Analiza ankiet - uczniowie - wyrównywanie szans edukacyjnych w

Transkrypt

Analiza ankiet - uczniowie - wyrównywanie szans edukacyjnych w
Projekt pt. „MłodzieŜ przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim
współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany na podstawie umowy nr POKL 09.02.00-28-002/08-00 z dnia 10.09.2008 r. w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Analiza ankiet
beneficjentów projektu „MłodzieŜ przyszłością – wyrównywanie
szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim”
Ostróda, kwiecień 2009 r.
1
Celem ankiety było zebranie informacji od uczestników projektu, poznanie ich zdania
na temat zasadności prowadzenia tego typu działań, uzyskanie odpowiedzi na temat
oczekiwanych rezultatów, w tym zdobycia nowej wiedzy i kompetencji.
Personel zaangaŜowany przy realizacji projektu, w tym specjalista ds. monitoringu i
ewaluacji oraz Koordynatorzy szkolni, w porozumieniu z wykładowcami uznali, Ŝe
dobrym narzędziem słuŜącym zebraniu informacji wśród młodzieŜy szkolnej będzie
anonimowa ankieta sporządzona w postaci kwestionariusza. Pozwoli bowiem na
przebadanie duŜej zbiorowości i co równieŜ waŜne niewielkim nakładem sił i
środków.
W mniemaniu opracowujących ankietę anonimowość sprzyja szczerości wypowiedzi.
Analiza ankiet pozwala na wyciagnięcie wniosków dotyczących potrzeb i odczuć
młodzieŜy, dostarcza istotnych wskazówek prowadzącym zajęcia, pozwala określić
kierunki przyszłych działań.
Na podstawie wypowiedzi moŜna wnioskować czy uczniowie chętnie uczestniczyli w
zajęciach, jakie zdobyli kompetencje i doświadczenie.
W kwestionariuszu zastosowano dwa rodzaje pytań:
- pytania zamknięte - zawierające gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany
dokonywał wyboru. Ten typ pytań zastosowano tam, gdzie chciano ustalić konkretne
fakty,
- pytania otwarte - które dawały ankietowanemu moŜliwość całkowicie swobodnej
odpowiedzi.
Ankieta trafiła do 653 beneficjentów ostatecznych, uczniów wywodzących się z
róŜnych grup wiekowych, o róŜnych zainteresowaniach, upodobaniach, zarówno
mieszkańcy miast jak i wsi. Respondenci wyraŜali swoją opinię na temat realizacji
projektu na terenie ich szkół, a takŜe na temat rezultatów wynikających z udziału w
zajęciach.
Kwestionariusz składał się z ośmiu pytań, MoŜna podzielić go na trzy części:
Część 1 – zawierała pytania zamknięte - respondenci musieli zaznaczyć jedną
wybraną przez siebie odpowiedź stawiając krzyŜyk w odpowiedniej kratce.
Część 2 – do tej części zaliczyć moŜna dwa pytania otwarte, w których ankietowani
mieli moŜliwość swobodnej odpowiedzi.
Część 3 – dotyczyła informacji ogólnych (płeć i wiek respondenta)
Na jedno z pytań „Czy w wyniku udziału w projekcie zdobyłeś nową wiedzę,
kompetencje? respondenci odpowiadali kierując się sześciostopniową” skalą (od 1
do 6 pkt - gdzie „1” oznacza poziom minimum, natomiast „6” efekt maksymalny).
Respondentami byli uczniowie szkół i placówek oświatowych Powiatu Ostródzkiego
prowadzących kształcenie zawodowe:
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu - 111 uczniów
2. Zespół Szkół Licealnych w Morągu - 21 uczniów
3. Zespół Szkół w Saminie - 24 uczniów
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostródzie - 22 uczniów
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie -10 uczniów
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Miłakowie - 19 uczniów
7. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie – 198 uczniów
8. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie - 193 uczniów
9. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie - 55 uczniów
2
ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU
1. Czy zajęcia spełniają Twoje oczekiwania?
- Tak
- Nie
606 osób
47 osoby
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
606
tak
nie
47
Tak
Nie
2. Czy zakres zajęć jest wg Ciebie interesujący i wyczerpujący?
- Tak
- Nie
577osób
76 osoby
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
577
tak
nie
76
Tak
Nie
3
3. Czy w zakresie tematycznym zajęć były omawiane zagadnienia, które uwaŜasz
za zbędne?
- Tak
- Nie
127 osób
526 osoby
600
526
500
400
tak
300
200
nie
127
100
0
tak
nie
4. Proszę poniŜej wskazać zagadnienia, które moŜna było Twoim zdaniem
pominąć.
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
materiały z gimnazjum; niepotrzebne słówka; nie naleŜy nic pomijać, bo wszystko jest
waŜne; naukę z ksiąŜek; pisanie i czytanie na zajęciach; zadania logiczne; zagadnienia
maturalne dla osób, które nie zdają matury ; komunikację międzyludzką; geometrię;
pierwiastki; projektowanie stron internetowych WWW; tematykę grafiki; finanse; prace w
COREL DRAW.
5. Czy odpowiada Ci sposób prowadzenia zajęć?
- Tak
- Nie
159 osób
34 osoby
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
619
tak
nie
34
tak
nie
4
6. Czy w wyniku udziału w projekcie zdobyłeś nową wiedzę, kompetencje?
(oceń w skali 1 – 6, gdzie 1 – minimalnie, 6 – optymalnie)
1
13
2
35
3
65
4
196
5
230
6
114
230
240
220
196
200
180
160
140
114
120
100
80
65
60
1
2
3
4
5
6
35
40
20
13
0
7. Zajęcia, w których bierzesz udział, są współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy wiedziałeś o tym?
- Tak
- Nie
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
629 osób
24 osoby
629
tak
nie
24
tak
nie
5
8. Jakimi uwagami związanymi z zajęciami chciał(a)byś się z nami podzielić?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
powinny być wcześniejsze godziny zajęć, tego rodzaju zajęcia są dobrym sposobem na
zdobywanie wiedzy, na zajęciach panuje miła atmosfera, zajęcia pozwalają na dobre
przygotowanie do matury, nauczyłam/em się wypełniania dokumentów związanych z
pracą w firmie, zajęcia były interesujące, szkoda Ŝe juŜ nie będzie okazji uczestniczyć
w takich zajęciach, mogłaby być ciekawsza forma zajęć, inne terminy zajęć, zajęcia
przygotowują do samodzielnego Ŝycia, brak uwag, mogłoby być więcej takich zajęć,
mniejsze grupy uczniów, ciekawe prowadzenie zajęć, podobała mi się rozmowa z
psychologiem, mało korzystamy z pomocy dydaktycznych, mogłoby być więcej
wyjazdów edukacyjnych, dzięki zajęciom poznałem hotele w mieście i okolicy, zajęcia
są realizowane w sposób jasny i zrozumiały,
Miejsce zamieszkania
- Miasto
264 osoby
- Wieś
389 osób
60%
Miasto
Wieś
40%
Płeć:
- Uczeń
- Uczennica
256 osób
397 osób
39%
Uczeń
Uczennica
61%
6
ANALIZA WYNIKÓW
Zebrane informacje poddane analizie przez zespół prowadzący projekt pozwolą w
przyszłości na konstruowanie nowych projektów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
uczniów.
Na pytanie pierwsze (Czy projekt spełnia Twoje oczekiwania?) 93% ankietowanych, tj. 606
osób wybrało odpowiedź tak, odpowiedź nie wybrało 7% ankietowanych, tj. 47 osób.
Na drugie pytanie (Czy zakres zajęć jest wg Ciebie interesujący i wyczerpujący tematykę?) 88%
ankietowanych, tj. 577 osób udzieliło odpowiedzi pozytywnej, natomiast 12%, tj. 76 osób
odpowiedziało negatywnie.
W kolejnym pytaniu (Czy w zakresie tematycznym zajęć były omawiane zagadnienia, które
uwaŜasz za zbędne?) zdania respondentów były podzielone, za odpowiedzią opowiedziało się
127 osób, tj. 19%, natomiast odpowiedź nie wybrało 526 osób, tj. 81% badanych.
Pytanie czwarte (Proszę poniŜej wskazać zagadnienia, które moŜna Twoim zdaniem pominąć)
było pytaniem otwartym i nawiązywało do poprzedniego. Ankietowani mieli moŜliwość
swobodnego wypowiedzenia się na temat kwestii poruszanych na zajęciach. Najczęściej
pojawiającymi się odpowiedziami były: materiały z gimnazjum; niepotrzebne słówka; nie
naleŜy nic pomijać, bo wszystko jest waŜne; naukę z ksiąŜek; pisanie
i czytanie na zajęciach; zadania logiczne; zagadnienia maturalne dla osób, które nie zdają
matury; komunikację międzyludzką; geometrię; pierwiastki; wszystkie zagadnienia są
zbędne; projektowanie stron internetowych WWW; tematykę grafiki; finanse; prace w COREL
DRAW.
W pytaniu piątym (Czy odpowiada Ci sposób prowadzenia zajęć?) zdecydowana większość
respondentów, tj. 916 osób (95%) zaznaczyło odpowiedź tak, natomiast tylko 5%,
ankietowanych (tj. 34 osoby) wybrało odpowiedź nie.
Pytanie szóste (Czy w wyniku udziału w projekcie zdobyłeś nową wiedzę, kompetencje? oceń w
skali 1 – 6, gdzie 1 – minimalnie, 6 – optymalnie) pozwoliło uzyskać odpowiedź jak uczniowie
oceniają korzyści z udziału w projekcie, jak wzrosły ich kompetencje. Pytanie wymagało
wystawienia ocen w skali od 1 do 6. Opinie były podzielone. Ocenę „minimalną – 1” wybrało
tylko 2% ( 13 osób) ankietowanych, „drugą” ocenę wybrało 5% ankietowanych (35 osób),
ocenę „3” wybrało 10% ankietowanych (65 osób), „czwartą” ocenę zaznaczyło 30 %
respondentów (196 uczniów), ocenę „5” wybrało 35% badanych (230 osób) natomiast ocenę
„6 – optymalną” wskazało 18% respondentów.
Pytanie siódme (Zajęcia, w których bierzesz udział, są współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy wiedziałeś o tym?) – zdecydowana większość
respondentów taką wiedzę posiadało - 629 osób, tj. 96% badanych, odpowiedz nie dotyczyła
4% badanych, tj. 24 osoby.
Pytanie ósme (Jakimi uwagami związanymi z zajęciami chciał(a)byś się z nami podzielić?) było
pytaniem otwartym i pozwalało respondentom na wniesienie uwag, wniosków, przemyśleń
na temat realizowanego projektu. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi dotyczyły:
wcześniejszych godzin zajęć; potwierdzenia, Ŝe to dobry sposób na zdobywanie wiedzy;
miłej atmosfery; dobrego przygotowania do matury; nabycia umiejętności wypełniania
dokumentów związanych z pracą np. w firmie; interesującego sposobu prowadzenia zajęć;
zróŜnicowania form zajęć, terminów, mniejszych grup w blokach tematycznych, ciekawej
formy prowadzonych zajęć, zajęć z psychologiem, zbyt małej ilości pomocy dydaktycznych,
zbyt małej ilości wyjazdów edukacyjnych związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu,
Zdecydowana większość uczniów twierdziła, Ŝe zajęcia są realizowane w sposób jasny i
zrozumiały oraz, Ŝe przygotowują do Ŝycia. DuŜa część respondentów chciałaby ponownie
uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, wskazując jednocześnie na potrzebę zwiększenia
liczby godzin w niektórych blokach tematycznych.
Wypowiedzi udzielali uczniowie zamieszkujący w miastach – 264 osoby, tj. 40%
respondentów jak i pochodzący z obszarów wiejskich – 389 osób, tj. 60% badanych. W
grupie respondentów przewaŜały uczennice – 397 osób, tj. 61% badanych, uczniowie
stanowili grupę 256 osób tj. 39%.
7