Kollektion.
Jeden Tag bemühen wir uns, Möbel höchster Qualität zu entwerfen und zu produzieren, sodass diese Ihren Erwartungen entsprechen. Unsere Idee besteht darin, Funktionalität und
Ausdruck des eigenen Lebensstils durch Möbel zu gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass die Zustellung des Produkts genauso wichtig ist wie die uneingeschränkte Zufriedenheit
und Freude über seine Verwendung. Jedes Jahr entwerfen wir neue Kollektionen. Dabei denken wir an unsere Kunden, die ihre Häuser und Wohnungen einrichten und sich wünschen,
dass diese ebenso visuell attraktiv wie praktisch sind.
Die Ratschläge, die in dieser Broschüre zu finden sind, werden Ihnen bei der alltäglichen Verwendung der Möbel von Nutzen sein und Sie davon überzeugen, dass Sie die richtige
Entscheidung getroffen haben. Im folgenden Ratgeber finden Sie einige Hinweise zur Pflege von Möbeln und zur Vorgehensweise bei der Pflege, durch die unsere Möbel Ihre Augen viele
Jahre erfreuen sowie Komfort und Erholung bieten werden, außerdem werden diese Modelle nicht die gleichen Gebrauchseigenschaften.
Technische Informationen
Unsere Polstermöbel werden handgearbeitet. Deshalb besitzen sie ihren eigenen, einmaligen Charakter. Dieser einzigartige Stil wird hauptsächlich dank der natürlichen Polsterungen
und Füllungen der Sitzflächen erzielt. Das Aussehen des Möbels kann sich mit der Zeit und abhängig von der Intensität der Verwendung ändern. Die Leder und Gewebepolsterung hat eine
natürliche Tendenz, sich auszudehnen, wodurch Falten entstehen können. Dies ist eines der charakteristischen Merkmale des Stoffes und gilt nicht als Grundlage für eine Reklamation.
Polstermöbel unterscheiden sich oft in der Weichheit der Sitzflächen voneinander. Das hängt mit den Eigenschaften der Stoffe zusammen, die als Füllung verwendet werden, d. h. von
der Dichte des Schaums, der Elastizität der Metallfedern und Polsterriemen. Bei Möbel-Sets, wie z. B. Polsterecken, hängt der Unterschied in der Weichheit der Sitzflächen zwischen
unterschiedlichen Elementen mit dem unterschiedlichen Bau und der Größe dieser Elemente zusammen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Komfort der Sitzfläche bei Erholungsmöbeln mit Schlaffunktion anders sein kann als bei Modellen ohne diese Funktion, außerdem werden diese Modelle nicht die gleichen Gebrauchseigenschaften, wie ausschließlich zum
Schlafen bestimmte Betten, aufweisen.
Aufgrund der Verwendung von Schaumstoffen können zwischen den tatsächlichen und den im Katalog angegebenen Abmessungen und Formen Differenzen von ±5 cm auftreten.
Montage und Aufstellung
1.Das ausgepackte Möbelstück sollte beim Tragen nicht am oberen Teil der Armlehne oder an anderen losen Elementen der Hülle gehalten werden, weil dies zum Aufreißen der
Nähte oder zu einer dauerhaften Verformung der Hülle führen kann. (Abb. 1)
2.Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Möbelstück beim Tragen an der unteren Seite des Bettkastens gehalten werden. (Abb. 2)
3.Bevor Sie die einzelnen Elemente zusammenbauen, platzieren Sie sie an der vorgesehenen Position. Sind die einzelnen Elemente miteinander verbunden, darf das Möbelstück
nicht mehr bewegt werden, weil es dadurch zu einer Beschädigung der Verbindungen und somit zur Instabilität und zu Unterschieden in den Höhen des Möbelstücks kommen
könnte. (Abb. 3)
4.Ferner ist zu berücksichtigen, dass die lange Transportzeit des Möbels zu einer vorübergehenden Verformung der Sitzfläche, der Rückenlehne oder der Armlehnen, sowie zu
unregelmäßiger Faltenbildung und zu Quetschungen auf dem Leder beitragen kann. Es ist bekannt, dass die bei der Herstellung von Polstermöbeln verwendeten Materialien,
so z. B. Polyurethanschaum, teilweise erst nach Ablauf einer gewissen Zeit in ihre ursprüngliche Form zurückehren und die erforderliche Gestalt annehmen. In dieser Situation
sollte der Kunde das verformte Möbelstück selbständig manuell modellieren, dadurch nimmt die Polsterung ihre korrekte, ästhetische Form an. (Abb. 4a, 4b, 4c)
Gebrauchsanweisung
1.Die Polstermöbel sollten entsprechend ihrer vorgesehenen Bestimmung verwendet werden. Es ist nicht empfehlenswert, sich auf die Armlehnen zu setzen oder auf der Sitzfläche,
der Rückenlehne oder auf einzelnen Federleisten zu stehen. (Abb. 5)
2.Die Möbel sollten vor schädlichen atmosphärischen Bedingungen geschützt werden, wie: übermäßige Sonneneinstrahlung, zu hohe Luftfeuchtigkeit (70% Luftfeuchtigkeit darf
nicht überschritten werden), erhebliche Temperaturunterschiede. (Abb. 6)
3.Die Polstermöbel dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Herde, Öfen u.a.) aufgestellt werden. (Abb. 7)
4. Achtung! Krallen von Haustieren können die Oberfläche der Bezugstoffe beschädigen. (Abb. 8)
5. Achtung! Mit Naturfarbstoffen gefärbte Stoffe (z. B. Jeans) können helle Polsterungen sichtbar verfärben. Streifen, Nieten sowie in der Kleidung aufbewahrte Schlüssel können
die Struktur des Bezugs mechanisch beschädigen. (Abb. 9)
1
4c
6
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
Abb. 10
Aufbau des Polstermöbels: (Abb. 10)
1. Stellage
2. Wellenfeder
3. Stoffschicht
4. Kasten der Sitzfläche (4a, 4b, 4c)
5. Polsterwatte
6. Polsterstreifen
7. Schaumstoff für die Rückenlehne
8. Polsterhülle
Natürliche Eigenschaften des Leders (seite 24)
Wenn Sie ein Möbelstück aus Leder besitzen, beachten Sie bitte die
folgenden Eigenschaften des Leders als ein natürlicher Stoff:
1.Jedes Stück Leder ist anders, daher lassen sich Abweichungen im Farbton sowie in der Struktur der Lederbeläge nicht vermeiden.
2.Natürliche Merkmale wie Adern, Falten, Einstiche, (Abb. 11a, 11b), Narben und Joche machen das Leder einzigartig (Abb. 12a, 12b) und bestätigen dadurch seine Natürlichkeit (Abb. 13a, 13b).
3.Ein antikes Aussehen des (absichtlich gealterten) Leders wird erreicht, indem eine helle Grundlage mit einem dunkleren Farbstoff abgedeckt wird. Das Leder nimmt ein antikes
Aussehen während der Verwendung des Möbelstücks an. Die Ursache dafür ist das Abwischen der oberen Schicht des Leders. (Abb. 15)
4.Eine unregelmäßige Gewebestruktur und Tönung sowie ein ungleichmäßiger Oberflächenglanz sind für natürliches Leder charakteristisch. Diese Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit bestätigen die Natürlichkeit des Materials. Die Gewebestruktur, die Tönung und der Oberflächenglanz werden bei Narbenleder sowohl bei jeder einzelnen
Haut wie auch an verschiedenen Stellen einer Haut unterschiedlich ausfallen. (Abb. 14a, 14b)
5.Eine einheitliche (glatte) Struktur der Außenseite wird künstlich erreicht.
6.Natürliches Leder dehnt sich während der Verwendung aus. Mit der Zeit können auf der Oberfläche Falten entstehen. Deshalb ist die Nutzung auf der ganzen Oberfläche und nicht nur an
einer Stelle empfehlenswert.
Natürliche Eigenschaften der Stoffe
Bezugstoffe, die für die Herstellung von Polstermöbeln verwendet werden, weisen folgende Eigenschaften auf:
1.Berührungs- und Druckempfindlichkeit, Schimmern, d. h. optische Unterschiede im Glanz und in der Tönung des Gewebes, je nach dem Lichteinfallwinkel, diese Unterschiede treten sowohl
in einer und der derselben Charge, wie auch in den einzelnen Elementen der Sitzgruppen, welche miteinander über Eck verbunden sind, auf. (Abb. 14a, 14b)
2.„Sitzspiegel”, also sichtbare Sitzmulden auf dem Möbelstück, welche durch das Gewicht und die Körperwärme des Nutzers sowie die Luftfeuchtigkeit des Raums, in dem das Möbelstück
benutzt wird, entstehen.
3.Pilling, d. h. Knötchen- und Fusselbildung sowie elektrostatische Aufladung von Gewebe.
Pflege des Leders
Eine angemessene Pflege ermöglicht für viele Jahre ein ästhetisches Aussehen des Leders. Es ist zu beachten, dass die Reinigung von Leder und die Verwendung „eigener Methoden“
zu diesem Zweck zu unumkehrbaren Veränderungen und in der Folge zur Zerstörung des Möbels führen können. Deshalb ist die Anwendung entsprechender Pflegemittel, die für eine
konkrete Ledersorte vorgesehen sind, so wichtig. Es empfiehlt sich, das Leder alle 2-4 Monate zu reinigen und zu konservieren. Es empfiehlt sich, die erste Konservierung direkt nach
Kauf des Möbelstücks durchzuführen. Dies erleichtert die weitere Reinigung und kann der Entstehung von Verschmutzungen, die schwer zu entfernen sind, vorbeugen. Für die Reinigung
und Konservierung von Möbeln aus natürlichem Leder empfehlen wir die getesteten und geprüften Präparate der Marke „COMODO“. www.comodo.net.pl.
Reinigung und Konservierung
1.Der Bezugstoff ist sauber zu halten. Die Poren des Leders sollten vor Staub geschützt werden und eventuelle Verstaubungen sollten mit einem trockenen und weichen Tuch beseitigt werden. Es lohnt sich,
die Stoffe von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste aus natürlichem Haar zu bürsten oder unter Verwendung eines Aufsatzes für die Reinigung von Polstermöbeln mit dem Staubsauger zu reinigen.
2.Flüssige Verschmutzungen sollten sofort mit einem gut absorbierenden Tuch getrocknet und beseitigt werden.
3.Vor der Verwendung der Konservierungsmittel sollte ein „Test auf die Absorption von Wasser“ auf der Lederoberfläche durchgeführt werden. Im Fall von absorbierenden Ledern (Anilin, Nubuk, Velour)
versickert ein Wassertropfen, der sich auf der Oberfläche befindet, (etwa 30 Sekunden) im Leder, wodurch die Oberfläche dunkler wird. In solchen Fällen sollte man IMMER vor der Reinigung oder
Konservierung mit der technischen Servicestelle unter der folgenden Nummer Kontakt aufnehmen: +48 75 781 61 80. Auf den nicht absorbierenden Ledern bleibt der Tropfen auf der Oberfläche.
4. Alle Präparate, die für die Reinigung und Konservierung des Leders vorgesehen sind, sollten zuerst an einer wenig sichtbaren Stelle getestet werden. Die geprüften Mittel benutzen wir immer auf
großen Oberflächen, indem sie von Naht zu Naht aufgetragen werden. Befleckte Oberflächen sollten nicht eingerieben werden, weil auf diese Weise der Stoff beschädigt werden kann. Bei Flecken,
die im Leder versickert sind, empfiehlt es sich, die technische Servicestelle unter der Nummer +48 75 781 61 80 anzurufen. Es sollten keine Lösungsmittel (Fleckenreiniger, Terpentin, Benzin
usw.) für die Beseitigung der Flecken verwendet werden. Durch die Verwendung solcher Mittel können sich die Flecken vergrößern und fixieren.
5. Für die Lederpflege bitte keine Präparate wie: Schuhcreme, Hautcreme, Bodenwachs, Babypflegemittel u. ä. benutzen. Nach ihrer Verwendung können Flecken sowie ein nicht ästhetisches und
intensives Glänzen der Oberfläche entstehen. Das Leder wird bleich und trocknet unter Einfluss unmittelbarer Sonneneinstrahlung aus. Um diesem Prozess vorzubeugen, sollten Konservierungsmittel mit UV-Filter benutzt werden.
Vorgehensweise mit Elementen der Verpackung und mit abgenutzten Möbeln
Alle Materialien, die für die Fertigung und Absicherung des Transports des Möbelstücks benutzt wurden, sind aus Stoffen gefertigt, die für den Handel zugelassen sind und die den Vorschriften entsprechende
Hygienezertifikate besitzen. Die geltenden Vorschriften bezüglich der Abfallwirtschaft, des Umweltschutzes sowie der Sicherheit besagen, dass die Elemente der Möbel und Verpackungen für die Verbrennung
nicht geeignet sind. Aus diesem Grund kann die Entsorgung der abgenutzten Möbel, ihrer Elemente und Verpackungen ausschließlich durch spezialisierte kommunale Einheiten durchgeführt werden.
7
Děkujeme za nákup nábytku z naše kolekce.
Každý den se snažíme navrhovat a vyrábět nábytek nejvyšší kvality pro Vaší maximální spokojenost. Našim cílem je zajištění funkčností a zároveň možností vyjádřit vlastní životní
styl prostřednictvím nábytku který nabízíme. Jsme si jisti, že dodání dobrého výrobku je stejně důležité jako spokojenost a satisfakce během jeho používáni. Každoročně navrhujeme
nové kolekce pro naše zákazníky kteří zrovna zařizuji svoje domy a byty a zároveň přejí si, aby byly vizuálně atraktivní a funkční.
Rady obsažené v našim letáku budou Vám pomocné během každodenního užitkováni a ujistí Vás, že jste si nábytek vybrali správně. V níže uvedené příručce najdete několik pokynů
jak o nábytek pečovat a jak s ním zacházet aby vydržel roky, byl potěšením a neustale zajišťoval komfortní odpočinek.
Technické informace
Čalouněný nábytek se vyrábí ručně a tím získává neopakovatelný charakter. Jedinečný styl uplatňuje hlavně díky přírodním čalounickým látkám a výplním sedadel. Časem
a intenzitou používáni nábytek mění vzhled. Kožené a látkové potahy se budou typicky natahovat. Je to přírodní jev a je vyloučen z reklamací.
Čalouněný nábytek se často liší měkkostí sedadel. Závisí to na vlastnostech materiálů použitých k jejích vyplnění, tj. hustotě čalounické pěny, pružností použitých ocelových pružin
a čalounických popruhů. V případě souprav, jako jsou třeba rohové sedací soupravy, rozdíly měkkostí sedadel jednotlivých komponentů souvisí s odlišnou konstrukci a velikostí
těchto dílů. Je také nutné vzít v úvahu, že sedací soupravy s rozkladem a funkci spaní budou mít odlišní komfort posezeni ve srovnání s modely bez této funkce, a nebudou mít
stejné užitné vlastnosti jako postele, které jsou k tomu zvláště přizpůsobeny.
Vzhledem k použití pěn se mohou vyskytnout rozdíly ve skutečných rozměrech a tvarech ve srovnání s katalogovými hodnotami ±5 cm.
Montáž a sestavení
1.Během přemísťováni nezdvíhejte vybalený nábytek za horní díl bočního opěradla ani ostatní volně upevněný díly čalounění jelikož můžete způsobit roztržení švů nebo
trvalé deformovat potah nábytku. (ilustrace 1)
2.Aby se předešlo zmíněným poškozením nábytek lze přemísťovat pouze při uchopení spodní častí konstrukce. (ilustrace 2)
3.Před spojením soupravy z více dílů ustavte jednotlivé díly vedle sebe na místě kde by se měla souprava nacházet. Sestavena dohromady by se už neměla přemísťovat neboť
může dojít k poškozeni spojů a následně ztrátě stability a vzniku výškových rozdílů. (ilustrace 3)
4.Vezměte také v úvahu, že dlouhotrvající přeprava může způsobit prozatímní deformace sedadel, opěradel a bočních opěrek, vznik záhybů a pomačkané kůže. Je důležité,
že materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jak např. polyuretanová pěna částečně se vrací s časem ke svému původnímu tvaru. V takových případech můžete
ručně tvarovat nábytkový prvek a díky tomu zase získá vhodný a estetický vzhled. (ilustrace 4a, 4b, 4c)
Návod na používání nábytku
1.Čalouněny nábytek používejte vždy dle jeho určení. Nesedat na boční opěrky, nestávat na sedadla anebo jednotlivé pružinové díly roštu. (ilustrace 5)
2.Nevystavovat povětrnostním vlivům, jako jsou přímé sluneční záření, zvětšená relativní vlhkost vzduchu (relativní vlhkost prostředí nesmí přesahovat 70%), velké výkyvy
teploty (ilustrace 6)
3.Čalouněný nábytek nesmí stát poblíž aktivních topných zdrojů (radiátory, sporáky, pece, kamna apod.). (ilustrace 7)
4.Pozor! Drápky domácích zvířat můžou způsobit poškození potahových materiálů. (ilustrace 8)
5.Pozor! Látky barvené přírodními barvivy (např. denim) můžou viditelně obarvit světlé čalounění. Ostré předměty, jako pásky, nýty na kalhotách, nebo klíče ponechané
v kapse můžou mechanický poškodit strukturu potahů. (ilustrace 9)
1
4c
8
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
ilustrace 10
Konstrukce čalouněného nábytku: (ilustrace 10)
1.rošt nábytku
2.vlnité pružiny (vlnovce)
3.vrstva látky tkaniny
4.skříňka (kazeta) sedadla (4a, 4b, 4c)
5.čalounická vata
6.čalounické popruhy
7.výplň opěradla – pěna
8.čalounický potah
Přírodní vlastností kůže (strana 24)
Jestli jste vlastníkem čalouněného nábytku s koženým potahem pamatujte si na následující vlastností kůže jako přírodního materiálu :
1.Každý kus kůže je jiný, takže není možné se vyhnout barevným odchylkám anebo rozdílům struktury kožených potahů.
2.Přírodní známky jako třeba žily, vrásky, napíchnutí (ilustrace 11a, 11b), jizvy (ilustrace 12a, 12b) a zesílená kresba (ilustrace 13a, 13b) dělají kůže jedinečnou a
dokazují její přirozenost.
3.Pro starožitný vzhled (k tzv. umělému stárnutí) kůže používáme tmavší barvy nanášené na světlejší pozadí. Během používaní se pak vrchní povlak otře a nábytek získá
starožitný vzhled. (ilustrace 15)
4.Vlastností pravé kůže je zvláštní, nestejnorodá struktura, odstín a lesk povrchu. Strukturní rozdíly jsou důkazem přírodního líce. Struktura lícové kůže (usní) bude se vždy
lišit mezi jednotlivými kusy použitými pro výrobu, ale odlišně můžou vypadat také jednotlivá místa jednoho kusu. (ilustrace 14a, 14b)
5.Stejnorodý a hladký povrch usně se vyrábí umělé.
6.Přírodní kůže se užíváním roztahuje a zvláčňuje. Časem na povrchu kůže se vytvářejí záhyby a vrásky a proto se doporučuje stejnoměrné používaní celého povrchu nábytku.
Přírodní vlastností látek
Čalounické materiály používané k výrobě čalouněného nábytku se charakterizují následujícími vlastnostmi:
1.Citlivost na dotek a nátlaky, hra barvami tzn. optické rozdíly lesku a odstínu materiálu, v návaznosti na úhel dopadu světla, a to i v jedné šarži materiálu, a také v nárožích
spojených ze sebou do úhlu. (ilustrace 14a, 14b)
2.„Vysedění” („stopy sezení” ), výrazně viditelné stopy po sezeni na nábytku, které vznikají tíhou uživatele, teplotou těla a vlhkostí prostředí, ve kterém se nábytek nachází.
3.Mikrofibrylizace (piling) tj. tvořeni se uzlíků a zesílení na materiálu a elektrizováni se vláken.
Návod na ošetřování kůže
Udržujte estetický vzhled kůže po dlouhé roky správným ošetřováním. Stojí za zmínku, že čištění kůže „domácími” způsoby může vest k nevratným změnám následovaným
zničením nábytku. A právě proto je tak důležité používat vhodné prostředky určené pro jednotlivé druhy kůže.
Doporučuje se ošetřovat a čistit kůže pravidelně každé 2 až 4 měsíce.
Doporučuje se ošetřit nábytek hned po koupí. Tímto se usnadňuje další čištění a zamezí vzniku těžce odstranitelných zašpinění.
K čištění a ošetřovaní nábytku z přírodní kůže doporučujeme ověřené přípravky značky „COMODO”, www.comodo.net.pl.
Čištění a ošetřování
1.Potahy udržujte čisté. Kožní póry chraňte před prachem, případně očistěte suchým, měkkým hadříkem. Látkové potahy by se měly pravidelně kartáčovat měkkým kartáčem
s přírodními štětinami nebo vysávat hubici pro čalouněný nábytek.
2.Čerstvé skvrny odstraňujte okamžitě savým hadříkem.
3.Před použitím ošetřovacích prostředku je nutné provést test pohltivostí vody. V případě nasákavých druhů kůže (anilínová kůže, nubuk, velur) kápka vody umístěna na
povrchu (po dobu cca 30 vteřin) vnikne do kůže a jí ztmaví. V takových případech VŽDY, před čištěním nebo ošetřováním je nutné kontaktovat zákaznickou technickou
linku na čísle +48 75 781 61 80. Na nenasákavých druzích kůže kapka vody zůstane na povrchu.
4.Všechny přípravky na čištění a ošetřováni kůže měly by se nejprve vyzkoušet na zakrytém místě (podlé návodu) Ověřené prostředky vždy aplikujeme rovnou na velké plochy
a nanášíme ode švu ke švu. Během čištění se nesmí skvrny drhnout kvůli riziku poškození materiálu. Skvrny které už pronikly dovnitř kůže nejlépe nahlásit na zákaznickou
technickou linku na čísle +48 75 781 61 80. Nedoporučuje se odstraňovat skvrny rozpouštědly (odstraňovačem skvrn, terpentýnem, technickým benzinem apod.) Tím
způsobem skvrny můžeme jen zvětšit a udělat jejich likvidace mnohem obtížnější.
5.K ošetřování koženého nábytku nepoužívejte prostředky jako pasta na obuv, kosmetické krémy, vosková pasta na podlahy, prostředky pro děti apod. Můžou způsobit skvrny
anebo neestetický, přiliž intensivní lesk. Vlivem přímého slunečního záření kůže bledne a schne. Může se tomu zabránit používáním přípravků obsahujících UV filtry.
Nakládaní s prázdnými obaly a likvidace nábytku
Všechny materiály použité pro výrobu nábytku a také jeho zabezpečení během přepravy jsou registrovanými materiály a mají požadovanou certifikaci bezpečnosti a hygieny.
Platné předpisy ohledné nakládání s odpady, ochrany životního prostředí a bezpečností zabraňují spalování nábytku a balicích materiálů. Proto likvidaci starého nábytku, jeho
součásti a balicích materiálů musí provést oprávněná jednotka likvidace komunálního odpadu.
9
Ďakujeme, že ste si kúpili nábytok z našej kolekcie.
Každý deň sa snažíme navrhovať a vyrábať vysoko kvalitný nábytok takým spôsobom, aby Vaše očakávania zostali naplnené. Naším krédom je zabezpečiť funkcionalitu a zároveň
prostredníctvom nábytku nachádzajúceho sa v našej ponuke poskytnúť možnosť vyjadriť vlastný životný štýl. Sme presvedčení o tom, že nielen neustála spokojnosť a úplná satisfakcia
z výrobku sú tak isto dôležité ako dodanie dobre vykonaného výrobku. Každoročne, pri výrobe novej kolekcie, myslíme na našich klientov, ktorí si zariaďujú svoje domy a byty a túžia
pri tom, aby boli vizuálne atraktívne a zároveň praktické.
Rady, ktoré sa nachádzajú v brožúre budú dokonalou pomôckou pri každodennom používaní nábytku a presvedčia Vás o správnom výbere. V nižšie uvedenom poradcovi nájdete
niekoľko pokynov týkajúcich sa starostlivosti o nábytok a zaobchádzania s ním tak, aby aj počas mnohých rokov priťahoval zrak a zároveň poskytoval pohodlie pri oddychu.
Technické informácie
Čalúnený nábytok sa vyrába ručne, čo má vplyv na jeho vlastný, neopakovateľný charakter. Tento unikátny štýl sa dosahuje hlavne vďaka prírodným čalúnickým materiálom a vyplneniu
sedadla. Postupom času a na základe intenzity používania sa vzhľad nábytku môže zmeniť. Poťahový materiál z kože a textilu ma prirodzenú tendenciu sa naťahovať, v dôsledku čoho
sa vyskytujú záhyby. Je to jedna z charakteristických vlastností materiálu a pri reklamácii nie je braná do úvahy.
Čalúnený nábytok sa často odlišuje mäkkosťou sedenia. Súvisí to s vlastnosťami materiálov, ktoré sa používajú na ich vyplnenie t. j. hustotou čalúnickej peny, elasticitou kovových
pružín a čalúnických pásov. V prípade súprav, napr. takých ako rohové sedačky, sa rozdiely medzi jednotlivými prvkami v sedadle spájajú s odlišnou stavbou a veľkosťou povrchu
týchto prvkov. Zároveň treba mať na pamäti, že nábytok určený na oddych s funkciou na spanie môže mať iné pohodlie sedadla ako tie isté modely, ktoré túto funkciu nemajú. Zároveň
treba mať na pamäti, že nábytok určený na oddych s funkciou na spanie môže mať iné pohodlie sedadla ako tie isté modely, ktoré túto funkciu nemajú a nebude mať tie isté úžitkové
hodnoty ako postele vyrobené presne na tento účel.
Kvôli použitej peny sa môžu vyskytnúť rozdiely v skutočných rozmeroch a tvaroch v porovnaní s rozmermi uvedenými v katalógu ±5 cm.
Montáž a nastavenie.
1.Počas prenášania sa rozbalený nábytok nesmie držať za hornú časť operadla alebo iné voľné prvky poťahu, pretože sa švy môžu roztrhnúť alebo sa poťah môže natrvalo
zdeformovať (obr. 1)
2.Ak sa chcete vyhnúť vyššie uvedeným poškodeniam, je potrebné nábytok prenášať pridržiavajúc ho za dolnú časť konštrukcie. (obr. 2)
3.Pred spojením niekoľký prvkov súpravy do jedného celku je potrebné rozostaviť jednotlivé časti vedľa seba na mieste, na ktorom sa bude súprava nachádzať. Po spojení všetkých
prvkov sa súpravu neodporúča prenášať, pretože by sa mohli poškodiť spoje , čo by mohlo viesť k nestabilite a spôsobiť rozdiely vo výške nábytku. (obr. 3)
4.Treba mať na pamäti, že dlhá prepravná doba nábytku môže viesť k prechodnej deformácii sedadla, opierky alebo operadla, vzniku nepravidelných záhybov a odtlačkov na koži.
Je dobré vedieť, že materiály používané na výrobu čalúneného nábytku napr. polyuretánová pena, sa po uplynutí určitej doby vrátia do svojej pôvodnej formy a získajú príslušný
tvar. V tomto prípade je potrebné samostatne, ručne vymodelovať deformovanú časť nábytku, vďaka čomu získa správny a estetický vzhľad. (obr. 4a, 4b, 4c)
Pravidlá používania
1.Čalúnený nábytok by sa mal používať podľa jeho určenia. Nesmie sa sadať na operadle, stavať na sedadle, operadle alebo jednotlivých pružinových lištách. (obr. 5)
2.Nábytok je potrebné chrániť pred škodlivým vplyvom atmosférických podmienok, takých ako: nadmerné slnečné žiarenie, zvýšená vlhkosť vzduchu (nesmie presahovať 70 %
vlhkosti vzduchu), citeľné zmeny teploty. (obr. 6)
3.Čalúnený nábytok sa nesmie nachádzať v blízkosti aktívnych tepelných zdrojov (radiátory, sporáky, pece atď.). (obr. 7)
4.Upozornenie! Pazúry domácich zvierat môžu poškodiť povrch čalúnického materiálu. (obr. 8)
5.Upozornenie! Materiály farbené prírodnými farbivami (napr. denim), môžu viditeľne zafarbiť svetlé čalúnenie. Opasky, nity ako aj kľúče nachádzajúce sa v odeve môžu mechanicky narušiť štruktúru poťahu. (obr. 9)
1
4c
10
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
obr. 10
Stavba čalúneného nábytku: (obr. 10)
1.kostra nábytku
2.vlnité pružiny
3.vrstva látky
4.kazeta sedadla (4a, 4b, 4c)
5.čalúnická vata
6.čalúnické pásy
7.operadlová pena
8.čalúnický poťah
Prirodzené vlastnosti kože (strana 24)
Ak máte nábytok s koženým poťahom, musíte mať na pamäti nasledujúce vlastnosti kože ako prírodného materiálu:
1.Každý kus kože je iný a v súvislosti s týmto sa nie je možné vyhnúť odchýlkam vo farbe ako aj faktúre kožených vrstiev.
2.Vďaka prirodzeným znameniam, ktoré obsahujú, žily, zvraštenia, vpichy (obr. 11a, 11b), jazvy (obr. 12a, 12b) a jarmo (obr. 13a, 13b) je koža výnimočná a je potvrdením jej
prirodzenosti.
3.Vzhľad starožitnej kože (úmyselne zostarnutej) sa získava pomocou nanášania tmavšieho farbiva na svetlejšie podklady. Koža nadobúda starožitný vzhľad počas používania
nábytku. Je to následok trenia vrchnej vrstvy. (obr. 15)
4.Vlastnosťou prírodnej kože je nerovnorodá textúra, odtieň a lesk povrchu. Tohto druhu rozdiely sú potvrdením jej prirodzeného líca. Textúra, odtieň a lesk lícovej kože budú
vždy iné nielen v prípade každého kusu kože, ale aj na rôznych miestach toho istého kusu. (obr. 14a, 14b)
5.Rovnorodá (hladká) faktúra vonkajšieho povrchu sa získava umelo.
6.Prírodná koža sa počas používania naťahuje. Postupne sa na jej povrchu môžu objaviť záhyby a zvraštenia, preto sa odporúča používanie nábytku na jeho celom povrchu a nie
iba na jednom mieste.
Prirodzené vlastnosti materiálov
Poťahové materiály využívané na výrobu čalúneného nábytku sa vyznačujú takými vlastnosťami:
1.Citlivosť na dotyk a tlak, trblietanie sa tzn. optické rozdiely lesku a odtieňa materiálu, meniace sa v závislosti od uhla dopadu svetla v tej iste skupine materiálu, a tiež v segmentoch
rohov spojeným v uhle. (obr. 14a, 14b)
2.„Zrkadlá sedadla”, čiže viditeľné stopy tela na nábytku, ktoré vznikajú v dôsledku váhy užívateľa, teploty tela a vlhkosti okolia, v ktorom sa nábytok nachádza.
3.Mikrofibrilácia (pilling) t.j. tvorba uzlov a guľôčok na látke a elektrizovanie vlákien.
Ako sa o kožu starať
Vďaka vhodnej starostlivosť si môže koža zachovať estetický vzhľad počas mnohých rokov. Oplatí sa pripomenúť, že čistenie kože a používanie „domácich spôsobov“ na tento účel môže
viesť k nemeniteľným zmenám, výsledkom čoho môže byť poškodenie nábytku. Preto je veľmi dôležité používanie príslušných prostriedkov určených na starostlivosť o konkrétny druh
kože. Odporúča sa, aby sa koža konzervovala a čistila každé 2-4 mesiace. Odporúča sa, aby sa prvý konzervačný zákrok vykonal ihneď po nákupe nábytku. Uľahčí to jeho ďalšie čistenie
a môže predísť vznikaniu ťažko odstrániteľných nečistôt. Na čistenie a konzerváciu nábytku z prírodnej kože odporúčame otestované a skontrolované preparáty značky „COMODO“,
www.comodo.net.pl.
Čistenie a konzervácia
1.Materiál poťahu je potrebné udržiavať čistý. Póry kože treba chrániť pred prachom a prípadný prach odstraňovať suchou, mäkkou handričkou. Látku sa oplatí občas kefovať
mäkkou kefkou s prírodným vlásím alebo vysávať pomocou násadky určenej na čistenie poťahu.
2.Kvapalné nečistoty je potrebné okamžite odstrániť pomocou vysušenia dobre pohlcujúcou handričkou.
3.Pred použitím prostriedkov na konzerváciu nábytku je na povrchu kože potrebné previesť „test na pohlcovanie vody“. Ak ide o absorpčné kože (typu anilín, nubuk, velúr),
kvapka vody nachádzajúca sa na povrchu (približne 30 sekúnd) preniká do kože a týmto spôsobom koža tmavne. V takomto prípade sa VŽDY pred čistením alebo konzerváciou
treba skontaktovať s technickým servisom, na čísle: +48 75 781 61 80. Na koži nepohlcujúcej vodu táto kvapka ostane na povrchu.
4.Všetky preparáty určené na čistenie a konzerváciu kože je potrebné najprv otestovať na nie veľmi viditeľnom mieste (podľa inštrukcie). Otestované prostriedky používame vždy
na veľkých povrchoch nanášajúc od jedného švu k druhému. Pošpinené povrchy sa nesmú trieť, pretože sa môže týmto spôsobom materiál poškodiť. V prípade škvŕn, ktoré prenikli do povrchu, sa treba skontaktovať s technickým servisom na telefónnom čísle: +48 75 781 61 80. Nepokúšajte sa škvrny odstraňovať pomocou rozpúšťadiel (prostriedkov
na odstraňovanie škvŕn, terpentínu, benzínu atď.). Týmto spôsobom sa môžu škvrny zväčšiť a nebude ich možné odstrániť.
5.Na ošetrovanie kože nepoužívajte prostriedky typu: krém na topánky, kozmetický krém, vosk na podlahy, prípravky pre dojčatá atď. Po ich použití sa môžu objaviť škvrny a intenzívny, neestetický lesk povrchu. Koža sa stáva svetlejšia a vysušuje sa pod vplyvom priameho slnečného žiarenia. Ak tomu chcete zabrániť, používajte konzervačné prostriedky
s UV filtrami.
Zaobchádzanie s prvkami balenia a opotrebovaným nábytkom
Všetky materiály použité na výrobu a zabezpečenie prepravovaného nábytku sú vykonané z materiálov, ktoré sú povolené na obchodné účely a sú vybavené hygienickými atestmi, ktoré
si predpisy vyžadujú. Na základe platných predpisov týkajúcich sa hospodárenia s odpadmi, ochrany životného prostredia ako aj bezpečnosti nie sú prvky nábytku a balenia vhodné na
spálenie. Vzhľadom k tomu sa utilizáciou opotrebovaného nábytku, jeho prvkov, ako aj balenia môžu zaoberať ich špecializované komunálne jednotky.
11
Köszönjük bútorkollekciónk vásárlását
Minden nap törekszünk kiváló minőségű bútorokat tervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az Önök elvárásainak. Eszménk a funkcionalitás valamint a saját életstílus kifejezésének
lehetősége az általunk ajánlott bútorokon keresztül. Meggyőződésünk, hogy a termék használatának öröme és teljes elégedettsége ugyanolyan fontos, mint kiváló minősége. Minden
évben új kollekciót hozunk létre gondolva ügyfeleinkre, akik bútorozva házaikat és lakásaikat tetszetős és praktikus otthont szeretnének teremteni.
A katalógusban található tanácsok kiváló segítséget nyújtanak a bútorok mindennapos használata során és megerősítik meggyőződésükben választásuk helyességéről. Az alábbi
tanácsadóban néhány útmutatót találnak a bútorok ápolásával és kezelésével kapcsolatban, hogy hosszú éveken át örömüket leljék bennük és biztosítsák a pihenés kényelmét.
Műszaki adatok
A kárpitozott bútorok kézimunkával készülnek, ez adja egyedi, megismételhetetlen jellegüket. Ez az egyedülálló stílús elsősorban a természetes huzatanyagok alkalmazásával valamint
az ülőrészek kitöltésével érhető el. Az idő múlásával és a használati intenzitástól függően a bútorok megjelenése változhat. A bőr- és textilhuzat természetes nyúlási tendenciával
rendelkezik, melynek eredményeként redők keletkeznek. Ez az anyag egyik jellemzője és ez nem ad alapot a reklamációra.
A kárpitozott bútorok gyakran az ülőrészek puhaságával térnek el egymástól. Ez függ az ülőrészek kitöltéséhez használt anyagok tulajdonságaitól, azaz a kárpitos szivacs sűrűségétől,
a fémrugók rugalmasságától és a kárpit övektől. Sarokgarnitúrák esetén az ülőrészek egyes elemeinek puhasága közötti különbségek ezen elemek különböző felépítésétől és a felület
nagyságától függnek. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ágynak nyitható bútorok ülőrészének kényelme eltérő lehet az ezzel a funkcióval nem rendelkező ugyanazon modellektől,
valamint nem fognak ugyanolyan használati tulajdonságokkal bírni, mint a speciálisan erre kialakított ágyak.
Tekintettel a habok alkalmazására ± 5 cm-es különbségek léphetnek fel a valós és a katalógus szerinti méretek és formák között.
Összeszerelés és elhelyezés
1.A kicsomagolt bútorok mozgatása során nem szabad azokat a kartámaszok felső részeinél vagy a kárpit laza elemeinél fogva mozgatni, mert ez könnyen a varratok szakadásához vagy a kárpit maradandó alakváltozásához vezethet. (1. ábra)
2.A fenti sérülések elkerülése érdekében a bútorok az alsó keret megtámasztásával mozgathatók. (2. ábra)
3.A több elem egységgé állítása előtt, az egyes darabokat a bútor végleges helyén kell egymás mellé állítani. Az összes elem összekapcsolása után a bútort nem szabad mozgatni,
mivelhogy ez az összekötők sérüléséhez vezethet, melynek következményeként a bútor elveszítheti stabilitását és magassági különbségek alakulhatnak ki. (3. ábra)
4.Figyelembe kell venni, hogy a hosszú szállítási idő a bútor ülőrészeinek, a háttámlák és karfák ideiglenes alakváltozásához valamint a bőrön szabálytalan ráncok és gyűrődések
képződéséhez vezethet. Érdemes tudni, hogy a kárpitozott bútorok gyártásánál használt anyagok, mint pl. a poliuretán hab, egy idő után visszanyerik eredeti formájukat és
felveszik a megfelelő alakot. (4a., 4b., 4c. ábra)
Használati feltételek
1.A kárpitozott bútorokat rendeltetésszerűen kell használni. Nem szabad a kartámaszokra ülni, az ülőrészre, háttámlára vagy az egyes rugós lécekre állni. (5. ábra)
2.A bútorokat védeni kell a káros légköri viszonyokkal szemben mint: túlzott napsugárzás, megnövekedett páratartalom (nem haladhatja meg a levegő a 70%-os páratartalmat),
jelentős hőmérséklet ingadozás. (6. ábra)
3.A kárpitozott bútorokat nem szabad aktív hőforrások közelébe helyezni (radiátorok, tűzhelyek, kályhák stb.). (7. ábra)
4.Figyelem! A háziállatok karmai megsérthetik a kárpitanyagok felületét. (8. ábra)
5.Figyelem! A természetes szinezékekkel festett anyagok (pl. farmer) látható módon szinesíthetik a világos színű kárpitozást. A szíjak, szegecsek valamint a ruházatban hagyott
kulcsok mechanikusan megsérthetik a kárpit szerkezetét. (9. ábra)
1
4c
12
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
10
Kárpitozott bútor felépítése: (10. ábra)
1.bútorváz
2.hullámrugók
3.szövetrétegek
4.ülőrész kazetta (4a, 4b, 4c)
5.kárpitos gyapjú
6.kárpitos övek
7.háttámla hab
8.kárpithuzat
Bőr természetes tulajdonságai (oldal 24)
Amennyiben Ön valódi bőrrel bevont bútor tulajdonosa, emlékezzen a bőr, mint természetes anyag, következő jellemzőire:
1.A bőr minden egyes darabja különböző, ezért elkerülhetetlen a szín valamint a bőrbevonatok faktúrájának eltérései.
2.Az erezetet, ráncokat, szúrásokat (11a., 11b. ábra) hegeket (12a., 12b. ábra) és az iga (13a., 13b. ábra) nyomait tartalmazó természetes jelek a bőrt rendkívülinek teszik,
megerősítve természetességét.
3.Az antikolt bőr kinézet (tudatos öregbítés) a világosabb alapra történő sötétebb festőanyag felvitelével érhető el. A bőr antik kinézetét a bútor használata során éri el felső
rétegének kopása által. (15. ábra)
4.A valódi bőr tulajdonsága az egyenetlen felület. A bőr faktúrájának eltérései a bőr természetes arculatát igazolják. A bőrbevonatok faktúrája mind az egyes darabon mint pedig
az ugyanazon darab különböző helyein mindig más lesz. (14a., 14b. ábra)
5.Az egységes (sima) faktúrájú külső felületet mesterségesen lehet elérni.
6.A valódi bőr használat során nyúlik. Idővel felületén redők és ráncok keletkezhetnek, ezért ajánlott a bútorok teljes felületének használata, nem pedig csak egyes helyein.
Szövetek természetes tulajdonságai
A kárpitozott bútorok gyártásánál használt anyagok tulajdonságai:
1.Nyomás érzékenység, színjáték, tehát a fénylés optikai különbségei és árnyalati változások a fény esési szögétől függően, amely akár ugyanazon anyag keretében, valamint az
összekapcsolt sarokgarnitúrák esetén is látható. (14a., 14b. ábra)
2.Az „ülési tükrök”, tehát a látható testnyomok, amelyek a testhőmérséklet és súly valamint a környezet, amelyben a bútor használatra kerül, páratartalmának hatására keletkeznek.
3.Csomók, megvastagodások keletkezése a szövetben; a szálak elektromos feltöltődése.
A bőr gondozása
A megfelelő ápolás hosszú évekre biztosítja a bőr esztétikus megjelenését. Érdemes megemlíteni, hogy a bőr „házi módszerrel” történő tisztitása visszafordíthatatlan változásokhoz,
eredményeként pedig a bútor tönkremenéséhez vezethet. Ezért ennyire fontos az adott bőrtípusnak megfelelő ápolási szerek alkalmazása.
Ajánlott 2-4 hónaponként a bőr konzerválása és tisztítása.
Célszerű az első tartósító kezelést rögtön a bútor megvétele után elvégezni. Ez megkönnyíti későbbi tisztítását és megelőzheti a nehezen tisztítható szennyeződések keletkezését.
A valódi bőrből készült bútorok tartósító kezeléséhez és tisztításához javasoljuk a tesztelt és bevált „COMODO”, www.comodo.net.pl márkájú készítményeket.
Tisztítás és tartósítás
1.
A kárpitot tisztán kell tartani. A bőrpórusokat védeni kell a portól az esetleges port puha, száraz ruhával el kell távolítani. A szöveteket érdemes időnként természetes sörtéjű
puha kefével átkefélni, vagy kárpittisztító fej segítségével kiporszívózni.
2.A folyékony szennyeződéseket azonnal el kell távolítani nedszívó törlőruhával.
3.A tartósító kezeléshez használt készítményeket előzetesen ki kell próbálni a bőr felületén „vízfelvételi teszt” elvégzésével. Elnyelő bőrök esetében ( anilin, nubuk, velur típusúaknál) a felszínen elhelyezett egy csepp víz (kb. 30 másodpercre) behatol a bőrbe sötétítve azt. Ilyen esetben MINDIG, a tisztítás vagy tartósító kezelés megkezdése előtt fel kell
venni a kapcsolatot a + 48 75 781 61 80 telefonszám alatt lévő műszaki szolgálattal. A nem elnyelő bőrök esetében a cseppvíz a felületen marad.
4.Minden, a tartósító kezeléshez és tisztításhoz alkalmazott szert először kevésbé látható helyen ki kell próbálni (használati utasítás szerint). A kipróbált készítményt mindig nagy
felületen használjuk, varrattól varratig felvive. A foltos felületeket nem szabad dörzsölni, mivel ily módon az anyag sérülhet. Olyan foltok esetén, amelyek behatoltak a felületbe,
célszerű felvenni a kapcsolatot a műszaki szolgálattal a + 48 75 781 61 80 telefonszámon. Nem szabad a foltokat oldószerekkel (folttisztítókkal, terpentinnel, benzinnel stb.)
eltávolítani. Ily módon a foltok megnagyobbodhatnak és megszilárdulhatnak.
5.Bőrápoláshoz nem szabad használni cipőkrém, kozmetikai krém, padlóviasz, babatermék stb. típusú készítményeket. Használatuk után foltok keletkezhetnek és intenzív, nem
esztétikus felületi fényesség. A bőr a közvetlen napsugárzás hatására halványul és kiszárad. Ezt megelőzendően, UV szűrőket tartalmazó tartósító készítményeket célszerű
alkalmazni.
Csomagolási elemekkel és elhasznált bútorokkal való eljárás
A bútorok előállításához és azok szállításához használt valamennyi anyag kereskedelmi forgalomba helyezési engedélyekkel valamint a törvény előírásai szerinti egészségügyi bizonyítványokkal rendelkeznek. A hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem és a biztonság jelenlegi szabályai úgy határozzák, hogy a bútor elemek és a csomagolás nem égethető el. Ebből
kifolyólag az elhasznált bútorok, ezek elemei valamint csomagolásuk megsemmísitése csak erre szakosodott közületi egység által végezhető el.
13
Zahvaljujemo vam na kupnji namještaja iz naše zbirke.
Svaki se dan trudimo dizajnirati i proizvoditi namještaj najviše kvalitete u skladu s vašim očekivanjima. Naša ideja je pružiti funkcionalnost i mogućnost izražavanja svog vlastitog
stila života kroz namještaj koji nudimo. Vjerujemo da jednako važno kao što je pružanje dobrog proizvoda, je trajno zadovoljstvo i velika satisfakcija iz njegovog korištenja. Svake
godine stvaramo nove kolekcije sa pomišlju na naše klijente koji uređuju svoje kuće i stanove želeći da su vizualno privlačni i praktični.
Savjeti, sadržani u ovoj brošuri, će biti za Vas izvrsna pomoć tijekom svakodnevnog korištenja namještaja koja će Vas učvrstiti u uvjerenju točnosti vašeg izbora. U ovom priručniku ćete
naći nekoliko savjeta o tome kako brinuti za namještaj i nastavljati s njime da bi dugi niz godina bio privlačan očima i osiguravao udobnost odmora.
Tehničke informacije
Tapacirani namještaj se proizvodi ručno, zbog toga ima svoj vlastiti jedinstveni karakter. Ovaj neusporediv stil se postiže uglavnom zahvaljujući prirodnim materijalima za pokrivanje
i ispunjavanje sjedala. S vremenom i intenzitetom korištenja, izgled namještaja može se promijeniti. Pokrivni materijal od kože i platna ima prirodnu tendenciju rastezanja, što može
rezultirati pojavljivanjem nabora. To je jedna od karakteristika materijala i ne predstavlja osnovu za reklamaciju.
Tapacirani namještaj se često razlikuje mekoćom sjedala. To je povezano sa svojstvima materijala koje se koristi kao popunjavanje, odnosno s gustoćom tapetarske pjene, fleksibilnošcu
metalnih opruga i tapetarskih pojasa. U slučaju kompleta, kao što je npr.. kutna garnitura, razlike u mekoći sjedala između pojedinih elemenata povezani su s različitom konstrukcijom
i veličinom površine tih elemenata. Imajte na umu da namještaj s funkcijom spavanja može imati drugačiju udobnost sjedala od istih modela koji nemaju ovu funkciju, te neće imati
ista funkcionalna svojstva kao kreveti koji su posebno namijenjeni za to.
Zbog uporabe pjena se mogu pojaviti razlike u dimenzijama i oblicima u odnosu na dimenzije koje se nalaze u katalozima ±5 cm.
Instalacija i postavljanje
1.Prilikom premještanja raspakovanog namještaja ne držite ga za gornji dio naslona za ruke ili druge labave dijelove pokrivača, jer to može dovesti do deranja šavova ili trajne
deformacije pokrivača. (slika 1)
2.Kako bi izbjegli g/p oštećenja, namještaj treba premještati podupirajući donji dio njegovog okvira. (slika 2)
3.Prije spajanja nekoliko elemenata sustava u cijelinu, pojedine dijelove treba staviti jedan pored drugog u mjestu gdje bi namještaj trebao biti smješten. Nakon spajanja svih
elemenata, namještaj ne bi trebao biti premještan, jer to može oštetiti spajanja, što bi rezultiralo nestabilnošcu i razlikama u visini namještaja. (slika 3)
4.Imajte na umu da dugotrajno vrijeme prijevoza namještaja može dovesti do privremene deformacije sjedala, naslona za leđa i naslona za ruke kao i formiranja nepravilnih
nabora i zgnječenja na koži. Trebalo bi znati da se materijali koji se koriste za proizvodnju tapeciranog namještaja, na primjer poliuretanska pjena, djelomično vraćaju nakon
nekog vremena svom izvornom obliku i uzimaju pravilan oblik. U tom slučaju, vi sami ručno oblikujte deformiran komad namještaja, čime će dobiti pravi, estetski izgled.
(slika 4a, 4b, 4c)
Uvjeti korištenja
1.Tapecirani namještaj bi trebao biti korišten shodno svojoj svrhi. Nemojte sjedati na naslone za ruke, ne stavajte na sjedalu, naslonu ili pojedinim lajsnama sa ugrađenim
oprugama. (slika 5)
2.Namještaj bi trebao biti zaštićen od štetnog djelovanja vremenskih uvjeta kao što su: prekomjerno sunčevo zračenje, povećana vlažnost zraka (tako da ne prijeđe 70% vlage
zraka), značajne skokove u temperaturi. (slika 6)
3.Ne stavljajte tapacirani namještaj u blizini aktivnih izvora topline (radijatora, štednjaka, peći i sl.). (slika 7)
4.Upozorenje! Pandže životinja mogu oštetiti tapetarski materijal. (slika 8)
5.Upozorenje! Materijali obojeni prirodnim bojama (npr. traperice), mogu vidljivo obojiti svijetli tapetarski materijal. Trake, zakovice i ostavljeni u odjeći ključevi mogu mehanički
oštetiti strukturu navlake. (slika 9)
1
4c
14
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
slika 10
Izgradnja tapeciranog namještaja: (slika 10)
1.okvir namještaja
2.valovite opruge
3.sloj tkanine
4.kazeton sjedala (4a, 4b, 4c)
5.tapetarska vata
6.tapetarski pojasevi
7.pjena za naslon
8.tapetarska navlaka
Prirodna svojstva kože (stranica 24)
Ako imate namještaj s kožnatim navlakama, zapamtite sljedeće karakteristike kože, koja je prirodni materijal:
1.Svako parče kože je različito i stoga se ne može izbjeći varijacije u boji i teksturi kože .
2.Prirodni znakovi koji sadrže vene, bore, ubode (slika 11a, 11b), ožiljke (slika 12a, 12b) i jarame (slika 13a, 13b) čine vašu kožu jedinstvenom i potvrđuju njenu prirodnost.
3.Izgled antiktne kože (namjerno postarjene) dobiva se primjenom tamnije boje na svjetliju bazu. Starinski izgled koža prima tijekom korištenja namještaja kao rezultat
trenja njenog vanjskog sloja. (slika 15)
4.Neravna faktura, sjena i sjaj površine su osobine prirodne kože. Takve razlike koža jesu potvrda njihovih prirodnih lica. Faktura kože, sjena i sjaj lice kože uvijek će biti
drugačije ne samo za svaki komad kože, ali i na različitim mjestima istog komada. (slika 14a , 14b)
5.Jedinstvena (glatka) tekstura vanjske površine dobiva se na neprirodan, umjetnički način.
6.Prirodna koža za vrijeme eksploatacije podvrgnuta je rastezanju. S vremenom, na njegovoj površini mogu se pojaviti nabori i bore i s toga se preporučuje da koristite
namještaj na njegovoj cijeloj površini, a ne na jednom mjestu.
Prirodna svojstva tkanina
Tkanine za pokrivanje koje se koriste u proizvodnji tapeciranog namještaja, pokazuju slijedeće karakteristike:
1.Osjetljivost na dodir i pritisak, prelijevanje boja, tj. optičke razlike u sjaju i sjeni tkanine, koje se mijenjaju ovisno o kutu upada svjetlosti, čak u istoj partiji robe, kao i u
segmentima kutne garniture spojenim međusobno pod kutom. (slika 14a , 14b)
2.“Ogledala sjedala”, odnosno utisnuti vidljivi znakovi tijela na komadu namještaja, koji se formiraju pod utjecajem težine korisnika, tjelesne temperature te vlage okoliša, u
kojem je namještaj eksploatiran.
3.Mikrofibrilizacija (piling), tj. stvaranje čvorova i kvržice na tkanini i elektriziranje vlakna.
Kako brinuti za kožu
Pravilna njega kože dozvoljava da se sačuva estetski izgled dugi niz godina. Vrijedno je spomenuti da je čišćenje kože i korištenje za tu svrhu “domaćih načina” može dovesti do
nepovratnih promjena i u rezultatu do uništavanja namještaja. Stoga je važno da koristite odgovarajuće sredstava za konkretne tipove kože.
Preporuča se održavanje i čišćenje kože svaka 2-4 mjeseca.
Preporučljivo je napraviti prvi zahvat održavanja odmah nakon kupnje namještaja. To olakšava sljedeće čišćenje i može spriječiti nastajanje prljavštine teške za brisanje.
Za čišćenje i održavanje namještaja od prirodne kože preporučujemo testirane i provjerene preparate marke “COMODO”, www.comodo.net.pl.
Čišćenje i održavanje
1.Materijal za pokrivanje mora se održavati čistim. Pore ​​na koži trebaju biti zaštićene od prašine, eventuelnu prašinu uklanjajte sa suhom, mekom krpom. Tkanine vrijedi
četkati povremeno s mekom četkom s prirodnim vlaknima, ili s usisivačem koristeći dodatak za čišćenje tapetarskog materijala.
2.Tekuće mrlje treba odmah ukloniti s krpom koja dobro upija tekućinu.
3.Prije uporabe sredstava za održavanje namještaja, mora biti izveden na površini kože “test za upijanje vode.” U slučaju upijajućih koža (poput anilina, nubuka, velura)
smještena na površini kap vode (za oko 30 sekundi) prodire u kožu, uzrokujući da potamni. U takvom slučaju, UVIJEK, prije čišćenja ili održavanja, obratite se tehničkoj
službi broj: +48 75 781 61 80. Na kožama koje ne apsorbiraju, kap vode ostaje na površini.
4.Sva sredstva za čišćenje i održavanje kože treba prvo testirati na neupadljivom mjestu (prema uputama). Provjerena sredstva koristimo na velikim površinama, primjenjujući ih od šava do šava. Nemojte trljati zamrljanu površinu, jer to može oštetiti materijal. Za mrlje koje su ušle u površinu, najbolje je obratiti se tehničkoj službi broj: +48
75 781 61 80. Ne pokušavajte ukloniti mrlje s otapalima (sredstvom za otklanjanje madeža, terpentin, benzin, itd.). Na taj način, mrlje se mogu povećati i konsolidirati.
5.Za njegu kože ne preporucuje se proizvode kao što: laštilo za cipele, kozmetička krema, vosak za podove, kozmetika za bebu, itd. Nakon njihove primjena mogu se pojaviti
mrlje i intenzivan i neugledan sjaj površine. Koža blijedi i postaje suha pod utjecajem izravnog sunčevog zračenja. Da biste to spriječili, koristite konzervanse sa UV
filterima.
Postupak s elemenatima za pakiranje i iskorištenim namještajem
Svi materijali korišteni u proizvodnji i osiguranju namještaja prilikom prijevoza izrađeni su od materijala odobrenih za marketing i koji imaju potrebne potvrde o higijenskim
propisima. Obavezujuća pravila o gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša i sigurnosti kažu da dijelovi namještaja i pakiranja nisu prikladni za spaljivanje. Iz tog razloga,
recikliranje iskorištenog namještaja, njegove komponente i pakiranje može biti učinjeno samo preko specijalizirane komunalne jedinice.
15
Vă mulţumim pentru cumpărarea mobilei din colecţia noastră.
Venind în întâmpinarea exigenţelor Dumneavoastră, în activitatea noastră zilnică ne străduim să proiectăm şi să confecţionăm mobilă de cea mai înaltă calitate. Suntem animaţi de
idea asigurării funcţionalităţii şi promovării posibilităţilor de manifestare a stilului propriu de viaţă prin intermediul mobilierului propus. Suntem convinşi că aceeaşi importanţă o are
oferirea unui produs bun cât şi deplina satisfacţie provocată de utilizarea acestuia. Cu gândul la clienţii noştri care-şi amenajează casele şi locuinţele, prezentăm în fiecare an colecţii
noi depunând eforturi ca acestea să fie atractive ca aspect şi practice în utilizare.
Sfaturile din broşura ataşată vor fi pentru Dumneavoastră un ajutor preţios în utilizarea zilnică a mobilei şi vor constitui argumente convingătoare în favoarea alegerii efectuate. În
ghidul de mai jos găsiţi căteva indicaţii privind îngrijirea mobilei şi modul de procedare în scopul garantării unei bucurii îndelungate şi unei odihne comfortabile.
Informaţii tehnice
Mobila tapiţată se confecţionează manual, din această cauză ea posedă un caracter specific, incomparabil. Acest stil unic se obţine în special mulţumită materialelor de acoperire şi
suprafeţelor de şedere umplute. Odată cu scurgerea timpului şi utilizarea intensivă, aspectul mobilei poate suferi modificări. Materialul de acoperire din piele şi țesătură are tendinţa
de întindere şi după un timp apar încreţituri. Aceasta este caracteristica materialului şi nu constituie un motiv de reclamaţie.
Piesele de mobilă tapiţată se deosebesc deseori prin tăria suprafeţei de şedere. Ea se explică prin proprietăţile materialelor care servesc ca umplutură şi anume densitatea spumei
pentru tapiţerie, elasticitatea arcurilor metalice şi a chingilor de tapiţerie. În cazul seturilor, spre ex. la completele de colţ, deosebirile de tărie a suprafeţei de şedere între diversele
elemente componente se datorează construcţiei diferite şi mărimii suprafeţei acestor elemente. Trebuie luat în vedere şi faptul că mobilierul pentru odihnă cu funcţia de dormit poate
prezenta alt grad de comfort al suprafeţei de şedere decât modelele lipsite de această funcţie, şi că nu vor avea aceleaşi trăsături utilitare ca şi paturile special pregătite în acest scop.
Având în vedere folosirea spumelor, pot surveni diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunile şi formele reale faţă de dimensiunile din catalog cu ±5 cm.
Montarea şi aşezarea.
1.În timpul mutării piesei de mobilă despachetate, ea nu trebuie ţinută de partea superioară a rezămătorii de braţ sau de alte elemente libere ale husei, deoarece se pot rupe
copcile sau husa se deformează in mod ireversibil. (des. 1)
2.Pentru evitarea acestor defecţiuni, mobilierul trebuie apucat dinspre partea inferioară a stelajului. (des. 2)
3.Înainte de formarea piesei din elementele componente, acestea trebuie grupate alăturat în locul final prevăzut. După conectarea câtorva elemente, nu mai trebuie mutat
deoarece există pericolul de deteriorare a legăturilor iar în consecinţă a instabilităţii şi diferenţelor de înălţime între elementele mobilierului. (des. 3)
4.Trebuie amintit că transportul îndelungat al mobilierului poate cauza deformări temporare ale suprafeţei de şedere, spetezei sau rezămătorilor de braţ, pliuri neregulate şi
încreţituri ale pielii. Merită ştiut că materialele folosite pentru producere mobilei tapiţate, de ex. spuma poliuretanică, după un timp îşi revin singure la forma lor iniţială
îmbrăcând aspectul corespunzător. În acest caz, pentru recăpătarea aspectului estetic, corespunzător, mobila deformată trebuie modelată în mod individual. (des. 4a, 4b, 4c)
Reguli de utilizare
1.Mobila tapiţată trebuie folosită conform destinaţiei sale. Se interzice aşezarea pe rezămătorile de braţ, statul în picioare pe suprafaţa de şedere, spetează sau pe arcurile elastice
individuale. (des. 5)
2.Mobila trebuie ferită de condiţiile atmosferice dăunătoare cum sunt: radiaţiile solare de mare intensitate, umiditate crescută a aerului (a nu se depăşi 70% umiditate), salturi
mari de temperatură. (des. 6)
3.Mobilierul tapiţat nu se înstalează în apropierea surselelor de căldură în funcţiune (calorifere, maşini de gătit, cuptoare, etc.). (des. 7)
4.Atenţie! Ghiarele animalelor domestice pot deteriora suprafaţa materialelor de căptuşire. (des. 8)
5.Atenţie! Materialele vopsite cu coloranţi naturali (de ex. denimul), pot colora în mod vizibil tapiţeriile de culoare deschisă. Curelele, niturile, şi cheile păstrate în haine pot
modifica structura învelişului. (des. 9)
1
4c
16
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
des. 10
Construcţia mobilei tapiţate: (des. 10)
1.stelajul mobilei
2.arcuri ondulate
3.strat stofă
4.caseton suprafaţă de şedere (4a, 4b, 4c)
5.vată de tapiţerie
6.chingi de tapiţerie
7.spumă de rezemare
8.husă de tapiţerie
Proprietăţile naturale ale pielii (pagina 24)
Dacă eşti posesorul unui mobilier acoperit cu piele naturală, trebuie să ai în vedere următoarele trăsături ale acestui material:
1.Fiecare segment din piele se deosebeşte de celelalte, deci nu pot fi evitate deosebirile de nuanţe sau de factură între diversele straturi ale pielii.
2.Amprentele naturale întruchipate de nervuri, riduri, cute, înţepături (des. 11a, 11b) cicatrice (des. 12a, 12b) şi excrecenţe (des. 13a, 13b) fac din piele o operă excepţională
confirmând în felul acesta naturaleţea ei.
3.Aspectul învechit (în mod intenţionat) al pielii se obţine prin aplicarea unui colorant de o culoare mai închisă peste suportul de nuanţă deschisă. Pielea capătă un aspect antic
în timpul utilizării mobilierului, ca urmare a ştergerii stratului superior. (des. 15)
4.Printre trăsăturile naturale ale pielii menţionăm factura neuniformă, nuanţele şi strălucirea suprafeţei. Aceste tipuri de deoasebiri confirmă naturaleţea feţei acesteia. Factura,
nuanţele şi strălucirea feţelor de piele, se vor deosebi întotdeauna atât în fiecare fâşie de piele cât şi în locuri diferite pe aceeaşi fâşie. (des. 14a, 14b)
5.Factura uniformă (netedă) a suprafeţei se obţine în mod artificial.
6.În timpul utilizării, pielea naturală se întinde. Cu timpul pot să apară cute şi încreţituri, din această cauză se recomandă folosirea întregii suparfeţe a mobilei, nu numai a unei
singure porţiuni.
Caracteristicile naturale ale ţesăturilor
Ţesăturile pentru acoperirea mobilei tapiţate se caracterizează prin:
1.Sensibilitate la atingere şi apăsare, nuanţe optice variabile ale luciului şi porţiunii ţesăturii dependente de unghiul de incidenţă a luminii chiar şi în acelaşi fragment de material,
precum şi în segmentele din colţuri, unite între ele în unghiuri. (des. 14a, 14b)
2.“Oglinzile şederii” adică tiparul vizibil al corpului persoanei care apare sub influenţa masei şi temperaturii trupului precum şi al umidităţii mediului în care mobila este folosită.
3.Microfibrilare (peeling), adică formarea de noduri și îngroşări pe ţesătură și electrizarea fibrelor.
Curăţarea şi conservarea
1.Materialul de acoperire trebuie întreţinut în stare curată. Porii pielii trebuie protejaţi de praf iar cel existent se va înlătura cu o cârpă moale şi uscată. Din când în când ţesătura
poate fi periată cu o perie moale din păr natural sau curăţată cu aspiratorul la care se ataşează capul de curăţat tapiţeriile.
2.Murdăria lichidă trebuie îndepărtată imediat prin uscarea ei cu o cârpă bine absorbantă.
3.Înainte de folosirea mijloacelor pentru conservarea mobilei, trebuie executat pe suprafaţa pielii un „test de absorbţie a apei”. În cazul pieilor absorbante (de tip anilin, nubuck,
velur) picătura de apă pusă pe suprafaţă (timp de 30 secunde) intră în piele provocând închiderea culorii. În acest caz, ÎNTOTDEAUNA înainte de începerea curăţirii sau
conservării, trebuie contactat servisul tehnic la numărul: +48 75 781 61 80. Pe pieile neobsobante, picătura de apă rămâne la suprafaţă.
4.Toate preparatele destinate curăţirii şi conservării pielii trebuie în prealabil testate în locuri puţin vizibile (conform instrucţiunilor). Mijloacele corespunzătoare se folosesc
întotdeuna pe suprafeţe cât mai mari aplicându-le de la copcă la copcă. Suprafeţele cu pete nu trebuie frecate deoarece există pericolul de deteriorare a materialului. În cazul
petelor care au păstruns în interior este indicată contactarea servisului tehnic la telefonul: +48 75 781 61 80. Nu încercaţi îndepărtarea petelor cu dizolvanţi (curăţitori pete,
terepentină, benzină, etc.). În caz contrar petele se pot mări şi devin durabile.
5.Pentru curăţarea pielii nu trebuie folosite preparate cum sunt: crema de ghete, cremele cosmetice, ceara pentru pardoseli, preparatele pentru bebeluşi etc. După aplicarea
acestora, la suprafaţă se pot ivi pete şi un luciu intens şi neplăcut. Pielea îşi pierde coloritul şi se usucă sub influenţa directă a razelor solare. Pentru evitarea acestui proces,
trebuie folosite mijloace de conservare îmbogăţite cu filtre UV.
Modul de procedare cu elementele ambalajului şi mobila uzată.
Toate materialele folosite pentru producerea şi transportarea mobilei sunt confecţionate din materiale permise pe piaţă şi dispun de certificate de higienă corespunzătoare.
Reglementările în vigoare privind managementul rezidurilor, protecţia mediului înconjurător şi securitatea confirmă că elementele mobilierului şi ale ambalajului nu pot fi arse.
Din această cauză distrugerea mobilei uzate, a elementelor acestora şi a ambalajelor poate fi încredinţată numai unităţilor teritoriale specializate.
17
Dėkojame, kad įsigijote mūsų kolekcijos baldus.
Kiekvieną dieną stengiamės projektuoti ir gaminti aukščiausios kokybės baldus, kurie galėtų išpildyti visus Jūsų lūkesčius. Mūsų pagrindinis tikslas – baldų dėka užtikrinti
funkcionalumą ir galimybę išreikšti savo gyvenimo stilių. Esame tikri, kad svarbu ne tik pateikti gerą produktą, bei ir suteikti nuolatinį eksploatavimo pasitenkinimą ir patogumą.
Kiekvienais metais kuriame naujas baldų kolekcijas, galvodami apie mūsų klientus, norinčius savo namus ir butus įrengti patraukliai ir praktiškai.
Brošiūroje pateikti patarimai Jums labai pravers kasdieninio baldų naudojimo metu ir būsite tikri, kad Jūsų pasirinkimas yra geras. Šiame vadove rasite daug nurodymų, kaip elgtis ir
prižiūrėti baldus, kad jie galėtų ilgai džiuginti akis ir užtikrintų poilsio komfortą.
Techninė informacija
Minkšti baldai yra gaminami rankiniu būdu, todėl pasižymi nepakartojama išvaizda. Šis unikalus stilius pasiekiamas naudojant natūralius apmušalus ir sėdimųjų dalių užpildymą.
Ilgainiui eksploatuojant baldus, jų išvaizda keičiasi. Odos ir audinio apmušalas turi natūralų polinkj temptis ir susidaro klostės. Tai viena iš medžiagos savybių ir dėl to pretenzijos
nepriimamos.
Minkšti baldai skiriasi sėdimųjų vietų minkštumu. Tai susiję su užpildymui naudojamų medžiagų savybėmis: apmušalo putų minkštumo, metalinių spyruoklių elastingumo ir apmušalo
diržų elastingumo. Baldų komplektuose, pvz. kampinių minkštasuolių sistemos atveju, atskirų elementų sėdimųjų vietų minkštumo skirtumai yra susiję su skirtinga šių elementų forma
ir paviršiaus plotu. Atsiminkite, kad svetainės baldų su miegojimo funkcija sėdimųjų vietų patogumas gali skirtis nuo modelių, neturinčių šios funkcijos, bei gali neturėti tų pačių
naudojimo savybių, kurias turi specialiai tam pritaikytos lovos.
Dėl putų panaudojimo tikrieji matmenys ir formos gali skirtis nuo nurodytų kataloge ±5 cm.
Baldų montavimas ir statymas
1.Pernešant išpakuotus baldus, negalima jų laikyti už viršutinės porankių dalies arba kitų laisvų apmušalo dalių, nes gali iširti siūlės arba nepataisomai susigadinti apmušalas.
(1 pav.)
2.Norint išvengti minėtų defektų, baldus reikia nešti laikant už apatinės stelažo dalies. (2 pav.)
3.Prieš sujungiant keletą baldų komponentų kartu, reikia sustatyti šalia savęs atskiras dalis toje vietoje, kurioje komplektas turi stovėti. Sujungus visus baldų komponentus
nereikėtų judinti komplekto, nes tai gali pažeisti baldų sujungimus, ko pasekoje gali atsirasti nestabilumas ir aukščio skirtumas atskirose baldo dalyse. (3 pav.)
4.Atsiminkite, kad ilgalaikio baldų transporto metu gali deformuotis sėdimosios vietos, atlošai arba porankiai, susidaryti odos raukšlės ir susiglamžymai. Vertėtų žinoti, kad
medžiagos naudojamos minkštųjų baldų gamyboje pvz. poliuretano putos, po tam tikro laiko dalinai grįžta į savo pradinę formą ir priima tinkamą pavidalą. Tokioje situacijoje
reikia savarankiškai rankiniu budu suformuoti baldą taip, kad jis įgautų estetišką išvaizdą. (4a, 4b, 4c pav.)
Naudojimo taisyklės
1.Minkštus baldus reikia naudoti pagal jų paskirtį. Negalima sėstis ant porankių, stotis ant sėdimųjų vietų, atlošo arba pavienių spyruokliuojančių lentjuosčių. (5 pav.)
2.Baldus reikia saugoti nuo kenksmingų atmosferos sąlygų, pvz.: stipraus saulės spinduliavimo, padidėjusios santykinės oro drėgmės (oro drėgmė negali viršyti 70 %), žymių
temperatūros svyravimų. (6 pav.)
3.Minkštų baldų negalima statyti arti veikiančių šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių, krosnių ir pan.). (7 pav.)
4.Dėmesio! Naminių gyvūnų nagai gali sugadinti apmušalų paviršių. (8 pav.)
5.Dėmesio! Natūraliais dažais dažytos medžiagos (pvz.: džinsai) gali nudažyti šviesius apmušalus. Diržai, kniedės ir drabužiuose esantys raktai gali mechaniškai pažeisti
apmušalo struktūrą. (9 pav.)
1
4c
18
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
10 pav.
Minkštų baldų sandara: (10 pav.)
1.balto stelažas
2.banguotos spyruoklės
3.audeklo sluoksniai
4.sėdimosios vietos kasetonas (4a, 4b, 4c)
5.baldų apmušimo vata
6.baldų apmušimo diržai
7.atlošo putos
8.baldų apmušalas
Natūralios odos savybės (puslapis 24)
Jeigu turite baldus su odiniais apmušalais, turite žinoti šias odos (natūralios medžiagos) savybes:
1.Kiekvienas odos gabalas yra skirtingas, todėl negalima išvengti odinių apmušalų spalvų ir faktūros skirtumų.
2.Natūralūs intarpai, turintys gyslas, raukšles, įdūrimus (11a, 11b pav.), randus (12a, 12b pav.) ir raiščius (13a, 13b pav.), suteikia odai ypatingo natūralumo.
3.Senovinė odos išvaizda (tikslingai pasendinta) gaunama dedant tamsesnius dažus ant šviesesnio pagrindo. Senovinę išvaizdą oda įgauna eksploatavimo metu, kai nusitrina jos
paviršinis sluoksnis. (15 pav.)
4.Netolygi paviršiaus faktūra, atspalvis ar blizgesys tai natūralios odos savybės. Tokio tipo skirtumai tik patvirtina natūralią odos kilmę. Pusiau anilino odos faktūra, atspalvis ar
blizgesys visada skirsis tiek ant kiekvieno odos lopo, tiek ir atskirose to lopo dalyse. (14a, 14b pav.)
5.Vientisa (lygi) išorinio paviršiaus faktūra gaunama tik dirbtiniu būdu.
6.Natūrali oda eksploatavimo metu išsitempia. Ilgainiui jos paviršiuje gali susidaryti klostės ir raukšlės, todėl siūloma baldus naudoti visame paviršiuje, o ne vienoje vietoje.
Natūralios audinių savybės
Audiniai naudojami minkštų baldų gamyboje pasižymi sekančiomis savybėmis:
1.Jautrumas prisilietimams ir spaudimui, pasireiškia optiniai medžiagos blizgesio ar atspalvio skirtumai priklausantis nuo šviesos kritimo kampo pasireiškiantis ne tik toje pačioje
medžiagos dalyje, bet ir segmentų kampuose sujungtuose tam tikru kampu. (14a, 14b pav.)
2.Naudotojo svoris, jo kūno šiluma bei aplinkos drėgmė, kurioje yra naudojamas baldas gali įtakoti žymių matomų atsiradimą.
3.Ant medžiagos gali atsirasti mazgelių ir sukietėjimų, pluoštas gali įsielektrinti (mikrofibrizacija pilingas).
Kaip prižiūrėti odą
Tinkama priežiūra leidžia išlaikyti estetinę odos išvaizdą daugelį metų. Atsiminkite, kad „naminių“ odos valymo būdų naudojimas gali nepataisomai sugadinti baldus. Todėl labai
svarbu naudoti konkrečiai odos rūšiai skirtas priežiūros priemones.
Rekomenduojama odą prižiūrėti ir valyti kas 2-4 mėnesius.
Nusipirkus baldus, rekomenduojama odinius baldus iš karto ištepti odos priežiūros priemonėmis. Tai palengvina tolimesnę paviršiaus priežiūrą ir gali užkirsti kelią sunkiai pašalinamų
nešvarumų susidarymui.
Natūralios odos baldų priežiūrai rekomenduojame naudoti atestuotus ir patikrintus „COMODO” preparatus, www.comodo.net.pl.
Valymas ir priežiūra
1.Apmušalai turi būti švarūs. Odos poras reikia saugoti nuo dulkių, o dulkes valyti sausa, minkšta šluoste. Gobelenus verta kartais valyti minkštu šepetėliu su natūralių plaukų
šereliais arba siurbti su minkštiems baldams skirtu dulkių siurbiu antgaliu.
2.Skystus nešvarumus reikia nedelsiant nuvalyti gerai sugeriančia šluoste.
3.Prieš baldų priežiūros priemonių naudojimą reikia atlikti odos paviršiaus “odos įsigėrimo bandymą”. Ant absorbuojančių odų (anilino tipo oda, nubukas, zomša) paviršiaus
esantis vandens lašas (maždaug 30 sekundžių) įsigeria į odą ir oda patamsėja. Tokiu atveju VISADA prieš pradedant valymą arba priežiūrą, reikia paskambinti į techninio
patarnavimo skyrių numeriu: +48 75 781 61 80. Ant neabsorbuojančios odos užlašintas vandens lašas lieka ant paviršiaus.
4.Visus odos valymo ir priežiūros priemones reikia iš pradžių patikrinti nematomoje vietoje (laikantis instrukcijos). Patikrintas priemones visada reikia tepti dideliame paviršiuje
nuo siūlės iki siūlės, negalima trinti dėmėtų paviršių, nes taip galima sugadinti apmušalą. Jeigu dėmės įsigėrė į apmušalo paviršių, prašome skambinti į techninio aptarnavimo
skyrių numeriu: +48 75 781 61 80. Nevalykite dėmių tirpikliais (balikliais, terpentinu, benzinu ir t.t..). Tada dėmės gali padidėti ir jas bus sunku pašalinti.
5.Odos priežiūrai negalima naudoti tokių priemonių kaip batų tepalas, kosmetinis kremas, vaškas grindims, priemonės kūdikiams. Jas panaudojus, gali atsirasti dėmių arba
paviršius gali įgauti intensyvų neestetinį blizgesį. Veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, oda išblunka ir išdžiūsta. Norint to išvengti, reikia naudoti priežiūros priemones su
UV filtrais.
Kaip elgtis su įpakavimų elementais ir panaudotais baldais
Visos baldų gamybos ir baldų transporto apsaugos medžiagos turi naudojimo komercinėje apyvartoje leidimus ir įstatymų reikalaujamus higienos atestatus. Pagal galiojančius atliekų
tvarkymo, aplinkos apsaugos ir saugumo įstatymus negalima deginti baldų elementų ir įpakavimų. Todėl sunaudotų baldų, jų elementų bei įpakavimų utilizavimą gali atlikti tik
atitinkamos komunalinių paslaugų įmonės.
19
Благодарим Вас за покупку мебели из нашей коллекции.
Каждый день мы стараемся проектировать и производить мебель наивысшего качества для удовлетворения Ваших ожиданий. Наша цель заключается в предоставлении функциональных
изделий и возможности выразить свой стиль жизни, выбирая мебель, которую мы предлагаем. Мы считаем, что полное удовлетворение нашей продукцией и ее использованием в течение
долгого времени так же важно, как предоставление нами качественного продукта. Каждый год мы создаем новые коллекции для наших клиентов, которые занимаются благоустройством
своих домов и квартир, желая, чтобы они были визуально привлекательными и практичными.
Рекомендации, содержащиеся в данной брошюре, послужат Вам отличной помощью во время ежедневного использования мебели и окончательно убедят Вас в правильности Вашего
выбора. В данном руководстве вы найдете несколько советов о том, как ухаживать за мебелью, и как сделать так, чтобы еще на протяжении многих лет она радовала глаз и обеспечивала
комфорт отдыха.
Техническая информация
Обивка мебели выполняется вручную, таким образом, она имеет свой собственный, неповторимый характер. Этот уникальный стиль достигается, в основном, за счет натуральных материалов покрытия и наполнителей. С течением времени и в зависимости от интенсивности использования внешний вид мебели может измениться. Обивочный материал из кожи или ткани имеет
естественную тенденцию растягиваться, в результате чего возникают складки. Это одна из характеристик материала, которая не является основанием для рекламации.
Мягкая мебель часто имеет различия в мягкости сидений. Это связано со свойствами материалов, используемых в качестве наполнителя, то есть плотностью мебельной пенки, эластичностью пружин и мебельных ремней. В случае наборов таких, как мягкие уголки, различия в мягкости сидений отдельных элементов связаны с различной конструкцией и размерами
поверхности этих элементов. Обратите внимание, что мебель для отдыха со спальным местом может иметь другой комфорт сидения, чем те же модели, не имеющие такой функции, и не
будут иметь таких же эксплуатационных свойств, как характеристики специально предназначенных для этого кроватей.
В связи с использованием пены фактический размер и форма могут отличаться от размеров, представленных в каталоге ±5 см.
Сборка и установка
1.При перемещении распакованной мебели не следует держать ее за верхнюю часть подлокотника или другие свободно закрепленные элементы покрытия, потому что это может привести к разрыву швов или постоянной деформации покрытия. (рис. 1)
2.Чтобы избежать вышеупомянутых повреждений, следует перемещать мебель, придерживая нижнюю часть стеллажа. (рис. 2)
3.Перед соединением нескольких элементов набора в одно целое, следует поставить отдельные части рядом в месте, где комплект должен быть расположен. После соединения всех
элементов набора, комплект не следует перемещать, так как это может привести к повреждению соединений, что приводит к нестабильности и различии в высоте мебели. (рис. 3)
4.Обратите внимание, что перевозка мебели в течение длительного времени может привести к временной деформации сиденья, спинки и подлокотников, образованию нерегулярных
складок и помятостей на коже. Вы должны знать, что материалы, используемые в производстве мягкой мебели, такие как пенополуретан, через некоторое время возвращаются
к своей первоначальной форме и принимают нужный вид. В такой ситуации следует самостоятельно, вручную смоделировать деформированную мебель, благодаря чему она получит
соответсвующий, эстетический вид. (рис. 4а, 4b, 4в)
Правила использования
1.Мягкая мебель должна быть использована по назначению. Не сидите на подлокотниках, не стойте на сидении, спинке или отдельных пружинящих панелях. (рис. 5)
2.Мебель должна быть защищена от вредного воздействия погодных условий, таких как чрезмерное солнечное излучение, повышенная влажность воздуха (не более 70% влажности),
значительные скачки температуры. (рис. 6)
3.Мягкую мебель не следует размещать в непосредственной близости от активных источников тепла (радиаторы, духовки, печи и т.д.). (рис. 7)
4.Внимание! Когти домашних животных могут привести к повреждению поверхности обивки. (рис. 8)
5.Внимание! Материалы, окрашенные натуральными красителями (например, джинсовая ткань), могут заметно окрасить светлую обивку. Ремни, заклепки и ключи, оставленные
в одежде, могут механическим путем повлиять на структуру покрытия. (рис. 9)
1
4c
4в
20
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
рис. 10
Схема мягкой мебели (рис. 10)
1. мебельный каркас
2. волнистые пружины
3. слой ткани
4. кассетон сидения (4а, 4b, 4в)
5. обивочная вата
6. обивочные ремни
7. пористый материал опоры
8. обивочный чехол
4а
4б
4в
Натуральные свойства кожи (cтраница 24)
Если у вас есть мебель с кожаной обивкой, помните о следующих характеристиках кожи, как природного материала:
1.Каждый кусок кожи – с разными свойствами, и поэтому невозможно избежать различий в цвете и текстуре кожаных покрытий.
2.Натуральные элементы, такие как жилки, морщины, проколы (рис. 11а, 11b), рубцы (рис. 12а, 12b) и «хомуты» (рис. 13а, 13b) делают кожаный материал уникальным, подтверждая его естественность.
3.Эффект состаренной кожи (намеренно обработанной) получается путем нанесения темного красителя на более светлое основание. Состаренный вид кожа приобретает во время
использования, в результате стирания верхнего слоя. (рис. 15)
4.Особенность натуральной кожи – ее неравномерная текстура, блеск и оттенок поверхности. Такого типа отличия в текстуре кожи являются подтверждением натурального происхождения лицевой кожи. Текстура, оттенок и блеск лицевых кож всегда отличаются как для отдельных кусков кожи, так и в разных местах того же куска. (рис. 14а, 14b)
5. Однородная (гладкая) текстура внешней поверхности получается искусственно.
6.Кожа во время эксплуатации подвергается растягиванию. Со временем на ее поверхности могут появляться складки и морщины, поэтому рекомендуется использовать мебель по
всей ее поверхности, а не в одном месте.
Натуральные свойства тканей
Ткани покрытий, используемые в производстве мягкой мебели, имеют такие характеристики как:
1. Чувствительность к давлению, переливчатость, то есть оптические различия блеска и оттенка ткани в зависимости от угля падения света даже в одной партии ткани, а также в сегментах угловых
Диванов, соединенных с собой под углом. (рис. 14а, 14b)
2. «Отражения сидения», то есть запечатленные видимые следы тела, формирующиеся под воздействием веса, температуры тела и влажности окружающей среды,в которой используется
мебель.
3. Скатывание, то есть образование узелков и утолщений на ткани, а также электризование волокон.
Очистка и уход
1.Покрытие материала должно содержаться в чистоте. Поры кожи должны быть защищены от пыли, а появившуюся пыль следует удалить сухой, мягкой тканью. Ткани следует время от
времени чистить мягкой щеткой с натуральной щетиной, или пылесосить с использованием насадки для очистки обивки.
2. Жидкие пятна должны быть немедленно удалены путем осушения хорошо впитывающей тканью.
3.Перед тем, как использовать средства по эксплуатации мебели, следует выполнить на поверхности кожи «тест поглощения воды». В случае поглощающей кожи (например, анилин,
нубук, велюр), размещенная на поверхности капля воды (в течение приблизительно 30 секунд) проникает в кожу, вызывая ее потемнение. В этом случае, ВСЕГДА, перед чисткой или
консервацией, обратитесь в технический сервис, по номеру: +48 75 781 61 80. На непоглощающем кожаном материале капля воды остается на поверхности.
4.Все препараты для чистки и консервации кожи следует вначале попробовать в незаметном месте (в соответствии с инструкцией). Проверенные средства следует применять всегда на
больших поверхностях, нанося их от шва до шва. Не трите область с пятнами, так как это может повредить материал. В случае пятен, которые проникли в поверхность, лучше обратиться
в технический сервис, по номеру: +48 75 781 61 80. Не пытайтесь удалить пятна с помощью растворителей (пятновыводителей, скипидара, бензина и т.д.). Таким образом, пятна могут
увеличиться и стать более устойчивыми.
5. Для ухода за кожей не используйте такие средства как: крем для обуви, косметический крем, воск для пола, детские препараты и т.д. После их применения могут появиться пятна и интен
сивный, неэстетичный блеск поверхности. Под воздействием прямых солнечных лучей кожа блекнет и сохнет. Чтобы избежать этого, используйте средства по уходу с УФ-фильтрами.
Обращение с элементами упаковки и отслужившей мебелью
Все материалы, используемые при производстве и обеспечении перевозки мебели, изготавливаются из материалов, одобренных для товарооборота, и имеющих необходимые гигиенические сертификаты. Согласно действующим правилам по обращению с отходами, охране окружающей среды и безопасности, компоненты мебели и упаковки не подходят для сжигания. Таким
образом, утилизация использованной мебели, их компонентов и упаковки может быть произведена только в специализированных коммунальных организациях.
21
Nous vous remercions d’avoir acheté les meubles de notre collection.
Chaque jour, nous tâchons de concevoir et de fabriquer les meubles de haute qualité pour répondre à vos attentes. Notre idée est d’en garantir la fonctionnalité et de vous donner
l’occasion d’exprimer votre style de vie à travers les meubles que nous proposons. Nous sommes convaincus qu’il est tout aussi important de fournir un bon produit que d’être
constamment et pleinement satisfait de son utilisation. Nous créons chaque année de nouvelles collections pour tous ceux de nos clients qui aménagent leurs maisons et leurs
appartements afin de les rendre visuellement plus attractifs et pratiques.
Cette brochure contient des conseils pratiques qui vous faciliteront l’utilisation quotidienne de vos meubles et qui vous donneront l’assurance d’avoir fait un bon choix. Dans le présent
guide, vous trouverez quelques recommandations de la manière de prendre soin de vos meubles et de les entretenir, pour qu’ils préservent leur qualité visuelle et le confort pour de
nombreuses années.
Informations techniques
Les meubles tapissés sont fabriqués à la main, d’où leur caractère unique et exceptionnel. Ce style unique est obtenu principalement grâce à des matériaux de revêtement et des
garnitures de siège naturelles. L’aspect d’un meuble peut changer avec le temps et en fonction de l’intensité de son utilisation. Le revêtement en cuir et en tissu a une tendance naturelle
à s’étirer, ce qui entraîne la formation de plis. C’est l’une des caractéristiques de ce matériau et cela ne peut pas être invoqué comme motif de réclamation.
Les meubles tapissés diffèrent souvent selon la dureté du siège. Cela dépend des caractéristiques des matériaux de rembourrage utilisés, à savoir : de la densité de la mousse de
rembourrage, de la raideur des ressorts métalliques et des sangles. Dans le cas des ensembles tels que les canapés d’angle, les différences de dureté du siège entre divers éléments sont
dues à des différences de construction et de surface de chaque élément. Il faut également noter que les meubles de repos convertibles offrent un confort d’assise différent de celui des
mêmes modèles, dépourvus de cette fonction, et qu’ils ne présenteront pas les mêmes caractéristiques fonctionnelles que les lits spécialement conçus à cet effet.
L’utilisation de la mousse peut occasionner des différences de dimensions et de formes réelles par rapport aux dimensions déclarées dans le catalogue ±5 cm.
Assemblage et mise en place
1.Lors du déplacement d’un meuble après déballage, évitez de le saisir par le dessus de l’accoudoir ou par les autres parties souples de la housse pour ne pas déchirer les coutures
ou déformer la housse. (fig. 1)
2.Afin d’éviter les endommagements susmentionnés, déplacez le meuble en le soutenant par la partie inférieure du châssis. (fig. 2)
3.Avant d’assembler plusieurs éléments, juxtaposez les différentes parties à l’endroit où l’ensemble doit être placé. Après avoir relié tous les éléments, ne déplacez pas l’ensemble,
car cela risque d’endommager les jonctions, entraînant l’instabilité et les différences de hauteur du meuble. (fig. 3)
4.Il faut noter que le transport d’un meuble pendant une longue durée peut entraîner une déformation temporaire du siège, du dossier ou des accoudoirs, la formation de
plissements irréguliers et de froissures du cuir. Il faut savoir que les matériaux utilisés pour la production de meubles rembourrés, p. ex. la mousse de polyuréthane, retrouvent
partiellement leur forme initiale après un certain temps et prennent un différent aspect. Dans ce cas, vous pouvez modeler le meuble déformé vous-même manuellement, de
sorte à obtenir la forme esthétique désirée. (fig. 4a, 4b, 4c)
Principes d’utilisation
1.Les meubles tapissés doivent être utilisés aux fins prévues. Ne vous assoyez pas sur les accoudoirs, ne montez pas sur les sièges, sur les dossiers ou sur les lattes du sommier.
(fig. 5)
2.Protégez les meubles contre les effets néfastes des conditions météorologiques, comme le rayonnement solaire excessif, l’humidité de l’air accrue (le taux d’humidité de l’air ne
doit pas dépasser 70 %) et les variations de température importantes. (fig. 6)
3.Ne placez pas les meubles tapissés à proximité d’une source de chaleur active (radiateurs, réchauds, fours, etc.). (fig. 7)
4.Attention ! Les griffes des animaux domestiques peuvent endommager la surface du revêtement. (fig. 8)
5.Attention ! Les tissus teintés avec des colorants naturels (p.ex. les jeans), peuvent visiblement colorer les revêtements clairs. Les ceintures, les rivets et les clés, laissés dans les
vêtements, peuvent endommager la structure du revêtement. (fig. 9)
1
4c
22
2
5
4a
3
6
7
8
4b
9
Construction d’un meuble tapissé : (fig.10)
fig. 10
1.cadre du meuble
2.ressorts ondulés « no-sag »
3.couche de tissu
4.structure du siège (4a, 4b, 4c)
5.ouate de rembourrage
6.sangles
7.mousse de dossier
8.revêtement
Caractéristiques naturelles du cuir (page 24)
Si vous possédez un meuble revêtu de cuir, vous devez prendre en
considération les caractéristiques naturelles du cuir qui sont les suivantes :
1.Chaque morceau de cuir est différent, c’est pourquoi les écarts de teinte et de texture du cuir sont inévitables.
2.Les marques naturelles comme les veines, les ridements, les piqûres (fig. 11a, 11b) les cicatrices (fig. 12a, 12b) et les rides du collet (fig. 13a, 13b) rendent le cuir unique et confirment
son caractère naturel.
3.Le cuir à l’aspect antique (volontairement vieilli) est obtenu grâce à l’application d’un pigment foncé sur un fond plus clair. Au cours de l’utilisation du meuble, le cuir adopte une
allure antique suite à l’abrasion de sa couche supérieure. (fig. 15)
4.Le cuir naturel se caractérise par la non-uniformité de sa texture, de sa teinte et de la brillance de sa surface. Ce genre d’inégalités dans les cuirs confirment leur fleur naturelle.
La texture, la teinte et la brillance des cuirs pleine fleur seront toujours inégales, tant pour les différents morceaux que pour différentes zones d’un même morceau. (fig. 14a, 14b)
5.La surface de cuir à texture uniforme (lisse) est obtenue artificiellement.
6.Lors de l’utilisation, le cuir naturel est soumis à l’étirement. Avec le temps, des plis et des ridements peuvent apparaître sur sa surface, c’est pourquoi il est conseillé d’exploiter le
meuble sur toute sa surface et non pas à un seul endroit.
Caractéristiques naturelles des tissus
Les tissus de recouvrement utilisés pour la production de meubles rembourrés possèdent les caractéristiques suivantes:
1.Sensibilité au toucher et à la pression, irisation, c.-à-d. différences optiques de brillance et de teinte du tissu, variant selon l’angle d’incidence de la lumière, que ce soit dans un
même lot ou dans des lots de matériaux différents, également dans les segments d’angle reliés suivant différents plans. (fig. 14a, 14b)
2.« Miroitement du siège », c.-à-d. traces visibles laissées par le corps sur le meuble, sous l’effet du poids de l’utilisateur, de la température corporelle et de l’humidité ambiante dans
la pièce où le meuble est exploité.
3.Microfibrillisation (peeling), c.-à-d. formation de nodules et de bouloches sur le tissu; électricité statique des fibres.
Comment entretenir le cuir
Un bon entretient du cuir permet de préserver son aspect esthétique pour de nombreuses années. Il faut noter que le nettoyage du cuir avec l’usage des « moyens domestiques » peut conduire à des
changements irréversibles et, finalement, détruire le meuble. C’est pourquoi il est important d’utiliser des produits de soin spéciaux, prévus pour un type de cuir donné. Il est recommandé d’entretenir et
de nettoyer le cuir tous les 2-4 mois. Il est conseillé de procéder au premier entretien du cuir immédiatement après l’achat de votre meuble. Cela facilitera le nettoyage ultérieur et empêchera les tâches
difficiles d’apparaître. Pour le nettoyage et l’entretien des meubles en cuir naturel, nous recommandons les produits testés et éprouvés de la marque « COMODO », www.comodo.net.pl.
Nettoyage et entretien
1.Le revêtement doit être maintenu en bon état de propreté. Protégez les pores du cuir contre la poussière ; éliminez toute poussière éventuelle avec un chiffon doux et sec. Brossez
de temps en temps le tissu avec une brosse douce aux poils naturels ou passez l’aspirateur muni d’une brosse pour tapisserie.
2.Les tâches liquides doivent être séchées immédiatement avec un chiffon bien absorbant.
3.Avant l’application de produits d’entretien pour meubles, procédez à un « test d’absorption d’eau » sur la surface du cuir. En ce qui concerne les cuirs absorbants (de type aniline,
nubuck, velours), une goutte d’eau mise en surface (pour environ 30 secondes) pénètre dans le cuir, provoquant son assombrissement. Dans ce cas, avant de procéder au nettoyage ou
à l’entretien, veuillez TOUJOURS contacter le service d’assistance, en composant le numéro : +48 75 781 61 80. Sur les cuirs non absorbants, la goutte d’eau restera en surface.
4.Testez d’abord chaque produit de nettoyage et d’entretien du cuir à un endroit peu visible (conformément à la notice). Les produits éprouvés doivent toujours être appliqués sur
de grandes surfaces, en passant de couture à couture. Ne pas frotter les surfaces tâchées pour ne pas abîmer le revêtement. Si des tâches ont pénétré à l’intérieur de la surface, le
mieux est de contacter le service d’assistance technique au numéro suivant : +48 75 781 61 80. N’essayez pas d’éliminer les tâches avec des solvants (détachants, térébenthine,
essence, etc.). Les tâches pourraient ainsi s’agrandir et se stabiliser.
5.Pour l’entretien du cuir, n’utilisez pas de produits tels que : le cirage pour chaussures, les crèmes cosmétiques, la cire pour planchers, l’huile pour bébés, etc. Des tâches et un effet de polissage
superficiel intense, peu esthétique, peuvent apparaître après leur application. Le cuir se déteint et se dessèche sous l’influence directe du rayonnement solaire. Pour y remédier, utilisez des
produits de soins contenant des filtres UV.
Procédure de traitement des éléments d’emballage et d’un meuble usé
Toutes les matières utilisées pour la fabrication des meubles et de leur protection pendant le transport sont faites de matériaux approuvés à des fins de commercialisation et possédant les certificats requis,
conformément aux règlements sanitaires. Les règlements en vigueur, concernant la gestion des déchets, la protection de l’environnement et la sécurité, stipulent que les éléments des meubles et des emballages
ne sont pas adaptés à l’incinération. Par conséquent, l’élimination des meubles usagés, de leurs composants et des emballages peut être réalisée uniquement par des services communaux spécialisés.
23
24
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14a
14b
15
IMS SOFA Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz
tel. +48 52 58 38 600, fax +48 52 58 38 610
e-mail: [email protected]
www.etap-sofa.pl

Podobne dokumenty