rekrutacja tech - Zespół Szkół w Smolnicy

Transkrypt

rekrutacja tech - Zespół Szkół w Smolnicy
Wyciąg z zasad rekrutacji do klas pierwszych technikum
w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy na rok szkolny
2015/2016
Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz na podstawie
zarządzenia nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
§1
1. Kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych składają podania od 11 maja 2015 r. do
00
3 czerwca 2015 r. do godz. 15
2. Wymagane dokumenty:
a. wniosek – podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej),
b. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz
z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczane od 26 czerwca do 30 czerwca 2015
00
r. do godziny 15 , lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum),
c. dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie,
d. karta zdrowia,
e. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie (od lekarza medycyny pracy),
f. zaświadczenie komisji konkursowej (laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, laureaci lub finaliści
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty),
g. zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach powiatowych, rejonowych i
zajętym miejscu.
§2
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:
a. przeliczonych na punkty ocen z określonych przedmiotów,
b. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym,
c. punktów za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
d. innych, dodatkowych kryteriów, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
• maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych,
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
• 100 punktów w proporcji 60/40 przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia ucznia.
3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje maksymalnie 60 punktów za oceny z języka
polskiego oraz trzech przedmiotów przez nią wybranych w zależności od zawodu spośród przedmiotów
ujętych w ramowym planie nauczania.
a. Przy przyjęciu do:
• Technikum Spedycji: matematyka, język obcy, geografia;
• Technikum Informatyczne: matematyka, język obcy, informatyka;
b. Punkty przyznajemy wg zasady:
• celujący
– 15 punktów
• bardzo dobry – 12 punktów
• dobry
– 9 punktów
• dostateczny – 5 punktów
4. Kolejne 40 punktów kandydat otrzymuje za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
• 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
1.
1
• co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasięgu
wojewódzkim i ogólnopolskim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej, co najmniej jednego przedmiotu, lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad:
Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• 5 punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej, co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej
lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez
szkołę. Podstawą do uznania tego uprawnienia jest załączony przez kandydata dyplom lub zaświadczenie
kuratora oświaty (bądź poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia o uzyskaniu powyższego
tytułu).
6. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w
rodzinach zastępczych,
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki.
7. Od 19 do 24 czerwca 2015 r. możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły.
00
8. Do 3 lipca 2015 roku (piątek) do godz. 15 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły.
00
9. Do 8 lipca 2015 r. do godz. 12 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę
podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
00
10. Do 8 lipca 2015 r. do godz. 14 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
12. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dyrektor szkoły
przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
13. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia
do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
14. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej następuje rozstrzygnięcie przez
dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia.
15. Do 28 sierpnia 2015 r. przeprowadzane są dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po
przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.
§3
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
§4
Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.
Smolnica, 16 lutego 2015 roku
2