Pana Jakuba Nowaka

Transkrypt

Pana Jakuba Nowaka
Gdańsk, dnia 11.10.2016r.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego
Dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2016
Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE informuje, iż w prowadzonym zgodnie z zasadą
konkurencyjności i przejrzystości postępowaniu ofertowym wg ustaleń w Projekcie pn. „STOP
BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek”, współfinansowanemu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014–2020, wyłoniono ofertę, która uzyskała pełną akceptację w związku ze
spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących oferenta, złożoną przez:
Pana Jakuba Nowaka
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Gdańsk, dnia 11.10.2016r.
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE
80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23
NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624
Protokół nr 01- CPV79310000-0 z dnia 11.10.2016
Z dokonanego rozpoznania ofertowego z dnia 11.10.2016 roku zgodnie z zasadą konkurencyjności i
przejrzystości w celu wyłonienia w trybie zapytania ofertowego Specjalisty ds. analizy rynku pracy
(CPV-79310000-0) z dnia 04.10.2016 roku w ramach projektu pn. „STOP BEZROBOCIU! Nowe
kwalifikacje na dobry początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020
I. Zamawiający: ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA
23, NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624
II. Rozpoznanie ofert odbyło się w dniu 11.10.2016 w siedzibie zamawiającego.
III. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wyłonienie kandydata - Specjalisty ds. analizy rynku pracy (CPV 79310000-0)
1. Treść
zapytania
ofertowego
zamieszczono
na
stronie
internetowej
zamawiającego
www.forumokretowe.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.
2. Data dostarczenia ofert: 04.102016r do 10.10.2016r.
W wyznaczonym terminie, na wysłane zapytania ofertowe złożono trzy oferty:
Lp.
Nazwa
adres
1.
Krzysztof Taba
ul. Subisława 23g/3, 80-354 Gdańsk
oferta dostarczona do Biura zamawiajacego
2.
Jakub Nowak
ul. Michalowskiego 43/45, Gdańsk 80-300
oferta dostarczona pocztą elektroniczną
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
3.
Karolina Pruchniewicz
ul. Słoneczna 37, 82-120 Krynica Morska
oferta dostarczona pocztą elektroniczną
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Jakuba Nowaka
Kryteria wyboru ofert:
a. Pełne dane identyfikacyjne oferenta – tak
b. Wykształcenie wyższe w kierunku związanym z HR – tak
c. Doświadczenie w dziedzinie HR – tak
d. Umiejętność obsługi komputera – tak
e. Rekomendacje – tak
f.
Prawo jazdy – tak
g. Wymagane dodatkowe umiejętności – tak
h. Zaproponowana cena mieści się w kwocie ustalonej w Projekcie i jest najniższa – tak
i.
Brak powiazań zamawiającego z oferentem - tak
Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez p. Jakuba Nowaka spełnia wszystkie kryteria wyboru
opierające się o minimalne wymagania dotyczące oferenta. Pozostałe oferty nie spełniały przynajmniej
części wymagań minimalnych, np. brak rekomendacji, brak doświadczenia w dziedzinie HR i były
wyższe cenowo od oferty wybranej.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podobne dokumenty