upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolngo w

Transkrypt

upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolngo w
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W RADWANOWICACH
Ja niżej, podpinana/y ……………………………………………………………………
upoważniam ……………………………………………………………….. legitymującą/ego
się dowodem osobistym o serii i nr …………………………… do odbioru z Oddziału
Przedszkolnego w Radwanowicach mojego dziecka ..................................................................
………………………………………………………………………………………………….
.....................................................
(podpis rodzica lub opiekuna)
Upoważnienie może dotyczyć jednej osoby. Każda z osób powinna posiadać odrębne
upoważnienie