GIMNAZJUM NR 2 UL. BRONI PANCERNEJ 8 W ŻARACH

Transkrypt

GIMNAZJUM NR 2 UL. BRONI PANCERNEJ 8 W ŻARACH
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY
GIMNAZJUM NR 2 UL. BRONI PANCERNEJ 8 W ŻARACH
1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie szkoły.
2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów
korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na
terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły.
4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
5. Na boisku szkolnym dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Na terenie szkoły zabrania się:
a) korzystania z terenu szkoły przed zapoznaniem się z regulaminem,
b) wprowadzania osób trzecich,
c) wprowadzania i jazdy samochodami, rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami
dziecięcymi za zgodą Dyrektora Szkoły.
d) wchodzenia na ogrodzenie szkoły,
e) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,
f)
przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
g) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
h)
palenia papierosów,
i)
spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
j)
palenia ognisk bez zezwolenia dyrektora,
k)
niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która
wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie),
l)
niszczenia zieleni i ławek,
m) zaśmiecania terenu i wnoszenia opakowań metalowych, szklanych i plastikowych,
n) wulgarnego zachowania,
o) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami,
p)
przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, kijów, laserów itp.
q) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.
Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania
powyższego regulaminu. W przypadku naruszania jego postanowień będą pociągnięci do
odpowiedzialności administracyjnej.
Dyrektor Szkoły oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie szkoły.
Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i wypadki powstałe na terenie
szkoły wynikające z nieprzestrzegania regulaminu zaistniałe w trakcie korzystania z terenu szkoły przez
osoby wynajmujące obiekt lub inne osoby niebędące pod opieką szkoły. Zaistniałe wypadki uczniów
należy niezwłocznie zgłaszać do Dyrektora Szkoły. Każdy zaistniały wypadek należy zgłosić do
odpowiednich służb zgodnie z wykazem telefonów alarmowych.
W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać
z telefonu znajdującego się w szkole (w czasie godzin pracy placówki).
Osoby przebywające na terenie szkoły korzystające w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane
są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i
bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. W przeciwnym razie będą
pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.
TELEFONY ALARMOWE:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Telefon alarmowy sieci komórkowych
Regulamin wchodzi w życie od dnia podpisania.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Żarach