Raport miesięczny za październik 2006 (raport nr 34/2006)

Transkrypt

Raport miesięczny za październik 2006 (raport nr 34/2006)
59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6
Raport miesięczny za październik 2006 (raport nr 34/2006)
10.11.2006, 09:15 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu październiku
2006 roku kwotę 44,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w październiku 2005 roku o 19,5 %.
Przychody za okres styczeń – październik 2006 wynosiły 321,7 mln PLN i były wyższe od
osiągniętych w analogicznym okresie 2005 o 19,3 %. Kluczowym elementem wpływającym na
sprzedaż osiągniętą w październiku 2006 roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu
z październikiem 2005 roku o 38,1 % (o 9,8 mln PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży
ogółem w październiku 2006 roku wynosił 79,9 %, a narastająco w roku 2006 – 62,5 %. Udział
sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w październiku 2005 roku wynosił 69,1 %, a narastająco w
roku 2005 – 53,8 %.
CCC S.A. hereby announces that sales revenues in October 2006 reached 44,4 mln PLN and were
higher than a year before by 19,5 %. Accrued revenues of the period January- October 2006 reached
321,7 mln PLN and were higher than in analogous period of 2005 by 19,3 %.Essential part of sales
attained in October 2006 were retail sales that grew by 38,1 % comparing to the previous year (by 9,8
mln PLN). Retail sales share in total sales in October 2006 was 79,9 % whereas accrued retail sales
share in total sales in 2006 reached 62,5 %. In the year 2005 it was 69,1 % and 53,8 % respectively.
Centrala:
tel. (076) 845 84 00
fax. (076) 845 84 31
NIP: 692-22-00-609
KRS 0000211692
e-mail: [email protected]
http://ccc.com.pl

Podobne dokumenty