Makieta spis1.indd - Polski Komitet Normalizacyjny

Transkrypt

Makieta spis1.indd - Polski Komitet Normalizacyjny
spis treści
TEMATYKA MIESIĘCZNIKA
Przedmiot, cele, funkcje oraz zasady normalizacji
• Bieżąca działalność PKN • Związek normalizacji
z nauką, techniką, ekonomią i przemysłem
• Organizacja działalności normalizacyjnej na
szczeblach: międzynarodowym, regionalnym,
krajowymi i zakładowym • Problemy finansowania
działalności normalizacyjnej • Analiza treści
dokumentów normatywnych • Normy a przepisy
• Zagadnienia akredytacji, certyfikacji oraz
zarządzanie jakością • Ewolucja i ekspansja
normalizacji
• Informacja normalizacyjna.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor Naczelna:
Joanna Skalska – tel. (0-22) 55-67-462
Redaktorzy:
Barbara Kęsik – tel. (0-22) 55-67-460
Anna Marciniak – tel. (0-22) 55-67-461
Witold Ciołek – tel. (0-22) 55-67-834
Janusz Szymborski
Redakcja:
00-950 Warszawa, skr. poczt. 411,
ul. Świętokrzyska 14, pok. 109,
faks (0-22) 55-67-417, e-mail: [email protected]
KOLEGIUM REDAKCYJNE
Joanna Skalska
Jolanta Kochańska
Anna Mazik-Krysińska
Wojciech Mazurek
PRENUMERATA
• Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN,
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa,
tel. (0-22) 556-77-77, faks (0-22) 556-77-87,
e-mail: [email protected]
• WIN Katowice i WIN Łódź oraz wszystkie punkty
informacji normalizacyjnej (PIN)
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o.;
ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa,
tel. 0-220 840-30-86,
tel./fax (0-22) 840-35-89, fax (0-22) 840-59-49,
faks (0-22) 891-13 -74,
e-mail: [email protected]
Przedpłaty na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT
Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,
BPH PBK SA Oddział w Warszawie, Pl. Gen. Hallera 6,
Nr 53 1060 0076 0000 4282 1000 0012.
OD REDAKCJI
1
Z ŻYCIA PKN
2
Delegacja z Ukrainy w PKN – J. S.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Porozumienie między Polskim Komitetem Normalizacyjnym
a Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej – B. K.
3
ZE ŚWIATA
4
______________________________________________________________________________________________________________
Zygmunt Niechoda
Doroczna sesja DKE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Office Open XML – projekt normy ISO/IEC 29500
___________________________________________________________________________________________________________________________
Norma ISO pomoże ochronić prywatność danych finansowych
w systemach komputerowych – J. S.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4
6
7
Zygmunt Niechoda
Czy Keymark ma przyszłość?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
POLSKIE NORMY
8
11
Ankieta powszechna. Projekty Polskich Norm
Ankieta powszechna. Polskie Normy przewidziane do wycofania
bez zastąpienia
Polskie Normy i polskie dokumenty normalizacyjne
opublikowane w maju 2008 r.
Polskie Normy wycofane w maju 2008 r.
Errata
11
DOKUMENTY NORMALIZACYJNE CEN I CENELEC OPUBLIKOWANE W MAJU 2008 R.
45
NORMY MIĘDZYNARODOWE OPUBLIKOWANE W MAJU 2008 R.
45
Z PRAC NORMALIZACYJNYCH
51
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21
22
41
44
Anna Gruszka
Stan prac nad normą ISO 9001 Systemy zarządzania
jakością – Wymagania
51
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena prenumeraty rocznej rniesięcznika
„WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”
wynosi 144 zł + 7% VAT.
Do tej ceny doliczane są koszty przesyłki.
WYDAWCA
Polski Komitet Normalizacyjny,
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
SKŁAD, ŁAMANIE I DRUK
EDIT sp. z o.o., tel. (0-22) 8729508
Cena 12 zł + 7% VAT
Zapraszamy Czytelników do nadsyłania materiałów
do publikacji. Prosimy przysyłać teksty
w formie elektronicznej, w edytorze WORD.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian. Przedruk artykułów wymaga zgody
wydawcy, cytowanie powołania się na źródło.
Artykuły problemowe są recenzowane.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń.
© Copyright by Polski Komitet Normalizacyjny
Stanisław Kmieciak
Posiedzenie CEN/TC 307 w Warszawie. Główne tematy spotkania
52
_______________________
Grzegorz Kuna
Normalizacja nowej metody badań nieniszczących. Magnetyczna
pamięć metalu MPM
Świeże Polskie Normy – W. C.
55
57
Z ŻYCIA KT
60
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Co nowego w KT w maju 2008 r.
60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podobne dokumenty