IZBA WYTRZEZWIEN

Transkrypt

IZBA WYTRZEZWIEN
SprawaNr 1/2008
IZBAWYTRZEZWIEN
6 6 - 0 0 4R A C U L Au, l , R O D t - A
6
g m . Z i e l o n aG o r a ,w o j . l u b u s k i e
tef. 0683214900,fax0683214901
N tP929.011.30-87
pieczqc zamawiajqcego
ZielonaGora, ania.4..pa2dziernika
2008 r
INFORMACJAO VVYBORZE
NAJKOMYSTNIEJSZEJOFERTY
1. Zamawiajqcy:
1) pelna nazwa ZamawiflEcego:
2) kod, miejscowosc
wojewodztwo:
3) ulica,nr domu:
4) nr tel.,faks
IZBA VVYTMEZWIEN
66-004Racula , lubuskie
Rodla 6
tel.0 68 321 49 00
faks 068 321 49 01
2 . Postgpowanieo udzieleniezamowieniapublicznego:
1) w trybieprzetargunieograniczonego
o wartoSci
zamowienia
mniejszejniz 5.150.000euro na
pzebudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku lzby Wytrze2wien Etap ll
dobudowa wiatrolapu z klatkq schodowEprzy ul. Rodla 6 dz. nr 40411w Raculi;
2l miejscerealizacji
zamowienia:
Racula;
3) oznaczenie przedmiotu zamowienia wedlug Wspolnego Slownika Zamowief (CpV)
- Osrodkispoleczne;
a. 45.21.52.22-9
4l rodzalzamowienia: roboty budowlane.
3 . Dane o ofertach:
1) liczbazlolonych ofert: 2;
2lliczbaofert odrzuconych:
0.
4 . Geny oferty z VAT:
1) cena najtanszejoferty: 85.304,80zl
2) cena najdrozszejoferty: 89.997,29zl
5. Uzasadnieniewyboru Wykonawcy:
WybranaofertaodpowiadawymaganiomokreSlonym
w ustawiez dnia 29 stycznia2004 r. Prawo
zamowieh publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr223, poz. i6ss - tekst jednolity ) oraz w
SpecyfikacjilstotnychWarunkowZamowieniai uzyskalanajwy2szqliczbqpunktow-100,00pkt w
oparciuo kryteriumocenyofert( ,,cena"- 100%).
Danewykonawcy,ktoregoofertguznanoza najkonystniejszq:
1) firma:zakladRemontowo-MalarskiJan Jakuboszczak.,
64-225Kopanica;
Jf kod,miejscowolc..
3) ulica,nr domu,nr pokoju
. Zbqszyhska
4;
4) cenawybranejofertyz VAT:bs.goa,ao
zl ( slownie:osiemdziesiqt
pigctysigcytrzystacztery
zlote80/100);
,,_ 100,00
5) iloScpunktowprzyznanych
w kryterium
:,,cena
pkt.;
6) lqcznailoScpunktow:
100,00pkt.
7 . Dane o Wykonawcach, ktorzy zlo2ylioferty:
1) oferta nr 1 zlo2onaprzez:
- firma: zaklad Remontowo -Malarski
Jan Jakubos zczak;
- kod, miejscowoSc:64-225Kopanica;
- ulica,nr domu,nr pokoju:Zbqszyhska
4;
- cena ofertywybranejz VAT:
as.goe,gozt ( slownie:osiemdziesiqtpigc tysigcy
trzysta cztery
zlote80/100);
- iloscpunktowptzyznanych
w kryterium:,,cena " - 100,00 pkt.;
- lqcznailoScpunktow:100,00 pit;
2) oferta nr 2 zlo2onaprzez.
- firma: zaktad Instaracyjno
BudowranyStanislaw piekarski .
- kod, miejscowoSc:
67-100NowaSol;
- ulica,nr domu,nr pokoju:Reymonta
6;
- cena oferty z VAT:
89.997,29zl (slownie: osiemdziesiqtdziewigc
tysiqcy dziewigcset
dziewigcdziesiqt
siedemztotych2gl100);
- iloScpunktowprzyznanych
,,_ g4,29
w kryterium'.,,c"na
pkt.;
- lqcznailoScpunktow:94,79pkt;
DYfiGXTO R
tzy wyrREr+\tEN
/-r,[email protected]#ioffii
"i""'
,.
"-.
.>/'
imig
"+frzwisko
i podpis'osoby
uprawnionej

Podobne dokumenty