Ramowy program szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

Transkrypt

Ramowy program szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
Ramowy program
szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
L.p.
0
1
2
3
5
6
7
8
Tematyka
Moduł
Skuteczna komunikacja
interpersonalny Kreatywne rozwiązywanie problemów
Wstęp do szkolenia – prezentacja tematyki i harmonogramu realizacji
Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego
Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
Moduł
Zapoznanie z metodycznymi i dydaktyczno –
dydaktyczno organizacyjnymi przesłankami wspomagania
organizacyjny
procesu kształcenia w wychowaniu fizycznym
poprzez technologię informatyczną w świetle
nowej podstawy programowej.
Diagnoza i ocena sprawności fizycznej uczniów
w oparciu
o
ogólnodostępne
narzędzia
informatyczne.
Ocena efektywności kształcenia w zakresie
gier zespołowych z wykorzystaniem
komputerowych narzędzi obserwacji
skuteczności gry ucznia i drużyny.
Wspomaganie efektywności nauczania
w wychowaniu fizycznym poprzez tworzenie
i wykorzystanie materiałów multimedialnych.
Moduł informatyczno - metodyczny
4
Nazwa
modułu
Internet źródłem materiałów dydaktycznych
wykorzystywanych w kształceniu na lekcjach
wychowania fizycznego, miejscem komunikacji
oraz publikacji materiałów własnych.
Platforma Moodle internetowym narzędziem
nauczania zdalnego w obszarze kultury
fizycznej.
Podsumowanie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.
Ewaluacja Podkarpackie Szkolenie Informatyczno Metodyczne
Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
Liczba
godzin
16
0,5
7,5
8
8
12
8
17
3

Podobne dokumenty