Nr 1 / 2006

Komentarze

Transkrypt

Nr 1 / 2006
okladka I
7/3/06
14:43
Page 1
Rok VII
Nr 1/2006(9)
Czasopismo wykonawców budowlanych
Farba, która oczyszcza powietrze
◆ StoClimasan Color
Ocieplenie z ochronà przed
promieniowaniem elektromagnetycznym
◆ Siatka, która chroni
przed elektrosmogiem
Akrylowe i mineralne masy
szpachlowe
◆ Doskona∏e powierzchnie wymagajà doskona∏ego
pod∏o˝a
Lekkie, trwa∏e, upraszczajàce
prace elewacyjne
◆ Profile Verofill®
Partnerstwo na placu budowy
◆ Sztuka budowania
Ocieplanie elewacji
◆ Najdro˝ej kosztuje
niewiedza
Dobór farb na pow∏oki malarskie
◆ Sztuka kompromisu
Sto
Budowaç Êwiadomie.
strona 2
7/3/06
14:47
Page 1
Od wydawcy
Cezary Fiet, koordynator
produkcji profili w Sto-ispo
W Sto-ispo zajmuj´ si´ produkcjà
profili dekoracyjnych StoDeco, która
w Polsce zapoczàtkowana zosta∏a
w 1999 roku. Profilami zajmuj´ si´
tak˝e w tym wydaniu Sto NowoÊci,
omawiajàc, w oddzielnej publikacji,
ich liczne zalety. Wynikajà one przede
wszystkim z unikalnych w∏aÊciwoÊci
materia∏u s∏u˝àcego do produkcji profili – Verofillu®, który jest wytwarzany,
w skomplikowanym procesie technologicznym, w zak∏adach Sto w Lauingen,
skàd trafia do zak∏adów produkcji profili w Niemczech, Austrii i Polsce. Tam,
z ró˝nej gruboÊci p∏yt Verofillu® uzyskuje si´ – przy u˝yciu sterowanych
numerycznie obrabiarek – indywidualnie zaprojektowane lub standardowe
profile dekoracyjne.
Takie rozlokowanie potencja∏u wytwórczego profili umo˝liwia szybkà realizacj´ zamówieƒ w dowolnym regionie Europy, bez ucià˝liwych spi´trzeƒ
i dodatkowych kosztów. Dzi´ki temu
atut najwy˝szej jakoÊci profili StoDeco
wspomagany jest dodatkowo atutem
szybkich, bo zaledwie kilkudniowych
terminów dostaw.
Ulokowanie nowoczesnego zak∏adu produkcji profili StoDeco w Radomiu, którym mam przyjemnoÊç kierowaç, to jeszcze jeden dowód powa˝nego zaanga˝owania firmy Sto na polskim rynku wysokiej jakoÊci budowlanych materia∏ów wykoƒczeniowych.
Prawdziwym hitem tego numeru
jest nowa farba do wn´trz StoClimasan Color, stanowiàca rewelacyjnà nowoÊç ze wzgl´du na unikalnà w∏aÊciwoÊç oczyszczania powietrza we wn´trzu ze szkodliwych lotnych substancji
organicznych i zapachowych. Technologia produkcji tej farby powsta∏a we
wspó∏pracy specjalistów Sto z naukowcami Instytutu Chemii Nieorganicznej
Sto NowoÊci 1/2006(9)
2
w Erlangen-Nürnberg, gdzie w 2003
roku dokonano odkrycia fotokatalitycznego pigmentu VCL.
Przesy∏ energii elektrycznej przewodami naziemnymi, rozwój zelektryfikowanych szlaków kolejowych, a nade
wszystko mobilna telekomunikacja,
przynoszà liczne korzyÊci, ale oddzia∏ywujà te˝ na nas negatywnie, m.in. za
sprawà wyzwalanego promieniowania
elektromagnetycznego, zwanego elektrosmogiem. Mo˝na temu zapobiegaç
stosujàc – w trakcie ocieplania elewacji – specjalnà siatk´ ekranujàcà
Sto-Abschirmgewebe AES, zamiast
tradycyjnej siatki z w∏ókna szklanego.
Pisze o tym Dirk Stötzer.
W∏aÊciwe przygotowanie pod∏o˝a
jest cz´stym tematem naszych publikacji. To prosta konsekwencja faktu, i˝
sprawne wykonanie trwa∏ej i nienagannie wyglàdajàcej pow∏oki wierzchniej
mo˝liwe jest jedynie pod warunkiem
spe∏nienia wymagaƒ dotyczàcych pod∏o˝a. O kryteriach prawid∏owego doboru
masy szpachlowej do konkretnych warunków pisze Franz-Josef Henne.
GoÊçmi numeru, z którymi rozmawia Teodor Wernicki, sà tym razem
Pan Tomasz Kaniowski z poznaƒskiego
Hochtiefu i Pan Tadeusz Nowicki z zarzàdu jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu.
Numer zamyka bardzo interesujàca
publikacja Dariusza Czarnego, dyrektora technicznego Sto-ispo, o nie∏atwych dylematach doboru farb do
konkretnych warunków u˝ytkowania
wn´trz.
Zapraszam do lektury.
STO str 3, 4, 5
7/3/06
Wn´trza
14:44
Page 1
Rewelacyjna nowoÊç!
Farba, która oczyszcza powietrze
StoClimasan Color
Czy wiedzà Paƒstwo, ˝e istnieje ju˝ farba majàca zdolnoÊç oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji
organicznych i zapachowych? To farba StoClimasan Color, której produkcj´ podj´∏a w∏aÊnie firma Sto AG.
Technologia wytwarzania tej rewelacyjnej farby powsta∏a we wspó∏pracy specjalistów Sto z Instytutem Chemii Nieorganicznej Erlagen-Nürnberg, gdzie w 2003 roku dokonano odkrycia fotokatalitycznego pigmentu VCL.
Odnowione tà farbà sale lekcyjne poprawiajà warunki nauczania
Na czym polega proces oczyszczania powietrza inicjowany przez farb´
StoClimasan Color? Ta aktywna farba
zawiera fotokatalityczny pigment, który
uaktywniajàc si´ pod wp∏ywem Êwiat∏a widzialnego – stymuluje rozk∏ad zawartych w powietrzu szkodliwych substancji organicznych i zapachowych,
takich jak np. formaldehyd czy tlenek
w´gla, a w∏aÊnie zwiàzki organiczne
najcz´Êciej zanieczyszczajà powietrze
we wn´trzach. Emitujà je u˝yte do bu-
3
▲
Farba StoClimasan Color powsta∏a we wspó∏pracy specjalistów Sto z naukowcami Instytutu Chemii
Nieorganicznej Uniwersytetu Erlangen-Nürnberg
Sto NowoÊci 1/2006(9)
STO str 3, 4, 5
7/3/06
Wn´trza
14:44
Page 2
Rewelacyjna nowoÊç!
dowy materia∏y budowlane, meble, a
tak˝e inne przedmioty codziennego
u˝ytku.
Proces oczyszczania powietrza
odbywa si´ tak d∏ugo, jak d∏ugo
w pomieszczeniu jest wystarczajàca
Unoszàce si´ w powietrzu pomieszczenia substancje i gazy
napotykajà na Êciany i sufit
Sto NowoÊci 1/2006(9)
4
iloÊç Êwiat∏a, a im go jest wi´cej –
tym proces oczyszczania staje si´ intensywniejszy. W rezultacie zawartoÊç szkodliwych substancji w pomieszczeniu ulega nieustannej redukcji.
Âwiat∏o aktywizujàc katalizator w
farbie, uruchamia na jej powierzchni
sta∏y rozk∏ad szkodliwych substancji
Nowa farba znajdzie zastosowanie
przede wszystkim tam, gdzie codziennie styka si´ i przebywa wiele osób,
a wi´c w restauracjach, przychodniach
lekarskich, klinikach, hotelach, no i
oczywiÊcie w mieszkaniach.
Rezultat: odczuwalnie lepsze
powietrze w pomieszczeniu
STO str 3, 4, 5
7/3/06
14:44
Page 3
Wystarczy zwyczajne oÊwietlenie
Na pytania Sto NowoÊci odpowiada Dariusz Czarny,
dyrektor techniczny Sto-ispo
Sto NowoÊci: – Jak funkcjonuje
StoClimasan Color?
Dariusz Czarny: – W farbie StoClimasan
Color dzia∏a specjalny fotokatalizator. Ma
on zdolnoÊç sta∏ej redukcji zwiàzków organicznych pod wp∏ywem Êwiat∏a.
Co to jest fotokataliza?
– To procesy katalityczne wywo∏ywane przez Êwiat∏o. Pod poj´ciem katalizy rozumiemy przyspieszenie reakcji
chemicznej pod wp∏ywem substancji
(katalizatora), która sama w tym czasie
nie ulega zu˝yciu.
W procesie katalitycznym katalizator jest najpierw aktywowany za pomocà Êwiat∏a (s∏oƒce, lampy) i dopiero
potem rozpoczyna si´ jego w∏aÊciwe
dzia∏anie. Najbardziej znanym przyk∏adem fotokatalizy jest fotosynteza, podczas której fotokatalizator chlorofil
(sk∏adnik zielonych liÊci) pod wp∏ywem
dzia∏anie Êwiat∏a zamienia wod´ i
dwutlenek w´gla w glukoz´ i tlen.
Innym znanym przyk∏adem katalizy
jest oczyszczanie spalin silników samochodowych czy procesy przemiany
materii (np. za pomocà enzymów i witamin jako biokatalizatorów).
Czy StoClimasan Color dzia∏a na
wszystkich rodzajach pod∏o˝y?
– Mo˝e byç stosowany we wn´trzach,
tak jak wszystkie inne farby dost´pne
na rynku.
Czy konieczne sà dodatkowe êród∏a Êwiat∏a?
– Nie, zwyczajne êród∏o Êwiat∏a we
wn´trzu zupe∏nie wystarczy.
Jakie szkodliwe zwiàzki organiczne
mogà wyst´powaç w pomieszczeniach?
– Bardzo du˝o ró˝nych substancji. Do
pomiarów ich poziomu stosowana jest
„mieszanka Molhave’go”. Chodzi tu
o 22 substancje, takie jak rozpuszczalniki, zmi´kczacze, ketony, estry, alkohole, a tak˝e wiele innych.
Co si´ dzieje, gdy w pomieszczeniu
nie ma Êwiat∏a?
– Dopóki jest ciemno lub energii Êwietlnej jest za ma∏o – nie ma ˝adnej aktywnoÊci farby.
A co z wietrzeniem pomieszczeƒ?
– To zawsze jest sensowne. Powietrze
z zewnàtrz jest z zasady lepsze ni˝
wewnàtrz pomieszczeƒ. StoClimasan
Color nie polepsza ani nie zmienia
wilgotnoÊci we wn´trzu.
Czy ta farba brudzi si´ szybciej ni˝
inne pow∏oki?
– Nie.
Czy mo˝na jà zmywaç?
– Tak. StoClimasan Color, jako matowa farba do wn´trz, zosta∏a zakwalifikowana do 2 klasy odpornoÊci na szorowanie na mokro wg PN EN 13300.
Znaczy to, ˝e powierzchni´ pokrytà
farbà StoClimasan Color mo˝na czyÊciç za pomocà wilgotnej szmatki.
Mówi prof. dr Horst Kisch z Instytutu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Erlangen-Nürnberg
Od 25 lat badamy specjalne fotokatalityczne pigmenty, które sà aktywne w Êwietle widzialnym i w przeci-
wieƒstwie do zwyk∏ych fotokatalizatorów nie potrzebujà Êwiat∏a ultrafioletowego. W roku 2003 nastàpi∏
prze∏om w tej dziedzinie. Odkryty
przez nas pigment fotokatalityczny
VLC (Visible Light Catalyst) jest w
stanie wykorzystaç zwyk∏e oÊwietlenie i rozproszone Êwiat∏o dzienne we
wn´trzach do redukcji szkodliwych
substancji, takich jak np. formaldehyd, tlenek w´gla, jak równie˝ zapachów. Wieloletnie próby z pigmentem VLC pozwali∏y udowodniç jego
d∏ugotrwa∏e katalityczne dzia∏anie.
Innym wyzwaniem dla naszych badaƒ
by∏o stworzenie bia∏ego pigmentu niezb´dnego do pow∏ok o jasnych odcieniach.
Wspó∏praca ze Sto AG pozwoli∏a
na niezwykle szybkie przekszta∏cenie
zasady fotokatalitycznej w inteligentnà
i wszechstronnà farb´ do wn´trz. Ta
wspania∏a technologia mo˝e byç zastosowana w celu redukcji szkodliwych substancji i zapachów, a tym samym przyczyniç si´ do polepszenia jakoÊci powietrza we wn´trzach. Proces
przebiega w sposób ekologiczny, ca∏kowicie nieszkodliwy, potrzebuje jedynie Êwiat∏a i tlenu z powietrza. StoClimasan Color jest pierwszà farbà do
wn´trz, w której z powodzeniem zastosowano zasad´ fotokatalizy.
5
Sto NowoÊci 1/2006(9)
str 6, 7
7/3/06
14:46
Page 1
Systemy ociepleƒ elewacji
Ocieplenie z ochronà przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Siatka, która chroni przed elektrosmogiem
Przesy∏ energii na wielkie odleg∏oÊci, rozbudowa zelektryfikowanych
szlaków kolejowych, a zw∏aszcza
bezprzewodowa, mobilna telekomunikacja, przynoszà liczne korzyÊci, ale oddzia∏ywujà te˝ na nas
negatywnie, m. in. za sprawà wyzwalanego promieniowania. OkreÊla si´ je mianem elektrosmogu.❶
Instalowanie na budynkach ró˝nego rodzaju urzàdzeƒ s∏u˝àcych ∏àcznoÊci mobilnej staje si´ dla coraz szerszego grona prywatnych i korporacyjnych
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci dodatkowych êród∏em dochodów. Efektem
ubocznym jest jednak wzrost obcià˝enia elektrosmogiem, co wywo∏uje protesty lokatorów i sàsiadów.
BezpoÊredniemu oddzia∏ywaniu fal
elektromagnetycznych poddawane sà
przede wszystkim budynki i dzia∏ki
znajdujàce si´ w pobli˝u urzàdzeƒ
nadawczych. Ale i obiekt, na którym
znajdujà si´ te urzàdzenia nie jest wolny od poÊredniego promieniowania –
to skutek odbijania si´ fal elektromagnetycznych od sàsiednich budynków.
W wielkich aglomeracjach i centrach
miast operatorzy telefonii komórkowej
wykorzystujà zresztà to zjawisko na
swojà korzyÊç, planujàc zasi´g sieci.
Zmartwieniem w∏aÊcicieli mieszkaƒ,
domów i gruntów pozostaje natomiast
pytanie, jak zapobiec spadkowi cen
Ten budynek mieszkalny w Oberusel otrzyma∏
elewacj´ z ochronà
przed elektrosmogiem
Sto NowoÊci 1/2006(9)
6
❶
Rozró˝nia si´ pola
elektryczne i magnetyczne o niskich i wysokich cz´stotliwoÊciach.
str 6, 7
7/3/06
14:46
Page 2
Uziemienie siatki ekranujàcej
Sto-Abschirmgewebe AES musi
byç wykonane przez uprawnionego instalatora
sprzeda˝y i wynajmu nieruchomoÊci
nara˝onych na oddzia∏ywanie elektrosmogu. Poszukiwane sà zatem odpowiednie rozwiàzania majàce s∏u˝yç t∏umieniu niekorzystnego oddzia∏ywania
elektrosmogu czy te˝ ekranowaniu
magnetycznemu budynków.
Ochrona przed elektrosmogiem
w Oberusel
W budynku w Oberusel pod Frankfurtem nad Menem, zlokalizowanym
naprzeciw fabryki Rolls-Royce, problem ten uda∏o si´ rozwiàzaç przy
u˝yciu stosunkowo prostych Êrodków
– w trakcie ocieplania elewacji. Poniewa˝ na dachu budynku znajduje si´
nadajnik telefonii komórkowej, zdecydowano si´ nie poprzestawaç na
konwencjonalnym ociepleniu i dla
skutecznej ochrony przed elektrosmogiem zastosowano siatk´ ekranujàcà
Sto-Abschirmgewebe AES. Z uwagi na
wysokoÊç budynku zastosowano
mineralny system z warstwà izolujàcà
o gruboÊci 8 cm, mineralne zbrojenie,
i wreszcie wspomnianà siatk´ ekranujàcà. Wierzchnià warstw´ utworzy∏
tynk pokryty farbà Lotusan. U˝yto te˝
blachy miedzianej i kamienia naturalnego.
Koszty ocieplenia z opatentowanà
siatkà ekranujàcà Sto-Abschirmgewebe AES, w∏àczajàc niezb´dne w takim
wypadku uziemienie, sà o ok. 10 proc.
wy˝sze od systemu ociepleniowego
Sto ze zwyk∏à siatkà zbrojàcà.
Przed przystàpieniem do magnetycznego ekranowania obiektu zaleca
si´ przeprowadzenie analizy miejscowego obcià˝enia elektrosmogiem, którà wykonaç mo˝e uprawniony technik.
na ˝yczenie zorganizujà dla Paƒstwa
firm specjalne szkolenia.
Dirk Stötzer,
Mened˝er Produktu Elewacyjne Systemy
Ociepleniowe
Wi´cej informacji o siatce ekranujàcej Sto-Abschirmgewebe AES znajdà
Paƒstwo u naszych doradców, którzy
Siatka ekranujàca
Sto-Abschirmgewebe AES
zapewnia ochron´ przed
elektrosmogiem
7
Sto NowoÊci 1/2006(9)
str 8, 9
7/3/06
14:47
Page 1
Przygotowanie pod∏o˝a
Akrylowe i mineralne masy szpachlowe
Doskona∏e powierzchnie wymagajà doskona∏ego pod∏o˝a
Podobnie jak w sporcie, gdzie udany start cz´sto decyduje o sukcesie
w ca∏ym wyÊcigu, fachowe wykonanie pod∏o˝a jest niezb´dnym
warunkiem uzyskania wysokiej jakoÊci powierzchni.
Poza gruntowaniem i pow∏okami
gruntujàcymi u˝ywa si´ do tego mas
szpachlowych. Ba, ale jak rozpoznaç
ich jakoÊç? O klasie Êwiadczy pi´ç
czynników:
● wysoka zdolnoÊç wype∏niania, równie˝ surowych powierzchni;
● absolutnie minimalny skurcz;
● mo˝liwie du˝a przyczepnoÊç;
● niski opór przy ugniataniu;
● d∏ugi czas obróbki, pozwalajàcy na
spokojne nak∏adanie i wyg∏adzanie.
Pod∏o˝e
Nie tylko wymienione w∏aÊciwoÊci
produktów decydujà jednak o doskona∏ym efekcie koƒcowym – wa˝na jest
równie˝ w∏aÊciwa ocena i obróbka
wst´pna. Wykonawca powinien przeprowadziç rzetelnà ocen´ wytrzyma∏oÊci pod∏o˝a, bowiem przed szpachlowaniem powinno ono spe∏niaç nast´pujàce wymagania:
● cechowaç si´ dostatecznà stabilnoÊcià formy i równoÊcià;
● mieç odpowiednià noÊnoÊç i wytrzyma∏oÊç;
● absorbowaç wod´;
● charakteryzowaç si´ równomiernà
nasiàkliwoÊcià, a przede wszystkim
byç suche i niezmro˝one (≥ + 5oC).
Kwestia „CMC/CMS”
Coraz cz´Êciej krytyczne oceny dotyczà zjawiska
sp´czniania mas szpachlowych wiàzanych gipsem
pod wp∏ywem CMC (celulozy karboksymetylowej)
lub CMS (skrobi karboksymetylowej). Badania laboratoryjne dowodzà, ˝e proces tworzenie si´ p´ch´rzyków lub sp´cznianie zachodzà w sposób
w pe∏ni dowolny i z tego powodu powinno si´ ich
unikaç w niektórych szpachlach i pow∏okach.
Uwa˝a si´ te˝, ˝e przyczynà tych zjawisk mo˝e byç
wilgotnoÊç, obecnoÊç CMC lub CMS, procesy zachodzàce w samym gipsie, bàdê jego poszczególnych rodzajach itp.
Wszyscy producenci badajà ów fenomen i gotowi sà
dowodziç, ˝e u êróde∏ reklamacji dotyczàcych oddzia∏ywania CMC/CMS na masy szpachlowe le˝y
cz´sto niedok∏adne wst´pne przygotowanie pod∏o˝a, brak lub êle wykonane gruntowanie i niedostateczna przyczepnoÊç w tzw. strefie zerowej.
Nie wystarczy oszacowaç temperatur´ i wilgotnoÊç pod∏o˝a – zawsze trzeba
dok∏adnie zmierzyç te parametry. Trzeba
si´ bowiem liczyç z tym, ˝e nawet sprawiajàcy dobre wra˝enie element budowlany w rzeczywistoÊci mo˝e byç przemarzni´ty lub przesiàkni´ty wilgocià.
Strefy „zerowe”
Nast´pnym wyzwaniem jest wyprowadzenie „na zero”. Szpachle akrylowe i na bazie cementu radzà tu sobie
w∏aÊciwie bez problemu.
W wypadku szpachli na bazie gipsu, przy gruboÊci warstwy poni˝ej
2 mm lub na pod∏o˝ach silnie ch∏onnych, a wi´c w sytuacji gdy gips nie
mo˝e si´ zwiàzaç, mo˝e jednak wystàpiç zjawisko kredowania. JeÊli na takie
pod∏o˝e zostanà na∏o˝one kolejne
warstwy szpachli dodatkowo napr´˝ajàce struktur´, powstaje niebezpieczeƒstwo ich odspojenia. Dodatkowo
ów proces przyspieszy niew∏aÊciwe
przygotowanie szpachli u˝ytej do
k∏adzenia nast´pujàcych po sobie
warstw. Mo˝na jednak z powodzeniem minimalizowaç takie zagro˝enia.
Pod warunkiem jednak, ˝e pod∏o˝e
b´dzie suche, wilgotnoÊç powietrza na
placu budowy odpowiednia, a kolejne
operacje wykonywane b´dà w ÊciÊle
okreÊlonej kolejnoÊci.
Szpachlowanie sufitu przy u˝yciu techniki maszynowej
Sto NowoÊci 1/2006(9)
8
str 8, 9
7/3/06
14:47
Page 2
Asortyment gotowych akrylowych
mas szpachlowych do wn´trz
Pomieszczenia wilgotne
JeÊli zachodzi potrzeba u˝ycia mas
szpachlowych w wilgotnym pomieszczeniach, takich jak ∏azienka czy
kuchnia, trzeba wówczas pami´taç,
˝e tynki Êcian wewn´trznych i sufitów muszà byç odporne na d∏ugotrwa∏e oddzia∏ywanie wilgoci. Dlatego te˝ wy∏àcza si´ z takich zastosowaƒ tynki zawierajàce zaprawy z gipsem budowlanym i spoiwem anhydrytowym.
W obiektach przemys∏owych lub
u˝ytecznoÊci publicznej, w których wyst´puje wilgoç, w tym w obiektach o
podwy˝szonej wilgotnoÊci powietrza
wzgl´dnie nara˝onych na rozbryzgi
wody (kuchnie zbiorowego ˝ywienia,
baseny itp.) szpachle wiàzane gipsem
muszà byç zast´powane innymi, na
przyk∏ad zaprawami tynkarskimi lub
masami szpachlowymi zawierajàcymi
cement.
EkonomicznoÊç prac
W tej dziedzinie decydujàce znaczenie ma, obok odpowiedniego materia∏u, prawid∏owa technika nak∏adania. Tylko optymalnie dopasowana
technika aplikacji pozwala kompetentnie sporzàdziç harmonogram prac, dok∏adnie ujmujàcy czas schni´cia i obróbki, a przy tym uwzgl´dniajàcy takie
czynniki, jak wilgotnoÊç powietrza,
temperatur´ wewnàtrz pomieszczenia
oraz temperatur´ pod∏o˝a.
Franz-Jozef Henne,
Mened˝er Produktu Pow∏oki Wewn´trzne
StoLevell In Fine
Drobnoziarnista masa szpachlowa
do obróbki r´cznej na bazie dyspresji
polimerowej. Na pod∏o˝a organiczne
i mineralne. Mo˝liwoÊç zastosowania
techniki silosowej StoSilo. Mo˝liwoÊç
szybkiej obróbki, nadaje si´ do szlifowania. Nie zawierajàca rozpuszczalników i plastyfikatorów (certyfikat
TÜV). GruboÊç warstwy ≤ 2 mm.
StoLevell In XXL
Wype∏niajàca, natryskowa masa
szpachlowa na bazie dyspersji polimerowej. Na pod∏o˝a organiczne
i mineralne. Mo˝liwoÊç zastosowania
techniki silosowej StoSilo, pomp Êlimakowych oraz Inospray XXL. Mo˝liwoÊç szybkiej dalszej obróbki, nadaje
si´ do szlifowania. GruboÊç warstwy
≤ 3 mm.
StoLevell In Repair
Wype∏niajàca masa szpachlowa
na bazie dyspersji polimerowej. Do
miejscowych napraw i wype∏nieƒ
ubytków na pod∏o˝ach drewnianych,
tynkach, betonie i odpowiednio przygotowanych pod∏o˝ach stalowych.
Mo˝liwoÊç szybkiej dalszej obróbki,
nadaje si´ do szliowania.
Asortyment gotowych mineralych
mas szpachlowych do wn´trz
Próba ÊcieralnoÊci suchà r´kà: pod∏o˝e silnie kreduje
...i dok∏adne usuni´cie py∏u
Próba ÊcieralnoÊci r´kà mokrà: pod∏o˝e nie jest dostatecznie odporne na wod´
Szlifowanie powierzchni
papierem Êciernym o gradacji 60...
Zagruntowanie powierzchni Pod∏o˝e prawid∏owo przy(np. posiadajàcym Êwiadec- gotowane
two TÜV gruntem uniwersalnym na bazie akrylowej
StoPrim Plex)
StoLevell In Fill
Wype∏niajàca masa szpachlowa
na bazie gipsu (modyfikowanego organicznie). Do tynkowania i wyg∏adzania murów i lekkich p∏yt budowlanych. Wype∏niajàca spoiny i rysy. Do
obróbki r´cznej. Nadaje si´ do szlifowania.
StoLevell In Z
Wype∏niajàca masa szpachlowa
do pomieszczeƒ o podwy˝szonej wilgotnoÊci oraz do wype∏niania spoin
elementów betonowych. Wysoka
zdolnoÊç wype∏niania, uniwersalnoÊç
zastosowania, szybko wià˝àca i wysychajàca, dobra przyczepnoÊç do pod∏o˝a.
9
Sto NowoÊci 1/2006(9)
str 10, 11
7/3/06
14:45
Page 1
System StoDeco
Lekkie, trwa∏e, upraszczajàce prace elewacyjne
Profile z Verofillu®
Profile StoDeco znakomicie nadajà si´ do wykonywania eleganckich i bardzo
trwa∏ych powierzchni boniowanych
Profile dekoracyjne jako element
kszta∏towania elewacji i wn´trz budynków dobrze przys∏u˝y∏y si´ rozwojowi stylów architektonicznych.
Tak˝e dzisiaj, w dobie wielkich
przemian, profile niezmiennie pozostajà wa˝nym instrumentem twórczej pracy architekta, a potem ambitnym zadaniem dla budowlanego
wykonawcy. Te zadania projektanta i wykonawcy sta∏y si´ teraz
o wiele prostsze, a uzyskiwane rezultaty – nieporównanie trwalsze.
Nowe metody wytwarzania profili
to prawdziwy przewrót technologiczny, zarówno w zakresie mo˝liwoÊci
kszta∏towania ich formy, jak i samego
procesu wykonania. Najkrócej mówiàc:
projektant uzyskuje niczym nieskr´powanà swobod´ w kszta∏towaniu estetyki profili, choçby najbardziej wymyÊlnej, zaÊ rola wykonawcy budowlanego
polega na monta˝u gotowych, wykonanych w zak∏adzie produkcyjnym,
elementów fasadowych.
Takie w∏aÊnie zalety posiadajà profile StoDeco, produkowane i dostarczane inwestorom przez firm´ Sto-ispo
(zak∏ad w Radomiu). Dzi´ki wyjàtkowym w∏aÊciwoÊciom u˝ywanego do
ich wyrobu materia∏u o nazwie handlowej Verofill®, opracowanego i opatentowanego przez Sto, zminimalizowany zosta∏ zakres prac sztukatorskich
na budowie, które teraz ograniczajà
Pa∏ac Cosel w Dreênie
Sto NowoÊci 1/2006(9)
10
si´ do przyklejenia gotowych profili na
fasadzie. Jest to jednorodny, izotropowy materia∏, o g´stoÊci w∏aÊciwej 550
kg/m3, zbudowany z glinokrzemianowych mikrogranulek, pi´ciokrotnie
l˝ejszy od piaskowca. Poddaje si´ precyzyjnej obróbce, jest niepalny, a przy
tym trwa∏y w u˝ytkowaniu. Kolejnà,
bardzo istotnà zaletà Verofillu®, jest
wyjàtkowo niski wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci termicznej – 8,8x10-6 m/mK,
dzi´ki któremu unikamy, powszechnie
wyst´pujàcych w przypadku innych
profili, rys i sp´kaƒ.
Obok bogatej palety profili typowych, Sto-ispo produkuje i dostarcza
profile projektowane indywidualnie,
idealnie dopasowane do konkretnych
koncepcji architektonicznych. Stanowià one zdecydowanà wi´kszoÊç realizowanych zamówieƒ. Takie by∏y np.
profile z których wykonano rozety i pilastry zegara milenijnego PKiN w Warszawie czy rekonstrukcj´ fasady nie
istniejàcej ju˝ kamienicy, wbudowanej
– niczym wielki relief – w elewacj´
Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu
Stary Browar w Poznaniu.
Verofill® doskonale nadaje si´ do
wykonywania ró˝nych elementów elewacji, takich jak g∏owice, bazy s∏upów,
gzymsy pasowe czy listwy profilowane.
Elementy o znacznych gabarytach wykonywane sà jako profile drà˝one, wewnàtrz puste. Takie profile sà zawiesza-
ne na elewacjach budynków przy pomocy aluminiowych konsoli.
Dope∏nieniem bogatej oferty profili
systemu StoDeco sà bonie wykonywane
jako p∏yty o gruboÊci od 10 mm do 100
mm, oraz bonie w technologii wklejanej, odwzorowujàce jedynie kszta∏t wy˝∏obienia na fasadzie budynku.
Prace elewacyjne i wn´trzarskie z zastosowaniem profili StoDeco przebiegajà wyjàtkowo szybko, skracajàc czas realizacji inwestycji. W przypadku jednorodnych elementów hydrofobizowanych
w masie, docinanie skosów i d∏ugoÊci
jest bardzo proste, co w dobie odp∏ywu
wykwalifikowanych specjalistów za granic´ jest to szczególnie istotne.
Do powierzchni fasady profile StoDeco przyklejane sà ca∏opowierzchniowo systemowym klejem StoDeco Coll,
zapewniajàcym szczelnoÊç po∏àczeƒ.
Powierzchnia zewn´trzna profili pokrywana jest farbami; mo˝emy uzyskaç
faktur´ g∏adkà jak i chropowatà o wyglàdzie piaskowca.
Âwiadectwo jakoÊci i aprobata
techniczna (AT-15-5580/2002), jakà
uzyska∏y profile StoDeco, potwierdzajà
ich najwy˝szà jakoÊç.
Na zamieszczonych obok zdj´ciach
pokazujemy podstawowe czynnoÊci zwiàzane z monta˝em profili na budowie.
Cezary Fiet,
koordynator produkcji profili w Sto-ispo
str 10, 11
7/3/06
14:46
Page 2
Rozety i pilastry zegara millenijnego PKiN
w Warszawie wykonano z Verofillu®
Stary Browar w Poznaniu
Fragment elewacji domu przy ul. Fr. Nullo w Waszawie
Portal zabytkowej willi w Bobrownikach k/S∏upska
1. Szybkie docinanie
2. Dok∏adne ∏àczenie elementów
3. Staranny monta˝
Profile, dzi´ki homogenicznemu materai∏owi Verofill® dajà si´
∏atwo docinaç. Na przyk∏ad przy pomocy pi∏y rozp∏atnicy.
Ci´cie jest czyste i nie powoduje ukruszeƒ
Klej jest nanoszony krzy˝owo przy pomocy z´batej packi na
obydwie doci´te powierzchnie. Klejenie musi byç wykonywane na mokro
Powierzchnie ci´cia profili nale˝y docisnàç tak, by nadmiar
kleju wyp∏ynà∏ i powsta∏a spoina o szrokoÊci ok. 3 mm.
Pozosta∏oÊci kleju, po jego stwardnieniu, nale˝y zeszlifowaç
4. ¸atwe klejenie
5. Ustawianie elementów profili
6. Nak∏adanie pow∏ok
Równie˝ powierzchnie Êcian pokrywa si´ warstwà kleju za
pomocà z´batej packi, przy czym kierunek nak∏adania jest
przeciwny do kierunku nak∏adania kleju na profilach
Po dociÊni´ciu mo˝na ustawiç profile przy pomocy poziomicy
Przed na∏o˝eniem warstwy koƒcowej powierzchni´ profili
nale˝y zagruntowaç oraz po∏o˝yç warstw´ podk∏adowà.
Ostatnià operacjà jest na∏o˝enie pow∏oki malarskiej – tak˝e
produktu Sto-ispo
11
Sto NowoÊci 1/2006(9)
STO-wywiad
7/3/06
14:45
Rozmowy Sto NowoÊci
Page 1
Technologie StoCretec
Partnerstwo na placu budowy
Sztuka budowania
Z Panem Tomaszem Kaniewskim, kierownikiem kontraktu w firmie
Hochtief Polska Oddzia∏ Poz-Building, rozmawia Teodor Wernicki
?
Hochtief Polska w Poznaniu to
dawna „Przemys∏ówka – 2”, znana ze
sprawnoÊci firma budowlana...
!
To prawda. Ale przyj´cie nazwy nowego w∏aÊciciela tej naszej dobrej renomie nie przeczy, wr´cz przeciwnie:
stajàc si´ cz∏onkiem firmy o mi´dzynarodowym uznaniu, weszliÊmy do grona Êwiatowych liderów ze wszystkimi
p∏ynàcymi stàd korzyÊciami.
?
!
P∏ynàcymi ze skali firmy?
Z jej skali, mi´dzynarodowej renomy, znanej na Êwiecie i wysoko cenionej marki handlowej. To wszystko
przek∏ada si´ na jakoÊç naszych kontraktów; bez trudu uzyskujemy najbardziej ambitne zamówienia o najwy˝szych wymogach jakoÊciowych i wynikajàcych stàd pozytywnych konsekwencjach.
?
Podejmujàc si´ wykonania bardzo
skomplikowanych obiektów, tak˝e
przemys∏owych, Hochtief Polska korzysta z us∏ug specjalistycznych podwykonawców. Co decyduje o doborze podwykonawcy do konkretnego zadania?
!
Decyzja podejmowana jest bardzo
rozwa˝nie, ze ÊwiadomoÊcià odpowiedzialnoÊci za jakoÊç i terminowoÊç wy-
konania powierzanych podwykonawcy
prac. Prawie zawsze sà to wàsko specjalistyczne firmy, ju˝ przez nas sprawdzone. Bywa i tak, ˝e podwykonawc´
wskazuje producent zaawansowanych
technologicznie materia∏ów budowlanych, udzielajàcy wieloletniej gwarancji na wykonane przy ich u˝yciu prace
budowlane. Dotyczy to w pierwszym
rz´dzie firmy Sto-ispo, która dostarcza
nam wiele rodzajów zaawansowanych
produktów, m. in. do ochrony i renowacji betonu. Tak by∏o na budowie
bardzo trudnego odcinka autostrady
pod Poznaniem, gdzie skomplikowanà
impregnacj´ Êwie˝o u∏o˝onego betonu
wykona∏a wspó∏pracujàca ze Sto-ispo
oraz z Hochtief Polska firma Rent-Bud,
tak by∏o równie˝ kilka miesi´cy temu
na budowie nowoczesnych zak∏adów
przetwórstwa rybnego Uniq Lisner
w Poznaniu, gdzie ta sama firma
wykona∏a z dostarczonych przez
Sto-ispo materia∏ów bardzo trudne
prace posadzkarskie. I zrobi∏a to
bez zastrze˝eƒ.
?
!
Technologia przetwórstwa rybnego, instalowana w budowanych
przez nas halach produkcyjnych, stawia∏a posadzkom bardzo ostre wymogi mechaniczne i chemiczne.
Zak∏ady przetwórstwa rybnego Uniq Lisner w Poznaniu
Sto NowoÊci 1/2006(9)
12
Na czym polega∏a ich trudnoÊç?
A wi´c absolutna szczelnoÊç na ca∏ej
powierzchni hali, bardzo wysoka antypoÊlizgowoÊç i odpornoÊç na uderzenia kó∏ przemieszczanych wózków, odpornoÊç na t∏uszcze rybne
oraz stosowany do zalew 12-procentowy kwas octowy, wreszcie pe∏na
szczelnoÊç po∏àczeƒ coko∏ów z poli-
AntypoÊlizgowoÊç stanowi∏a g∏ówne kryterium
wyboru technologii prac posadzkarskich
uretanowymi p∏ytami Êciennymi, co
oczywiÊcie wymaga∏o zsynchronizowania rozszerzalnoÊci materia∏u pod∏ogowego ze Êciennym. Wszystko to
wymaga∏o sta∏ej i Êcis∏ej wspó∏pracy
producenta materia∏ów z wykonawcà
prac, która si´ bardzo sprawdzi∏a.
?
Z jakiego materia∏u wykonano
wierzchnià warstw´ posadzki?
STO-wywiad
7/3/06
14:45
Page 2
Gotowa posadzka jednej z hal poznaƒskich zak∏adów Uniq Lisner
!
Po przeprowadzeniu prób z u˝yciem
wielu mo˝liwych do zastosowania materia∏ów, zaproponowaliÊmy Inwestorowi ˝ywic´ epoksydowà StoPox KU
601 o stopniu szorstkoÊci R-13, przy
czym maksymalny efekt antypoÊlizgowoÊci uzyskano poprzez zastosowanie
posypki korundowej.
!
Na ogó∏ dobrze. Mog´ nawet mówiç
o przyk∏adach znakomitej wspó∏pracy
partnerów na budowie, w∏aÊnie budzàcej wzajemne zaufanie. Takim
przyk∏adem mo˝e byç wspomniana ju˝
wspó∏praca producenta wysokiej klasy
?
Co Pan, doÊwiadczony in˝ynier budownictwa, kierownik niejednego znaczàcego przedsi´wzi´cia budowlanego,
ceni sobie na budowie najbardziej?
!
Dobry projekt, solidnych podwykonawców oraz sprawdzonych dostawców dobrej jakoÊci materia∏ów i technologii budowlanych. Jest jeszcze coÊ,
co nie∏atwo zdefiniowaç, lecz bez czego trudno uzyskiwaç wysokie standardy wykonywanych prac i obiektów. To
wzajemne zaufanie partnerów bioràcych udzia∏ w budowie, pewnoÊç, ˝e
˝aden, choçby z pozoru drobny szczegó∏ technologii wykonania nie zostanie
zlekcewa˝ony. Bowiem budowanie tylko wtedy staje si´ sztukà budowania,
gdy ka˝dy uczestnik procesu wykonawczego czuje si´ odpowiedzialny za
efekt ca∏oÊci.
?
A jak to wyglàda w rzeczywistoÊci?
!
Wyjàtkowo wyÊrubowane wymogi
fizyko-chemiczne dla wspomnianej
posadzki w przetwórni ryb zmusi∏y
nas do poszukiwania, pospo∏u z inwestorem, odpowiedniej technologii
jej wykonania. DysponowaliÊmy wieloma ofertami, lecz naprawd´ trudno
by∏o dokonaç wyboru na podstawie
samych tylko deklaracji. Jedynie
Sto-ispo, wspólnie ze swoim autoryzowanym wykonawcà firmà Rent-Bud zaproponowa∏o nam wykonanie
serii prób w rzeczywistych warunkach budowy, z mo˝liwoÊcià modyfikacji cech wykonywanej posadzki,
tak by spe∏nia∏a wszystkie wymogi
stawiane przez inwestora.
?
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
Pierwsze urzàdzenia linii przetwórczej
materia∏ów budowlanych – firmy
Sto-ispo, z partnerami wykonawczymi,
ale tak˝e z inwestorem i generalnym
wykonawcà, zw∏aszcza na etapie doboru materia∏ów.
?
To ostatnie zdanie a˝ prosi si´
o szczegó∏y...
Obiekt:
Zak∏ady przetwórstwa
rybnego Uniq Lisner
w Poznaniu
Inwestor:
Uniq Lisner Polska
Produkty Sto:
System posadzek
epoksydowych
StoCretec
13
Sto NowoÊci 1/2006(9)
STO-14 i 15
7/3/06
14:44
Page 1
Rozmowy Sto NowoÊci
Ocieplanie domów
Najdro˝ej kosztuje niewiedza
Z Panem Tadeuszem Nowickim, cz∏onkiem zarzàdu Wspólnoty
Mieszkaniowej Bloku nr 5 na osiedlu Boles∏awa Chrobrego
w Poznaniu rozmawia Teodor Wernicki
?
!
Co mo˝e zarzàd wspólnoty mieszkaniowej?
Mo˝e zadbaç – to jego obowiàzek –
o dobre warunki zamieszkania cz∏onków przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów wykonania koniecznych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, w tym prac s∏u˝àcych obni˝ce kosztów codziennej eksploatacji
budynku.
?
!
Wyszukujàc najtaƒszych wykonawców?
Przede wszystkim najlepszych. Najwa˝niejszy jest w∏aÊciwy wybór sposobu wykonania np. prac termomodernizacyjnych, niezmiernie istotnych dla
poziomu póêniejszych oszcz´dnoÊci
w op∏atach za ogrzewanie mieszkaƒ.
W tym wypadku przedmiotem wyboru
jest przede wszystkim technologia wykonania prac ociepleniowych, której
zastosowanie z jednej strony umo˝liwi
maksymalne oszcz´dnoÊci na ogrzewaniu, z drugiej strony zaÊ zapewni
Sto NowoÊci 1/2006(9)
14
trwa∏oÊç wykonanej warstwy ocieplajàcej i poprawi estetyk´ elewacji. Pos∏u˝y∏em si´ tym przyk∏adem, poniewa˝
w∏aÊnie zakoƒczyliÊmy ocieplanie naszego domu na Osiedlu Boles∏awa
Chrobrego.
?
!
?
!
?
!
Wi´c ten wybór, chyba nie∏atwy,
macie ju˝ za sobà…
WybraliÊmy technologi´ StoTherm
Classic.
Dlaczego?
Bo to najlepsza ze znanych nam
technologii ociepleniowych.
A konkretniej?
ZdecydowaliÊmy si´ na bezspoinowy system organiczny o doskona∏ych
walorach izolacyjnych, najbardziej odporny na zmiany temperatury, o wyjàtkowej odpornoÊci na tzw. korozj´ biologicznà przejawiajàcà si´ porastaniem
glonów i grzybów, zw∏aszcza na pó∏-
nocnych elewacjach. Cechà tego systemu jest równie˝ wyjàtkowa trwa∏oÊç
barw elewacji.
?
!
To wszystko musi jednak kosztowaç…
Zakup samych komponentów systemu ociepleniowego StoTherm Classic
kosztuje istotnie nieco dro˝ej od komponentów innych systemów, ale kiedy
si´ policzy wszystkie koszty ocieplenia
domu – ju˝ niekoniecznie.
Po prostu pracoch∏onnoÊç prac ociepleniowych jest w tym systemie znacznie mniejsza ani˝eli w pozosta∏ych,
STO-14 i 15
7/3/06
14:44
Page 2
tak˝e tych natarczywie reklamowanych. Wystarczy powiedzieç, ˝e stosowane w systemie StoTherm Classic zaprawy s∏u˝àce do przyklejenia warstwy
styropianu oraz wykonania warstwy
zewn´trznej dostarczane sà na budow´ w postaci pó∏p∏ynnej, gotowej do
nak∏adania na Êciany, podczas gdy
w pozosta∏ych systemach te zaprawy
trzeba wykonaç na miejscu, mieszajàc
suchà mas´ z wodà. To znacznie skraca czas wykonania poszczególnych faz
prac ociepleniowych, jak równie˝ gwarantuje stabilnà, wysokà jakoÊç ca∏ej
warstwy ocieplajàcej. Cienkowarstwowy
tynk zewn´trzny wykonywany jest z zaprawy barwionej w masie, z dodatkami
uodparniajàcymi elewacj´ przed wspomnianà korozjà biologicznà.
Tak wi´c dro˝sze, ale nieporównanie lepsze materia∏y w systemie StoTherm Classic nie przesàdzajà o ca∏kowitym koszcie ocieplenia domu, poniewa˝ znaczna jego cz´Êç uzale˝niona
jest od pracoch∏onnoÊci robót na placu
budowy.
?
!
Si´gnijmy wi´c do realiów ocieplania Waszego domu.
Pierwsza oferta, jakà otrzymaliÊmy
za poÊrednictwem zarzàdcy, zawiera∏a
propozycj´ ocieplenia naszego domu
przy zastosowaniu bodaj najbardziej
rozreklamowanego systemu rodzimej
produkcji, za kwot´ 690 tys. z∏. Wyda-
∏o si´ nam to za drogo i postanowiliÊmy bli˝ej przyjrzeç si´ cechom i cenom innych dost´pnych w Polsce technologii ociepleniowych. W rezultacie
okaza∏o si´, ze najpewniejszy pod ka˝dym wzgl´dem jest system StoTherm
Classic – chocia˝ troch´ dro˝szy. Jednak ju˝ w czasie pierwszej rozmowy
z przedstawicielem producenta dowiedzieliÊmy si´, ˝e koszt ocieplenia naszego domu tym systemem mo˝e byç
nawet znacznie ni˝szy od posiadanej
oferty – o a˝ 176 tys. z∏, przy czym poznaƒskie Centrum Sprzeda˝y Sto-ispo
gwarantowa∏o nam odpowiedniego
wykonawc´ robót.
By∏ ju˝ czerwiec 2005, a myÊmy
chcieli ociepliç nasz dom jeszcze przed
zimà, w dodatku mieliÊmy troch´ za
ma∏o pieni´dzy. W tej sytuacji Sto-ispo
zaproponowa∏o nam pomoc w uzyskaniu cz´Êciowo umarzalnego kredytu
termomodernizacyjnego, która polega∏a na pilnym znalezieniu firmy wykonujàcej audyt energetyczny naszego
domu oraz doradztwie w wype∏nianiu
procedur bankowych. Wkrótce potem
podpisaliÊmy umow´ ze wskazanym
przez Sto-ispo wykonawcà prac ociepleniowych, które we wrzeÊniu ruszy∏y
ju˝ pe∏na parà. Pod koniec listopada
roboty zosta∏y zakoƒczone i odebrane,
a z zaciàgni´tego kredytu termomodernizacyjnego Bank Gospodarstwa
Krajowego umorzy∏ nam kwot´ 70 tys.
z∏. I wszystko na to wskazuje, ˝e uzy-
skiwane oszcz´dnoÊci w op∏atach za
ogrzewanie naszych mieszkaƒ pokryjà
wydatki na sp∏at´ kolejnych rat kredytu.
JesteÊmy bardzo radzi ze wspó∏pracy ze Sto-ispo, które zaj´∏o si´ naszymi
sprawami kompleksowo, s∏u˝àc doradztwem i pomocà organizatorskà.
MyÊl´, ˝e to nasze doÊwiadczenie mo˝e byç pomocne innym wspólnotom
i spó∏dzielniom mieszkaniowym, bo
okazuje si´, ˝e w ocieplaniu domów
najdro˝ej kosztuje niewiedza.
?
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Obiekt:
dom mieszlany na osiedlu
Boles∏awa Chrobrego w
Poznaniu
Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa
Bloku nr 5 na osiedlu
Boles∏awa Chrobrego w
Poznaniu
System ocieplajàcy:
StoTherm Classic
Produkty Sto-ispo:
Sto-Baukleber
Sto-Armierungputz
Sto-Systemgewebe Classic
Stolit K 1,5 mm
15
Sto NowoÊci 1/2006(9)
Sto str 16
7/3/06
14:43
Page 1
Wn´trza
Dobór farb na pow∏oki malarskie
Sztuka kompromisu
Farby do wn´trz o intensywnych kolorach sà obecnie bardzo modne. Cz´sto
jednak na takich pow∏okach szybko pojawiajà si´ Êlady u˝ytkowania. Bywa, ˝e
ma to miejsce jeszcze w okresie obowiàzywania gwarancji, co rodzi konsekwencje ekonomiczne dla wykonawcy. Czy
mo˝na tego uniknàç?
Problem ten wià˝e si´ z drugim wyst´pujàcym obecnie trendem do cz´stego stosowania powierzchni matowych. A powierzchnie
matowe i pó∏matowe sà jednak bardzo delikatne...
Intensywne, wyraziste kompozycje farb
znajdujà si´ przewa˝nie w cz´sto ucz´szczanych miejscach: hallach, foyer, na klatkach
udzia∏ materia∏u wype∏niajàcego oraz pigmentów. W przypadku, gdy ich kolor powinien byç
bardzo intensywny, dodaje si´ dodatkowe pigmenty. Skutek: pow∏oki zawierajà zbyt du˝o
pigmentów, a iloÊç Êrodka wià˝àcego nie jest
ju˝ wystarczajàca by ca∏kowicie po∏àczyç pigment ze Êrodkiem wype∏niajàcym. Wysoce
ch∏onne powierzchnie podk∏adowe (podk∏ady),
dodatkowo jeszcze ten efekt wzmacniajà. Wystarczy wówczas nieznaczne obcià˝enie pow∏oki malarskiej, by zetrzeç lub zbiç luêno zwiàzane pigmenty i materia∏ wype∏niajàcy. Pojawiajà
si´ wspomniane smugi, plamy i po∏yskujàce
miejsca. Te êle wyglàdajàce Êlady u˝ytkowania
nie znamionujà jednak braków w produktach
malarskich. Âwiadczà jedynie o ich b∏´dnym
doborze, nie liczàcym si´ z faktem, ˝e im bardziej dana pow∏oka malarska jest matowa –
tym staje si´ wra˝liwsza na obcià˝enia mechaniczne.
Wszystko to nie zmienia jednak faktu, ˝e
intensywne kolory farb mogà byç bezproblemowo stosowane. Warunkiem dobrego efektu
jest precyzyjne zestawienie proporcji pigmentu
i materia∏u wype∏niajàcego w odniesieniu do
konkretnego Êrodka wià˝àcego, bo w∏aÊnie to
zapewnia wysokà odpornoÊç na Êcieranie. Ju˝
przy pó∏matowych pow∏okach osiàga si´ równowag´ w recepturze; materia∏ wype∏niajàcy
i pigmenty sà lepiej zwiàzane i odpowiednio
chronione. Warto tutaj si´gnàç po farby lateksowe StoColor Latex o czterostopniowej
skali matowoÊci – od pe∏nego matu a˝ do
po∏ysku. Znacznie u∏atwi to dobór farby do
warunków u˝ytkowania pow∏oki malarskiej.
Farby matowe sà trendy i nikt nie musi
akceptowaç sytuacji gdy oÊwietlona Êciana
po∏yskuje „∏atami” wytartej pow∏oki malarskiej. D∏ugowieczne pow∏oki o wysokiej odpornoÊci mechanicznej wià˝à si´ jednak z
nieco wy˝szym po∏yskiem. Decyzja o tym,
w jakim stopniu daç pierwszeƒstwo po∏yskowi, powinna byÊ Êwiadomie podejmowana
w odniesieniu do konkretnej sytuacji. D.Cz.
schodowych. Nie do unikni´cia jest tam bezpoÊredni kontakt ubrania, torby czy nawet ràk
ze Êcianà. W takich warunkach powierzchnie,
zw∏aszcza matowe, szybko wykazujà Êlady
u˝ytkowania; powstajà plamy, smugi i wyt∏uszczone, po∏yskujàce miejsca.
Przyczyn tego zjawiska nale˝y upatrywaç
w tym, i˝ matowe i pó∏matowe pow∏oki (wg europejskiej normy EN 13300) majà wysoki
Pod∏o˝e
Powierzchnia wykoƒczona silnie matowa farbà o bardzo
wysokiej zawartoÊci pigmentów i wype∏niaczy
StoJournal
Czasopismo projektantów, architektów
i inwestorów.
Ukazuje si´ dwa razy
w roku.
Kolejne wydania
StoJournal zawierajà
obszerne informacje
dotyczàce wybranych
tematów, wsparte
prezentacjà interesujàcych pod
wzgl´dem architektonicznym obiektów
budowlanych oraz
szczegó∏ów technicznych zastosowanych
rozwiàzaƒ.
Sto Renowacje
Czasopismo wykonawców,
architektów
i konserwatorów.
Ukazuje si´ raz w roku.
Przedstawia najnowsze
technologie oraz materia∏y
o jakoÊci i walorach
wymaganych przy renowacji
najwy˝szej klasy architektury
zabytkowej.
W sta∏ej rubryce „Poradnik
wykonawcy” opisuje
prawid∏owe metody prac
konserwatorskich.
Prezentuje tak˝e przebieg
prac renowacyjnych w najwa˝niejszych obiektach
zabytkowych.
Pod∏o˝e
Powierzchnia wykoƒczona farbà pó∏matowà. Pe∏ne zwiàzanie
pigmentów i wype∏niaczy chroni je przed uszkodzeniami
Sto NowoÊci
Czasopismo wykonawców budowlanych. Nak∏ad: 10 000 egz.
Wydawca:
Sto-ispo Sp. z o.o., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 15
Redakcja:
Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka, 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 15, tel. 0-22 5116-144,
fax 0-22 5116-141, [email protected], www.sto.pl
Zamówienia bezp∏atnej wysy∏ki
czasopism Sto-ispo prosimy przesy∏aç faksem: 0-22 5116 141

Podobne dokumenty

Nr 1/2012 - StoCretec

Nr 1/2012 - StoCretec Produkty Sto: System ociepleń (StoTherm Ceramic M, StoTherm Mineral) Farba elewacyjna z efektem lotosu (StoColor Lotusan) System płyt akustycznych (StoSilent Panel Robust) Zdjęcia: Jacek Szczęsny

Bardziej szczegółowo