Oława grudzień `07 SERWIS SPOŁECZNO

Komentarze

Transkrypt

Oława grudzień `07 SERWIS SPOŁECZNO
SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY
Nr 12 (42)
Oława
grudzień ’07
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 071 313 23 46
fax. 071 313 24 91
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 071 303 35 46
e-mail:
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
Świąteczna choinka
w Rynku
(Andrzej Łabowski)
Druk:
Drukarnia NW
ul. Ofiar Katynia 2
55-200 Oława
ISSN 1733 - 6449
Czy Państwu też tak szybko mija czas? Wydaje mi się, że
jeszcze wczoraj pisałam o przygotowaniach do wakacji,
a tu już za pasem Nowy Rok. Oby przyniósł każdemu wiele szczęśliwych dni, czego z całego serca życzę Państwu,
a także sobie.
W grudniowym numerze przedstawiamy uchwalone przez
Radę Miejską stawki podatków i opłat lokalnych, jakie
będą obowiązywały w przyszłym roku (m.in. podatek od
nieruchomości, od środków transportowych, opłata od posiadania psa, opłaty targowe, opłaty za miejsca grzebalne).
Na stronie obok relacja z listopadowej sesji Rady, wykaz
wszystkich podjętych uchwał, m.in. uchwał związanych
z wygaśnięciem mandatu radnego oraz wyborem nowego przewodniczącego Rady.
Zbliża się okres corocznych rozliczeń z fiskusem, w związku z tym na str. 10 przypominamy jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego i podajemy aktualny wykaz takich organizacji działających w Oławie.
Od 9 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów – na str. 11 godziny odjazdów pociągów z oławskiej stacji PKP.
Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich po raz kolejny organizuje w styczniu spotkanie opłatkowe, podczas którego zbierane są datki na remont kościoła w Sasowie na Ukrainie – na str. 6 historia kościoła i jego związków z królewską rodziną
Sobieskich.
W tym numerze biuletynu przedstawiamy nowy tomik poezji oławianina Piotra Jordana, zapowiedź nowej książki o Oławie, relacje z pobytu w naszym miescie chóru
Bendl z Czeskiej Trzebowy, powiatowego konkursu baśniowego i dorocznego turnieju bokserskiego oraz notatkę o spotkaniu burmistrza z grupą aktywnej młodzieży
ze Szkoły Podstawowej nr 8.
Życząc Państwu wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2008, zapraszam do
lektury grudniowego „3S”.
Spis treści
Nowy przewodniczący Rady Miejskiej
KBK, ES – 3
Jakie podatki w przyszłym roku? ES – 4
Magiczna siła wyobraźni T. Lis – 5
III Oławski Turniej Bokserski JW – 5
Oława dla Sasowa E. Bykowski – 6
Miejsce zorientowane KBK – 7
Uczniowie SP nr 8 u burmistrza – 7
Po raz pierwszy w Oławie KBK – 7
Kalendarz 2008 – 8-9
1 % dla organizacji pożytku publicznego
ŁMW – 10
Lista oławskich organizacji pożytku
publicznego ŁMW – 10
Szkolenia dla organizacji
pozarządowych ŁMW – 10
Odjazdy pociągów ze stacji PKP
Oława – 11
Nowa książka o Oławie – 12
Pod skrzydłami koguta KBK – 13
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto – 15
Oława z lotu ptaka – 16
Pytajcie o nasz serwis:
• M. in. w sklepach PSS: „Jakub” na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak” przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła” na pl. Gimnazjalnym, „Sezam” przy ul. Dąbrowskiego i DH „Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche” i „Eco” przy ul. Kasprowicza
• w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi
Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta „Oława”, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.
Nowy przewodniczący Rady Miejskiej
29 listopada odbyła się 15. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. W Sali Rycerskiej zagościli m.in. poseł na Sejm
Roman Kaczor, ppłk Andrzej Hajok
(Komendant WKU Wrocław – 2), starosta Marek Szponar, oraz wicestarosta
Ewa Leszczak. Sesja rozpoczęła się od
uroczystego wręczenia odznaczeń za
zasługi dla obronności kraju. Ppłk A.
Hajok wręczył srebrny medal zasługi
pani Stanisławie Koprowskiej. Awans
na podporucznika otrzymał pan Władysław Oszmaniec, w którego imieniu akt
mianowania odebrała córka.
Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał o wygaśnięciu mandatu
radnego: Zenona Leji, który od 19 listopada został powołany na stanowisko
wiceburmistrza Oławy, oraz Romana
Kaczora, który uzyskał mandat posła.
Uchwały przyjęto jednogłośnie. Przy
tej okazji złożono gratulacje i podziękowania Romanowu Kaczorowi. Poseł
przyjął życzenia dalszych sukcesów
zawodowych i wyraził wdzięczność
wszystkim wyborcom, którzy oddali na
niego głos 21 października br. Jednocześnie ogłosił, że zamierza otworzyć biuro
poselskie w Oławie, gdyż w dalszym
ciągu chce zajmować się sprawami naszego miasta.
Po uroczystym początku sesji radni
przystąpili do wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedynym
kandydatem na tę funkcję był Andrzej
Mikoda (43-letni oławianin, przedsiębiorca, członek PO) – w głosowaniu tajnym za jego wyborem opowiedziało się
14 radnych (głosowało 19 radnych).
Następnie burmistrz Franciszek Październik złożył sprawozdanie z działalności między sesjami i odpowiedział na
pytania radnych.
Poseł na Sejm RP Roman Kaczor był
gościem na sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 29 listopada. Wiceprzewodniczący Rady Jan Gogola i burmistrz
Franciszek Październik podziękowali
Romanowi Kaczorowi za kierowanie
pracą Rady i złożyli gratulacje z okazji
wyboru do Sejmu. Gratulacje i życzenia
przekazali również w imieniu oławskich
władz PiS Ewa Leszczak i Zdzisław
Brezdeń.
Radni wysłuchali informacji o przygotowaniu
miasta do zimy – informację przedstawił Bogusław Jazienicki, naczelnik wydziału gospodarki
komunalnej, który również udzielił odpowiedzi
na szczegółowe pytania
zadane przez radnych.
W kolejnej części radni rozpatrzyli projekty
i podjęli uchwały w następujących sprawach:
• uchylenia uchwały z 27
września br. w sprawie
wyboru ławników oraz
ponownego dokonania
wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Oławie;
• powiadomienia Skarbnika i Sekretarza
Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pra-
3S - 17 grudnia 2007 r.
cy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od 22 lipca 1944
do 31 lipca 1990 (nowelizacja ustawy
lustracyjnej wprowadziła nowy wzór
oświadczenia lustracyjnego, co spowodowało konieczność ponownego złożenia oświadczeń przez osoby do tego
zobowiązane);
• ustalenia opłaty od posiadania psów
na rok 2008 – 60 zł od jednego psa i 30
zł od każdego następnego (maksymalna
stawka ustalona przez Ministra Finansów wynosi 100 zł);
• ustalenia opłat za miejsca grzebalne na
cmentarzach komunalnych (od roku 2005
stawki nie były zmieniane, a uchwalone
na rok 2008 są wyższe o około 7% od
obecnie obowiązujących);
• ustalenia opłat za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych;
• ustalenia stawek opłaty targowej
(uchwalone stawki są wyższe około
10% od obecnie obowiązujących, z jednym wyjątkiem – stawka przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki itp. została
obniżona o 0,50 zł w porównaniu z dotychczasową opłatą);
• zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą, którzy tworzą
nowe miejsca pracy (pomoc publiczna,
której kwota nie przekracza 200 000
euro w okresie ostatnich trzech lat od
złożenia wniosku);
• zniżek w realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
obowiązki kierownicze oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych pedagogów,
psychologów i doradców zawodowych;
• regulaminów dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz
regulaminu wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne
nauczycieli;
• przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na rok 2008”;
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej,
Młyńskiej, Dzierżonia i Portowej.
Teksty uchwał oraz sprawozdanie burmistrza i informacja o przygotowaniu
miasta do zimy znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego www.bip.olawa.ig.pl.
KBK, ES
3
Jakie podatki w przyszłym roku?
Rada Miejska na sesji 25 października i 29 listopada uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2008. Teksty
uchwał okołobudżetowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego www.bip.olawa.ig.pl
Poniżej przedstawiamy wyciągi z uchwał.
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2008
Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0, 65 zł od 1 m2 powierzchni,
• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
• od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni.
Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,80 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Od budowli:
• 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust.3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych,
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania oczyszczania ścieków,
• 1,3% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2008
Samochody ciężarowe
Stawka podatku
o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc)
(w złotych)
• powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie
648
• powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
1.068
• powyżej 9 do poniżej 12 ton
1.296
Samochody ciężarowe o dmc równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dmc i rodzaju zawieszenia
od 2.232 do 2.472
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dmc zespołu od 3,5 do poniżej 12 ton
4
1.452
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dmc 12 lub więcej ton,w zależności od liczby
osi i rodzaju zawieszenia
od 1.836 do 2.484
Przyczepy i naczepy w zależności od dmc,
liczby osi i rodzaju zawieszenia
od 1.236 do 1.872
Autobusy w zależności od ilości miejsc
od 1.476 do 1.872
Opłata od posiadania psa
Roczna stawka opłaty od posiadania psa ustalono na 60 zł od
jednego psa i 30 zł od każdego następnego.
Opłata targowa
Dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży detalicznej
prowadzonej
• z wozu konnego
12
•z samochodu osobowego lub dostawczego
o dmc do 3,5 tony
14
• z samochodu o dmc powyżej 3,5 tony,
platformy, przyczepy
25
Dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży obnośnej:
• z ręki, kosza, skrzynki wytworów własnej
produkcji (opłata zmniejszona o 0,50 zł
w porównaniu z obowiązującą obecnie)
3
• ze stołu, koca, łóżka
5,50
Dzienna opłata przy sprzedaży na targowisku
prywatnym przy ul. Sportowej,
za każde stoisko poza pawilonami Opłaty dotyczące cmentarzy komunalnych
Opłata za miejsca grzebalne na okres 20 lat
• za miejsce pod jednomiejscowe groby ziemne
• za miejsce pod dwumiejscowe
groby ziemne (w poziomie)
• za każde następne miejsce
w grobie rodzinnym (w poziomie)
5
180
340
160
Opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 40 lat
• grobowiec jednomiejscowy
450
• grobowiec dwumiejscowy (w poziomie)
900
• za każde następne miejsce w grobowcu (w poziomie) 450
Opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na
cmentarzach komunalnych, ponoszone przez podmioty
gospodarcze wykonujące usługi na tych cmentarzach
• za zorganizowanie pogrzebu
• za korzystanie z kaplicy cmentarnej
• za korzystanie z chłodni za każdą dobę
(dot. ul. Ofiar Katynia)
• za wybudowanie pomnika
• za wymurowanie nagrobka
3S - 17 grudnia 2007 r.
35
45
45
55
45.
ES
Magiczna siła
wyobraźni
Magiczna siła wyobraźni
Tobie pozwoli na odkrycia,
By z duchem czasu żyć w przyjaźni
I poznać jego tajemnice.
Pod tym hasłem 23 listopada 2007 roku odbył się w Sali
Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie III Powiatowy Konkurs Baśniowy dla uczniów klas czwartych. Wzięło w nim
udział 10 trzyosobowych drużyn ze szkół powiatu oławskiego – z Marcinkowic, Chwalibożyc, Ścinawy Polskiej, Miłoszyc, Wierzbna oraz szkół oławskich – SP nr 1, SP nr 2, SP
nr 4, SP nr 5, SP nr 8.
Konkurs miał formę turnieju, w którym drużyny zmagały się z dziesięcioma różnorodnymi zadaniami o tematyce
baśniowej. Jednym z ciekawszych poleceń było zaprezentowanie przez uczniów życzeń oraz upominków dla Ducha
Czasu (postaci przewodniej konkursu). Dzieci wykazały
się niepospolitą wyobraźnią i wrażliwością, wzruszając publiczność i członków jury, które oceniało ich poczynania.
Komisję konkursową tworzyli nauczyciele: Beata Drabczak
(przewodnicząca), Renata Jakobsche, Agnieszka Kornicka-Szyler, Anna Kuniniec, Sylwia Płochow.
Pracy uczniów przyglądali się również goście honorowi – wiceburmistrz Jerzy Hadryś, starszy wizytator Joanna
Urbańska, główny specjalista do spraw oświaty i sportu Krystyna Cecko, dyrektor SP nr 2 Janina Rapita.
Rywalizacja między drużynami przebiegała w atmosferze baśniowej zabawy. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie: Agnieszka Krystyniak, Karolina
Mazurec, Jakub Gogola. Wicemistrzami w dziedzinie baśni okazali się uczniowie z Marcinkowic: Aleksandra Bąk,
Justyna Jaszczuk, Ewa Wolniewicz. Trzecie miejsce zajęła
drużyna ze SP nr 2: Katarzyna Saderska, Adam Ignatowicz,
Cezary Walczak.
Po uroczystym wręczeniu nagród, których fundatorem
był Urząd Miejski w Oławie, uczniowie ze SP nr 2 zaprosili
wszystkich na przedstawienie pt. „Magiczna siła wyobraźni”.
Organizatorzy konkursu, Joanna Kowalczyk i Teresa Lis
– nauczycielki ze SP nr 2, serdecznie dziękują wszystkim,
którzy pomogli w organizacji konkursu.
Teresa Lis
III Oławski
Turniej Bokserski
17 listopada br. w hali sportowej na stadionie odbył się
III Oławski Turniej Bokserski, którego organizatorem był
uczniowski klub sportowy BOKS TEAM Oława. Tym razem
uczestniczyło w nim 35 zawodników z 8 klubów: ze Strzegomia, Oleśnicy, Jeleniej Góry, Dzierżoniowa, Zgorzelca, Ostrowa, Kalisza i – oczywiście – z Oławy. Odbyło się 13 punktowanych walk w 5 kategoriach.
W kategorii młodzików Oskar Dziechciowski z Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego pokonał Mateusza Parata
z Prosny Kalisz.
Najwięcej, bo 5 walk rozegrano w kategorii kadetów: Michał Parat (Prosna Kalisz) pokonał Dominika Polaka (AKS
Strzegom), Michał Leśniak (AKS Strzegom) wygrał z Grzegorzem Jedynakiem (ZKB Zgorzelec), Mateusz Kłos z Oławy
pokonał Ireneusza Zakrzewskiego (Power Boks Jelenia Góra);
Michał Sokołowski z oławskiego klubu uległ Jędrzejowi Kryszkiewiczowi (BKS Ostrów), Krystian Suliński (Orzeł Oleśnica)
zremisował z Dariuszem Juraszkiem (Dzierżoniowski Klub
Bokserski), a Wiktor Dudzik z Oławy wygrał walkowerem
z Bartoszem Ziomkiem (Orzeł Oleśnica).
W kategorii juniorów oławianin Mateusz Kotwicki wygrał
z Marcinem Kisielewskim ze Strzegomia, nasz drugi zawodnik
– Daniel Banaś zremisował z Pawłem Stolarczykiem z Dzierżoniowa, a jego brat, Dominik, uległ Andrzejowi Prosyniakowi
ze Zgorzelca.
W kategorii młodzieżowców Dawid Kluka z Oławy pokonał Michała Bechowca z Jeleniej Góry, Bartłomiej Danielak
(BKS Ostrów) wygrał z Krzysztofem Białym z Dzierżoniowa,
a Piotr Urbański (Orzeł Oleśnica) był lepszy od Piotra Gadomskiego (Dzierżoniów).
Odbyła się też jedna walka w kategorii dziewcząt (juniorek), w której oławianka Maria Dyja zremisowała z Anastazją
Slusariewą z Ostrowa.
Jak widać turniej był udany dla oławskich zawodników,
którzy wygrali zawody drużynowo. Spośród 8 podopiecznych
trenerów Piotra Szypulskiego i Witolda Borysewicza czterech
wygrało, dwoje zremisowało i dwóch przegrało.
W trakcie imprezy, która zgromadziła pokaźną ilość widzów, odbyła się zawodowa walka pokazowa (niepunktowana)
z udziałem Wojciecha Bartnika i Iwana Jakowlewa z Białorusi,
sponsorowana przez firmę DOMBUD. Lista sponsorów imprezy jest zresztą bardzo obszerna i nie sposób jej tu przytoczyć.
Gośćmi imprezy byli też inni olimpijczycy – Ludwik Denderys i Józef Grzesiak, mistrz świata TWBA Piotr „Wilk” Wilczewski, a także byli zawodnicy sekcji bokserskiej Moto-Jelcz
Oława. (JW)
3S - 17 grudnia 2007 r.
5
Oława dla Sasowa
Miasta Oławę i Złoczów łączy nie
tylko historia sprzed wieków (Jakub Sobieski) oraz współczesna (repatrianci),
lecz też wybiegająca w przyszłość idea
współpracy Polski i Ukrainy w ramach
europejskiej wspólnoty. To było podstawą porozumienia o bratniej współpracy
obu miast, zawartego w roku 2001.
Wypełnianiu zapisów tej umowy
służą zarówno wzajemne kontakty
władz, zainteresowanych obopólnie
perspektywą współpracy gospodarczej,
jak i inne formy podejmowanych działań. Rozwijają się one głównie w zakresie kultury i sportu, a szczególnie
turystyki, przybliżającej przeszłość
i teraźniejszość dawnych polskich kresów. Do tych celów nawiązali przesiedleńcy z utraconych ziem, tworząc Klub
Złoczowski – Oddział Ziemia Oławska, wspierany przez władze miejskie.
W roku 2006 oddział usamodzielnił się
i kontynuuje wcześniej podejmowaną
działalność jako Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich w Oławie.
Poza umacnianiem szacunku dla narodowych i rodzinnych korzeni, głównym zadaniem stała się rewitalizacja
kościoła w podzłoczowskim Sasowie.
To polski zabytek sakralny, związany
historycznie z królewską rodziną Sobieskich. W historii Oławy dobrze zapisał
się syn króla Jana III – Jakub Sobieski.
Tu, na dzisiejszych placach Zamkowym
i Piastów, przeżył lata 1697–1740, przyczyniając się do ożywienia polskości
i rozwoju miasta oraz nadaniu mu rangi
w Europie. Trzy wieki później spłacamy
ten dług wdzięczności, wspomagając
gruntowny remont kościoła, obecnie
na Ukrainie, który był wznoszony właśnie dzięki Jakubowi, po jego powrocie
z Oławy.
Po powojennych latach sowieckiej
władzy, kiedy był magazynem, kościół
w Sasowie chylił się ku ruinie. Kresowiacy z miasta i powiatu Oława, wspierani życzliwością władz miejskich, doprowadzili do formalnego odzyskania
przez Archidiecezję Lwowską tej zrujnowanej świątyni i dzięki zgromadzonym funduszom sfinansowali większość
prac remontowych. Honorowym przewodniczącym komitetu rewitalizacji sasowskiego kościoła jest kardynał Henryk Gulbinowicz, honorowy obywatel
Oławy. Organizacyjnego wspierania
inicjatyw związanych z tym remontem
i działalnością stowarzyszenia udzielają
władze miejskie Oławy z burmistrzem
Franciszkiem Październikiem. Nad remontem czuwa niestrudzony złoczowski dziekan, ks. Leszek Pankowski, korzystając z fachowych konsultacji inż.
Tadeusza Kułakowskiego z oławskiego
Urzędu Miejskiego oraz przy udziale
przedstawicieli stowarzyszenia. Natomiast rachunki za wykonane prace są
w większości pokrywane z funduszy
zgromadzonych na koncie w oławskim
Banku Spółdzielczym i tam na miejscu
rozliczane.
Podczas niedawnego pobytu oławskiej delegacji, 7 i 8 listopada br.,
stwierdzono znaczne postępy w odnawianiu sasowskiego kościoła. Oprócz
wcześniej wybudowanego nowego
dachu, oszklenia okien i co najtrudniejsze – uratowania pękającej ściany
głównej, otynkowano kościół (z wyjątkiem jednej ściany). Ponadto czekają na
zamontowanie dwa granitowe krzyże
na bocznych szczytach fasady. Dalszy
etap to odnowienie wnętrza, co może się
spełnić do połowy roku 2008. To jednak
zależy głównie od oławskich możliwo-
KOMUNIKATY
ści dofinansowania tych prac. W coniedzielnym nabożeństwie uczestniczy tam
grupa wiernych, a wójt Sasowa Michał
Hetmańczyk jest żywotnie zainteresowany sprawami odnowienia kościoła,
ale pod względem finansowym trudno
liczyć na znaczące wsparcie. Jego zasadniczym źródłem będzie to, co wpłynie do Banku Spółdzielczego w Oławie
na konto Stowarzyszenia Miłośników
Kresów Wschodnich, z zaznaczeniem
“Sasów”.
Dziękując wszystkim, którzy w ciągu ostatnich kilku lat wsparli remont
kościoła w Sasowie, co pozwoliło przeznaczyć na ten cel kwotę 50.313 złotych, a także władzom miejskim Oławy,
życzliwie wspierającym działalność stowarzyszenia, prosimy o dalszą pomoc
(pieniądze można wpłacać na konto nr
78 95850007 0010 0012 4302 0001).
Niech ten kościół, odratowany głównie dzięki mieszkańcom ziemi oławskiej,
pozostanie dla następnych pokoleń jako
dowód szacunku dla historii i symbol
umiłowania stron rodzinnych.
W złoczowskim kościele jest już
skromny symbol współpracy obu bratnich miast. Pozyskany w Oławie sponsor sfinansował zakup i montaż nowoczesnego mechanizmu zegara na
kościelnej wieży z czasów Sobieskich.
Upamiętnia to tablica z napisem:
Czas ucieka - wieczność czeka
Zegar dla Złoczowa – Oławianie 2005.
Edward Bykowski – Prezes SMKW
Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.
10.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy
15, tel. 071 313 23 46.
Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
• Jerzy Hadryś - w każdy czwartek od godz. 12.00 do 14.00,
• Zenon Leja - w każdą środę od godz. 10.30 do 17.00,też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie urzędu.
Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
6
3S - 17 grudnia 2007 r.
Po raz pierwszy w Oławie
W dniach 8–9 grudnia Oława gościła mieszany chór „Bendl” z Czeskiej Trzebowy oraz panią wiceburmistrz Jaromírę Žačkovą.
Chór działa już 80 lat i ma na swoim koncie liczne wyjazdy zagraniczne, m. in. do Niemiec i Włoch oraz udział w konkursach chórów amatorskich. W Oławie koncertował po raz pierwszy.
Na swoich koncertach występują z kompozycjami renesansowych
i barokowych kompozytorów, śpiewają dzieła min. W.A. Mozarta, B.
Smetany, A. Dvořáka. Obecny dyrygent chóru Josef Menšík, za sukcesy
Jak ja ci ufam
Ufam po kryjomu
sytym obiadem wchodzę w pierwsze słowokolejnych dziesięć by nabrały grzechu
w pracy artystycznej otrzymał nagrodę miasta Czeska Trzebowa. Natomiast chór został wyróżniony nagrodą za działalność kulturalną na rzecz
miasta. Zespół nagrał także płyty. Na jednej z nich śpiewa wraz z niemieckim chórem „Lilija” i dziecięcym zespołem „Kajetánek”.
W niedzielę 9 XII mogliśmy wysłuchać chóru dwukrotnie. Najpierw
o 10.15. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Nowym
Otoku oraz w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie o godzinie
16.00. „Bendl” wystąpił z repertuarem religijnym. W trakcie koncertu zaprezentowali min. wiązankę czeskich kolęd, fragment mszy Fr. Preislera,
inne utwory sakralne, wśród których znalazł się także gospel. Mimo iż
czeski chór uważa się za zespół amatorski, to przekonaliśmy się o jego
wysokim profesjonalizmie, nie tylko przygotowanego materiału, ale także
występu solistów. Koncert został gorąco przyjęty przez oławską publiczność, o czym świadczyły na koniec owacje na stojąco.
Swoim występem chór wsparł akcję charytatywną na rzecz chorej na
białaczkę Ady. (KBK)
„Ja i moje miasto rodzinne”
Jak ja ci ufam
święty z drzewem wężu
co oddzieliłeś tydzień od niedzieli
Jak ja ci ufam
Ty wniebowstępujesz grożąc dzwonami
Zarżnięciem baranka
Potem jak zima,
zima
to znaczy Betlejem
cudowny sposób na zapominanie.
Piotr Jordan – urodzony w Świdnicy, obecnie
mieszka w Oławie. Absolwent Wyższej Szkoły
Zarządznia i Bankowości we Wrocławiu, członek
Związku Twórczego Pisarzy Polskich; jest autorem dwóch tomików wierszy: „Obecność” (1995),
„Na zachód od rozmowy” (1997). Publikował również w antologiach: „ Wrocław w poezji”(1994),
„Wyjście na miasto”(1994), „Prezentacje” (1999),
„Dom nasz, czy ulica”(2005), „Bliżej ziemi, bliżej nieba”(2005) a także w czasopismach ogólnopolskich i dolnośląskich. Poeta i autor tekstów
piosenek; jest także laureatem wielu konkursów
środowiskowych: „O kropkę »Że«”i ogólnopolskiego konkursu im. Peipera. W listopadzie tego
roku twórca wydał kolejny tomik pt. „Miejsce
zorientowane”, z którego wybraliśmy powyższy
wiersz:
Pod takim tytułem uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z wychowawcą, Wiolettą Frischmann, zrealizowali projekt edukacji regionalnej. Przy tej okazji odwiedzili Urząd Miejski i przeprowadzili wywiad z burmistrzem Franciszkiem Październikiem, zadając pytania dotyczące Oławy z czasów jego dzieciństwa, a także Oławy współczesnej. Uczestniczyli
również w obradach sesji Rady Miejskiej.
3S - 17 grudnia 2007 r.
7
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu
Zamkowym 5–8. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
Nowy budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej. Inwestor:
Abakus Sp. z o.o.
Renowacja południowej pierzei Rynku. Inwestor: UM. Współfinansowanie ze środków UE i budżetu państwa (ZPORR).
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul.
Iwaszkiewicza. Inwestor: SM L-W „ODRA”.
Termomodernizacja Gimnazjum nr 2. Inwestor: UM
w Oławie. Współfinansowanie z budżetu państwa
T
Budynek usługowo-biurowo-mieszkalny przy ‚
ul. Brzeskiej 26. Inwestorzy: Wild, Muzyka, Romcio.
en kalendarz jest dowodem naszego ubiegłorocznego wspólnego wysiłku na rzecz upiększania miasta – działań miejscowego
samorządu, oławskich instytucji i prywatnych przedsiębiorców.
Mamy nadzieję, że podobne kalendarze w przyszłych latach będą nie
mniej imponujące.
W
Budynki mieszkalne przy ul. Zacisznej. Inwestor:
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oławie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Mikoda
szystkim mieszkańcom Oławy najserdeczniejsze życzenia pomyślności w Nowym Roku, powodzenia w życiu osobistym
i satysfakcji z pracy zawodowej, a także zadowolenia z życia
w naszym rozwijającym się i coraz ładniejszym mieście, składają
Burmistrz Oławy
Franciszek Październik
Modernizacja trybun stadionu miejskiego. Inwestor: UM
w Oławie. Współfinansowanie przez MSiT
Budynek mieszkalny przy ul. Kasprowicza – adaptacja
byłej kotłowni osiedlowej. Inwestor: MZEC.
Remont dachu i elewacji ratusza. Inwestor: UM. Współfinansowanie ze środków UE i budżetu państwa (ZPORR).
Uzbrojenie i modernizacja ciągu ulic Strzelna – Wiejska
(I etap). Inwestor: DZDW Współfinansowanie przez UM
Renowacja wieży sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie. Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Boskiej Pocieszenia. Współfinansowanie: MKiDN
1 % dla organizacji pożytku publicznego
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń z fiskusem,
rozpoczynamy kolejny raz akcję informacyjną o możliwości
przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
organizacjom pożytku publicznego. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy, które w rozliczeniach podatkowych
składanych w 2008 r. ułatwią przekazywanie 1% opp. Najpierw
krótkie przypomnienie kto może przekazać 1% podatku organizacjom? Są to:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19 % stawki podatku.
Aby przekazać 1 % podatku organizacji pożytku publicznego należy:
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 %. Organizacje, które mają status organizacji pożytku
publicznego i mają prawo otrzymać 1 % znajdziemy na liście
publikowanej na dzień 30 listopada roku podatkowego, przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym ( PIT-36, PIT-37, PIT-28). W zeznaniu podajemy:
• nazwę organizacji,
• numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
• kwotę , którą chcemy przekazać dla opp , nie może ona jednak
przekroczyć 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
3. Pieniądze – 1 % podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie 3 miesięcy. Nastąpi
to tylko wtedy, gdy zeznanie podatkowe złożymy w terminie, tj.
do 30 kwietnia .Z wyliczonej kwoty potracone zostaną koszty
przelewu.
Najistotniejsze zmiany:
• nie można podzielić swojego 1 % między kilka organizacji,
• nie można wpłacić pieniędzy na poczcie, w banku itp,
• nie ma możliwości przekazania 1% na szczegółowy cel,
• obdarowana organizacja nie dowie się kto ją obdarował; może
jedynie dowiedzieć się z którego urzędu skarbowego pochodzi
otrzymana kwota.
W br. możemy również odliczyć wydatki z tytułu darowizn,
w ramach limitu 6% dochodu na rzecz:
1. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
2. organizacji działających w innych krajach UE,
3. oraz na rzecz honorowego krwiodawstwa,
4. na cele kultu religijnego,
5. na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób
prawnych (w takich przypadkach nie obowiązuje limit 6%).
Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Więcej informacji, wykaz oławskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego na stronie www.um.olawa.pl Gminne
Centrum Info/Organizacje pozarządowe/Pożytek publiczny.
/Łucja Mycek- Wojciukiewicz/
Lista oławskich organizacji pożytku publicznego
Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających w Oławie, wraz z odpowiadającym numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Niektóre z organizacji działające na terenie Oławy nie mają swojego
numeru KRS, posługują się numerem jednostki nadrzędnej. Jeśli chcemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
jednej z tych organizacji, to podajemy jej numer w zeznaniu podatkowym:
1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia “Szpital
w Oławie” - KRS 0000220359,
2. Instytut Edukacji Społecznej - KRS 0000067470,
3. Jeździecki Klub Sportowy „W siodle” - KRS 0000103923,
4. Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oławie - KRS 0000064785,
5. MKS Olania - KRS 0000213334,
6. MKS Oława - KRS 0000097478,
7. Oławski Klub Tenisowy - KRS 0000171024,
8. Oławskie Stowarzyszenie Muzyków - KRS 0000218295,
9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy
w Oławie, KRS oddziału dolnośląskiego - 0000224202,
10. Polski Związek Głuchych, Oddział Dolnośląski KRS 0000094089,
11. Polski Związek Filatelistów, Zarząd Okręgu we Wrocławiu - KRS 0000201405,
12. Polski Związek Niewidomych - KRS 0000087580,
13. Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy
we Wrocławiu - KRS 0000225587,
14. Stowarzyszenie JUSTITIA - KRS 0000217282,
15. Stowarzyszenie Pomost – Sojusz dla Oławy i Ziemi Oławskiej - KRS 0000054333,
16. Stowarzyszenie „Pomoc” przy Oddziale Ginekologiczno
-Położniczym i Noworodkowym Szpitala w Oławie KRS 0000047208,
17. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” KRS 0000083236,
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Dolnośląski KRS 0000198933,
19. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Oławie KRS 0000264246,
20. Sportowy Klub Wędkarstwa Spinningowego „WYDRA”KRS 0000275166.
/ŁMW/
Urząd Miejski wraz z Dolnośląskim Związkiem Organizacji
Pozarządowych WROS zorganizował cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Projekt pod nazwą „Ośrodek szkoleniowo-konsultingowy
III sektor – dobra praktyka” współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Pierwsze szkolenie poświęcone Pozyskiwaniu funduszy europejskich na działalność organizacji pozarządowych
w ramach nowego planowania na lata 2007–2013 odbyło się 3 i 4
grudnia w Ośrodku Kultury. Uczestnicy przez dwa dni (16 godzin
zajęć) poznawali tajniki pozyskiwania Funduszy Europejskich na
rzecz działań organizacji pozarządowych. Zapoznali się z dobrymi praktykami oraz z korzyściami wynikającymi z porozumień
i wspólnych projektów.
Przed chętnymi z oławskich organizacji jeszcze trzy szkolenia. Udział w nich nie tylko podnosi kwalifikacje uczestników,
również zwiększa potencjał samych organizacji, sprzyja integracji środowiska oławskich organizacji pozarządowych. /ŁMW/
Szkolenia dla organizacji pozarządowych
10
3S - 17 grudnia 2007 r.
Odjazdy pociągów ze stacji PKP Oława
ważne od 09.XII.2007 r.
Uwaga D = kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
3S - 17 grudnia 2007 r.
11
Nowa książka o Oławie
12
W połowie grudnia br. ukaże się w księgarniach nowa książka
o Oławie. Będzie to „Stacja życia – Oława. Pożegnania i nowy
początek /Lebensstation Ohlau. Abschied und Neubeginn”/.
Dwujęzyczny tytuł wyjaśnia wszystko. Są to wspomnienia Niemców ewakuowanych z miasta i jego okolic w styczniu 1945 roku,
a później deportowanych w latach 1945/46 i wspomnienia Polaków, którzy w tych latach osiedlali się w naszym mieście. Książka liczy blisko 30 takich tekstów – 18 niemieckich i 11 polskich,
w dwóch wersjach językowych i zawiera około 150 ilustracji.
Wobec nielicznych, ze zrozumiałych w tamtych czasach względów, fotografii rodzinnych poszczególnych autorów, w publikacji
znalazło się sporo przedwojennych pocztówek z Oławy i okolic.
Ponadto do książki dołączono 2 kolorowe mapy Oławy: z 1939
i 1946 roku. Autorem wstępu jest wrocławski historyk , prof. dr
Rościsław Żerelik. Książka ukazała się nakładem Stowarzyszenia „Pomost – Sojusz dla Oławy i Ziemi Oławskiej” oraz finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Urzędu Miejskiego w Oławie i Ziomkostwa Miasta i Powiatu
Oławskiego w Niemczech. Będzie do nabycia w księgarni „Matras” w Rynku oraz w supermarketach JAKUB i KAUFLAND.
Cena – 25 zł.
Poniżej zamieszczamy fragmenty dwóch wspomnień.
Margarete Engel
Mieczysław Kaczor
(...) 18 czerwca Rosjanie przekazali władzę Polakom. Pomysł założenia niemieckiej szkoły, której organizacją, zgodnie
z poleceniem komendantury, miałam zająć się od 5 do 7 lipca,
naturalnie upadł. Stopniowo nasze miasto zapełniło prawie 5
000 Polaków. Niemcy pracowali za artykuły spożywcze, czasami za gotówkę, często tylko za obietnice w polskich gospodarstwach domowych, przy oczyszczaniu miasta i cmentarzy.
Ja, początkowo w moim mieszkaniu, później u rodzin, zbierając kilkoro dzieci według wieku, prowadziłam lekcje. Obok
pracy w ogrodzie i domu zajęcie to wypełniało mi cały czas.
Udzielałam także u siebie na pewien czas schronienia niektórym powracającym do swoich stron.
Jakim błogosławieństwem dla nas wszystkich był powrót
szanownego pastora Kluge, który co niedzielę w straroluterańskim kościele prowadził naszą wspólnotę do źródeł pociechy i ze swojego głębokiego zrozumienia Boga był w stanie
dawać nam jasny pogląd z wieczności na wszystkie pytania
i w potrzebie. Ze względu na niebezpieczeństwo, że przy
opuszczaniu domu bożego polska milicja zapędzi nas do pracy, przez dłuższy czas nabożeństwa musiały zostać przesunięte na popołudnie.
W czerwcu 1946 roku rozpoczęły się planowe ewakuacje.
Sposób ich realizacji robił szczególnie straszne wrażenie. 18
czerwca także ja musiałam zrzec się mojego wywalczonego,
zachowanego w całości domu. Jednak do końca 1947 roku
pozostałam w Oławie. Po części pracowałam w gospodarstwie domowym młodego polskiego małżeństwa, a po części
uczyłam polskie dzieci. Jakże wiele dowiedziałam się o bezwzględności niemieckiej okupacji w Polsce. Dało to niejedną
odpowiedź na pytanie „dlaczego?” naszego dopustu.
W międzyczasie nasza Oława została uprzątnięta przez
niemieckich mężczyzn i utrzymana w porządku. Przy budowie domów i przedsiębiorstw pracowali niemieccy rzemieślnicy. W przytułku św. Józefa urządzono nowy szpital, ponieważ dawny szpital powiatowy zupełnie zawalił się. Jako
jedyna niemiecka lekarka powróciła pani dr Breitkopf. Niezmiernie mozolnie odbudowywała praktykę lekarską, a jej pomoc szczególnie przydała się podczas epidemii tyfusu, która
wybuchła w lipcu i pochłonęła wiele ofiar. (...)
(...) Było to po jednym z pobytów w Oławie, kiedy przejeżdżając koło grupki przechodzących jeńców, rzuciłem im
kawałek chleba, co zauważyli eskortujący ich żandarmi. Nie
miałem przy sobie dokumentów, bo i nie mogłem ich mieć,
ponieważ musiały być przechowywane u mego bauera. Zwinęli mnie więc na policję do ratusza i już do Swojkowa nie
wróciłem. Zawieźli mnie do obozu przy Hospitalstrasse
w Oławie (dzisiaj ul. ks. Janowskiego), gdzie przez rok pracowałem obok, w kuźni za kinem, które po wojnie zwało się
„Odra”. Robiłem tam elementy do wózków amunicyjnych.
Oprócz dwóch Niemców, majstra i ucznia, pracowało tam
jeszcze czterech Francuzów i Ukrainiec (stolarz).
Miałem teraz więcej sposobności, żeby poznać miasto, bo
w niedziele zabierano nas do zamiatania ulic. Były też i inne
okazje.
Ponieważ rzemieślników wzięli na wojnę, z byle drobiazgiem był kłopot. Po normalnych godzinach pracy, wieczorami, właściciel Gretzke sam zaproponował, bym sobie dodatkowo dorobił. Oczywiście nie za pieniądze, ale za dodatkowe
racje żywnościowe. Na początku dobrze trafiłem, bo na właściciela sklepów mięsnych, któremu trzeba było naprawić wózek do rozwożenia towaru po mieście. Za te i inne prace dostawałem kiełbasę końską, która wprawdzie była wstrętna, ale
wystarczająca na wymianę za papierosy od Francuzów, które
z kolei były tak mocne, że starczyło 1–2 na dzień.
Czasami była okazja do naprawy czegoś na mieście, co nie
znaczy, że również do bliższego poznania miasta. Odbywało
się to na ogół wieczorami, gdy na ulicach panowały całkowite
ciemności. W mieście, w obawie przed nalotami, obowiązywało całkowite zaciemnienie. Wszystkie okna zaklejone były
specjalnym, grubym papierem, przez który nie miało prawa
przedostać się na zewnątrz światło żarówek lub palonych
świec. Raczej na słuch można się było domyślić, gdzie była
szkoła muzyczna (między mostami na Oławce, przy dzisiejszej ul. Andersa), czy mniejsze knajpy, które jeszcze nie przerobiono, np. na wytwórnie żarówek. Nie było mi dane odwiedzać je za Niemców, a później, gdy była już taka możliwość,
niewiele ich się uchowało, z liczby – jak mi mówiono – około
pół setki. (...)
3S - 17 grudnia 2007 r.
Pod skrzydłami koguta
Marlborough – angielskie miasto
leżące w hrabstwie Wiltshire, na
wschód od Bristolu, jest zamieszkiwane przez ok.8000 obywateli.
Nazwa pochodzi od miejsca pochówku Merlina (Merlin’s Barrow – kurhan Merlina). Pierwsze
zapiski o Marlborough pochodzą
z 1087 r., kiedy została ukończona
książka „Domesdey Book” (wielki spis miejscowości w Anglii). Prawa miejskie otrzymało w 1204 r. W 2004 roku miasto
obchodziło 800-lecie.
Każdego lata organizowany jest festiwal jazzowy. Koncerty
festiwalowe odbywają się na żywo w pubach, hotelach, klubach. Oprócz bogatej historii oraz działalności kulturalnej
(w mieście działają zespoły takie jak np. orkiestra, mniejszy
zespół swingowy, chór, klub sportowy), turystów przyciąga
„Mop Fair” – miejskie święto obchodzone 11 października,
oraz dom kupiecki Merchant’s House (niegdyś należący do
handlarza jedwabiu), wybudowany po wielkim pożarze, który
strawił miasto w 1653 r.
W Marlborough funkcjonują także min. Marlborough College (szkoła organizuje letnie kursy językowe dla obcokrajowców), St. John School.
Dorking – jest to miasto handlowe oddalone od Londynu o 25 km w kierunku
południowym.
Ma ok. 17.000 mieszkańców. Niegdyś
była to stacja pocztowa na szlaku łączącym Londyn z Chichester a potem Brighton. Miasto było uważane w przeszłości
za ośrodek kupiecki z dużym rynkiem,
gdzie handlowano przede wszystkim
pszenicą i bydłem, oraz specjalną odmianą drobiu, która była przysmakiem
dworu królowej Wiktorii. Dorking położone jest nad rzeką
Mole. Na jej lewym brzegu znajdują się największe winnice
w Wielkiej Brytanii. Natomiast nad prawym brzegiem Mole
rozciąga się park z bardzo rzadkimi gatunkami orchidei.
W pobliżu miasta rosną tysiącletnie cisy. Dorking jest znane
również z niezwykłego odkrycia archeologicznego. W miejscu wydobycia gliny odnaleziono nowy gatunek dinozaura
– Baryonyx, którego szkielet można obejrzeć w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Miasto utrzymało swój charakter centrum handlowego. Znane
jest z dużej ilości sklepów z antykami. W Dorking znajduje
się także kompleks kinowo-teatralny, centrum rozrywki oraz
basen – Dorking Halls Complex
Leek – leży w hrabstwie Staffordshire nad rzeką Churnet, na południe od
Manchesteru. W tym 42- tysięcznym
mieście istnieje linia kolejowa, utworzona w 1849 r. Działa tam przemysł
tekstylny, który po rewolucji przemysłowej w Anglii wyparł produkcje
rolną. Turystów przyciąga sąsiedztwo
jeziora Rudyard Lake oraz mała kolej parowa. Atrakcją jest także lokalny klub footbolowy Leek Town F.C.
grający w pierwszej lidze, oraz park rozrywki Alton Towers.
Niedaleko od Leek znajduje się Park Narodowy. Miasto jest
znane także z pewnego naturalnego zjawiska, które pojawia
się 3–4 dni przed przesileniem letnim. Wtedy między wzgórzami słońce pojawia się dwukrotnie. Fenomen znany jako
„Double Sunset”, który odkrył dr Plot; jest atrakcją przyciągającą m.in. turystów z miasta partnerskiego Este z Włoch.
W miejscowości znajduje się około 15 szkół. Organizowany
jest też Festiwal Sztuki, który gromadzi w Leek malarzy, muzyków, literatów.
oprac. Kamila Bakalarczyk-Kruk
3S - 17 grudnia 2007 r.
13
Z archiwum prasowego
„Słowo Polskie” i „Gazeta Robotnicza” 1966
(Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie)
14
3S - 13 listopada 2007 r.
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Co buduje ta ekipa?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
Członkowie sekcji strzeleckiej LPŻ.
Stoją od lewej: S. Szuwart, (?) Mycek,
(?) Janusz, S. Madejski.
pierwszy z prawej J. Sobczak.
r.
3S - 17 grudnia 2007Klęczy
Budynek mieszkalny przy zbiegu ulic
Brzeskiej i Browarnianej
15
Oława z lotu ptaka
Foto: D. Połom

Podobne dokumenty

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO Serwis Pośrednictwa Pracy. Pod adresem www.ispp.pl znajduje się nowoczesny portal pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rosnąca popularność serwisu ISPP świadczy o potrzebie realizacji tak...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy przeczytać na str. 9. Pozostając w tematyce poezji, zachęcam do zapoznania się z relacją z konferencji naukowej poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi – str. 8. Do niedawna nie umiałabym odpowiedzieć n...

Bardziej szczegółowo