Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Komentarze

Transkrypt

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO
SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY
Nr 10 (40)
Oława
październik ’07
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 071 313 23 46
fax. 071 313 24 91
W związku z zaplanowanymi na 21 października wyborami
parlamentarnymi, zamieszczamy w tym numerze informacje
i komunikaty dotyczące wyborów, m.in. o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych.
26 października odbędą się w naszym mieście III Targi Pracy,
tym razem w poszerzonej formule, zainteresowanych odsyłam na
stronę 6.
Przypominamy handlowcom, że 18 października mija termin składania wniosków o zezwolenie na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – więcej informacji na str. 5.
Dużo miejsca w październikowym numerze poświęcamy Czeskiej
Trzebowie – na str. 10 relacja z „Dni Partnerstwa”, jakie we wrześniu zorganizowali nasi
czescy partnerzy.
W kościele św. Piotra i Pawła tradycyjnie we wrześniu odbył się koncert w ramach festiwalu
Wratislavia Cantans. Dzień później ks. prof. Waldemar Irek podczas uroczystej mszy św.
pożegnał się z parafianami, ponieważ od września rozpoczął pracę na stanowisku rektora
Papieskiego Wydziału Teologicznego.
Oława może być dumna z sukcesów swoich bardzo młodych sportowców - na str. 7 piszemy o dziecięcej piłkarskiej drużynie „Wilki” trenowanej przez Mieczysława Haśkiewicza.
Oławscy piłkarze zajęli II miejsce w Minimistrzostwach Polski 2007 Deichmann.
W naszym mieście działa też prężnie sekcja szachowa - na str. 9 wywiad z młodym utalentowanym szachistą Kacprem.
Ostatnio w mediach rozpoczęła się dyskusja nad opublikowanym w internecie projektem
programu promocji miasta opracowanym przez szefa wydziału promocji Urzędu Miejskiego.
Między innymi na ten temat dyskutowali członkowie Rady Konsultacyjnej powołanej przez
burmistrza. Krótka relacja z tego spotkania na str. 12.
Serdecznie zapraszam do lektury oławskiego biuletynu informacyjnego
Z pozdrowieniami
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 071 303 35 46
e-mail:
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
Nowy budynek mieszkalny
przy ul. Kościelnej
(Andrzej Łabowski)
Druk:
Drukarnia NW
ul. Ofiar Katynia 2
55-200 Oława
ISSN 1733 - 6449
Spis treści
Ławnicy wybrani ES - 3
Ławnicy Sądu Rejonowego w Oławie - 3
Informacja o numerach i granicach
obwodów głosowania - 4
Komunikaty wyborcze - 5
Ważne dla handlowców MK - 5
Konkurs dla studentów AŁ - 5
III Oławskie Targi Pracy ŁMW - 6
Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych
ŁMW - 6
Młode „Wilki” jadą do Hiszpanii KBK - 7
Wratislavia Cantans w Oławie ES - 7
Złoty Jubileusz Małżeński MS - 7
Pożegnanie z Oławą ES- 8
Gambit Kacpra Kamila Bakalarczyk
-Kruk - 9
Dni partnerstwa w Czeskiej Trzebowie
RL, WS i JW.- 10
Życzenia dla Seniorów - 11
Życzenia dla Nauczycieli - 11
Konferencja w sprawie przeciwdziałania
uzależnieniom Czesław Miłosz - 11
Dyskusja nad programem promocji
miasta Kamila Bakalarczyk-Kruk - 12
Pod skrzydłami koguta KBK - 13
Z archiwum prasowego - 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto - 15
Oława z lotu ptaka - 16
Pytajcie o nasz serwis:
• M. in. w sklepach PSS: „Jakub” na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak” przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła” na pl. Gimnazjalnym, „Sezam” przy ul. Dąbrowskiego i DH „Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche” i „Eco” przy ul. Kasprowicza
• w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi
Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta „Oława”, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.
Ławnicy wybrani
27 września odbyła się 13. sesja Rady
Miejskiej. Na wniosek burmistrza przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji na temat sytuacji
organizacyjno-finansowej w oławskim
szpitalu. Burmistrz złożył również wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Oławy. Projekt tej uchwały zostanie przedłożony pod obrady na sesji w październiku.
Przesunięcie jest konieczne z uwagi na
brak wymaganej opinii Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego (zgodnie
z obowiązującymi przepisami Urząd
Miejski wystąpił w sierpniu w sprawie
zaopiniowania programu). Oba wnioski
radni przyjęli jednogłośnie. Sytuację
służby zdrowia w Oławie w lecznictwie
zamkniętym przedstawił dyrektor szpi-
tala Andrzej Dronsejko. Poinformował,
iż szpital nie ma żadnych wymagalnych
zaległości finansowych i nie zalega ze
spłatą długów, a posiadane zobowiązania to układy ratalne zawarte w procesie
restrukturyzacji zadłużenia. Gospodarka finansowa szpitala jest prowadzona
prawidłowo. Dyrektor przedstawił także
plany placówki dotyczące modernizacji
obiektu i wyraził nadzieję, że szpital bę-
dzie gwarantował odpowiedni poziom
świadczeń zgodny z obowiązującymi
normami. Przygotowywane są wnioski
o dotacje z Unii Europejskiej na remont
oddziału intensywnej opieki medycznej, rehabilitacji, a także na utworzenie
oddziału ratunkowego i oddziału opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi
i starszymi. Dyrektor poinformował też,
że po rozmowach dyrekcji szpitala ze
Związkiem Zawodowym Lekarzy, wypowiedzenia złożone przez 23 lekarzy
zostaną wycofane, jednakże na terenie
szpitala pozostaną plakaty informacyjne
na temat sytuacji służby zdrowia i żądań
lekarzy. Od lipca szpital w Oławie mimo
uczestnictwa w ogólnokrajowej akcji
strajkowej przyjmuje pacjentów „normalnie”.
Rada Miejska przyjęła przez aklamację protokół z poprzedniej sesji,
a następnie wysłuchała sprawozdania
z działalności burmistrza w okresie
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej (za
okres od 22 sierpnia do 21 września),
które przedstawił zastępca burmistrza
Jerzy Hadryś.
Kolejne informacje przedstawił inspektor wydziału gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska Jan Mosio. Dotyczyły one:
• stanu środowiska naturalnego Oławy,
• działalności Ekologicznego Związku
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
EKOGOK.
Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.
Teksty obu informacji znajdują się
w BIP UM www.bip.olawa.ig.pl
Rada Miejska dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2008–2011. Ogółem zgłoszono 42
kandydatów, jednak 9 zgłoszeń nie spełniało wymogów formalnych. W imieniu doraźnej komisji Rady Miejskiej
radna Renata Kordysz przedstawiła 33
kandydatów na ławników zgłoszonych
przez Sąd Rejonowy i różne organizacje. W głosowaniu tajnym wybrano 33
ławników (ich wykaz poniżej). Rada
Miejska po rozpatrzeniu podjęła uchwały w następujących sprawach:
• ustanowienia rodzajów tytułów honorowych oraz zasad ich nadawania – załącznikami do uchwały są regulaminy nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Oława”
i „Honorowy obywatel miasta Oława”,
• aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Oława,
• zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK.
Sesję zakończyły interpelacje i zapy-
Współorganizator zawodów koszykaskich Street Ball Oława 2007 Tomasz
Frischmann rozdał radnym znaczki
promujące ten sport
tania radnych, na które odpowiedzi udzielił burmistrz Franciszek Październik.
ES
Ławnicy Sądu Rejonowego w Oławie
(Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/96/07 RM w Oławie z dnia 27.09.2007 r.)
1. Teresa Bednarek
2. Mieczysław Izydorczyk
3. Józef Jabłoński
4. Jan Jończyk
5. Stanisław Karpiński
6. Maria Kaśków-Parys
7. Dorota Kita
8. Bronisław Kmieć
9. Elżbieta Kowalska-Kłak
10. Anna Merunowicz
11. Zofia Mielnik
12. Stanisław Mikoda
13. Lilianna Miłosz
14. Teresa Miłosz
15. Edward Moroz
16. Jan Okolita
17. Jan Ościsłowski
18. Krystyna Pondo
19. Marian Puszka
20. Halina Rosół
21. Krystyna Sawczyńska
22. Suska Irena
3S - 10 października 2007 r.
23. Jerzy Szafrański
24. Maria Szumejło
25. Maria Szwed
26. Henryk Szwed
27. Janina Szymańska
28. Zbigniew Wdowiak
29. Gabriela Włodarczyk
30. Maria Wodzinowska
31. Janusz Wojnarowski
32. Renata Zarzycka
33. Anna Zygmunt
3
4
3S - 10 października 2007 r.
UWAGA, KOMITETY WYBORCZE!
Na słupach ogłoszeniowych w Oławie będą wywieszane wyłącznie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, związane ze zbliżającymi się
wyborami do Sejmu i Senatu RP. Natomiast nie mogą być wywieszane plakaty
kandydatów zgłaszanych przez poszczególne komitety wyborcze.
Wyłączność na rozwieszanie plakatów na miejskich słupach ogłoszenio-
wych ma Ośrodek Kultury w Oławie.
Każdy plakat wywieszony na słupach
bez zgody OK będzie traktowany jako
naklejony nielegalnie.
Podstawa prawna zawarta jest w art.
63a Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym
do tego nie przeznaczonym ogłoszenie,
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny
w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia
można orzec przepadek przedmiotów
stanowiących przedmiot wykroczenia
oraz nawiązkę w wysokości do 1.500
złotych lub obowiązek przywrócenia do
stanu poprzedniego.
R. Luch dyrektor Ośrodka Kultury
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 ust.1
ustawy z 12 kwietnia 2001 r. reguluje
sprawę umożliwienia głosowania osobom niepełnosprawnym (Dz.U. Nr 46,
poz. 499 ze zmianami). Wyborca niepełnosprawny zamieszkały w Oławie może
złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek
o dopisanie do spisu wyborców w wy-
branym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej
w 10. dniu przed dniem wyborów.
W Oławie dla osób niepełnosprawnych dostosowane są lokale:
• Obwodowej Komisji wyborczej nr 1
w świetlicy Oddziału Huta Oława przy
ul. Sikorskiego 7
• Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7
w Przedszkolu nr 3 przy ul. Chrobrego 30a.
Ponadto, aby umożliwić osobom
starszym i niepełnosprawnym dostęp
do lokali wyborczych, w dniu wyborów
w Urzędzie Miejskim uruchomiony będzie dyżur telefoniczny – dzwoniąc na
nr 071 313 24 91 będzie można skorzystać z pomocy strażników Straży Miejskiej w dotarciu do lokalu wyborczego.
18 września 2007 r. weszła w życie
ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127 z dnia 17.07.2007,
poz. 880). Na podstawie tych przepisów
obiektami wielkopowierzchniowymi są
obiekty handlowe, o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m 2, w których
prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.
Utworzenie nowego obiektu wymaga uzyskania zezwolenia wydanego
przez burmistrza, wójta – właściwego
ze względu na lokalizację takiego obiektu. Przedsiębiorca starający się o zezwolenie musi złożyć stosowny wniosek
i przejść skomplikowaną procedurę.
Przedsiębiorcy będący już właścicielami obiektów powyżej 400m2 (wcześniej
przepisy ich do tego nie obligowały)
powinni w terminie do 18 października
2007 (30 dni od daty wejścia w życie
ustawy) do burmistrza Oławy złożyć
wniosek o wydanie zezwolenia na działanie takiego obiektu handlowego. Dane
jakie powinny znaleźć się we wniosku:
1. nazwa, siedziba lub adres zamieszkania przedsiębiorcy oraz adres wykonywania działalności, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – jego imię,
nazwisko, adres zamieszkania;
2. numer w rejestrze przedsiębiorców
lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;
3. numer identyfikacji podatkowej
– NIP;
4. wskazanie przedmiotu działalności;
5. wskazanie nieruchomości, na której
jest utworzony wielkopowierzchniowy
obiekt handlowy, z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji
gruntów i budynków.
We wniosku powinny znaleźć się
informacje o maksymalnej powierzchni
sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w szczególności z magazynami i parkingami oraz o branży sprzedaży i rodzaju usług jakie są
świadczone na terenie obiektu.
Wydanie zezwolenia dla działających już obiektów jest wolne od opłaty skarbowej. Konsekwencje, jakie
przewiduje ustawodawca w stosunku
do przedsiębiorców prowadzących bez
zezwolenia działalność handlową w formie wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego, to kary grzywny w wysokości od 10 000 do 1 000 000 zł.
Na stronie www.um.olawa.pl/ Gminne Centrum Info w działach Aktualności
i Lokalne Okienko Przedsiębiorczości
(Formularze) zamieszczono wniosek
o wydanie zezwolenia na działanie
Wielkopowierzchniowych
Obiektów
Handlowych (WOH)
/MK/
Ważne dla handlowców
Konkurs dla studentów
Po raz kolejny burmistrz Oławy
ogłasza konkurs na prace studenckie
o tematyce oławskiej. Regulamin jest
identyczny, jak w latach ubiegłych.
Przypominamy jego zasady:
1. Uczestnikami konkursu mogą być
studenci i tegoroczni absolwenci różnych kierunków studiów stacjonarnych,
zaocznych itp., niekoniecznie mieszkańcy Oławy.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane
prace magisterskie, licencjackie lub inne
(np. zaliczeniowe) ocenione w macierzystych uczelniach na co najmniej wynik dobry, co winno być poświadczone
pisemnie przez promotora lub uczelnię.
3. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch
kategoriach: projektowej i badawczej.
4. Dla oceny nadesłanych prac burmistrz
powołuje komisję konkursową, złożoną
z osób odpowiadających zawodowo
charakterowi nadesłanych prac.
5. Komisja oceniająca pracuje według
własnego regulaminu zatwierdzonego
3S - 10 października 2007 r.
M. Popowicz urzędnik wyborczy
przez burmistrza.
6. Decyzje komisji oceniającej są ostateczne.
7. Prace konkursowe ocenione przez
komisję jako przydatne dla władz miejskich zostaną nagrodzone przez burmistrza Oławy nagrodami pieniężnymi.
8. Termin zgłaszania prac – 15 listopada
br (prace trzeba dostarczyć do wydziału
promocji, w budynku USC, Rynek 25).
Rozstrzygnięcie konkursu - do końca
grudnia br. AŁ
5
26 października Urząd Miejski
w Oławie po raz
trzeci organizuje Targi Pracy. Ta edycja
będzie miała dwie
lokalizacje i zostanie
wzbogacona o oferty
pracy dla młodzieży i osób niepełnosprawnych. W organizację Targów włączyło
się Starostwo Powiatowe w Oławie. Dzięki
III Oławskie Targi Pracy
temu oferty dla osób niepełnosprawnych będą
mogły być zaprezentowane w dogodnych
warunkach – bez barier architektonicznych.
A oto szczegóły:
1. W Ośrodku Kultury w godz. 9 – 18 oferty pracy przedstawią firmy i instytucje: SCA
Hygiene, SCA Packaging, Autoliv, Electrolux,
Rosa Europe, Standis, ZNTK, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Powiatowy Urząd
Pracy w Oławie.
2. W Starostwie Powiatowym w Oławie,
w holu przed Salą Rady Powiatu (w sąsiedz-
twie PCPR) w godz. 9 – 15 będą prezentowane oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Swoje stoiska będą miały instytucje:
Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Polska
Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) – oddział dolnośląski,
Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).
Zapraszamy serdecznie wszystkich
zainteresowanych z powiatu oławskiego
i okolic. /ŁMW/
o poszukiwaniu pracowników do szerokiego kręgu odbiorców. Usługi świadczone na
rzecz osób niepełnosprawnych przez placówki POPON sprawiły, że stały się one
centrami wymiany informacji. Pozwoliło to
stworzyć bazę danych pracowników oraz
bezrobotnych, która jest udostępniana pracodawcom w procesie rekrutacji.
Interesującą i niezwykle skuteczną formą poszukiwania pracowników są giełdy
pracy, w czasie których przedsiębiorcy mogą
osobiście przedstawić swoją ofertę, opowiedzieć zgromadzonym o specyfice swojego
zakładu i jego potrzebach. Tego rodzaju
imprezy, współorganizowane z władzami
samorządowymi, Urzędami Pracy i innymi
organizacjami rynku pracy cieszą się dużą
popularnością wśród bezrobotnych.
Internet to medium również wykorzystywane przez POPON do świadczenia usług na
rzecz swoich członków. Na stronie www.popon.pl od kilkunastu miesięcy działa „Giełda
Pracy”. Od tego czasu zamieszczone zostało
na niej ponad 2000 ogłoszeń – prawie tysiąc
dotyczyło wolnych etatów, reszta to ogłoszenia osób chcących podjąć zatrudnienie.
Od początku tego roku działa Internetowy
Serwis Pośrednictwa Pracy. Pod adresem
www.ispp.pl znajduje się nowoczesny portal
pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rosnąca popularność serwisu ISPP
świadczy o potrzebie realizacji takich usług.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Drugą instytucją świadczącą usługi na
rzecz osób niepełnosprawnych, która będzie obecna na Oławskich Targach Pracy
jest Biuro „Doradztwo i Kariera” dla osób
niepełnosprawnych – DiK ul. Rybnicka
39 (boczna Krakowskiej), Wrocław. Biuro
świadczy bezpłatnie usługi z zakresu doradztwa prawnego, psychologicznego i zawodowego. Udziela kompleksowego wsparcia,
niezbędnego do odnalezienia się osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Działalność DiK finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W DiKu
można skorzystać z pomocy:
• doradcy zawodowego, prowadzącego indywidualne konsultacje z wykorzystaniem
różnorodnych narzędzi, udzielającego różnych form wsparcia klientów w procesie poszukiwania zatrudnienia. W przypadku ograniczonych możliwości podjęcia pracy przez
osobę niepełnosprawną doradca pomaga
w planowaniu ścieżki rozwoju, wyszukiwaniu kursów, szkoleń;
• psychologa, który prowadzi indywidualne
poradnictwo psychologiczne, pozwalające
doskonalić umiejętności niezbędne na rynku
pracy, pokonywać ograniczenia, podnosić
samoocenę i wiarę we własne możliwości,
przełamywać bariery psychologiczne utrudniające poszukiwanie pracy;
• prawnika, który wspiera klientów przede
wszystkim poprzez poradnictwo, głównie
procesowe (jego rola polega także na uświadamianiu praw i obowiązków osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz udzielaniu
pomocy w konkretnych, zindywidualizowanych przypadkach); porady prawne udzielane w biurze DiK dotyczą postępowania
przed organami rentowymi i sądami oraz
sporów sądowych z zakresu prawa pracy.
Pomoc specjalistów dostępna jest:
• doradca zawodowy – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–17:00,
• psycholog – wtorek godz. 9.00-12.00,
czwartek godz. 9.00–11.30, piątek godz.
9.00–13.30,
• prawnik – wtorek godz. 9.00- 12.30, piątek
godz. 9.00-12.30.
Doradztwo świadczone jest również drogą
telefoniczną oraz internetową. Można umówić się telefonicznie na wizytę, a w czasie III
Oławskich Targów Pracy osobiście zapoznać
się z ofertami pracy przygotowanymi przez
POPON, porozmawiać z p. Martą Kramer
doradcą zawodowym DiKu. Zapraszamy!
Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych
26 października odbędą się III Oławskie Targi Pracy, na których po raz pierwszy
prezentowana będzie oferta dla osób niepełnosprawnych. Wystawcami będą dwie wrocławskie instytucje zawodowo zajmujące się
usługami na rzecz osób niepełnosprawnych.
Warto poznać bliżej zakres działań oraz dokonania tych instytucji:
Pierwszą z nich – Polską Organizację
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
(POPON) znają właściciele oławskich zakładów pracy chronionej i osoby niepełnosprawne aktywnie poszukujące zatrudnienia. POPON jako organizacja pozarządowa
działa już dwanaście lat. Jest to największy
związek pracodawców zatrudniający osoby
niepełnosprawne w Polsce. Liczy ponad 600
członków, którzy łącznie zatrudniają ok. 65
tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. to
osoby niepełnosprawne. Członkami są firmy
duże, notowane na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych, jak również małe,
kilkuosobowe przedsiębiorstwa, działające
na rynkach lokalnych.
POPON aktywnie uczestniczy w pracach
komisji sejmowych i senackich. Reprezentuje
pracodawców osób niepełnosprawnych m.in.
w Komisji Trójstronnej, Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Radzie
Nadzorczej PFRON, Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
oraz w Komitecie Monitorującym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. POPON jest także aktywnym
członkiem organizacji międzynarodowych
o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym.
POPON jest organizatorem ogólnopolskiego
Konkurs Lodołamacze, w którym nagradzani
są przedsiębiorcy i instytucje zatrudniające
osoby niepełnosprawne.
Pracownicy wszystkich oddziałów POPON zostali profesjonalnie przeszkoleni
z zakresu pośrednictwa pracy. Współpraca
z instytucjami rynku pracy oraz rozpoznawalność marki POPON na lokalnych rynkach daje gwarancję dotarcia z ogłoszeniem
6
3S - 10 października 2007 r.
/opracowała Łucja Mycek-Wojciukiewicz/
Młode „Wilki”
jadą do Hiszpanii
Wratislavia
Cantans w Oławie
2 października Urząd Miejski gościł dziecięcą, piłkarską drużynę „Wilków”, która zajęła II miejsce w Mini Mistrzostwach
Polski 2007 – Deichmann. Młodzi piłkarze wygrali wyjazd do
Po raz piąty oławianie mieli możliwość wysłuchania w kościele św. Piotra i Pawła koncertu w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantans. Tym razem Oława gościła
Hiszpanii, gdzie mają rozegrać mecz z rówieśnikami z tego kraju, a także spotkać się z Euzebiuszem Smolarkiem. Pamiątkowe
dyplomy i upominki wręczyli sportowcom burmistrz Franciszek
Kwartet Śląski – jeden z najbardziej renomowanych polskich
kwartetów smyczkowych. Zespół powstał 30 lat temu, a aktualnie działa pod mecenatem samorządu Gliwic. W Oławie
Październik i zastępca burmistrza Jacek Pilawa oraz zaproszony
z tej okazji gość – poseł na sejm Aldona Młyńczak. KBK
kwartet wykonał utwory Philipa Glassa, Grażyny Bacewicz
i Franza Schuberta. ES
Złoty Jubileusz Małżeński
Uroczystość „Złotych Godów” małżonków Krystyny i Henryka Węglarzów odbyła się 6 października 2007 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oławie.
Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza
Jerzego Hadrysia medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP.
Swój małżeński start życiowy rozpoczęli w dniu 26 maja 1957 roku
zawierając związek małżeński
w Żarnowcu.
Pierwsze lata wspólnego życia
upłynęły im właśnie w Żarnowcu,
gdzie pan Henryk był kierownikiem piekarni GS „Samopomoc Chłopska” a później kierował piekarnią w Charsznicy.
Tam zatrudnienie również znalazła jego żona Krystyna. Pod
koniec lat 60-tych w Charsznicy wspólnie wybudowali dom
rodzinny, w którym mieszkali do
1983 r. Rok ten przyniósł kolejną
zmianę w życiu małżonków Henryka i Krystyny, bowiem przenieśli
się do Oławy, przejmując piekarnię
przy ulicy Brzeskiej na własny rachunek.
Wspólnie dochowali się 4 dzieci:
córek Ewy i Moniki, synów Marka
i Henryka oraz 2 wnuków, z których
są bardzo dumni. Od 1995 roku są
już na zasłużonej emeryturze. Obecnie więcej czasu spędzają
w Charsznicy, gdzie zamierzają zamieszkać na stałe.
MS
3S - 10 października 2007 r.
7
Pożegnanie z Oławą
8
12 września podczas uroczystej mszy św. w kościele św.
Piotra i Pawła, oławianie pożegnali ks. profesora Waldemara Irka, który w związku z wyborem na stanowisko rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego, przeniósł się do
Wrocławia. W maju br. obchodził dwudziestopięciolecie
kapłaństwa, przy tej okazji Rada Miejska nadała Mu honorowy tytuł „Zasłużony dla miasta Oława”. To było wyjątkowe pożegnanie – niejednemu spośród nas zakręciła się
łza w oku – parafianie żegnali kochanego i szanowanego
proboszcza, a wszyscy mądrego i dobrego człowieka, który
potrafił skupić wokół siebie wielu mieszkańców i dzielić się
z nimi swoją wiedzą oraz umiłowaniem człowieka. W imieniu władz samorządowych za lata współpracy dziękowali
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kaczor i burmistrz
Oławy Franciszek Październik, a na pamiątkę przekazali ks.
profesorowi obraz przedstawiający kościół św. Piotra i Pawła oraz Urząd MiejskiWiemy, że ks. Profesor będzie odwiedzał Oławę, bo przecież to Jego rodzinne miasto, z którym
silną więź zawsze podkreśla. Mamy też nadzieję, że będzie
spotykał się z tymi, którzy tak licznie uczestniczyli we mszy
świętej. Cieszymy się z Jego sukcesów i jesteśmy z nich
dumni. ES
Foto: Malwina Gadawa
Ks. prof. Waldemar Irek przewodniczy liturgii Mszy Świętej
Burmistrz wręcza ks. profesorowi pamiątkowy obraz
Foto: Malwina Gadawa
3S - 10 października 2007 r.
Gambit Kacpra
Ma dopiero 9 lat, a za sobą liczne występy na turniejach w Polsce i za granicą, na których dumnie reprezentuje swój klub
i miasto. Kacper Jóźków to obiecujący, oławski szachista.
– Od kiedy grasz w szachy?
– Zacząłem grać w zerówce. Tam nauczycielka zaproponowała, żebym zaczął
uczęszczać na koło szachowe.
– Kto pokazał ci pierwsze ruchy szachowe i kto jest twoim trenerem?
– Moim pierwszym nauczycielem był
tato, natomiast teraz trenuję w Miejsko
-Gminnym Ludowym Klubie Szachowym pod okiem pana Florczyka, którego
bardzo lubię i szanuję, ponieważ poświęcił mi wiele czasu i uwagi. Współpracuję
także systematycznie z trenerem panem
Januszem Żyłą z Wrocławskiego Klubu
Szachowego „Hetman”.
– Na jakich turniejach grałeś ostatnio?
– W ubiegłą sobotę grałem na IV turnieju
z cyklu Otwartych Mistrzostw Wrocławia
w szybkich szachach, na którym na razie
zajmuję I miejsce i mam nadzieję, że je
utrzymam. V turniej z tego cyklu odbędzie się w listopadzie, na którym zostanie
wyłoniony zwycięzca.
– Jakie ostatnio zdobyłeś nagrody?
Z jakich jesteś najbardziej dumny?
– Największym moim sukcesem do tej
pory było zdobycie wicemistrzostwa
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików województw lubuskiego
i dolnośląskiego. Bardzo dobrze wspominam także Otwarte Mistrzostwa Niemiec
do lat 8, które odbyły się w zeszłym roku.
Byłem 11. w grupie chłopców.
– Masz jakiś idoli, na których się wzorujesz?
– Tak. Moi idole to Kasparow, Fisher,
Karpow.
– Grasz też w szachy przez Internet,
a masz jakiegoś partnera w tych rozgrywkach?
– Oczywiście. Gram z Niemcem Janem
Krystianem – kolegą, którego poznałem
na jednym z turniejów.
– Czy jest coś, co sprawia ci trudności
w szachach? Koncentracja na pewno
nie, skoro potrafiłeś rozegrać 3,5-godzinną partię?
– Nie mam problemu z koncentracją.
Dla mnie najtrudniejsze jest samodzielne
ćwiczenie.
– A dużo poświęcasz na to czasu?
– Nie, nie lubię samodzielnej pracy.
– Co dają ci szachy i uczestnictwo
w turniejach?
– Bardzo wiele. Dzięki szachom bardzo
dobrze radzę sobie w szkole, zwłaszcza
na matematyce. Poznaję nowych kolegów. Mogłem uścisnąć dłoń mistrzowi świata do lat 16. Zaprzyjaźniłem się
z Przemkiem Piotrowskim – zwycięzcą
Otwartych Mistrzostw Wrocławia, czy
z międzynarodowym mistrzem Niemiec
Maciejem Korpalskim.
– Mama (p. Ewa Jóźków): Ta dyscyplina
sportu jest naprawdę wspaniała, hartuje
ducha. Dzieci uczą się jak poradzić sobie z porażką i wyciągać z niej wnioski.
Szkoda, że jest małe zainteresowanie grą
w szachy wśród najmłodszych, a przecież
jest to miłe spędzanie czasu. Natomiast
warto wspierać młodych zawodników,
którzy przecież reprezentują klub i nasze
miasto.
– Chciałbyś coś przekazać innym dzieciom?
– Tak. Warto grać w szachy!
– Czy tylko ty reprezentujesz klub na
zawodach?
– Nie. Na turnieje zaczęli jeździć też moi
rówieśnicy: Szymon Waś, Bartosz Szyler,
a także moi partnerzy z treningów, starsi
koledzy, którzy od dawna reprezentują
klub w innych kategoriach wiekowych:
Jakub Maziak, Marek Rozmus, Marcin
Wybraniec.
– Jak na twoje zainteresowania reaguje rodzina i koledzy z klasy?
– W klasie nie zawsze mówię o moich
nagrodach. Czasem jak przyniosę puchar,
to mi pogratulują. Dwóch kolegów zachęciłem do gry w szachy, a rodzina bardzo mnie wspiera i jest ze mnie dumna.
3S - 10 października 2007 r.
Na turnieje zazwyczaj jeździ ze mną tato.
Jeżeli jest taka możliwość, to jedzie cała
rodzina.
– Interesujesz się tylko szachami, a może jest coś jeszcze, co zajmuje ci czas?
– Bardzo lubię komputerowe gry strategiczne, historyczne. Interesuje się też matematyką, gram w piłkę, pływam.
Czy lubisz książki?
– Tak. Moją ulubioną książką jest „Koszmarny Karolek”.
– Jeszcze masz czas na podejmowanie
życiowych decyzji, ale może już planujesz swoją przyszłość?
– Chciałbym zostać inżynierem architektem.
– A czy wiążesz przyszłość z szachami?
– To będzie zawsze moje hobby i chciałbym zostać arcymistrzem.
– Jakie są twoje marzenia?
– Chciałbym kupić sobie konia. Lubię te
zwierzęta.
– Jakie zawody czekają cię teraz?
– 6–7 października w Książu odbędą się
Mistrzostwa Dolnego Śląska, a potem
eliminacje do Mistrzostw Polski w Karpaczu, które są moim głównym celem.
– W takim razie trzymamy za ciebie
kciuki i życzymy dalszych sukcesów!
Rozmawiała:
Kamila Bakalarczyk-Kruk
9
Dni partnerstwa w Czeskiej Trzebowie
W dniach 13–16 września władze Czeskiej Trzebowy
organizowały spotkanie swoich miast partnerskich, w którym oprócz delegacji z włoskiej Agrate Brianza i słowackiego Switu wzięła też udział ponad 40-osobowa grupa
oławian. Łącznie w kilkudniowej imprezie uczestniczyło
ponad stu zagranicznych gości. Organizatorzy przygotowali bardzo zróżnicowany program, a wszyscy uczestnicy
zostali podzieleni na kilka tematycznych grup.
Burmistrzowie pracowali w zespole zajmującym
się inwestycjami. Grupa pracowników socjalnych miała możliwość zapoznać się z formami pracy i bazą, jaką
dysponują służby socjalne Czeskiej Trzebowy. Pracownicy kultury i promocji mieli okazję przedyskutować nowe
formy współpracy w swoich dziedzinach.
Odrębny program miała grupa turystyczna – jeden
cały dzień poświęcono na zdobycie szczytu Kralickiego
Śnieżnika. W tej eskapadzie uczestniczyła też duża grupa
miejscowych skautów i zuchów. W pozostałych dniach
Słowacki chór i część polskiej grupy na zamku w Litomyślu
Przy komplecie widowni w miejscowym Centrum
Kultury odbył się uroczysty, biletowany wspólny koncert
muzycznych grup z miast partnerskich. Otworzył go doskonały popis duetu jazzowego z Agrate Brianza (piano
i saksofony). Nasz oławski Taaaki Fajny Chór też wypadł doskonale. Oprócz własnego, bardzo współczesnego
i efektownego repertuaru wykonał wspólnie z chórami
Bendl z Czeskiej Trzebowy) i słowackiego Laudamus
hymn Unii Europejskiej – „Odę do radości”.
Grupa turystyczna na szczycie Kralickiego Śnieżnika
przewidziane były inne, lżejsze trasy. Poznanie ciekawych
i niełatwych szlaków w okolicach Czeskiej Trzebowy bynie tylko świetną promocją tego regionu, ale także okazją
do nawiązania nowych turystycznych przyjaźni.
Ponadto wszyscy uczestnicy Dni Partnerstwa zwiedzili Pragę – Hradczany i Stare Miasto. Mniejsze grupy poznawały sąsiednie miejscowości – Litomyśl, Raciborzyce
(miejsce urodzenia czeskiej pisarki Bożeny Nemcowej)
oraz Kozłów, w którym mieszkał i tworzył Max Szwabiński – jeden z najbardziej znanych malarzy czeskich.
Dużą rolę miała do spełnienia oławska młodzież. Licealistki Kasia Adamczuk i Sylwia Adamiak zaprezentowały sylwetkę wybitnego polskiego reżysera – Jana Jakuba
Kolskiego, Weronika Jasińska przedstawiła postać pisarza
i podróżnika Ryszarda Kapuścińskiego. Prezentację muzyczną o Robercie Kasprzyckim – krakowskim pieśniarzu
i poecie przygotował Paweł Piaskiewicz. Ich prezentacje
multimedialne w języku angielskim, przygotowane pod
nadzorem nauczycieli anglistów – Małgorzaty Władyki
i Jarosława Mitka – zostały ocenione bardzo wysoko.
10
Oławski chór na uroczystym koncercie w Centrum Kultury
Podczas Dni Partnerstwa odbyła się także wystawa
rzeźb Jarosława Furgały, której towarzyszyła ekspozycja prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w Oławie oraz wystawa różnojęzycznych wydań „Babiczki” Bożeny Nemcowej.
Tegoroczne Dni Partnerstwa w Czeskiej Trzebowie
były niezwykle udaną imprezą, za co gospodarzom należą
się gorące słowa uznania i podziękowania.
3S - 10 października 2007 r.
RL, WS i JW.
Życzenia dla Seniorów
1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Seniora – święto ludzi starszych, ustanowione w grudniu 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako dowód szacunku i uznania za trud wychowania kolejnych
pokoleń. Oławskim seniorom z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, długich i spokojnych lat życia
oraz spełnienia najskrytszych marzeń, składają
Franciszek Październik
burmistrz Oławy
Roman Kaczor
przewodniczący Rady Miejskiej
Życzenia dla Nauczycieli
To co robimy dla innych,
Jest tym, co naprawdę warto robić.
(Lewis Caroll)
Z okazji Dnia Edukacji wszystkim obecnym i byłym pracownikom oświaty w Oławie serdeczne podziękowania za wieloletni trud nad kształtowaniem umysłów i charakterów wielu pokoleń oławian, za ofiarność, rzetelność, mądrość i życzliwość w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia, wielu
sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym
Franciszek Październik
burmistrz Oławy
Roman Kaczor
przewodniczący Rady Miejskiej
Konferencja w sprawie
przeciwdziałania uzależnieniom
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Oławie
widząc potrzebę szerokiej współpracy
w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych dotyczących głównie uzależnień i przemocy, organizuje 9 listopada w Sali Rycerskiej konferencję tematyczną – początek o godz. 1300.
W konferencji weźmie udział dyrektor Wydziału Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Bartosz Czajewicz, który
m.in. przedstawi formy współpracy oraz
finansowania szkoleń specjalistycznych
i programów profilaktycznych.
Ponadto naczelnik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego
Władysław Mondzelewski przedstawi
diagnozę problemu uzależnień wśród
oławskiej młodzieży.
Do udziału w konferencji MKRPA zaprasza m.in. władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawicieli Prokuratury, Sądu Rejonowego i kuratorów,
Straży Miejskiej, Policji, MOPS, PCPR,
dyrektorów oławskich szkół, a także
księży proboszczów parafii oławskich.
Tylko przy pełnym zaangażowaniu się
wszystkich osób i instytucji zajmujących się tą problematyką, proponowana
współpraca może przynieść oczekiwane
efekty.
Ze względu na istotę omawianych zagadnień serdecznie zapraszamy do
udziału.
przewodniczący komisji
Czesław Miłosz
Komunikaty
Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.
10.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego, tel. 071 313 23 46.
Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
• Jerzy Hadryś – w każdy czwartek od godz. 12.00 do 14.00,
• Jacek Pilawa – w każdą środę od godz. 10.30 do 17.00,
też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu.
Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
*
Straż Miejska przyjmuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców Oławy w sprawie interwencji – od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 23.00, a w soboty od 7.00 do 15.00. Numery alarmowe Straży Miejskiej: 071 313 24 99 i telefon komórkowy
- 0 601 146 905 bezpośrednio do patrolu zmotoryzowanego.
W przypadku zgłoszenia w godzinach popołudniowych, czas oczekiwania na połączenie może być nieco dłuższy.
3S - 10 października 2007 r.
11
Dyskusja nad programem promocji miasta
We wtorek 18.09.2007 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim zebranie Rady Konsultacyjnej przy Burmistrzu Oławy.
Przedmiotem dyskusji był projekt programu promocji miasta
opracowany przez Jerzego Witkowskiego. W obradach brali
udział prof. Andrzej Drabiński, dr hab. Witold Jakubowski, dr
Jerzy Korczak, dr Waldemar Kiesz, burmistrzowie Franciszek
Październik i Jacek Pilawa oraz naczelnicy wydziałów inwestycji i promocji. Spotkanie rozpoczął burmistrz Franciszek
Październik, który zgłosił na wstępie propozycję zorganizowania za 4 lata (w 2011 r.) nietypowego jubileuszu: 777-lecia
nadania Oławie praw miejskich. Temu wydarzeniu powinny
być podporządkowane pewne wyprzedzające decyzje inwestycyjne i organizacyjne. Członkowie Rady Konsultacyjnej
uznali tę propozycję za interesującą. Dalszą dyskusję zdominowały więc sprawy związane z tym przedsięwzięciem.
Na wstępie Jerzy Witkowski przybliżył koncepcję moder-
nizacji kina „Odra”. Przedstawił projekt utworzenia w tym
obiekcie Ośrodka Współpracy Europejskiej z wielofunkcyjną
salą widowiskową przeznaczoną do organizacji projekcji filmowych, koncertów muzycznych i estradowych, spektakli teatralnych i spotkań towarzyskich. Dr hab. Witold Jakubowski
podkreślił, że brak kina to zdecydowanie słaba strona naszego
miasta i zwrócił uwagę na potrzebę zlokalizowania w remontowanym obiekcie również małej sali projekcyjnej i poszerzenie funkcji placówki, która mogłaby stać się „centrum kultury medialnej”. Takie miejsce mogłoby pełnić ważne funkcje
edukacyjne. Mogłyby odbywać się tam zajęcia pozalekcyjne
dla oławskiej młodzieży, kształtujące kulturę medialną (DKF,
projekcje kina niezależnego, „warsztaty filmowe”, edukacja
filmowa).
Dr J.Korczak podniósł problem potrzeby integrowania
oławian i braku takich miejsc w mieście, które sprzyjałyby
12
temu procesowi. Przypomniano, że w przeszłości rolę taką
spełniał amfiteatr, którego przebudowa brana jest pod uwagę.
Swoje wątpliwości w tej sprawie wyraził dr hab. Witold Jakubowski. Jego zdaniem wielomilionowa inwestycja nie będzie
skutkować większym wykorzystaniem tego obiektu. Wiązać
należy to z odmiennym stylem uczestnictwa kulturalnego od
tego, który obowiązywał w latach siedemdziesiątych, a więc
w okresie, kiedy budowany był amfiteatr. Dziś nie pełni on
już pomyślanych dla niego funkcji. Pieniądze przeznaczone
na remont tego miejsca mogłyby zasilić inne gałęzie miejskiej
kultury. Do dyskusji włączył się Jerzy Witkowski, który podkreślił rolę amfiteatru jako rozpoznawalnego znaku miasta
i przedstawił swój pomysł na przebudowę obiektu (prezentowany w czerwcowym numerze „3S”) za środki unijne i prywatne, który po gruntownej modernizacji mógłby przynieść
korzyści dla miasta, nie tylko w dziedzinie kultury. Takie profity Oława mogłaby uzyskać również dzięki miejskim zabytkom. Dr Jerzy
Korczak zwrócił uwagę,
że należy je wyeksponować, a także pokazać
mieszaninę kultur, jakie
występowały w Oławie.
W tej kwestii wypowiedział się burmistrz Franciszek Październik, który
przedstawił w zarysie
plany remontu wnętrza
ratusza, kierując uwagę
zebranych na plany wykorzystania piwnic na
obiekty gastronomiczne,
zarówno w ratuszu jak i w
Urzędzie Stanu Cywilnego. Za interesujące uznano też plany zagospodarowania zabytku techniki,
czyli wieży ciśnień, głównie pod kątem atrakcji turystycznej.
Dyskutowany był także problem czynnej rekreacji w mieście, który
podjął prof. Andrzej Drabiński nawiązując do planów zagospodarowania „Piasków” i rewitalizacji parku miejskiego. Jerzy Witkowski nawiązał też do istniejącego w jego projekcie
pomysłu budowy przystani dla statków pasażerskich i ośrodka wodniackiego oraz rozważenia wariantu połączenia takiego obiektu ze strzelnicą sportową i naturalnym lodowiskiem
w jej sąsiedztwie.
Podejmowane na zebraniu kwestie miały na celu znalezienie sposobów na integrację oławskiej społeczności i dania jej
możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, a także
na przyciągnięcie w niedalekiej przyszłości turystów. Wielość
propozycji zawartych w projekcie programu promocji, a także związanych z nimi problemów, nie pozwoliła wyczerpać
tematu i zakończyć dyskusji, dlatego też Rada Konsultacyjna
postanowiła wkrótce spotkać się ponownie.
Kamila Bakalarczyk-Kruk
3S - 10 października 2007 r.
Pod skrzydłami koguta
Štúrovo (węg. Párkány, niem. Parkan) –
miasto na Słowacji, leżące nad lewym brzegiem Dunaju, przy granicy słowacko-węgierskiej. Štúrovo, mające powierzchnię 130
km², wchodzi w skład gminy Nové Zámky.
Liczba mieszkańców wynosi 11.100 z czego
68,7% stanowią etniczni Węgrzy, a 28,1%
– Słowacy. Miejscowość otaczają pagórki Kováčovske Kopce
z najwyższym Burdą 395 m n.p.m.
Turystów przyciąga nie tylko możliwość poznania miasta,
w którym stykają się dwie kultury: słowacka i węgierska, ale
także termalne kąpieliska Vadaš, z których słynie Štúrovo
(odwiedza je rocznie ponad 8.500 osób).
Štúrovo oraz znajdujące się po drugiej stronie Dunaju węgierskie miasto Esztergom, łączy most Marii Valerii. Zniszczony
w 1944 r. podczas
II wojny światowej
most odbudowano
w 2001 r. To historyczne miasto było
świadkiem dwóch
bitew
stoczonych
przez Jana III Sobieskiego z Turkami
w 1683 r. Do 1948 r.
Štúrovo znane było
jako Parkany. Oba
te miasta gościły
w 2003 r. międzynarodowy big-band „Twin Towns’ Band”,
którego główny trzon stanowili muzycy z Oławy.
Horné Saliby – to mała miejscowość na
południu Słowacji. Znajduje się ona nad
rzeką Dudvach, 8 km na południe od miasta
powiatowego Galanta. Horné Saliby liczy
ponad 3000 mieszkańców, 33% Słowaków
i 67% Węgrów. Od roku 1991 miejscowość
posiada kąpielisko termalne. Z odwiertu na
głębokości 1559 m tryska woda o temperaturze 67° C.
Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z 1158 r.. W XVI
w. ziemie te weszły w posiadanie dwóch rodów arystokratycznych – Batorych i Thurzo.
Obecnie w Horné Saliby jest szpital, szkoła pielęgniarska,
ośrodek kultury, biblioteka, centrum sportowe, szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. Funkcjonują
również
kościoły
–
rzymsko-katolicki wybudowany
w 1775 roku i luterański z 1858 r.
W tej niedużej miejscowości działa kilka grup tanecznych
promujących folklor słowacki i węgierski.
Tatranské Matliare – miejscowość, znajdująca się w regionie Špiš
i wchodząca w skład Vysokých Tatier
(pol. Wysokie Tatry, powierzchnia
380km²), miasta położonego w słowackich Tatrach, które obejmuje
znaczną część tych gór. Tatranské
Matliare jest znane jako osada uzdrowiskowa, zaliczana do jednej z części
Wysokich Tatr – Tatrzańskiej Łomnicy. Znajduje się tam narodowy rezerwat przyrody Pramenište o powierzchni 45,6 ha.,
utworzony w 1991 r.
Miasto Wysokie Tatry zostało założone w 1947 r. i ma ok.
5.000 mieszkańców. Składa się z 15 części, pierwotnie samodzielnych wsi, które stopniowo integrowały się w całość.
Osią komunikacyjną całego obszaru jest “Droga Wolności”
(słow. cesta slobody), którą turysta w ciągu godziny dostanie
się z najbardziej wysuniętej na zachód miejskiej części Podbanské przez wszystkie osady tatrzańskie (z wyjątkiem Dolnego Smokowca), aż do wschodniej granicy miasta, do wsi
Tatrzańska Kotlina. Centrum administracyjnym miasta jest
Stary Smokowiec, który wraz z Tatrzańską Łomnicą i Štrbskim Plesem zaliczany jest do najważniejszych ośrodków turystycznych. Miasto Vysoké Tatry składa się z 3 katastralnych
części, a te z kolei z 15 osad, z których najbardziej znane to:
Štrbské Pleso (Szczyrbskie Jezioro), Starý Smokovec i Tatranská Lomnica (Tatrzańska Łomnica).
Svrčinovec - (węg. Fenyvesszoros) – miejscowość i gmina
w powiecie Čadca, województwie (kraj) žilinským, w północ-
nej Słowacji. Wieś lokowana w roku 1658 liczy około 3.500
obywateli mieszkających na terytorium o pow. 15,7 km². Nazwa pochodzi od pięknych lasów świerkowych porastających
całą okolicę. Do najważniejszych zabytków tej miejscowości
należą: kaplica 1854 r., budynek byłej szkoły, do której w latach 1923–1926 uczęszczał narodowy artysta i pisarz Peter
Jilemnický (obecnie przebudowana szkoła służy jako kaplica). W Svrčinovcu działa ośrodek kultury, grupy taneczne
promujące folklor oraz młodzieżowe kółko muzyczne. Szkoła podstawowa w Svrčinovcu współpracując z powiatowym
związkiem strzeleckim Čadca, otrzymała grant na program
„Prieskumnícky chodník”, którego celem jest organizacja treningów w strzelectwie i biatlonie dla młodzieży szkolnej.
oprac. Kamila Bakalarczyk-Kruk
3S - 10 października 2007 r.
13
Z archiwum prasowego
„Słowo Polskie” i „Gazeta Robotnicza” 1965
(Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie)
14
3S - 10 października 2007 r.
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Z jakiej części Oławy pochodzi to przedwojenne zdjęcie
Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
Absolwenci i nauczyciele Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Oławie
(1947) 1. F. Dojko, 2. F. Czapelski, 3 M. Polańska-Krasuska, 4. J. Hermanowski,
5. S. Sajkiewicz, 6. S. Serbeński, 7. M. Pukalski, 8. J. Antoniewicz, 9. L. Jurkiewicz,
10. H. Agopsowicz, 11. D. Juszczyk-Hyk, 12. R. Hyk, 13. L. Juszczyk, 14. J. Jaworski, 15. Z. Specht, 16. R. Piskozub, 17. A. Menartowicz, 18. W. Łoz
Plac Starozamkowy,
fragment pierzei wschodniej
Oława z lotu ptaka
Foto: D. Połom

Podobne dokumenty

Wielka Majówka Przed Dniami Koguta

Wielka Majówka Przed Dniami Koguta Za nami Wielka Majówka (fotoreportaż na str. 8–9), a przed nami „Dni Koguta” – od tego roku w zmienionej formule. Już dziś zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w święcie Oławy, a o programie obch...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy co jak wiemy, cieszy się dużym zainteresowaniem wielu naszych czytelników.

Bardziej szczegółowo

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO Pozostając jeszcze przy muzyce, przypominamy koncert zespołu Freetwork, który wystąpił w Oławie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. A zgodnie z wcześniejszą obietnicą piszemy o...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy edukacyjnym „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” . Na Zieloną Szkołę do Wielkiej Brytanii, która odbyła się w dniach 11–14 października tego roku, zaproszono nauczycieli i uczniów z całej...

Bardziej szczegółowo

Remont stacji i odcinka PKP

Remont stacji i odcinka PKP Dolnośląski Gryf – nagroda gospodarcza – 12 (F. Październik) Ważne dla handlowców i restauratorów – 12 (BŁ) Pod skrzydłami koguta – 13 (S. Leśniewski) Z archiwum prasowego – 14 Poznaj Oławę i Fotok...

Bardziej szczegółowo

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo