Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

Transkrypt

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
240
KULTURA. TURYSTYKA
Turystyka
Tourism
TABL. 8 (166).
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2008
2009
SPECIFICATION
Obiekty (stan w dniu 31 VII) ..........
911
825
872
894
Facilities (as of 31 VII)
Hotele .............................................
77
152
204
231
Hotels
Motele .............................................
9
11
9
Pensjonaty ......................................
111
62
64
69
Inne obiekty hotelowe .....................
x
17
37
52 Other hotel facilities
Domy wycieczkowe .........................
31
17
10
10
Schroniska ......................................
28
21
24
22 Shelters
Schroniska młodzieżowe .................
56
11
9
Szkolne schroniska młodzieżowe ....
x
33
33
31
Ośrodki wczasowe ..........................
178
155
129
113
Ośrodki kolonijne .............................
16
12
10
9
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
53
66
70
64
Domy pracy twórczej .......................
20
15
13
13 Creative arts centres
Zespoły domków turystycznych .......
25
15
14
13
Complexes of tourist cottages
Kempingi .........................................
13
13
13
11
Camping sites
Pola biwakowe ................................
25
16
12
12
Tent camp sites
Hostele ............................................
x
x
x
11 Motels
Boarding houses
Excursion hostels
8 Youth hostels
School youth hostels
Holiday centres
Holiday youth centres
Training-recreational centres
8 Hostels
Zakłady uzdrowiskowe ....................
38
41
36
37
Pozostałe niesklasyfikowane a ........
231
168
185
180
Miejsca noclegowe (stan w dniu
31 VII) ..........................................
65400
61509
68809
68813
w tym całoroczne .........................
52865
54193
58592
60363
Hotele .............................................
9680
15609
22995
24432
Hotels
Motels
Health establishments
Other non-classified facilities a
Number of beds (as of 31 VII)
of which open all year
Motele .............................................
304
497
368
486
Pensjonaty ......................................
8583
3725
3603
3548
Boarding houses
Inne obiekty hotelowe .....................
x
902
1974
2410
Other hotel facilities
Domy wycieczkowe .........................
2283
1366
688
684
Schroniska ......................................
1568
1178
1280
1141
Schroniska młodzieżowe .................
3000
834
651
586
Excursion hostels
Shelters
Youth hostels
Szkolne schroniska młodzieżowe ....
x
1934
1988
1930 School youth hostels
Ośrodki wczasowe ...........................
11732
10067
9127
8120
Ośrodki kolonijne .............................
949
652
511
494
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
4347
5591
5578
4792
Domy pracy twórczej .......................
754
473
424
522
Creative arts centres
Zespoły domków turystycznych .......
1174
905
855
824
Complexes of tourist cottages
Kempingi .........................................
1309
1737
1733
1437
Pola biwakowe ................................
3089
1497
860
880
Hostele ............................................
x
x
x
Zakłady uzdrowiskowe ....................
4938
5006
4476
4883
Pozostałe niesklasyfikowane a .........
11690
9536
11698
11368
Holiday centres
Holiday youth centres
Training-recreational centres
Camping sites
Tent camp sites
276 Hostels
Health establishments
Other non-classified facilities a
a Dane powiększono o ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, które do 2008 r. stanowiły odrębną pozycję.
a Data were augmented by weekend and holiday accommodation establishments, which until 2008 constituted a separate position.
CULTURE. TOURISM
TABL. 8 (166).
241
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (dok.)
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
2008
2009
Korzystający z noclegów .............
1964062
2493045
2711416
2720627
w tym turyści zagraniczni .............
507191
889479
828956
810496
Hotele .............................................
726655
1308323
1493846
1540290
Motele ............................................
18712
26131
25790
34330
Pensjonaty ......................................
217020
111875
118792
106626
SPECIFICATION
Tourists accommodated
of which foreign tourists
Hotels
Motels
Boarding houses
Inne obiekty hotelowe .....................
x
35828
88207
95520
Other hotel facilities
Domy wycieczkowe ........................
84172
50929
19292
15866
Excursion hostels
Schroniska .....................................
60145
68135
57436
55073
Shelters
Schroniska młodzieżowe ................
87292
39728
42302
35514
Youth hostels
Szkolne schroniska młodzieżowe ...
x
46987
53831
48838
School youth hostels
Ośrodki wczasowe .........................
186094
200476
220758
199935
Ośrodki kolonijne ............................
8019
5285
5835
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
118509
167506
170138
Domy pracy twórczej ......................
15232
11790
9306
Zespoły domków turystycznych ......
13160
16648
16099
Kempingi ........................................
15648
27828
19422
Pola biwakowe ...............................
12564
8252
3901
Hostele ...........................................
x
x
x
Zakłady uzdrowiskowe ...................
90424
95210
89354
Pozostałe niesklasyfikowane a ........
310416
272114
277107
Holiday centres
5144 Holiday youth centres
141991
Training-recreational centres
8618 Creative arts centres
14750
Complexes of tourist cottages
9601 Camping sites
5219 Tent camp sites
15034 Hostels
103801 Health establishments
284477 Other non-classified facilities a
Udzielone noclegi .........................
6680531
7375810
7953631
7958504
w tym turystom zagranicznym .....
1132493
2021651
1985679
1944533
Hotele .............................................
1405348
2699842
3184357
3247775
Nights spent (overnight stay)
of which foreign tourists
Hotels
Motele ............................................
30626
36499
36732
44749
Pensjonaty .....................................
962926
457686
444578
400835
Boarding houses
Other hotel facilities
Motels
Inne obiekty hotelowe .....................
x
82045
192706
230857
Domy wycieczkowe ........................
231230
146868
62492
58336
Excursion hostels
Schroniska .....................................
123767
116568
102134
93877
Shelters
Schroniska młodzieżowe ................
196570
83011
85122
78421
Szkolne schroniska młodzieżowe ...
x
107699
127942
110951
Ośrodki wczasowe .........................
1059138
889959
1009189
874494
Ośrodki kolonijne ............................
62093
44762
45256
37950
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
447483
647164
613992
512596
Domy pracy twórczej ......................
84643
57599
50524
48364
Creative arts centres
Zespoły domków turystycznych ......
72505
62259
58645
59360
Complexes of tourist cottages
Kempingi ........................................
49649
59111
46683
24063
Camping sites
Pola biwakowe ...............................
43247
25419
11264
14307
Tent camp sites
Hostele ...........................................
x
x
x
Zakłady uzdrowiskowe ...................
1061238
1174206
1167333
Pozostałe niesklasyfikowane a ........
850068
685113
714682
Youth hostels
School youth hostels
Holiday centres
Holiday youth centres
Training-recreational centres
32035 Hostels
1359497
Health establishments
730037 Other non-classified facilities a
a Dane powiększono o ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, które do 2008 r. stanowiły odrębną pozycję.
a Data were augmented by weekend and holiday accommodation establishments, which until 2008 constituted a separate position.