O Gminie O Gminie XML Informacje o Gminie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Transkrypt

O Gminie O Gminie XML Informacje o Gminie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
O Gminie
XML
Informacje o Gminie
Zakres działania i zadania gminy
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.6 ust.1 ustawy o
samorządzie gminnym).
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy :
1.
2.
3.
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lokalnego transportu zbiorowego,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
targowisk i hal targowych
zieleni gminnej i zadrzewień,
cmentarzy gminnych,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
promocji gminy,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. (art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym)
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i
przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami
samorządu terytorialnego. (art..8 ust.1,2,2a ustawy o samorządzie gminnym)
Status i forma prawna gminy
Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy. Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. (art.1
ust.1,2 ustawy o samorządzie gminnym)
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Samodzielność gminy podlega ochronie
sądowej. (art.2 ust.1,2,3 ustawy o samorządzie gminnym)
O ustroju gminy stanowi jej statut. (art.3 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym)
Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.. Zasady tworzenia, łączenia,
podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. (art.5 ust.1,2,3 ustawy o samorządzie gminnym)
Podmiot publikujący
Urząd Gminy
Łańcut
Wytworzył
Publikujący
O Gminie
2005-03-03
-