Podstawy fotografii dr hab. Zbigniew Treppa

Transkrypt

Podstawy fotografii dr hab. Zbigniew Treppa
Podstawy fotografii
Grupa treści podstawowych
dr hab. Zbigniew Treppa
Katedra Mediów
Pracownia Podstaw Fotografii
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: przegląd semestralny zakończony zaliczeniem z oceną
Warunki przystąpienia do zajęć w pracowni: zaliczenie poprzedniego semestru
Opis
Pracownia Podstaw Fotografii wprowadza studentów w zagadnienia związane z
praktycznym użyciem technik fotograficznych dla potrzeb graficznych. Podstawowy
zakres problematyki stawianej przed studentem obejmuje obsługę sprzętu
fotograficznego tradycyjnego i cyfrowego. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami
obsługi sprzętu, w następnym etapie studenci wykorzystują nowo nabyte umiejętności
praktyczno-teoretyczne w swojej własnej pracy twórczej. Nacisk kładzie się na kreatywne
podejście do fotografii i jej adekwatne użycie zarówno w grafice projektowej jak i
warsztatowej.
Treści kształcenia: Technika i technologia fotografii. Rozwój osobowości twórczej poprzez
fotografię kreacyjną. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w
zdjęciach. Prowokacja artystyczna w fotografii. Możliwości obrazu fotograficznego i jego
funkcji w sterowaniu ekspresji plastycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: oceny zdjęć pod względem estetyki
fotografii; posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego; pracy w ciemni
negatywowej i pozytywowej oraz opracowywania fotografii cyfrowej; realizacji
klasycznych tematów fotografii takich jak: portret, pejzaż, martwa natura, akt.
Metody kształcenia, formy zajęć
Podstawową formą prowadzenia zajęć jest praca w warsztacie fotograficznym (studio
fotograficzne, ciemnia, pracownia komputerowa). Wszystkie projekty analizowane są pod
względem artystycznym i technicznym na wszystkich etapach pracy.
Kryteria oceny
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo.
Studenci zobligowani są do zrealizowania wszystkich zadań stawianych przez
prowadzącego pracownię. Terminowość realizacji zadań oraz ich wartość artystyczna i
techniczna są podstawowymi kryteriami oceny studenta.
Bibliografia
Książki i czasopisma z zakresu historii fotografii oraz najnowszych osiągnięć w tej
dziedzinie sztuki.