Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIA MALARSTWA

Transkrypt

Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIA MALARSTWA
Nazwa przedmiotu
TECHNOLOGIA MALARSTWA SZTALUGOWEGO
Jednostka
prowadząca
Wydział Malarstwa i Rzeźby/Katedra Malarstwa Architektonicznego I Multimediów
Jednostka dla której
przedmiot jest
przygotowany
nie dotyczy
Rodzaj przedmiotu
kierunkowy/obowiązkowy
Rok
studiów/semestr:
forma studiów
ROK I semestr II/studia magisterskie
Liczba punktów
ECTS
2
Prowadzący
prof. zw. Paweł Lewandowski-Palle
Cel zajęć
wybór najsensowniejszych środków i metod do przekazywania jakichkolwiek treści
poprzez obraz malarski, rozwijanie umiejętności warsztatowych, poznawanie
klasycznych i współczesnych materiałów malarskich, zdobywanie wiedzy teoretycznej i
praktycznej, rozwijanie i kształtowanie świadomego artysty malarza posługującego się
profesjonalnym językiem plastycznym, gdzie warsztat malarski jest integralną częścią
budowy obiektu malarskiego
Wymagania wstępne
Zaliczenie I semestru studiów, wg procedur.
Znajomość pojęć podstawowych z zakresu technologii malarstwa
Efekty kształcenia
w zakresie:
– wiedzy
Student zyskuje profesjonalną, zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę w zakresie
technologii malarstwa sztalugowego: substancji barwnych i farb olejnych oraz technik:
olejnej i olejnopochodnych, jako podstawowych w realizacjach studenckich
– umiejętności
Student realizuje pełen proces przygotowania klasycznego podobrazia drewnianego
do techniki temperowej nabierając zaawansowanych umiejętności warsztatowych w
tym zakresie, a w konsekwencji świadomości warsztatowej
– kompetencji
personalnych
i społecznych
Student uzyskuje kompetencje w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji w
zakresie realizacji plastycznych i rozumie potrzebę jakości warsztatowej jako czynnika
trwania dzieła i trwania malarza poprzez swoje dzieło. Potrafi dokonać krytycznej
analizy farb szkolnych, studyjnych i artystycznych, rozumiejąc, że to różnice między
nimi decydują o trwałości.
Treść zajęć
wykłady i ćwiczenia z zakresu tworzyw stosowanych w malarstwie, materiałów
składających się na obraz malarski (obiekt malarski)
Forma i wymiar
zajęć
wykłady i ćwiczenia z zakresu substancji barwnych i farb olejnych oraz podłoży
drewnianych i drewnopochodnych
wymiar zajęć: łącznie 30 godzin (2 godziny tygodniowo)
Metody i kryteria
oceny
Zgodnie z regulaminem studiów pierwszoplanowymi warunkami uzyskania zaliczenia
są: uczestnictwo w zajeciach i realizacja pełnego programu ćwiczeń (25%). Ocena
uzależniona jest też od jakości wypowiedzi pisemnej (najczęściej testu) z zakresu
poruszanych zagadnień teoretycznych i praktycznych (75%)
Sposób zaliczenia
-zaliczenie poprzez zrealizowane ćwiczenia i sprawdzian wiedzy oraz egzamin w
formie pisemnej
Literatura
W zwiążku z wykładami autorskimi literatura przedmiotu jest nieobowiazkowa.Główne
pozycje literatury uzupełniającej: Materiały malarskie i ich zastosowanie - M. Doerner,
Technika malarstwa (tom II) - B. Slansky, Tajemnice warsztatu artysty - Ray Smith,
Farby i spoiwa malarskie - Jan Hopliński, Techniki malarskie.Spoiwa organiczne - Wł.
Ślesiński, aktualne katalogi generalne koncernów produkujących materiały malarskie
Uwagi
archiwum Pracowni, , laboratorium, komputer, mikroskop
Język wykładowy
język polski