Wybór zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na rok

Transkrypt

Wybór zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na rok
…………………………………………………………..
Imię i nazwisko
Wybór zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na rok szkolny 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rodzaj zajęć
Koszykówka
Siatkówka
Piłka ręczna - dziewczęta
Piłka ręczna - chłopcy
Piłka nożna - dziewczęta
Piłka nożna - chłopcy
Tenis stołowy
Pływanie
CrossFit
Nordic walking
Zajęcia realizowane poza szkołą*
Podpis ucznia poświadczający wybór
Zajęcia fakultatywne są zajęciami obowiązkowymi, wybieranymi przez ucznia na cały rok szkolny. Grupa
musi liczyć od 14 do 26 uczniów. Fakultet nie zostanie utworzony jeśli nie będzie odpowiedniej liczby osób. W takiej
sytuacji uczeń musi dokonać ponownego wyboru zajęć.
Na zajęciach fakultatywnych wystawiane są oceny cząstkowe, które są składową oceny śródrocznej i
końcowej z wychowania fizycznego.
Zmiany zajęć w trakcie roku szkolnego można dokonać tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia
lekarskiego.
* W przypadku realizacji zajęć fakultatywnych poza szkołą do 9 września 2016r. należy dostarczyć do
sekretariatu szkoły potwierdzenie udziału w zajęciach w klubie/zespole. Do końca grudnia 2016r. i do końca maja
2017r. wykaz uzyskanych ocen należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
………………………….
Data
……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica