Kandydatura na członka Rady Nadzorczej (Raport

Transkrypt

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej (Raport
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
(Raport bieżący nr 33/2015)
16.06.2015 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia
25 maja 2015 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane
na 24 czerwca 2015 roku informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku otrzymał zawiadomienie
od Akcjonariusza Ultro S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, o zamiarze zgłoszenia na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Henryka Chojnackiego na Członka Rady
Nadzorczej.
Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy zawierający
posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy
zawodowej przekazano w załączeniu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis – Wiceprezes
2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty