Rekrutacja 2012/2013

Transkrypt

Rekrutacja 2012/2013
Kryteria przyjęć do VI Liceum Ogólnokształcącego na r. szk. 2013/14
1. Kandydat do liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:
a/ maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum –
b/
0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
maksymalnie 100 punktów za osiągnięcia, w tym:
 maksymalnie 60 punktów za oceny z czterech przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
­ z języka polskiego,
­ z matematyki oraz:
 w klasie 1A dziennikarsko–prawniczej
z historii i wiedzy o społeczeństwie,
 w klasie 1B medycznej
z biologii i chemii,
 w klasie 1C matematycznej
z fizyki i geografii,
(w przypadku realizacji więcej niż jednego obowiązkowego języka obcego – wybiera się ocenę
wyższą).
­ stopień celujący
– 15 punktów,
­ stopień bardzo dobry
– 12 punktów,
­ stopień dobry
– 9 punktów,
­ stopień dostateczny
– 5 punktów,
 maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum lub udokumentowane oddzielnymi zaświadczeniami potwierdzonymi przez szkołę, w tym:
­ Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz
Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej:
finalista – 30 pkt,
udział w etapie rejonowym / miejskim (za każdy przedmiot) – 6 pkt,
­ Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe np. Kangur, Omnibus, Olimpus, Multitest, Alfik, Oxford,
Krąg, Ekoplaneta lub inne konkursy tematyczne organizowane za zgodą władz oświatowych
(UM, KO):
laureat (nagroda główna) – 15 pkt,
wyróżnienie, wynik dobry – 8 pkt,
­ Stypendia:
Prezesa Rady Ministrów – 35 pkt,
Ministra Edukacji Narodowej – 35 pkt,
Prezydenta (Burmistrza) Miasta – 10 pkt.
­ Świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt,
­ Certyfikaty językowe:
język angielski (FCE, CAE) – 15 pkt,
język niemiecki (ZD, ZMP) – 15 pkt,
­ Udokumentowana działalność na rzecz szkoły – max 5 pkt,
­ Udokumentowana, całoroczna i systematyczna działalność w ramach wolontariatu – max. 5 pkt.
­ Udokumentowana działalność sportowa – max. 5 pkt,
­ Warsztaty przyrodniczo–medycznych dla gimnazjalistów organizowane przez VI LO:
uczestnictwo – 5 pkt.
ukończenie – 10 pkt.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego
dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie
od kryteriów ustalonych przez szkołę.
3. Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum.
a/ Olimpiady przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
 Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
b/ Konkursy
dla
uczniów
gimnazjum
przeprowadzone
w
których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:
 Konkurs Polonistyczny ;
 Konkurs Matematyczny;
 Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii;
 Konkurs Chemiczny;
 Konkurs Biologiczny;
 Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie;
 Konkurs Geograficzny;
 Konkurs Języka Angielskiego;
 Konkurs Języka Niemieckiego.
roku
szkolnym
2012/2013,
4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
5. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają (§ 10 rozporządzenia MENiS z 20 lutego 2004r.):
a/ sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,
b/ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program
lub tok nauki,
c/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.

Podobne dokumenty