Odmieniająca moc wiary i charakteru

Transkrypt

Odmieniająca moc wiary i charakteru
Starszy Richard G. Scott
Kworum Dwunastu Apostołów
Odmieniająca moc
wiary i charakteru
Konsekwentne, prawe życie wytwarza wewnętrzną moc i siłę,
która może być stale odporna na niszczący wpływ grzechu i
wykroczeń.
G
dy dobrze rozumie się wiarę i
korzysta z niej, wtedy ma ona
dalekosiężne konsekwencje.
Taka wiara może zmienić życie danej
osoby ze smętnego, wypełnionego
zwykłymi codziennymi zajęciami w
symfonię radości i szczęścia. Rozwi­
janie wiary jest niezbędne w planie
szczęścia Ojca w Niebie. Lecz praw­
dziwa wiara, wiara ku zbawieniu,
koncentruje się wokół Pana Jezusa
Chrystusa, wiara w Jego doktryny i na­
uki, wiara w prorocze przewodnictwo
namaszczonych przez Pana, wiara w
możliwość odkrywania ukrytych cech
i atrybutów, które mogą zmienić życie.
Zaprawdę, wiara w Zbawiciela jest
zasadą działania i mocy.
Wiara jest fundamentalną częścią
składową tworzenia. Jestem tego
pewien, że Zbawiciel Jezus Chry­
stus korzysta z wiary w swojej roli
działania pod kierownictwem Ojca
w Niebie. Mistrz korzystał z niej, by
stworzyć najbardziej odległe galaktyki,
jak również, by utworzyć kwarki —
najbardziej elementarne cząstki
materii, jakie obecnie znamy. Jednak,
wierzę, że są jeszcze mniejsze części
składowe w cudzie stworzenia.
Wiara w przyszłość jest prezento­
wana przez parę zapieczętowaną w
świątyni. Oboje rozumieją, że dzięki
posłuszeństwu naukom Jezusa Chry­
stusa i przez posłuszeństwo wobec
planu szczęścia naszego Ojca w Nie­
bie, mogą przeżyć wspólne życie w
radości. Dostrzegają to, że wyzwania
sprowadzają możliwości wzrastania,
a pod natchnieniem Ducha Świętego
odnajdują sposoby na pokonywanie
wyzwań w sposób produktywny i
kształtujący charakter.
Wiara i charakter są ze sobą ściśle
związane. Wiara w moc posłuszeń­
stwa przykazaniom Boga kształtuje
siłę charakteru dostępną wam w
czasie nagłej potrzeby. Taki charakter
nie kształtuje się w chwilach wielkich
wyzwań czy pokus. Wtedy jest czas
na to, by z niej korzystać. Rozwijanie
wiary w prawdziwe zasady buduje
charakter, wzmocniony charakter
zwiększa wasze możliwości do dal­
szego rozwijania wiary. W wyniku
tego, wasza zdolność i pewność w po­
konywaniu życiowych trudności jest
spotęgowana. Im mocniejszy jest wasz
charakter, tym większa jest wasza
zdolność do korzystania z mocy wiary.
Odkryjecie, w jaki sposób wiara i cha­
rakter współdziałają we wzmacnianiu
siebie nawzajem. Charakter jest utkany
z cierpliwością z nici stosowanych
zasad, doktryn i posłuszeństwa.
Prezydent Hugh B. Brown powie­
dział: „W życiu można przyswoić so­
bie ważne duchowe wartości tylko za
pomocą wiary. Człowiek nie może żyć
bez wiary, ponieważ podczas przy­
gody życiowej głównym problemem
jest kształtowanie charakteru, który
nie jest wytworem logiki, ale wiary w
ideały i w pełne oddania poświęcenie
wobec nich” (w: Conference Report,
paźdź. 1969, 105). Rozwijamy wiarę
poprzez uczynki. Józef Smith powie­
dział, że „wiara [jest] zasadą działania
i mocy” (Lectures on Faith [1985], 72).
Stajemy się, kim chcemy być,
poprzez nieustanne bycie tym, kim
chcemy się stać każdego dnia. Prawy
charakter jest cennym wyrazem tego,
kim się stajecie. Prawy charakter jest
czymś cenniejszym od jakiejkolwiek
posiadanej rzeczy materialnej, jakiej­
kolwiek wiedzy zdobytej poprzez
studiowanie, czy od jakichkolwiek
osiągniętych celów, bez względu na
to, jak bardzo są one wychwalane
przez ludzkość. W przyszłym ży­
ciu wasz prawy charakter zostanie
oceniony, by oszacować, czy dobrze
wykorzystaliście przywilej życia
doczesnego.
Ani Szatan, ani żadna inna moc nie
może osłabić czy zniszczyć waszego
rozwijającego się charakteru. Tylko
wy moglibyście tego dokonać poprzez
nieposłuszeństwo. Niezawodny cha­
rakter zmienia się w bezwartościowy
proch, gdy jest niszczony przez oszu­
stwo czy grzech.
Silny moralnie charakter jest wyni­
kiem konsekwentnego podejmowania
właściwych decyzji w chwilach życio­
wych prób. Te decyzje są podejmo­
wane w oparciu o zaufanie temu, w
Listopad 2010
43
co się wierzy, i gdy działamy zgodnie
z nimi, otrzymujemy potwierdzenie.
Jakie są niektóre z zasad doda­
jących mocy, na których opiera się
wiara?
• Pokładanie zaufania w Bogu i Jego
chęci udzielenia potrzebnej po­
mocy bez względu na to, jak trudne
mogą być okoliczności.
• Posłuszeństwo Jego przykazaniom
i życie, które jest wyrazem, tego że
On może wam zaufać.
• Wrażliwość na ciche podszepty
Ducha Świętego.
• Odważne wprowadzanie w życie
owych podszeptów.
• Cierpliwość i zrozumienie, kiedy
Bóg pozwala, abyście się zmagali,
by wzrastać, i kiedy odpowiedzi
nadchodzą stopniowo, a dzieje się
to na przestrzeni dłuższego okresu
czasu.
„Istotą wiary jest nadzieja, a nie na­
oczne przekonanie się; dlatego nie za­
przeczajcie, ponieważ nie widzieliście,
albowiem nie otrzymacie potwierdze­
nia wcześniej jak po wypróbowaniu
waszej wiary” (Eter 12:6). Tak więc, za
każdym razem, kiedy wypróbowujecie
waszą wiarę — to znaczy, w prawości
reagujecie na uczucie — otrzymacie
potwierdzenie Ducha. Gdy zbliżycie
się do granicy waszego zrozumienia,
44
Liahona
do zmierzchu niepewności, wypró­
bowując wiarę, zostaniecie poprowa­
dzeni do rozwiązań, jakich w innym
przypadku nie otrzymalibyście. Nawet
jeśli będziecie mieli najsilniejszą wiarę,
Bóg nie zawsze wynagrodzi was
bezzwłocznie, zgodnie z waszymi
pragnieniami. Natomiast Bóg odpowie
tym, co jest w Jego wiecznym planie
najlepsze dla was, gdy będzie to dla
was z największym pożytkiem. Bądź­
cie wdzięczni za to, że czasem Bóg
pozwala wam się zmagać przez długi
czas, zanim ta odpowiedź przyjdzie.
To przyczynia się do wzrostu waszej
wiary i siły charakteru.
Podstawą charakteru jest prawość.
Zacny charakter wzmocni waszą
zdolność do rozpoznania wskazówek
Ducha i posłuszeństwa wobec nich.
Ciągłe rozwijanie wiary buduje w was
mocny charakter. Pewny fundament
waszego umacniającego się charakteru
jest kładziony wówczas, gdy czyni­
cie Jezusa Chrystusa oraz Jego nauki
punktem centralnym waszego życia.
Wasze szczęście na ziemi, jak
również wasze wieczne zbawienie,
wymagają od was podjęcia wielu
poprawnych decyzji, a żadna z nich
nie jest trudna do podjęcia. W sumie
te decyzje kształtują charakter od­
porny na niszczący wpływ grzechu
i wykroczeń. Szlachetny charakter
jest jak cenna porcelana wykonana
z wybranych surowców, ukształ­
towana przez wiarę, kunsztownie
wyrzeźbiona konsekwentnymi pra­
wymi czynami i utwardzona w piecu
podnoszących na duchu doświad­
czeń. Jest obiektem cechującym się
niezwykłym pięknem, a jego wartość
jest bezcenna. Jednak w ciągu jednej
chwili można go uszkodzić poprzez
grzech, co wymagać będzie bolesnego
i czasochłonnego wysiłku, by go
odtworzyć. Gdy jest chroniony przez
samokontrolę, prawy charakter prze­
trwa przez wieczność.
Sprawy materialne same z sie­
bie nie przynoszą ani szczęścia, ani
satysfakcji czy radości ze zdobywania
ich na ziemi. Ani też nie prowadzą
one do wyniesienia. To szlachetność
charakteru, ta struktura wewnętrznej
siły i przekonania utkana z niezliczo­
nej liczby prawych decyzji jest tym, co
nadaje życiu kierunek. Konsekwentne,
prawe życie wytwarza wewnętrzną
moc i siłę, która może być stale od­
porna na niszczący wpływ grzechu
i wykroczeń. Wasza wiara w Jezusa
Chrystusa i posłuszeństwo Jego przy­
kazaniom wzmocni wasz charakter.
Wasz charakter odzwierciedla to, kim
się stajecie. Jest dowodem tego, jak
dobrze wykorzystujecie wasz czas na
ziemi w tym okresie ziemskiej próby.
Pewnikiem, który wszyscy rozu­
miemy, jest to, że otrzymuje się to, za
co się płaci. Odnosi się to również do
spraw duchowych. Otrzymacie zapłatę
za posłuszeństwo, za wiarę w Chry­
stusa, za pilne zastosowanie prawd,
o których się uczycie. Otrzymujecie
kształtowanie się charakteru, wzrost
możliwości i pomyślne wypełnienie
waszego ziemskiego celu, jakim jest
bycie wypróbowanym i odczuwanie
radości.
W życiu nie można być biernym,
inaczej z czasem cielesny człowiek
osłabi wasze wysiłki, by żyć godnie.
Staniecie się tym, co robicie i tym, o
czym myślicie. Słaby charakter prowa­
dzi do ulegania presji, by zaspokoić
żądze lub poszukiwać osobistej ko­
rzyści. Nie możecie osiągnąć sukcesu,
podpierając słaby charakter peleryną
pozorów.
Z czasem, ten co podejmuje decy­
zje w zależności od sytuacji, niemal z
pewnością popełni poważne wykro­
czenia. Żaden żelazny pręt prawdy nie
utrzyma tej osoby na dobrej drodze.
Osoba ta będzie ciągle kuszona wie­
loma wyrafinowanymi pokusami, by
przeinaczać przykazania. Te decyzje
będą usprawiedliwiane argumentem,
że nie są one aż tak złe, że ludzie ci
będą bardziej akceptowani w spo­
łeczności i będą mieć większą liczbę
przyjaciół. Sprytna osoba bez funda­
mentu składającego się z zasad, może
tymczasowo zdobywać imponujące
osiągnięcia. Jednak te osiągnięcia są
jak zamek z piasku. Kiedy nadejdzie
próba charakteru, rozpadnie się,
często zabierając ze sobą innych. Bez
względu na to jak uważnie grzesznik
stara się ukryć naruszanie przykazań,
z czasem i niemalże zawsze stają się
one jawne. Już sam Szatan postara
się o to. On i jego słudzy uczynią
wszystko, by wyrządzić jak największą
krzywdę każdemu z dzieci Ojca w
Niebie. Jeden poważny czyn nieposłu­
szeństwa lub zawiedzionego zaufania
niewzruszenie stawia pytania, czy są
jeszcze jakieś inne podobne czyny.
Wiara i zaufanie innych wobec cha­
rakteru tej osoby jest zachwiana.
To ziemskie życie jest próbą. Spo­
sób, w jaki poradzimy sobie z naszymi
wyzwaniami, wyznacza, jak silny
stanie się nasz charakter. Wasza wiara
w Jezusa Chrystusa i posłuszeństwo
Jego przykazaniom wzmocni wasz
charakter.
Osobiście potwierdziłem, że poję­
cia takie, jak: wiara, modlitwa, miłość i
pokora nie mają większego znaczenia
ani nie wywołują cudów aż do mo­
mentu, gdy staną się żywą częścią nas
poprzez nasze własne doświadczenia,
wspomagane przez słodkie podszepty
Ducha Świętego. Wcześnie w życiu
dowiedziałem się, że mogę poznawać
nauki ewangelii za pomocą intelektu
i przez moc rozumowania i analizy
dostrzegłem, że mają one znaczącą
wartość. Lecz ich ogromna moc i zdol­
ność do rozciągania moich możliwości
poza wszelkie limity mojej wyobraźni
i zdolności nie stała się rzeczywisto­
ścią aż cierpliwe, stałe praktykowanie
pozwoliło Duchowi Świętemu na
stopniowe przelanie ich do mojego
serca i pogłębienie ich znaczenia. Do­
strzegłem, że gdy szczerze służyłem
innym, Bóg kształtował mój osobisty
charakter. Sprawiał, że wzrastała moja
zdolność rozpoznawania wskazówek
Ducha. Geniusz planu ewangelii jest
w tym, że czyniąc te rzeczy, które
Pan radzi nam, dane jest nam pełne
zrozumienie i wszystkie zdolno­
ści konieczne, by uzyskać spokój i
cenne spełnienie podczas tego życia.
Podobnie, zyskujemy przygotowanie
konieczne do wiecznego szczęścia w
obecności Pana.
Świadectwo jest umacniane
poprzez duchowe wrażenia potwier­
dzające prawdziwość nauk i prawych
czynów. Często takim wskazówkom
towarzyszą silne emocje, które wycis­
kają z oczu łzy i utrudniają mówienie.
Lecz świadectwo nie składa się z
emocji. Jest istotą charakteru utkanego
z nici uprzędzonych z niezliczonych
podjętych właściwych decyzji. Te
wybory są dokonywane z zaufaniem,
jakie okazuje wiara sprawom, w które
się wierzy i których początkowo nie
widać. Silne świadectwo przynosi spo­
kój, pocieszenie i pewność. Wytwarza
przekonanie, że gdy stale przestrzega
się nauk Zbawiciela, życie będzie
Listopad 2010
45
piękne, przyszłość bezpieczna i bę­
dziemy zdolni sprostać wyzwaniom
stojącym na naszej drodze. Świadec­
two wyrasta ze zrozumienia prawdy,
wytwarza się powoli wraz z modlitwą
i rozważaniem doktryn z pism świę­
tych. Jest pielęgnowane poprzez życie
według tych prawd, z wiarą zakotwi­
czoną w bezpiecznej pewności, że to,
co było obiecane, otrzymamy.
Wasze świadectwo umocni się po­
przez ochocze posłuszeństwo prawu
dziesięciny i ofiar postnych, i Pan
wielce wam za to pobłogosławi. Gdy
wasze świadectwo będzie się umac­
niać, Szatan jeszcze bardziej będzie
was kusił. Odpierajcie jego wysiłki.
Będziecie silniejsi, a jego wpływ na
was osłabnie.
Rosnący wpływ Szatana na świecie
przyczynia się do tego, że żyjemy w
atmosferze, w której jesteśmy wypró­
bowywani. Podczas gdy obecnie sieje
on zniszczenie, ostateczne przezna­
czenie Szatana zostało ustalone przez
Jezusa Chrystusa, poprzez Jego Za­
dośćuczynienie i Zmartwychwstanie.
Diabeł nie zatriumfuje. Nawet teraz
musi działać w granicach ustalonych
przez Pana. Nie może odebrać żad­
nego błogosławieństwa, na jakie się
zapracowało. Nie może zmienić cha­
rakteru, który został utkany z prawych
decyzji. Nie ma mocy, by zniszczyć
wieczne więzi ukształtowane w
świętej świątyni pomiędzy mężem,
żoną i dziećmi. Nie może ugasić praw­
dziwej wiary. Nie może odebrać wam
świadectwa. Tak, te rzeczy możemy
stracić, poddając się jego pokusom.
Lecz nie ma on w sobie mocy, by je
zniszczyć.
Podsumowując:
• Bóg wykorzystuje waszą wiarę, by
kształtować wasz charakter.
• Charakter jest wyrazem tego, kim
się stajecie.
46
Liahona
Dublin, Irlandia
• Silny charakter jest wynikiem stale
podejmowanych poprawnych
decyzji.
• Podstawą charakteru jest prawość.
• Im mocniejszy jest wasz charakter,
tym bardziej jesteście w stanie ko­
rzystać z mocy wiary.
Pokora jest tą cechą, która pozwala
nam na uczenie się spraw z wysokości
poprzez Ducha lub bycie naucza­
nym ze źródeł, które wywodzą się z
natchnienia Pana, takich jak pisma
święte i uwagi proroków. Pokora
jest cenną, żyzną ziemią prawego
charakteru. W niej kiełkują nasiona
osobistego rozwoju. Kiedy nasiona te
są pielęgnowane poprzez rozwijanie
wiary, przycinane poprzez odpokuto­
wanie i wzmacniane poprzez posłu­
szeństwo i dobre uczynki, wydadzą
słodki owoc duchowości. Wynikiem
tego jest boskie natchnienie i moc —
natchnienie, by poznawać wolę Pana,
moc, która zapewnia zdolność do
wykonania tej natchnionej woli.
Pozwólcie, że podzielę się czterema
zasadami, które wniosły najgłębsze
uczucia spokoju i szczęścia do mojego
własnego życia. Pan ustanowił te ka­
mienie węgielne w Swoim wiecznym
planie, a każdy z nich jest niezbędny.
Wszystkie współdziałają w harmonii
i wzmacniają siebie nawzajem. Gdy
są stosowane z pilnością i stałością,
tworzą siłę charakteru, zwiększoną
zdolność, by zamienić wyzwania
życiowe w schody szczęścia na teraz i
na zawsze. Są nimi:
• Wiara w Pana Jezusa Chrystusa i w
Jego program, dzięki którym otrzy­
mujemy moc do osiągania celów.
• Pokuta, która naprawia konse­
kwencje błędów wynikających z
zaniedbania lub działania.
• Posłuszeństwo przykazaniom Pana,
które przynosi siłę i wskazówki w
naszym życiu.
• Bezinteresowna służba, która
wzbogaca życie innych.
Jeżeli zdecydowaliście się żyć w
prawości, nie zniechęcajcie się. Teraz
życie może wydawać się trudne, ale
trzymajcie się mocno tego żelaz­
nego pręta prawdy. Czynicie większe
postępy, niż wam się wydaje. Wasze
trudności kształtują charakter, dyscy­
plinę, zaufanie do obietnic waszego
Ojca w Niebie i Zbawiciela, jeśli
konsekwentnie przestrzegacie Ich
przykazań. Niech Duch Święty zawsze
podszeptuje wam, byście konsekwent­
nie podejmowali decyzje, które umac­
niają wasz charakter i wnoszą wielką
radość i szczęście. W imię Jezusa
Chrystusa, amen. ◼

Podobne dokumenty