Strona 1 z 2 FORMULARZ OFERTOWY do ZAPYTANIA

Transkrypt

Strona 1 z 2 FORMULARZ OFERTOWY do ZAPYTANIA
FORMULARZ OFERTOWY do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP PAMIĘCI DYSKOWEJ DO
SERWERÓW z dnia 2.06.2014 r.
My, niżej podpisani
.......................................................................................
.......................................................................................
................................................................................ .......
Imiona i nazwiska prawomocnych przedstawicieli Dostawcy, zajmowane stanowiska
Działając w imieniu na rzecz
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
nazwa (firma) dokładny adres Oferenta, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne
adresy wszystkich członków konsorcjum
Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup pamięci dyskowej do serwerów z dnia 2.06.2014 r.
przedstawiamy ofertę na:
1. Dostarczenie pamięci dyskowej do serwerów – 3 zestawy (1 zestaw będzie zawierad 21
dysków SSD, łącznie 3x21SSD = 63 dyski).
Warunki oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa oferenta) są następujące:
1. Cena netto zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cena brutto zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strona 1 z 2
Oświadczamy, że firma którą reprezentujemy:
1. dopuszczona jest do obrotu prawnego oraz prowadzi działalnośd gospodarczą w zakresie objętym
przedmiotem postępowania,
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oferta ważna jest do 30 czerwca 2014r.
......................, dnia .................
...................................
Prawomocny przedstawiciel Dostawcy
imienna pieczątka
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty