ZARZĄDZENIE NR OR 0050

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR OR 0050
ZARZ DZENIE NR OR 0050.21.2016
WÓJTA GMINY IZBICKO
z dnia 21.03.2016r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1515) zarz dzam, co nast puje:
§ 1.
Powołuj komisj przetargow w nast puj cym składzie:
Grzegorz Koprek
Przewodnicz cy
Urszula Matonóg
Członek
Aneta Adamiec
Członek
Dariusz Bekiersz
Członek
§2
2.1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego (licytacji) na sprzeda
samochodu osobowego:
Marki: Suzuki
Model: SX4
Nr rejestracyjny: OST 99LY
Pojemno sinika: 1,6
Rok produkcji:2008
2.2. Sposób przeprowadzenia przetargu okre la Regulamin Przetargu stanowi cy zał cznik nr 1
do ZARZ DZENIA WÓJTA GMINY IZBICKO NR OR 0050.21.2016 z dnia 21.03.2016r.
2.3. Członkowie komisji składaj o wiadczenie o bezstronno ci stanowi ce zał cznik nr 2 do
ZARZ DZENIA WÓJTA GMINY IZBICKO NR OR 0050.21.2016 z dnia 21.03.2016r.
§ 3.
Komisja prowadz ca przetarg sporz dzi z jego przebiegu protokół zawieraj cy:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadz cych przetarg;
3) wysoko cen wywoławczych;
4) najwy sz cen zaoferowan za rodek trwały;
5) imi , nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba nabywcy;
6) wysoko ceny nabycia i oznaczenie sumy, jak nabywca ui cił na poczet ceny;
7) wnioski i o wiadczenia osób obecnych przy przetargu;
8) wzmiank o odczytaniu protokołu;
9) podpisy osób prowadz cych przetarg i nabywcy lub wzmiank o przyczynie braku
podpisu.
§ 4.
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.
Brygida Pytel Wójt Gminy