Nazwa przedmiotu TECHNIKI MALARSKIE Jednostka prowadząca

Transkrypt

Nazwa przedmiotu TECHNIKI MALARSKIE Jednostka prowadząca
Nazwa przedmiotu
TECHNIKI MALARSKIE
Jednostka
prowadząca
Wydział Malarstwa i Rzeźby/Katedra Malarstwa Architektonicznego I Multimediów
Jednostka dla której
przedmiot jest
przygotowany
nie dotyczy
Rodzaj przedmiotu
kierunkowy/obowiązkowy
Rok
studiów/semestr;
forma studiów
ROK II/ semestr III i semestr IV/studia magisterskie
Liczba punktów
ECTS
2
Prowadzący
prof. zw. Paweł Lewandowski-Palle
Cel zajęć
wybór najsensowniejszych srodków i metod do przekazywania jakichkolwiek treści poprzez
obraz malarski, rozwijanie umiejętności warsztatowych, poznawanie klasycznych i
współczesnych technik malarskich, zdobywanie wiedzy teoretycznej, rozwijanie i kształtowanie
osobowości, kształcenie swiadomego artysty malarza posługującego się profesjonalnym
językiem plastycznym, gdzie warsztat malarski jest integralną częścią budowy obiektu
malarskiego
Wymagania wstępne
zaliczenie przedmiotu Technologia Malarstwa Sztalugowego wg procedur
Efekty kształcenia
w zakresie:
– wiedzy
Student zyskuje profesjonalną, zaawansowaną wiedzę w zakresie podstaw warsztatowych
technik malarskich: sgraffito, mozaika, technika temperowa, zlocenia, akwarela, gwasz, tech.
temperowo-gwaszowa, enkaustyka, pastel, fresk, secco, tech. kazeinowa,
– umiejętności
Student projektuje i realizuje: mozaikę, sgraffito oraz temperę ze złoceniami na podłożu
drewnianym nabierając umiejętności warsztatowych i świadomości warsztatowej
– kompetencji
personalnych
i społecznych
Student ma precyzyjnie określone tematy realizowanych zadań; formułując wypowiedź własną
nabiera świadomości artystycznej. Uzyskuje kompetencje w zakresie podejmowania
samodzielnej pracy w zakresie technik bedących przedmiotem programu. Umie podejmować
samodzielne decyzje w zakresie realizacji plastycznych.
Treść zajęć
wykłady i ćwiczenia
Forma i wymiar
zajęć
wykłady i ćwiczenia, indywidualne analizy i korekty „mistrz-uczeń“
wymiar zajęć: łącznie 60 godzin (2 godziny tygodniowo)
Metody i kryteria
oceny
Zgodnie z regulaminem studiów pierwszoplanowymi warunkami uzyskania zaliczenia są:
uczestnictwo w zajeciach i realizacja pełnego programu ćwiczeń (40%). Ocena uzależniona jest
też od jakości wypowiedzi pisemnej (najczęściej testu) dotyczącej poruszanych zagadnień
teoretycznych i praktycznych (50%) ale także od elementów stosunku studenta do przedmiotu,
jak np. aktywność (10%)
Sposób zaliczenia
-zaliczenie ze stopniem w semestrze III poprzez przegląd zaliczeniowy i sprawdzian pisemny
-zaliczenie oraz przegląd egzaminacyjny i egzamin w formie pisemnej w semestrze IV
Literatura
W zwiążku z wykładami autorskimi nie istnieje wykaz obowiązkowej literatury przedmiotu.
Najważniejsze pozycje ew. literatury uzupełniającej: Technika malarstwa (tom II) - B. Slansky,
Techniki malarskie.Spoiwa organiczne - Wł. Ślesiński, Techniki malarskie.Spoiwa mineralne Wł. Ślesiński, Materiały malarskie i ich zastosowanie - M. Doerner
Uwagi
Archiwum projektów i realizacji Pracowni
Język wykładowy
język polski

Podobne dokumenty