protokół - BIP Teresin

Transkrypt

protokół - BIP Teresin
PROTOKÓŁ
z sesji nr VIII/05 Rady Gminy
w dniu 14 września 2005 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku dziennego
3. Informacja powiatowego lekarza weterynarii na temat zagrożenia epidemią ptasiej
grypy
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Związek
Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe”
5. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Pani Barbary Matejko na działalność
Wójta Gminy Teresin
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (450 tys. zł)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (700 tys. zł)
8. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
10. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy
11. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
12. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2005 r.
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1310 przy liczbie 14 radnych. Od godz. 1325 (pkt 3 porządku
obrad) – obecnych 15 radnych.
Ad. pkt 1,2 -
Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przewodniczący RG - otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy, powitał radnych, sołtysów i
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził istniejące quorum.
Przewodniczący RG poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków do
zaproponowanego porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad przyjmując go jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Przed przystąpieniem do realizacji uchwalonego porządku obrad Przewodniczący RG
zwrócił się do pani Wiesławy Stalpińskiej, która zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Teresinie, z podziękowaniem za bardzo dobrą, kilkuletnią współpracę
z samorządem gminy Teresin, za trudną i owocną pracę, życząc dalszych sukcesów
zawodowych na stanowisku nauczyciela.
Następnie Przewodniczący RG złożył na ręce Pana Jana Mitrowskiego gratulacje dla Moniki
Mitrowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej w Paprotni - za zwycięstwo w powiatowym
konkursie pt. „Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji.
Ad. pkt 3
-
Informacja powiatowego lekarza weterynarii na temat zagrożenia
epidemią ptasiej grypy
Przewodniczący RG – przedstawił pana Wojciecha Wojciechowskiego – powiatowego
lekarza weterynarii, który przekaże najważniejsze informacje na temat zagrożenia epidemią
ptasiej grypy.
W.Wojciechowski (powiatowy lekarz weterynarii) – w związku z nadchodzącym
zagrożeniem epidemią ptasiej grypy podjęte zostały odpowiednie działania zapobiegawcze.
Jednym z elementów umożliwiających zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby jest
rozpowszechnianie - głównie wśród hodowców drobiu – informacji o objawach klinicznych
ptasiej grypy, sposobach przeciwdziałania zakażeniu wirusem oraz zaleceniach Inspekcji
Weterynaryjnej, których bezwzględnie należy przestrzegać. Pan W.Wojciechowski rozdał
zebranym materiał z wytycznymi dla rolników utrzymujących drób, zwracając się z prośbą szczególnie do sołtysów - o jak najszersze rozpropagowanie tych zaleceń wśród mieszkańców
wsi. Inspekcja Weterynaryjna apeluje przede wszystkim o: przetrzymywanie hodowanych
ptaków w zamknięciu, aby ograniczyć kontakt drobiu z dzikim ptactwem; przykrywanie
pojemników z karmą i wodą lub ustawianie ich wewnątrz budynków; zachowanie higieny
przez osoby pracujące w fermach, używanie przez nich odzieży ochronnej. W.Wojciechowski
zapewnił, że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą poprzez
spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
Przewodniczący RG – podziękował panu Wojciechowi Wojciechowskiemu za informacje,
które zapewne w znacznym stopniu uspokoją mieszkańców gminy Teresin.
Ad. pkt 4
-
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod
nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana
Marii Kolbe”
(uchwała RG nr VIII/42/05)
A.Rybak – Sekretarz Gminy – w dniu 8 października 2004 r. Rada Gminy Teresin podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania z gminami: Miasto Zduńska Wola, Miasto
Pabianice i Miasto Oświęcim. Współpraca ta ma polegać na podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć promujących gminy poprzez upowszechnianie miejsc związanych z życiem i
kultem osoby Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W ślad za tą inicjatywą podjęte zostały
działania w celu nadania formy organizacyjno-prawnej. Uznano, że najbardziej efektywną
2
formułą współpracy międzygminnej będzie zawiązanie stowarzyszenia. Opracowano projekt
statutu, który po uzgodnieniach, wraz z projektem uchwały został skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego celem zatwierdzenia. Projekt statutu określa m.in. cele i zadania
Związku oraz precyzuje sposób jego funkcjonowania. Jedną z pierwszych propozycji do
realizacji jest stworzenie szlaku pielgrzymkowego, który prowadziłby od miejsca urodzenia
Maksymiliana Kolbe – Zduńskiej Woli poprzez Pabianice – miejsce życia Świętego i
objawienia Matki Bożej Dwóch Koron, Niepokalanów, w którym Ojciec Maksymilian
prowadził swoją działalność oraz Oświęcim – miejsce męczeństwa Świętego Maksymiliana.
Przedstawiciele członków Związku ustalili również zasady gospodarki finansowej, zgodnie z
którymi wysokość składki członkowskiej będzie wynosiła 0,10 zł od jednego mieszkańca
gminy.
M.Matela – poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 13
września br. omówiła projekt uchwały oraz projekt statutu, wyrażając opinię pozytywną.
Przewodniczący RG – wspomniał, że na dzisiejszą sesję zaproszono Prezydenta Miasta
Zduńskiej Woli p.Zenona Rzeźniczaka, który jednak w ostatnich dniach odwołał swoje
uczestnictwo w sesji z powodu ważnych spraw służbowych. Przewodniczący RG powitał
o.dr.Romana Soczewkę – wieloletniego redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej” i
profesora Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie i poprosił go o zabranie
głosu.
O.dr Roman Soczewka – podkreślił, że powstanie Związku i jego cel działania jest bardzo
cenną, godną uwagi i uznania inicjatywą. Święty Maksymilian, przez kanonizację, stał się
człowiekiem znanym na całym świecie. Działalność w duchu Św. Maksymiliana Kolbe jest
powszechna w wielu krajach, nawet w kraju tak odległym jak Japonia, gdzie Ojciec
Maksymilian pracował jako misjonarz. Trafny pomysł stworzenia szlaku pielgrzymkowego
warto będzie w przyszłości poszerzyć o Grodno, gdzie Ojciec Maksymilian pracował kilka
lat, a nawet o Japonię. O.Roman Soczewka zapewnił, że Klasztor O.O. Franciszkanów gorąco
popiera podjętą inicjatywę.
Przewodniczący RG – podziękował o.Romanowi Soczewce za wypowiedź. Następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
za – 15 (jednogłośnie)
Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod
nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe” została przez
Radę Gminy podjęta.
Ad. pkt 5
-
Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Pani Barbary
Matejko na działalność Wójta Gminy Teresin
(uchwała RG nr VIII/43/05)
Przewodniczący RG – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Administracji i
Przestrzegania Prawa p.Krzysztofa Piskorza.
3
K.Piskorz – poinformował, że opisana przez skarżącą sprawa była omówiona na posiedzeniu
Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa w dniu 30 sierpnia br. W trakcie dyskusji padł
wniosek członka Komisji p.Szymona Drzazgi o uznanie skargi za zasadną. Wynik głosowania
(2 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.) nie przesądził o ostatecznym stanowisku Komisji w tej sprawie.
Przyjęty w drodze głosowania został natomiast wniosek do Wójta Gminy o podjęcie
niezwłocznych działań mających na celu przejęcie od Skarbu Państwa działki i budynku przy
ul. Długiej 26 w Teresinie.
Przewodniczący RG – poprosił Wójta M.Olechowskiego o zabranie głosu.
Wójt – Pani Barbara Matejko od kilku lat jest podopieczną Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i zawsze otrzymuje pomoc finansową taką, jak jest to tylko możliwe. Budynek
przy ul. Długiej 26, w którym zamieszkuje kilka rodzin, wymaga gruntownego remontu.
Wykonanie tego remontu ze środków budżetowych nie jest możliwe, gdyż nie jest to
własność gminna. Przejęcie nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Komisji Administracji i
Przestrzegania Prawa, nie będzie mogło nastąpić w szybkim czasie, gdyż działka nie jest
jeszcze własnością Skarbu Państwa. Najpierw więc nieruchomość ta musi zostać przejęta
przez Starostwo Powiatowe, które ewentualnie przekaże ją na własność gminie Teresin.
Jedyne, co można zrobić w trybie pilnym, to wykonanie doraźnej naprawy dachu, której koszt
wyniesie ok. 1.000 zł. Stan budynku jest tragiczny na tyle, że nie powinien on być
zamieszkały. Problem w tym, że gmina nie ma mieszkań komunalnych i nie ma gdzie
przekwaterować tych ludzi. Jest to zdaniem Wójta temat, nad którym trzeba będzie się w
najbliższym czasie zastanowić. Koszt postawienia budynku komunalnego na ok. 8 rodzin
kształtowałby się w granicach ok. 1 mln zł. Wójt wspomniał ponadto, że procedura związana
z przejęciem nieruchomości będzie możliwa dopiero po podjęciu przez radnych odpowiedniej
uchwały w tej sprawie, ponieważ takie decyzje leżą w gestii Rady Gminy.
Przewodniczący RG – zwrócił uwagę, że p.Barbara Matejko skierowała skargę od razu na
szczebel wojewódzki, pomijając Radę Gminy. Taki sposób załatwiania spraw powoduje nie
tylko niepotrzebne krążenie pism, które i tak ostatecznie są kierowane do organu właściwego,
w tym przypadku do Rady Gminy, ale również podważanie autorytetu władz samorządowych
na zewnątrz. Jest to niepotrzebne, bo przyczynia się do nienajlepszej opinii gminy i rzutuje
później na gorszy prestiż gminy, który wiąże się z szansą na pozyskiwanie funduszy, dotacji
itp. Przewodniczący RG wspomniał, że kiedy 2 lata temu p.B.Matejko zwróciła się do niego z
prośbą o uporządkowanie kontenerów z odpadami, sprawa została niezwłocznie załatwiona.
Tym bardziej zatem dziwi decyzja skarżącej o skierowaniu swojego problemu do załatwienia
poprzez interwencję zewnętrzną.
Sz.Drzazga – odnosząc się do uwag Przewodniczącego RG stwierdził, że złożenie skargi jest
prawem każdego obywatela i to on decyduje o tym, do kogo swoją skargę skieruje. Zdaniem
radnego Sz.Drzazgi żenujące jest dyskutowanie o tym, czy należy przeprowadzić remont
dachu, o który występuje skarżąca. Pani B.Matejko jest bowiem mieszkanką naszej gminy,
zameldowaną od 1976 r. pod określonym adresem. Nie jest jej rolą dociekanie, kto jest
właścicielem budynku, w którym od 30 lat legalnie zamieszkuje. Kobieta ta znajduje się w
trudnej sytuacji materialnej, samotnie wychowuje 3 dzieci, z których jedno musi być pod stałą
opieką lekarską. Powyższe względy powinny być wystarczające do tego, aby administracja
gminy zajęła się sprawą, doprowadzając do jak najszybszego przeprowadzenia remontu.
Również w gestii administracji powinno znaleźć się rozstrzygnięcie, kto sfinansuje naprawę:
czy będą to w całości środki z budżetu gminy, czy przy udziale finansów z powiatu. W ocenie
radnego Sz.Drzazgi obowiązkiem gminy jest wyremontowanie w trybie natychmiastowym
4
dachu budynku przy ul. Długiej 26 w Teresinie, bądź też zapewnienie p.B.Matejko lokalu
zastępczego. Od tego obowiązku gmina uchylić się nie może.
Przewodniczący RG – wyjaśnił, iż nie odmawia nikomu prawa do składania skarg. Chodzi o
to, że p.Barbara Matejko nie skorzystała z możliwości złożenia skargi na Wójta do organu
właściwego, jakim jest Rada Gminy. I tak ostatecznie skarga ta trafiła do rozpatrzenia przez
Radę. Ponadto Przewodniczący RG zwrócił uwagę radnego Sz.Drzazgi na fakt, że Wójt
zadeklarował naprawienie dachu w najbliższym czasie.
R.Kacprzak – skarga p.Barbary Matejko jest o tyle zasadna, że sygnalizuje problem braku
mieszkań komunalnych, których zabezpieczenie jest obowiązkiem gminy. W związku z tym
należy zobowiązać Wójta do przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy koncepcji
rozwiązania tego problemu. Wójt twierdzi, że to Rada Gminy podejmuje podobne decyzje.
Tymczasem to Wójt dysponuje odpowiednią kadrą administracyjną i to do jego obowiązków
należy przygotowanie konkretnych propozycji i przedstawienie ich Radzie do zatwierdzenia.
Zdaniem radnego R.Kacprzaka trzeba rozpocząć starania o przejęcie atrakcyjnie położonej
nieruchomości przy ul. Długiej 26 w Teresinie, a równocześnie wskazać inne miejsce na
terenie gminy, gdzie można byłoby zlokalizować budynek komunalny. Jest to problem, od
którego gmina nie ucieknie. Radny R.Kacprzak uważa, że skarga powinna zostać uznana za
zasadną, gdyż Wójt ma obowiązek zajęcia się sprawą zabezpieczenia mieszkań komunalnych.
A.Gigier – zwróciła uwagę, że w skardze jest mowa nie tylko o remoncie dachu, ale również
mieszkań. Według informacji Wójta budynek ten nadaje się do wyburzenia. Wydaje się
zatem, że samo pomalowanie dachu nie załatwi sprawy. Problem ten powinien zostać
rozwiązany nieco bardziej kompleksowo. Radna A.Gigier zgodziła się z wypowiedzią
Przewodniczącego RG, że skarga nie musiała być kierowana od razu na szczebel wojewódzki.
Sz.Drzazga – zwracając się do Przewodniczącego RG oznajmił, iż deklaracja Wójta o
wykonaniu naprawy dachu za kwotę ok. 1 tys. zł nie jest rozwiązaniem sprawy, tylko
ucieczką od problemu. Chodzi o to, aby znaleźć lokal zastępczy dla p.Barbary Matejko lub też
dokonać remontu dachu w budynku przy ul. Długiej 26 tak, aby był on wystarczający do
czasu znalezienia przez gminę innego sposobu rozwiązania problemu mieszkaniowego tej
rodziny.
Przewodniczący RG – wydaje się, że najlepszym, możliwym w tej chwili rozwiązaniem,
będzie wykonanie takiego remontu dachu, aby rodzina miała zapewnione poprawne warunki
mieszkaniowe (kwota 1 tys. zł była podana jako orientacyjna). Jednocześnie należy
zobowiązać Wójta, aby do końca roku przygotował koncepcję zabezpieczenia mieszkań
komunalnych w naszej gminie. Zdaniem Przewodniczącego RG rozmowa na temat remontu
kapitalnego budynku przy ul. Długiej 26 jest bezzasadna.
Sz.Drzazga – trzeba zrobić rozeznanie na terenie gminy. W Topołowie na przykład stoi
murowany budynek mieszkalny, który od ok. 2 lat wygląda tak, jakby nie miał właściciela.
Przystosowanie takiego budynku dla 2 rodzin nie byłoby dużym kosztem. Trzeba tylko
ustalić, kto jest właścicielem tego budynku i jaka jest możliwość jego nabycia. Byłoby to
dobre rozwiązanie pozwalające zapewnić rodzinie p.Barbary Matejko godziwe warunki
mieszkaniowe.
I.Majcher – czy wiadomo, do kogo należy nieruchomość przy ul. Długiej 26 w Teresinie?
5
A.Jaworski (radca prawny) – w księgach archiwalnych jako właściciel figuruje książę Jan
Drucki Lubecki, zatem zgodnie z prawem nieruchomość ta należy do jego spadkobierców.
Jednak można udowodnić, że nieruchomość tę nabył poprzez zasiedzenie Skarb Państwa,
bądź też mieszkańcy od wielu lat zameldowani w tym budynku.
T.Pałuba – p. Barbara Matejko korzysta z maksymalnych świadczeń z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wystarczyłoby trochę dobrej woli i gospodarskiego podejścia, aby z tych
pieniędzy kupić rolkę papy i zabezpieczyć dach wcześniej, nie czekając na jego zupełne
zdewastowanie. Często jednak ludzie mają takie podejście, że widzą tylko swoje prawa, to, co
im się należy, nie dając nic ze swojej strony.
R.Kacprzak – tym ludziom, którzy zmuszeni są przyjść po pomoc do GOPS, należy tylko
współczuć. Po tę pomoc przychodzą z konieczności, choć dla wielu z nich jest to
upokarzające. Radny R.Kacprzak wspomniał, iż właścicielem gruntów przy ul. Długiej 26 w
Teresinie jest prawdopodobnie pewna spółka polsko-fińska.
T.Pałuba – zapewne jest wielu ludzi, których sytuacja przymusiła, aby udać się po pomoc
finansową do gminy. Są jednak i tacy, dla których jest to wygodne. I to właśnie bulwersuje
tych mieszkańców, którzy aby utrzymać swoje rodziny muszą pracować, za pieniądze
porównywalne do zasiłków wypłacanych przez GOPS. Gdyby p.Barbara Matejko naprawdę
była zainteresowana remontem dachu, skorzystałaby zapewne z zaproszenia i przyszła na
dzisiejszą sesję.
I.Jandzińska – pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymują wielokrotnie
osoby, którym zasiłek finansowy się nie należy. Są przykłady, że dodatek mieszkaniowy
pobierają ludzie, którzy mają po 3 samochody. Okazuje się, że nasza gmina w wielu
przypadkach jest bardzo hojna. Jest w Pawłowicach rodzina 6-osobowa, która przez okres pół
roku zapłaciła za 3 m3 wody i pomimo, że sprawa była zgłaszana na jednej z poprzednich
sesji, do tej pory Zakład Komunalny nic nie zrobił, aby to wyjaśnić. Tym bardziej więc
pomoc należy się samotnej matce wychowującej troje dzieci.
Sz.Drzazga – jeśli potwierdzi się informacja radnego R.Kacprzaka, że właścicielem
nieruchomości jest spółka polsko-fińska, to od niej należy wyegzekwować utrzymanie
budynku w należytym stanie, bo jest to obowiązek właściciela. Jeśli spółka ta nie ma zamiaru
zajmować się tym budynkiem i swoją nieruchomością, należy podjąć próbę przejęcia tej
nieruchomości na przykład w nieodpłatne użytkowanie. W omawianej sprawie pewne jest
jedno: obecne władze gminy mają obowiązek przejęcia odpowiedzialności za decyzje
administracji gminy, która w 1976 r. w budynku przy ul. Długiej 26 zameldowała konkretne
osoby.
Przewodniczący RG – podsumowując wypowiedzi radnych wydaje się, że opcją pośrednią
będzie podjęcie decyzji o potrzebie wykonania remontu dachu w budynku zamieszkałym
przez rodzinę p.Barbary Matejko z jednoczesnym zobowiązaniem Wójta do przygotowania w terminie do końca 2005 r. - koncepcji zorganizowania budynku komunalnego w gminie
Teresin.
Radni nie zgłosili sprzeciwu wobec propozycji Przewodniczącego RG.
I.Majcher – zwrócił się do Skarbnika Gminy z pytaniem, czy gmina może wyłożyć z budżetu
pieniądze na wyremontowanie budynku, którego nie jest właścicielem?
6
H.Mytyk (Skarbnik Gminy) – pieniądze na ten cel mogą być przekazane wyłącznie z
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt – zapewnił, że remont dachu zostanie wykonany (ze środków GOPS). Opracowanie
projektu oraz wyznaczenie miejsca, na którym mógłby powstać budynek komunalny również
nie stanowi większego problemu. Pozostanie kwestia wprowadzenia tego zadania do budżetu.
Sz.Drzazga – niezależnie od podjętych dziś decyzji, należy bezwzględnie ustalić, kto jest
właścicielem nieruchomości oraz wyegzekwować od niego utrzymanie tego terenu oraz
budynku w należytym porządku.
Przewodniczący RG – zapewne takie działania zostaną przez władze gminy podjęte.
Sz.Drzazga – wypracowany w wyniku dyskusji wniosek powoduje konieczność
przeredagowania projektu uchwały. Można odstąpić od rozstrzygania, czy skarga jest
zasadna, czy bezzasadna, uznając po prostu sprawę za załatwioną.
Przewodniczący RG – rozpatrzenie skargi polega na podjęciu decyzji o tym, czy jest ona
zasadna, czy też niezasadna.
Sz.Drzazga – sprzecznością byłoby uznanie skargi za niezasadną z jednoczesną decyzją o
konieczności podjęcia działań w celu jej załatwienia.
Przewodniczący RG – przypomniał, że w podobny sposób została kiedyś załatwiona skarga
na Wójta Sz.Ziółkowskiego. Rada uznała wówczas, że sprawa została załatwiona poprzez jej
skierowanie do komisji dyscyplinarnej.
I.Majcher – zaproponował uznanie skargi za niezasadną ze względu na to, iż Wójt Gminy
Teresin nie jest organem właściwym do zarządzania nieruchomością przy ul. Długiej 26 w
Teresinie, gdyż gmina Teresin nie jest jej właścicielem. Z uwagi jednak na aspekt społeczny
sprawy, reagując na indywidualny problem osoby znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej, Rada uznała potrzebę udzielenia jej pomocy i zadecydowała o konieczności
wykonania remontu dachu w budynku, w którym zamieszkuje rodzina p.Barbary Matejko.
Przewodniczący RG – biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone podczas dyskusji oraz
końcowe wnioski przystąpił do przeprowadzenia głosowania – w pierwszej kolejności w
sprawie uznania skargi za zasadną
Wynik głosowania:
za – 4
przeciw – 10
wstrzym. – 1
Przewodniczący RG stwierdził, że radni – w głosowaniu - uznali skargę za niezasadną.
Następnie Przewodniczący RG odczytał treść uchwały z uwzględnieniem podjętej w
poprzednim głosowaniu decyzji o niezasadności skargi
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 4
wstrzym. – 0
Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie załatwienia
skargi Pani Barbary Matejko na działalność Wójta Gminy Teresin, uznając skargę za
niezasadną.
7
Ad. pkt 6
-
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
(uchwała RG nr VIII/44/05)
Projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia długoterminowych pożyczek (pkt 6 i 7) omówiła p.
Halina Mytyk - Skarbnik Gminy. Uchwały te są realizacją zapisów uchwały budżetowej, w
której przewidziano zaciągnięcie pożyczek: na budowę sieci wodociągowej w wysokości 450
tys. zł oraz na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Piasecznicy Nowej
pierwotnie w kwocie 1.150.000 zł, a po dokonaniu zmiany – w kwocie 700 tys. zł. Pożyczki
zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z oprocentowaniem wynoszącym ok. 3,5% w stosunku rocznym. Spłata pożyczek
nastąpi w latach 2006 – 2008.
Wójt – uzupełniając przekazane przez p.Skarbnik informacje wyjaśnił, że firma Tesco, z
uwagi na duże potrzeby poboru wody, zaproponowała współfinansowanie przebudowy stacji
uzdatniania wody w Piasecznicy Nowej. Rozmowy w tej sprawie toczyły się już w ubiegłym
roku. W tym roku dokonano ostatecznych ustaleń i w dniu 12 kwietnia 2005 r. podpisana
została umowa, zgodnie z którą firma Tesco dofinansuje kwotą 1.200.000 zł modernizację
stacji uzdatniania wody w Piasecznicy Nowej oraz stacji zlokalizowanej na terenie b. firmy
„Elter” przy Al. XX-lecia w Teresinie. Okazało się bowiem, że złoża wody w SUW Teresin
nadają się do użytkowania, a stacja ta – po modernizacji - może stanowić dodatkowy punkt
poboru wody. Firma Tesco zgodziła się na podpisanie aneksu do ww. umowy, w którym
określa się, że kwotę do 650 tys. zł Tesco przeznaczy na SUW Piasecznica (koszt całości
1.470.000 zł), a za resztę kwoty we własnym zakresie przeprowadzi modernizację SUW w
Teresinie. Po uruchomieniu SUW Teresin firma Tesco zostałaby odłączona od Piasecznicy.
H.Konecki – poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej do przedstawionego
projektu uchwały. Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą o poinformowanie radnych, czy
zaciągnięcie pożyczki pozwoli na zakończenie inwestycji wodociągowania gminy.
Wójt – zagrożenie występuje jedynie w przypadku planowanego wodociągu w Lisicach. Jest
to spowodowane zmianą przepisów, według których zmieniona została odległość
przebiegającego wodociągu od jezdni – obecnie liczy się od pasa drogowego, a nie od osi
jezdni. Planowane jest wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o
zgodę na przeprowadzenie wodociągu według istniejącego projektu. Jeśli jednak takiej zgody
nie będzie, inwestycja pozostanie niewykonana, gdyż konieczne będzie wykonanie nowego
projektu.
Przewodniczący RG T.Olechowski – przedstawił pozytywne stanowisko Komisji Finansów
i Budżetu Gminy do projektu uchwały.
R.Kacprzak – stwierdził, że Komisja Rolnictwa miała trudności z dokładnym
przeanalizowaniem tematów dotyczących zaciągnięcia pożyczek. Do udziału w tym
posiedzeniu nie została bowiem wyznaczona żadna osoba z Urzędu Gminy, która
kompetentnie mogłaby wyjaśnić wątpliwości członków Komisji, zapoznać ich szczegółowo z
warunkami zawartej z Tesco umowy i odpowiedzieć na pytania związane z tymi
inwestycjami. Radny R.Kacprzak zaapelował do Wójta, aby w przyszłości starał się
8
zapewniać członkom Komisji obecność osób, które w sposób wyczerpujący będą mogły
udzielić wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych Komisji do zajęcia jednoznacznego
stanowiska. Radny poprosił również o udostępnianie niezbędnych dokumentów. W protokole
poprzedniego posiedzenia Komisji zapisano wniosek o dostarczenie radnym kopii umowy z
Tesco, co nie zostało dopełnione. Komisja ponowiła wniosek, ale umowa została rozdana
radnym dopiero przed sesją. Dokumenty powinny być udostępnione odpowiednio wcześniej,
aby był czas na zapoznanie się z ich treścią.
T.Pałuba – według zapewnień poprzedniego Zarządu Gminy członkostwo w Związku
Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” miało przynosić wymierne korzyści. Inwestycje,
takie jak przebudowa stacji uzdatniania wody, miały być wykonywane przez Związek.
Okazuje się, że musimy jednak wykonywać je we własnym zakresie. Pojawia się zatem
wątpliwość, czy pozostawanie w Związku Międzygminnym jest dla gminy korzystne.
Wójt – pierwotnym założeniem było zdobycie funduszy na przebudowę stacji uzdatniania
wody w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”. Skorzystanie z tej
możliwości pozbawiłoby jednak gminę dofinansowania planowanej inwestycji przez firmę
„Tesco”. Dlatego też wybrano formę dla gminy bardziej opłacalną pod względem
finansowym. W ramach przynależności do Związku Międzygminnego oraz przygotowywania
wspólnego projektu gmina pozyska pieniądze na modernizację oczyszczalni ścieków oraz
budowę kanalizacji. Projekt ten jest w ostatniej fazie przygotowań.
I.Jandzińska – na jakim etapie jest budowa zaplanowanych na ten rok wodociągów w naszej
gminie?
Wójt – w tym roku realizowane będą wszystkie odcinki, które zostały zaplanowane tj.
Maszna, Gnatowice, Pawłowice, Izbiska, Kawęczyn. Jedynym odcinkiem, który być może nie
zostanie wykonany z przyczyn, o których była już dziś mowa, jest wodociąg w Lisicach.
Radni nie zgłosili wniosków do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie (w głosowaniu
wzięło udział 15 radnych).
Wynik głosowania:
za – 15 (jednogłośnie)
Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki została przez Radę Gminy podjęta.
Ad. pkt 7
-
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
(uchwała RG nr VIII/45/05)
Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika Gminy w pkt. 6 porządku obrad.
Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
9
H.Konecki – przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej, która nie zgłosiła zastrzeżeń do przedstawionego
projektu uchwały opiniując go pozytywnie. Jednocześnie Komisja zwróciła się z prośbą o
dostarczenie radnym kserokopii umowy dotyczącej warunków dofinansowania przez firmę
„Tesco” inwestycji rozbudowy stacji uzdatniania wody.
Przewodniczący RG T.Olechowski – poinformował o pozytywnej opinii Komisji Finansów
i Budżetu Gminy do projektu uchwały. Wspomniał, że członek Komisji radna Irena
Jandzińska wstrzymała się od głosu i swoją decyzję uzależniła od wglądu do umowy zawartej
między gminą Teresin a firmą „Tesco” w sprawie zasad korzystania przez tę firmę z SUW
Nowa Piasecznica.
I.Majcher – w związku z tym, że radni nie mieli czasu na zapoznanie się z treścią umowy z
„Tesco”, gdyż dokument ten został dostarczony dopiero przed sesją, zaproponował ogłoszenie
przerwy, w trakcie której radni będą mogli zapoznać się z zapisami tej umowy, a także z
treścią aneksu.
Przewodniczący RG ogłosił 20-minutową przerwę (1515 – 1535).
Po wznowieniu obrad odbyła się dyskusja.
I.Majcher – załącznikiem nr 3 do umowy zawartej z firmą „Tesco” jest pismo z 16.03.05 r.,
w którym Wójt proponuje wspólną rozbudowę stacji uzdatniania wody. Według propozycji
przedstawionej w ww. piśmie wykonanie modernizacji SUW Elter ma być wykonane przez
firmę Tesco, zaś modernizacja SUW Teresin – przez Urząd Gminy. Przewidywane koszty
wymienionych prac Wójt określił w tym piśmie na kwotę 1.900.000 zł. Dziś wiadomo, że
koszt wykonania modernizacji przekroczy 3.000.000 zł. Ponadto w umowie jest zapis, według
którego gmina Teresin zobowiązała się w maju br. wykonać modernizację SUW Granice. Czy
zobowiązanie to zostało zrealizowane?
Wójt – stacja uzdatniania wody w Granicach nie została zmodernizowana, gdyż nie było na
ten cel zarezerwowanych funduszy. Poprosił p.M.Misiaka – kierownika referatu inwestycji o
szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy.
M.Misiak – modernizacja SUW Granice miała polegać m.in. na wyposażeniu studni nr 3 w
pompę oraz zainstalowaniu agregatu prądotwórczego, aby zabezpieczyć pełną dostawę wody
(bez przerw). Z ostatnich rozmów wynika, że Tesco zrezygnuje z powyższego zobowiązania,
ponieważ ma gwarancję zabezpieczenia żądanej ilości wody z SUW Granice oraz
zmodernizowanej stacji w Piasecznicy Nowej, a po przebudowie SUW Elter firma zostanie
podłączona do tej stacji, skąd będzie pobierać ok. 35% mocy przerobowej stacji.
I.Majcher – z informacji p.M.Misiaka wynika, że nie będzie realizowany zapis pkt I
załącznika nr 4 do umowy. Mimo to ogólny koszt modernizacji dwóch stacji uzdatniania
wody (Piasecznica Nowa i Elter) wyniesie ok. 3 mln zł, tymczasem Wójt w piśmie z dnia
16.03.05 r. podał kwotę 1.900.000 zł. Wydaje się, że tak poważne zobowiązanie oraz przyjęta
koncepcja powinny były wcześniej zostać skonsultowane z radnymi i przedyskutowane w
komisjach Rady Gminy. Radny I.Majcher zwrócił uwagę na nieprecyzyjne zapisy w treści
umowy zawartej w dniu 12.04.05 r. z firmą Tesco. Określa się bowiem (§ 4 pkt 4), iż
10
finansowanie przebudowy SUW Piasecznica zostanie pokryte przez Tesco w kwocie nie
wyższej niż ½ kosztów na realizację tej inwestycji. Według tak sformułowanego zapisu może
to być również 1/4 lub 1/10 kosztów. Podobnym zapisem jest określenie kwotowe udziału
finansowego Tesco (§ 5): „maksymalny udział finansowy Tesco w objętych niniejszą umową
przedsięwzięciach inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty 1.200.000 PLN netto”. Jeśli
zatem firma Tesco wyłoży kwotę 100.000 zł będzie to również zgodne z umową. Zdaniem
radnego I.Majchera w umowie tej, przy tak sformułowanych zapisach, nie można dopatrzyć
się zabezpieczenia interesu finansowego gminy Teresin. Kolejna wątpliwość nasuwa się przy
zapisie § 10 pkt 2: „Gmina Teresin ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkody
wyrządzone Tesco spowodowane przerwą w dostawie wody, gdy przyczyna tej przerwy
wynika z awarii urządzeń wodociągowych (…) albo przerw w dostawie energii elektrycznej”
– jakiego rzędu mogą być to szkody, za które gmina bierze odpowiedzialność oraz jakie będą
koszty zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 6: „Gmina Teresin (…) ubezpieczy ryzyko
określone w § 10 pkt 2 i poniesie koszty tego ubezpieczenia”?
Przewodniczący RG – odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku potrzebnych do zajęcia
stanowiska materiałów przypomniał, że każdy radny ma prawo zgłosić się do
Przewodniczącego RG z prośbą o udostępnienie konkretnego dokumentu. Komisja może
również wystąpić do Przewodniczącego RG o zapewnienie niezbędnych materiałów, może
zastrzec również, że w przypadku niedostarczenia wnioskowanych dokumentów, projekt
uchwały nie zostanie zaopiniowany, a na sesji zgłoszony będzie wniosek o wycofanie punktu
z porządku obrad. Jeśli zaś na sesji wątpliwości radnych są tak duże, że wymagają
dodatkowych wyjaśnień i gruntownego przeanalizowania sprawy, można rozpatrzenie danej
uchwały przełożyć do następnej sesji.
Wójt – przy konstruowaniu umowy był radca prawny p.A.Jaworski, który wyjaśni kwestie
zgłoszone przez radnego I.Majchera.
A.Jaworski – w okresie prowadzonych z firmą Tesco negocjacji i w dniu podpisania umowy
nie były jeszcze dokładnie określone koszty wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody.
Wiadomo było zaś, że firma nie może wyłożyć większej kwoty niż 1.200.000 zł. Dlatego też
w umowie pojawiło się takie właśnie określenie udziału finansowego Tesco. Jednocześnie w
§ 4 pkt 3 umowy wyraźnie zapisano, że modernizacja SUW Elter zostanie przeprowadzona i
sfinansowana własnym staraniem firmy Tesco. Każdą tego typu umowę, z uwagi na treść
zapisów o odpowiedzialności, należy ubezpieczyć. Koszty te nie są zbyt wygórowane.
I.Majcher – kwoty te powinny być już teraz znane, bo zobowiązanie jest wieloletnie. Czy są
to pieniądze rzędu kilku, czy też kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie? W zapisach umowy
dotyczących udziału finansowego Tesco określono tylko górny, nieprzekraczalny pułap
kwotowy, a nie wyznaczono jego minimalnej wysokości. Jeśli niewiadomy był ogólny koszt
inwestycji, wystarczyło zapisać, że Tesco poniesie 50% kosztów realizacji inwestycji, nie
więcej jednak niż 1.200.000 zł. Przytoczony przez radcę prawnego zapis mówiący, że
„modernizacja SUW Elter zostanie przeprowadzona i sfinansowana własnym staraniem firmy
Tesco” w aneksie do umowy zostaje zmieniony przez dopisanie „…do wysokości środków
pozostałych po realizacji inwestycji opisanej w § 4 ust. 4”. Zdaniem radnego I.Majchera w
umowie nie widać zabezpieczenia interesu gminy Teresin.
Sz.Drzazga – stwierdził, że materiał do rozpatrywania tego punktu porządku obrad jest źle
przygotowany. Umowa zawiera wiele błędów i nieprecyzyjnych zapisów, a przygotowany
aneks do umowy jeszcze bardziej gmatwa te zapisy. Gmina Teresin musi zadbać o własne
11
bezpieczeństwo finansowe, wprowadzając do umowy sformułowania jednoznaczne,
niebudzące żadnych wątpliwości co do wysokości udziału finansowego firmy Tesco. W
związku ze powyższym radny Sz.Drzazga zgłosił wniosek formalny o zdjęcie omawianego
punktu z porządku obrad i skierowanie go do ponownego rozpatrzenia na sesji po uprzednim
przygotowaniu materiału w sposób jednoznacznie zabezpieczający interesy gminy Teresin.
Wójt – przypomniał, że zapis budżetowy na rok 2005 nie gwarantował wykonania
przebudowy stacji uzdatniania wody, uwzględniał środki w wysokości 850 tys. zł, choć
wiadomo było, że koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 1.500.000 zł. Tak więc zadanie
zostało ujęte w budżecie, lecz wysokość zapisanych środków nie gwarantuje jego wykonania.
Trzeba pamiętać, że przede wszystkim firmie Tesco bardzo zależy na modernizacji SUW.
Jeśli dziś nie zostanie podjęta uchwała o zaciągnięciu pożyczki w WFOŚiGW, pozostanie
tylko możliwość wzięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.
Przewodniczący RG – w związku z propozycjami odroczenia podjęcia uchwały zwrócił się z
pytaniem, czy możliwe jest - w terminie kilku dni - dokonanie poprawek w zapisach umowy z
Tesco oraz jaki jest ostateczny termin podjęcia uchwały, aby gmina zdążyła złożyć wniosek o
pożyczkę w WFOŚiGW?
Wójt – maksymalny termin złożenia wniosku o pożyczkę wyznaczony został na 20 września.
Jednak do wniosku potrzebna jest opinia RIO do uchwały, której nie da się załatwić w
przeciągu jednego dnia. Inwestycja ta nie była odpowiednio wcześnie przygotowana od
strony formalnej, dlatego teraz jest to uzupełniane w pośpiechu (projekty, pozwolenia na
budowę, załatwienie środków finansowych itp.).
A.Jaworski – wprowadzenie innych zapisów w umowie jest możliwe pod warunkiem, że
druga strona również zgodzi się na ich zmianę. Zdaniem p.A.Jaworskiego zapisy udziału
finansowego Tesco ograniczone kwotą maksymalną nie stwarzają żadnego
niebezpieczeństwa. Umowa w obecnej wersji jest i tak wynikiem dużego kompromisu, bo
oczekiwania Tesco były znacznie większe. Jest to bardzo wymagający partner, który zwraca
uwagę na najmniejszy zapis umowy. Ostatecznie zobowiązanie gminy Teresin polegać będzie
na zapewnieniu ciągłych dostaw wody w żądanej przez Tesco wysokości oraz poniesienie
kosztów ubezpieczenia.
Sz.Drzazga – niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Gminy uchwał pod presją
niedotrzymania jakiegoś terminu. Dokument został przygotowany niewłaściwie, trzeba zatem
poszukać rozwiązania konstruktywnego - sprecyzować zapisy umowy, tak aby były
sformułowane jednoznacznie i zabezpieczały interes finansowy gminy. Trzeba również
pamiętać, że to firma Tesco potrzebuje wody i powinna robić wszystko, aby jak najszybciej
jej potrzeby mogły być zaspokojone. Z informacji Wójta wynika, że gminę obligują
konkretne terminy złożenia wniosku o pożyczkę, można zatem nie odwlekając sprawy do
następnej sesji, zarządzić przerwę, w trakcie której przygotowana zostanie uchwała z
konkretnymi, niebudzącymi wątpliwości zapisami dotyczącymi kosztów inwestycji i
wysokości udziału finansowego firmy Tesco.
Przewodniczący RG – wydaje się, że nie jest zasadna zmiana treści uchwały, gdyż dotyczy
ona wysokości zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Można jedynie zastanowić się nad odroczeniem podjęcia tej uchwały, w
najbliższych dniach zwołać sesję nadzwyczajną, a do tego czasu poprawić zapisy umowy.
12
Przewodniczący RG zwrócił się do radcy prawnego, czy jest możliwe wprowadzenie
poprawek w umowie np. do poniedziałku?
A.Jaworski – jest to bardzo krótki termin, a problem polega dodatkowo na tym, że dyrekcja
w Teresinie nie ma uprawnień do podpisywania umów. Jest więc mało prawdopodobne, aby
do poniedziałku udało się zmienić tę umowę. Ponadto nie ma żadnych gwarancji, że Tesco
zgodzi się na inne zapisy. Jest to partner poważny, jeśli zdecydował się współfinansować
inwestycję w wysokości 1.200.000 zł, to zobowiązania tego dotrzyma.
I.Majcher – umowa jest skonstruowana tak, że gwarantuje zabezpieczenie interesów firmy
Tesco, a nie gminy Teresin. Nie określono w niej precyzyjnej kwoty udziału finansowego
Tesco, gminę obciążono odpowiedzialnością za szkody spowodowane przerwą w dostawie
wody nawet w przypadku, gdy przyczyną takiej przerwy jest brak energii elektrycznej,
nieznane są koszty ubezpieczenia, do którego zawarcia gmina Teresin została zobowiązana w
wyniku zapisów umowy. Można się domyślać, że negocjacje warunków prowadzone były na
podstawie umowy przygotowanej przez prawników firmy Tesco, którzy zadbali o interesy
firmy, którą reprezentują. Natomiast dla gminy Teresin umowa powyższa jest niekorzystna.
R.Kacprzak – zaapelował o nieobarczanie radnych w ostatniej chwili odpowiedzialnością za
terminowe podjęcie uchwały, wobec której jest tyle wątpliwości i niejasności. Według
dotychczasowej wiedzy radnych koszt przebudowy stacji uzdatniania wody miał wynosić ok.
2 mln zł. Dziś mówi się już o 3 mln zł. Zasadniczą różnicą jest współudział finansowy Tesco
w wysokości 1,2 mln zł w stosunku do kwoty 2 mln zł a ten sam współudział w stosunku do
kwoty 3 mln zł. Przede wszystkim wszelkie wątpliwości dotyczące tej sprawy powinny być
wyjaśnione na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Jednak nie było osoby, która mogłaby
odpowiedzieć na pytania członków Komisji.
Przewodniczący RG – zwrócił uwagę radnych, że rozbudowa SUW Piasecznica wspólnie z
firmą Tesco nie jest sprawą do końca przesądzoną. Rada Gminy ma prawo podjąć decyzję o
tym, czy inwestycja ta będzie wykonywana przy współudziale finansowym Tesco, czy
wykonamy ją we własnym zakresie, lub też odłożymy w czasie jej realizację.
A.Gigier – modernizacja stacji uzdatniania wody w Piasecznicy musi być wykonana, czy to
przy współudziale finansowym Tesco, czy bez niego. Partycypacja finansowa tej firmy jest
zupełnie odrębną sprawą, więc radni chyba niepotrzebnie wgłębiają się dziś w ten temat.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki i nad tym trzeba się skupić na
dzisiejszej sesji.
Wójt – wspomniał, że bez udziału finansowego firmy Tesco nie będzie możliwe podpisanie
umowy z wykonawcą, gdyż gmina nie ma wystarczających środków, by w całości
samodzielnie sfinansować tę inwestycję. Wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia ze strony
Tesco, by wycofała się z deklaracji o partycypacji finansowej, gdyż firmie tej zależy na
wykonaniu modernizacji SUW w jak najszybszym terminie.
Sz.Drzazga – przewaga gminy Teresin podczas negocjacji warunków umowy polegała na
tym, że to firma Tesco jest stroną, której zależy na pilnej modernizacji stacji uzdatniania
wody. Posiadając takie atuty gmina powinna była je wykorzystać i postawić przede
wszystkim swoje warunki. Tak się jednak nie stało, podpisano umowę korzystną dla Tesco.
W tej sytuacji należy stwierdzić, że gmina poniosła klęskę negocjacyjną. Dlatego też trzeba
doprowadzić do zmian warunków umowy i nie dając partnerowi szans do manewrowania,
13
jednoznacznie w niej zapisać, że kwota partycypacji firmy Tesco w finansowaniu
przebudowy stacji uzdatniania wody będzie wynosiła nie mniej niż 1,2 mln zł.
M.Walczak – przebudowę stacji uzdatniania wody w Piasecznicy gmina i tak musi wykonać.
Może więc oddać firmie Tesco SUW Elter, którą zmodernizuje we własnym zakresie i
wówczas będzie korzystać z tej stacji.
R.Śliwiński – w budżecie gminy zapisana jest konkretna suma, która wiadomo, że nie
wystarczy na sfinansowanie modernizacji SUW. Dlatego firma Tesco zadeklarowała
partycypację, aby można było zrealizować tę inwestycję jak najszybciej. Jeśli się wycofa lub
nie da pełnej, deklarowanej kwoty, przebudowa SUW nie zostanie wykonana i pobór wody
przez Tesco nie będzie możliwy.
T.Pałuba – przyznał, że trudno zrozumieć, dlaczego w umowie zastosowano tak zawiłe i
niejednoznaczne zapisy. Jeśli firma deklaruje wyłożenie określonej kwoty, to powinno być to
jasno określone zapisem umowy tak, aby było to przejrzyste i nie budziło wątpliwości.
Widać, że prawnicy reprezentujący Tesco zadbali, aby skonstruować korzystną dla siebie
umowę.
Sz.Drzazga – należy bezwzględnie doprowadzić do zmiany zapisów umowy, a przede
wszystkim sprecyzować kwotę udziału finansowego Tesco.
I.Majcher – gdyby nie potrzeby Tesco dotyczące ilości poboru wody, być może
modernizacja SUW Piasecznica nie byłaby tak pilnie potrzebna. Koszt całej inwestycji jest
duży, chodzi o takie kwoty, że gmina nie powinna zgodzić się na bazowanie na umowie
przygotowanej przez stronę Tesco. Należy zobowiązać Wójta Gminy do renegocjacji tej,
niekorzystnej dla gminy Teresin, umowy tak, aby wynikało z niej jasno, że udział finansowy
firmy Tesco wyniesie 1,2 mln zł.
I.Jandzińska – zwróciła uwagę, że umowa jest tak skonstruowana, by nie można jej było
zmienić. Zapis § 12 mówi, że „umowa wiąże strony od dnia jej podpisania przez czas
nieograniczony i nie może zostać wypowiedziana”.
A.Jaworski – przytoczony przez radną I.Jandzińską zapis działa w obie strony, czyli
zabezpiecza również interes gminy Teresin. Trzeba pamiętać, że firmie Tesco bardzo zależy
na tym, aby modernizacja SUW została wykonana. Tesco zdaje sobie sprawę, że gmina nie
ma wystarczających funduszy na realizację tej inwestycji, jeśli więc firma nie da
zadeklarowanej kwoty nie będzie mogła korzystać z wody. Można zastanowić się nad
przerwaniem sesji do poniedziałku, a do tego czasu przedstawiciele Tesco określą się, czy
godzą się na wprowadzenie zmian w umowie.
Przewodniczący RG – czy radni zgadzają się na propozycję przerwania obrad?
I.Majcher – zaproponował, aby jednak odstąpić od zamiaru przerywania obrad i zastanowić
się nad uchwałą, która dotyczy zaciągnięcia pożyczki i nie jest bezpośrednio związana z
umową.
Sz.Drzazga – biorąc pod uwagę fakt, że radca prawny p.A.Jaworski zadeklarował podjęcie z
firmą Tesco rozmów na temat renegocjacji umowy, której wynikiem będzie zmiana jej treści
14
tak, aby kwota udziału finansowego Tesco została jednoznacznie określona (nie mniej niż 1,2
mln zł), można zastanowić się teraz nad treścią projektu uchwały.
I.Majcher – być może zasadne jest zastanowienie się nad tym, czy gmina powinna wiązać się
umową na czas nieokreślony, czy lepiej określić okres jej obowiązywania na ok. 5 lat.
W trakcie dyskusji radni nie zgłosili wniosków do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie (w głosowaniu
wzięło udział 15 radnych)
Wynik głosowania:
za – 15 (jednogłośnie)
Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki została przez Radę Gminy podjęta.
Przewodniczący RG podsumowując dyskusję, która dotyczyła sprawy finansowania
inwestycji przebudowy stacji uzdatniania wody, określił ją jako merytorycznie potrzebną. To,
że radni są dociekliwi i szczegółowo analizują tematy istotne dla gminy, świadczy o ich
zaangażowaniu, o tym, że przywiązują dużą wagę do tego, aby podejmowane decyzje były
dla gminy jak najlepsze. Dzisiejsza dyskusja doprowadziła do ważnych wniosków i dlatego
była ona jak najbardziej potrzebna i uzasadniona.
Ad. pkt 8
-
Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2005 r.
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005 r. omówiła p. Halina Mytyk – Skarbnik
Gminy. Poinformowała o stopniu wykonania dochodów, które wyniosło 49,02% oraz
wskaźniku wykonania wydatków budżetowych wynoszącym 35,03%. Stopień wykonania
zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.05 r. wyniósł 18,19%.
Przewodniczący RG – odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Teresin informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. W wyniku analizy sprawozdań oraz
przedłożonej informacji opisowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną.
H.Zielska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września br., na którym dokonano oceny realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2005 r. Członkowie Komisji, po uzyskaniu wyjaśnień p.Haliny Mytyk Skarbnika Gminy oraz p.Marka Misiaka – kierownika referatu inwestycji, nie zgłosili
zastrzeżeń co do stopnia realizacji budżetu.
T.Olechowski – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy – poinformował, że
członkowie Komisji omówili stopień realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 r. na
15
posiedzeniu w dniu 13 września br. Po uzyskaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy Komisja
przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
R.Kacprzak – poprosił Wójta o podanie informacji na temat planów zagospodarowania
nieruchomości po starej szkole podstawowej w Teresinie.
Wójt – na części nieruchomości z budynkiem starej szkoły podstawowej w Teresinie
planowana jest budowa basenu dla Zespołu Szkół Rolniczych. Podjęta została już uchwała
intencyjna Rady Powiatu o zamiarze przejęcia od gminy Teresin działki z częścią azbestową
budynku, przeznaczoną do rozbiórki. Po wykonaniu podziału nieruchomości Radzie Gminy
zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przekazania tej części na rzecz Powiatu
Sochaczew.
M.Matela – w budżecie gminy przeznaczona została kwota 40 tys. zł z przeznaczeniem na
urządzenie stołówki w Szkole Podstawowej w Teresinie. Czy znane są jakieś ustalenia w tej
sprawie?
Wójt – tak jak to odbywało się dotychczas, posiłki dla dzieci są nadal dowożone. Od
Dyrektora Szkoły będzie zależało, czy zmienić zasadę organizowania tych posiłków. Wydaje
się, że należy na razie zostawić ten problem, chyba że Dyrektor zasygnalizuje potrzebę
wprowadzenia konkretnych zmian.
Przewodniczący RG – uważa, że nie należy raczej czekać na sygnał ze strony Dyrektora
Szkoły. Trzeba go uczulić, żeby starał się poszukać najlepszego rozwiązania w kwestii
zapewnienia dzieciom dożywiania.
Ad. pkt 9
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
(uchwała RG Nr VIII/46/05)
Przewodniczący RG – poprosił p.H.Mytyk – Skarbnika Gminy o omówienie projektu
przesunięć budżetowych.
Skarbnik Gminy H.Mytyk - szczegółowo omówiła kolejne pozycje zmian w dochodach i
wydatkach budżetu gminy.
Zmiany po stronie dochodów polegają na:
- dokonaniu zmniejszeń w rozdz. 70005, 75615, 75616 o kwotę łączną 220.000 zł oraz
zwiększeń w rozdz. 75616 o kwotę 297.000 zł – w związku z korektą planu w wyniku analizy
wykonania dochodów za I półrocze 2005 r.
- wprowadzeniu dotacji z budżetu państwa na wybory Prezydenta RP (8.245 zł) oraz na
wybory do Sejmu i Senatu (7.266 zł)
Zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą głównie:
- zwiększenia wydatków w dz. „Transport i Łączność”, rozdz. „Drogi publiczne gminne” o
kwotę 289.000 zł (projekt na budowę chodnika i sygnalizacji świetlnej na ul. Szymanowskiej,
budowa dróg: Dębówka, Seroki – Ludwików, ul. Kwiatowa, budowa chodnika ul. Kaska,
16
utwardzanie dróg tłuczniem, dotacja dla powiatu na budowę chodnika w Budkach Piaseckich,
leszowanie dróg i remonty asfaltów)
- zmniejszenia wydatków w dz. „Transport i Łączność”, rozdz. „Drogi publiczne gminne” o
kwotę 284.000 zł (dotacja dla powiatu na budowę chodnika i sygnalizacji świetlnej na ul.
Szymanowskiej, budowa dróg: ul. Graniczna i Cherubina, Seroki – Ludwików, ul. Dębowa,
Pawłówek, utwardzanie dróg tłuczniem)
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na wybory Prezydenta RP oraz na wybory
parlamentarne
- dofinansowania kwotą 2.000 zł programu profilaktyki próchnicy dzieci w szkołach,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na OSP o kwotę 40.000 zł
- zwiększenia środków na oświetlenie ulic (30.000 zł)
- dofinansowania kwotą 15.000 zł z przeznaczeniem na obchody 40-lecia istnienia klubu
sportowego.
Skarbnik Gminy H.Mytyk zwróciła się do radnych z prośbą o dokonanie poprawki w rozdz.
„Ochotnicze Straże Pożarne” polegającej na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych OSP o
dodatkowe 20.000 zł na budowę strażnicy. W projekcie uchwały, w wyniku przeoczenia,
uwzględniono jedynie zwiększenie środków na zakup bramy garażowej.
Przewodniczący RG – poprosił o przedstawienie stanowisk poszczególnych komisji do
propozycji zmian budżetowych.
M.Matela – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do zmian
budżetowych dotyczących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Kultura Fizyczna i Sport”.
Jednocześnie Komisja, po rozpatrzeniu pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Szymanowie, wnioskuje do Rady Gminy o zapisanie środków w kwocie 20.000 zł na
wykonanie naprawy dachu oraz wymianę pieca c.o. w tej szkole
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej nie zgłosiła uwag i propozycje przesunięć
budżetowych zaopiniowała pozytywnie. Członkowie Komisji oczekują jedynie wyjaśnienia,
dlaczego pomimo zapisanych w budżecie środków, nie została dokończona ul. Br.Cherubina.
Przewodniczący RG T.Olechowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów i
Budżetu Gminy do propozycji zmian budżetowych.
M.Misiak (kierownik ref. inwestycji) – przyczyną wstrzymania prac na ul. Br.Cherubina są
wbudowane tam płyty MON, których zdjęcie przed asfaltowaniem zwiększyłoby koszty prac
o ok. 30%. Na poprzedniej sesji radni zwracali uwagę, aby nie kłaść asfaltu na takich płytach.
W związku z powyższym p.M.Misiak zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie decyzji, czy
płyty te należy zdjąć przed położeniem asfaltu.
A.Gigier – wyraziła swoje zdziwienie, że tego typu pytanie jest kierowane do Rady Gminy.
Dodała jednocześnie, że skoro na ul. Warszawskiej położono asfalt na płytach, to w ten sam
sposób należy zrobić na ul.Br.Cherubina.
17
Przewodniczący RG – powtórzył przekazaną na poprzedniej sesji informację, że dyr.Najdzik
stwierdził, iż nie można dać pełnej gwarancji za trwałość asfaltu położonego na płytach, ale
też nie ma podstaw, aby zdecydowanie przeciwstawiać się takiej technologii.
A.Bartosik – płyty MON na ul. Warszawskiej były ułożone na całej szerokości jezdni. Na
ul.Br.Cherubina jest tylko wąski pas tych płyt, koszt ich zdjęcia nie powinien być duży.
R.Kacprzak – zwrócił uwagę, iż ocena zastosowania danej technologii należy do
fachowców. Uważa jednak, że takie rozwiązanie, jak proponuje p.M.Misiak, nie zda
egzaminu. Podłoże pod asfalt powinno być odpowiednio przygotowane. Radny R.Kacprzak
zgłosił ponadto uwagę co do przeznaczenia kwoty 15.000 zł na dofinansowanie obchodów
40-lecia klubu sportowego „Mazowsze”. Uważa, że wydane w ten sposób pieniądze nie
przyniosą żadnych korzyści zwłaszcza, że impreza ta posłuży zapewne niektórym jako
kampania wyborcza. Kwota ta powinna być przeznaczona na zakup sprzętu sportowego i
potrzebnego wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radny Ryszard
Kacprzak zgłosił wniosek o zmianę przeznaczenia kwoty 15.000 zł przewidzianej w
projekcie uchwały na dofinansowanie obchodów 40-lecia klubu sportowego „Mazowsze”.
R.Śliwiński – obawy radnego R.Kacprzaka co do kampanii wyborczej są nieuzasadnione,
gdyż uroczystość obchodów 40-lecia LKS „Mazowsze” odbędzie się w dniu 6 października
br., czyli po wyborach parlamentarnych.
K.Piskorz – minęły całe wakacje, niedługo rozpocznie się sezon grzewczy, a Dyrektor
Szkoły w Szymanowie dopiero teraz sygnalizuje, że nie działa piec i cieknie dach. Gospodarz
budynku powinien o takich sprawach pomyśleć odpowiednio wcześniej.
Wójt – zgodził się ze zdaniem radnego K.Piskorza. Dyrektorzy szkół muszą wykazywać
więcej zaangażowania i własnej inicjatywy.
A.Bartosik – pani Dyrektor Szkoły w Szymanowie informowała na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu, że problem cieknącego dachu sygnalizowała już w marcu, jednak
nie otrzymała z Urzędu Gminy żadnej odpowiedzi.
M.Misiak – w dużej mierze winę za uszkodzenia ponosi zatrudniony w szkole konserwator.
Nie dostrzegł, że niektóre rynny się porozczepiały i po ścianie budynku leje się woda.
Ponadto Dyrektor Szkoły nie zgłosiła awarii pieca, uszkodzenie zostało spostrzeżone przez
przedstawicieli Urzędu Gminy, którzy byli w szkole na oględzinach stanu dachu.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie kolejno wnioski:
(w głosowaniu wzięło udział 14 radnych)
1) o zapisanie w budżecie kwoty 20.000 zł na remont dachu i zakup pieca c.o. dla Szkoły
Podstawowej w Szymanowie
Wynik głosowania:
za – 14 (jednogłośnie)
18
2) o zwiększenie o kwotę 20.000 zł wydatków inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych (na budowę strażnicy)
Wynik głosowania:
za – 14 (jednogłośnie)
Ustalono, że kwota 40.000 zł na powyższe wydatki zostanie przesunięta z dz. 767
„Obsługa długu publicznego”, rozdz. 75702.
3) wniosek radnego R.Kacprzaka o przeznaczenie kwoty 15.000 zł na zakup potrzebnego
sprzętu sportowego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wynik głosowania:
za – 5
przeciw – 9
wstrzym. – 0
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Następnie Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za – 14 (jednogłośnie)
Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
została przez Radę Gminy podjęta.
Ad. pkt 10
-
Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy
Przewodniczący RG poinformował o następujących sprawach oraz wydarzeniach mających
miejsce w ostatnim okresie:
- w dniu 28 sierpnia 2005 r. odbyły się w naszej gminie uroczyste obchody 25-lecia powstania
„Solidarności”, zorganizowane z inicjatywy Prezydium Rady Gminy I kadencji. Głównym
punktem uroczystości była Msza Święta, a następnie uczestnicy udali się na towarzyskie
spotkanie.
- Przewodniczący RG przeprowadził z redaktorem naczelnym „Teresińskiego Informatora
Samorządowego” Zbigniewem Bonalskim rozmowę, na której sugerował redaktorowi, aby –
zgodnie z oczekiwaniami radnych - więcej miejsca w gazecie poświęcać tematom
dotyczącym działalności radnych, prac komisji, decyzji podejmowanych przez Radę Gminy.
Wynikiem tych rozmów i poczynionych ustaleń będzie cykl rozmów z radnymi, który zacznie
się ukazywać od najbliższego numeru „TIS”.
- zgodnie z propozycją, która się pojawiła na poprzedniej sesji, dotyczącą utworzenia placów
zabaw dla dzieci w okolicach ul. Spacerowej oraz ul. Perłowej i Krańcowej w Paprotni,
Przewodniczący RG zwrócił się do Wójta z prośbą o ujęcie środków na ten cel w
prowizorium budżetowym na 2006 rok.
19
- Przewodniczący RG poinformował, że zgodnie z przekazaną telefonicznie sugestią Urzędu
Wojewódzkiego, wprowadzona została poprawka w podjętej na poprzedniej sesji uchwale w
sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin oraz Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Teresin. Zdaniem Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego uchwała ta nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. W związku z tym Przewodniczący RG, po konsultacji z przewodniczącymi
klubów radnych, podpisał uchwałę wykreślając zapis o publikacji – zgodnie z sugestią Urzędu
Wojewódzkiego.
- po konsultacji z radcą prawnym p.A.Jaworskim Przewodniczący RG uznał, iż
zakwestionowane przez Wojewodę Mazowieckiego zapisy w Statucie Gminy dotyczące
reprezentowania Rady przez Przewodniczącego, należy przyjąć do wiadomości, gdyż nie są
one na tyle znaczące dla Gminy, by składać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.
Ad. pkt 11
-
Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
Wójt przekazał zebranym następujące informacje:
- poinformował o stanie zaawansowania prac przy budowie hali sportowej, który wynosi:
60% wykonanych dachów, 30% instalacji elektrycznej wewnętrznej, 90% - kanalizacja, 30%
- instalacja wody, 50% - tynki wewnętrzne. Prace są wykonywane zgodnie z
harmonogramem. Została zaciągnięta pożyczka w wysokości 3 mln zł, która zapewnia
dofinansowanie ze środków unijnych. Zdaniem Wójta, źle się stało, że poprzedni projekt hali
gimnastycznej został odrzucony. Obecny zawiera wiele niedociągnięć i błędów. Już na
obecnym etapie widać duże braki w tym projekcie. W przedmiarach nie ujęto: pokrycia dachu
nad widownią (300 m2), lamperii (1050 m2), fundamentu pod cegłę klinkierową elewacyjną,
zagęszczenia gruntu pod posadzki w części socjalnej i po obwodzie fundamentu w części hali,
styropianu na 115 m2 gr. 6 cm. Ponadto zalecane do wymiany są okna w części łazienkowej,
w projekcie tym przewidziano byle jaki tynk zwykły (powinien być gipsowy), bardzo
szpecącym elementem są dwuteowniki 40-centymentrowe, wspierające dach, które trzeba
będzie jakoś zamaskować.
- gotowy jest już projekt na halę gimnastyczną w Budkach Piaseckich. Kosztorys opiewa na
sumę 1 mln 700 tys. zł. Będą czynione starania na dofinansowanie tej inwestycji ze środków
Totalizatora Sportowego.
- w ostatnim czasie wykonane zostały: ul. Dębowa, droga w Pawłówku, Mikołajewie (w
stronę Kawęczyna) oraz ul. Torowa, która nie została jeszcze odebrana z uwagi na
konieczność poprawek. W trakcie budowy są: ul. Graniczna, Br.Cherubina, droga nr 10 w
Dębówce, droga w Paskach Starych. Planowane w niedługim czasie jest asfaltowanie ul.
Kwiatowej w Teresinie.
- Wójt poinformował o przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w związku ze zgłoszonym
przez radnych A.Bartosika, R.Kacprzaka oraz Sz.Drzazgę podejrzeniem zaistnienia
nieprawidłowości przy budowie dróg gminnych. Na skutek interwencji radnych Wójt
zatrzymał prace na ul. Granicznej oraz na drodze w Paskach Starych. Odbyło się to pod
20
nieobecność inspektora nadzoru, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł dojechać w
godzinach przedpołudniowych. Po przybyciu inspektor wyjaśnił, dlaczego w ul.Granicznej
grubość tłucznia jest różna w różnych miejscach. Stwierdził, że ulica ta była odpowiednio
przygotowana do zalania masy. Poinformował również, że ul. Br.Cherubina oraz droga w
Paskach Starych nie zostały jeszcze dopuszczone do wylania nakładki asfaltowej. W dniu 5
września br. na pisemny wniosek radnych R.Kacprzaka, A.Bartosika i Sz.Drzazgi,
udostępniono im dokumentację dotyczącą budowy dróg. Zwołane w tej sprawie posiedzenie
Komisji Rewizyjnej odbyło się z udziałem m.in. : Wójta, M.Misiaka – kierownika
ref.inwestycji, Wł.Kłosa – inspektora nadzoru. Radni szczegółowo przedstawili sprawę
stwierdzając, iż zachodzi podejrzenie popełnienia nadużycia podczas budowy dróg gminnych.
Inspektor nadzoru udzielił zebranym wyjaśnień. Wójt, chcąc zweryfikować informacje o
zaistnieniu nieprawidłowości, wystąpił niezwłocznie pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z prośbą o zbadanie dróg w zakresie podbudowy i nawierzchni oraz
wydanie opinii w tej sprawie. Komisja Rewizyjna została pisemnie poinformowana o
powyższym posunięciu. Przewodnicząca Komisji p.H.Zielska pismem z dnia 13 września br.
poinformowała Wójta o powołaniu zespołu, który będzie uczestniczył w dokonywanych przez
biegłego badaniach. Wójt stwierdził, że osobami odpowiedzialnymi za zastosowaną
technologię oraz sposób wykonania inwestycji są inspektor nadzoru i wykonawca i to oni
będą pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W
opinii Wójta może wydawać się dziwne, że ten sam inspektor nadzoru potrafił w ubiegłym
roku należycie dopilnować prowadzonych inwestycji, a teraz zaczyna dziać się coś nie tak.
Może to nasuwać przypuszczenia, że wszedł w jakieś układy z Wójtem – jak to sugerowali
już niektórzy – więc należy dokładnie sprawdzić tę sprawę. Przy okazji komisja ekspertów
zbada jakość trzech wcześniej robionych dróg. O wynikach dokonanej przez biegłych
ekspertyzy radni zostaną niezwłocznie poinformowani.
- obecnie wykonywane są chodniki na ulicach Rynkowa i Teresińska. Miały być również
rozpoczynane prace na ul. Kaskiej, jednak mieszkańcy tej ulicy żądają zmiany projektu.
Złożyli pismo podpisane przez 100 osób, w którym żądają zmiany przebiegu chodnika.
Według projektu bowiem chodnik biegnie ul. Teresińską do Kaskiej prawą stroną, na
skrzyżowaniu przewidziane jest przejście na lewą stronę ul. Kaskiej, a następnie za Laskiem
trzeba znów przejść na prawą stronę ulicy. Takie rozwiązanie jest niebezpieczne dla dzieci,
które w drodze do szkoły kilka razy będą musiały przechodzić przez jezdnię. Projektant
stwierdził, że taki przebieg chodnika został wykonany na polecenie Wójta Sz.Ziółkowskiego.
W związku z protestem mieszkańców ten sam projektant będzie musiał przeprojektować
chodnik na prawą stronę ul.Kaskiej, aby nie robić niepotrzebnego slalomu. Dziwne było
ponadto zaprojektowanie zwężenia chodnika na ul. Teresińskiej (na odcinku przy
Szymanowskiej). Mimo wątpliwości zostało to jednak wykonane tak, jak przewidywał
projekt.
- na rok 2005 przewidziane są na terenie naszej gminy inwestycje powiatowe, na które środki
zostały zabezpieczone z budżetu gminy. Powiat zajmuje się tylko stroną organizacyjną
inwestycji. Wykonywane są: chodnik w Budkach Piaseckich, w Szymanowie, zatoczki w ul.
Szymanowskiej, chodnik przy lesie oraz światła pulsujące na skrzyżowaniu z ul.Teresińską,
sygnalizacja świetlna przy szkole podstawowej w Teresinie, chodnik w Paprotni –
ul.Kampinoska.
- trwa ostatni etap przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z Funduszu Spójności. Odbywają się
21
uzgodnienia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i nanoszone są poprawki w
Studium Wykonalności Inwestycji. Do 21 listopada br. projekt powinien dotrzeć do Brukseli.
- zgodnie z podjętą na jednej z wcześniejszych sesji uchwałą w sprawie zniesienia nazw
miejscowości, obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Mieszkańcy
miejscowości objętych konsultacjami decyzje w sprawie zniesienia nieużywanych nazw
podejmują zwykle jednogłośnie.
- został ogłoszony przetarg na wykonanie parkingu przy kościele w Szymanowie oraz
chodnika w ul. Zielonej, na który nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym prowadzone
będą negocjacje z wykonawcami.
Ad. pkt 12
-
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy
z dnia 27 lipca 2005 r.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu z VII sesji przyjmując go głosami:
za – 11
Ad. pkt 13
-
przeciw – 0
wstrzym. – 2
Interpelacje i zapytania
Sz.Drzazga – zabrał głos w następujących sprawach:
- podziękował Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za szybką i bardzo
efektywną reakcję na prośbę dotyczącą uporządkowania drogi w Teresinie-Gaju i
odkrzaczenia jej poboczy. Zwrócił się jednocześnie z prośbą o wyrównanie tej drogi,
szczególnie na dwóch odcinkach o długości ok. 150 m.
- wyraził zadowolenie, że Wójt zdecydował się ostatecznie powołać ekspertów do
skontrolowania jakości wykonywanych dróg gminnych, choć jego reakcja na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej na podobną sugestię Sz.Drzazgi nie wskazywała na to, że Wójt zlecenie
takiej ekspertyzy uzna za stosowne.
- zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego planami dotyczącymi budowy kanalizacji nie
jest objęte ¾ wsi Topołowa. Planowana kanalizacja kończy się na skrzyżowaniu trasy
poznańskiej z drogą biegnącą do ProLogis. Dalej, w stronę Sochaczewa, jest wiele
zabudowań po obu stronach ulicy, a teren jest na tyle gęsto zaludniony, że powinien być
również objęty kanalizacją.
H.Zielska – na Osiedlu Granice znajduje się wiele niezabudowanych działek, które są bardzo
zarośnięte chwastami. Poprosiła, aby gmina zwróciła się do właścicieli tych nieruchomości o
uprzątnięcie swoich terenów. Radna H.Zielska zaproponowała ponadto, aby rozważyć
22
możliwość zorganizowania lodowiska na niezagospodarowanym terenie przy ul. Łąkowej,
należącym do parafii.
A.Bartosik – zwracając się do redaktora naczelnego „Teresińskiego Informatora
Samorządowego” p.Zbigniewa Bonalskiego, wskazał na szereg błędnych informacji, które
znalazły się w artykule pt. „Wieści z Niepokalanowa”. Autor – p.Z.Bonalski pisze, że 64 lata
temu zginął śmiercią męczennika założyciel parafii o.Maksymilian Kolbe. Radny A.Bartosik
zwrócił uwagę, że Święty Maksymilian był założycielem klasztoru, parafia natomiast
powstała kilkanaście lat później na mocy dekretu ks. Prymasa St.Wyszyńskiego. W dniu 14
sierpnia została odprawiona Msza św. w Bazylice, a nie jak informuje Z.Bonalski przy celi
o.Maksymiliana. W celi natomiast rozpoczęła się uroczystość nazywana transistum. Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nie jest – jak stwierdza autor artykułu największym świętem kościelnym, bo jest nim Święto Zmartwychwstania, o czym wie każdy
katolik. Dróżki maryjne natomiast nie są ceremonią święcenia ziół i kwiatów – jak podaje w
artykule Z.Bonalski. Wszystkie te informacje wymagają sprostowania w następnym numerze,
z przeprosinami od autora za wprowadzanie czytelników w błąd.
Pan A.Bartosik odnosząc się do poruszonego przez Wójta tematu nieprawidłowości przy
budowie dróg gminnych wspomniał, że na ulicach Granicznej i Br.Cherubina wykonano
podsypkę z tłucznia o ok. 10 cm niższą niż było to przewidziane w projekcie. Ponadto w
ulicach tych zaniżone zostały studzienki kanalizacyjne i przysypane niektóre zawory
wodociągowe. Radny poinformował ponadto zebranych, iż w dniu 5 września br. otrzymał list
o zagrożeniu życia radnego i jego żony oraz ich mienia (grożenie nożem, podpaleniem).
Sprawa trafiła do odpowiednich organów. Anonim ten nie był pierwszym. Radny podobne
pogróżki otrzymał w dniu 15.12.2003 r. oraz 17.02.2004 r. – zawsze wtedy, kiedy się czymś
naraził. Zdaniem radnego A.Bartosika wynika z tego wniosek, że nie można interesować się
niewygodnymi sprawami, bo dostaje się pogróżki.
R.Kacprzak – niepokojącą sprawą jest nierozstrzygnięcie konkursu na dyrektorów szkół w
Teresinie i Budkach Piaseckich. Zdaniem radnego niedopatrzenie nastąpiło ze strony
Pełnomocnika ds. Oświaty, który powinien zadbać o takie przygotowanie konkursu, by nie
było żadnych braków i niedociągnięć. R.Kacprzak zaapelował ponadto do p.M.Misiaka, aby
stary asfalt, który jest zrywany przy okazji budowy chodników, był składowany i
odpowiednio później zagospodarowany. Trzeba dopilnować, aby materiał ten nie trafiał do
prywatnych posesji, bo kruszywo asfaltowe można wykorzystać np. do podbudów.
M.Matela – mieszkańcy Hermanowa od dłuższego czasu sygnalizują awarię lamp ulicznych
po modernizacji oświetlenia. Prosi o interwencję w tej sprawie.
M.Misiak – jest bardzo dużo sygnałów o awarii lamp po wykonanej modernizacji
oświetlenia. Z uwagi na to, że modernizacja objęta jest gwarancją, wysyłane są monity do
wykonawcy, jednak bez żadnego skutku. Współpraca z tą firmą jest fatalna.
M.Matela – odnosząc się do uwag radnego R.Kacprzaka dotyczących konkursu na dyrektora,
jako członek komisji konkursowej stwierdziła, że obarczanie winą Pełnomocnika ds. Oświaty
jest nieuzasadnione. Oferty składane są w zaklejonych kopertach, do których nikt nie ma
prawa zajrzeć. Otwierane są dopiero przy komisji. Jako pierwsze, oferty te przeglądały panie
z Kuratorium Oświaty będące członkami komisji konkursowej i stwierdziły braki w
zaświadczeniach lekarskich (nie wpisano daty następnego badania lekarskiego), uznając iż
23
oferty nie spełniają wymogów, gdyż są niekompletne. Nie można zatem w tym przypadku
winić Pełnomocnika ds. Oświaty.
R.Kacprzak – powiedział, że nikogo nie obwinia, tylko twierdzi, że Pełnomocnik powinien
zadbać o to, by wszystkie dokumenty przygotowane były precyzyjnie, aby wyeliminować
wszelkie wątpliwości.
M.Walczak – zapytał o drogę w Ludwikowie – kiedy będzie utwardzona?
Wójt – droga w Ludwikowie będzie niebawem wykonywana, podobnie droga w Masznie i ul.
Spacerowa.
A.Bartosik – ewidentne zaniedbanie ze strony Pełnomocnika ds. Oświaty nastąpiło przy
pierwszym konkursie na dyrektorów szkół. Pani M.Matela brała udział w drugim konkursie.
K.Piskorz – odnośnie obaw p.R.Kacprzaka - zerwany asfalt jest wykorzystywany przez firmę
od razu. Układany jest przy krawężnikach chodników. Jeśli chodzi o lampy – w Hermanowie
nie świeci jedna, natomiast w Kawęczynie nie działa aż 5 lamp. Przyczyną jest uszkodzony
czujnik zmierzchowy, którego koszt wynosi zaledwie ok. 60 zł, a stan ten trwa od 3 tygodni.
A.Gigier – należy zwrócić uwagę firmie, aby częściej wywoziła śmieci z kontenera
ustawionego przy stacji PKP.
Wójt – kontenery te należą do PKP.
A.Karwaszewska – trzeba zasygnalizować Posterunkowi Policji, iż mimo ustawionego
zakazu, samochody z Tesco w godzinach popołudniowych jeżdżą ul. Szymanowską. Radna
poprosiła ponadto o zamieszczanie w samorządowej gazecie informacji o terminach odbioru
selekcjonowanych odpadów.
Przewodniczący RG – zwrócił się do Dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury z pytaniem,
czy z okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej TOK przygotował jakiś
program artystyczny?
M.Cieśniewski (TOK) – taki program nie został przygotowany, gdyż we wszystkich szkołach
odbywały się uroczystości z tej okazji.
Przewodniczący RG – w uroczystościach szkolnych uczestniczyła młodzież, a dla
mieszkańców gminy, w tym również kombatantów, powinien być zorganizowany program w
Ośrodku Kultury. Zbliżają się kolejne dwie uroczystości. Czy TOK zaplanował program
artystyczny związany z Dniem Papieskim oraz Dniem Niepodległości?
M.Cieśniewski – wyraził zadowolenie, że będzie zapotrzebowanie na tego typu uroczystości,
gdyż do tej pory mieszkańcy nie wykazywali nimi zbytniego zainteresowania. Zgodnie więc z
oczekiwaniami mieszkańców Teresiński Ośrodek Kultury postara się zorganizować program
artystyczny.
Przewodniczący RG – na poprzedniej sesji, podczas omawiania jednego z punktów,
Przewodniczący RG przypomniał, iż „blisko 2 lata temu, na sesji Rady Gminy,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej H.Zielska przedstawiła radnym sprawozdanie z
24
przeprowadzonych kontroli, m.in. z kontroli budowy szkoły podstawowej w Teresinie.
Wówczas radni z klubu „Praca i Uczciwość” dociekali wyłącznie rzeczy drobiazgowych,
takich jak np. kiedy Przewodniczący RG otrzymał protokół z kontroli. Nikt nie zainteresował
się wtedy stroną merytoryczną tego dokumentu. Również Wójt Sz.Ziółkowski nie wykazał
zbytniego zainteresowania wynikami pracy Zespołu Kontrolnego, a Przewodniczącej tego
Zespołu p.A.Karwaszewskiej odpowiedział, że materiały te nie są przydatne, bo w gminie trwa
kontrola RIO, która sprawdzi kwestię przetargu. Wójt nie wyraził również zgody na
zatrudnienie radcy prawnego dla potrzeb Rady Gminy, który mógłby zająć się m.in.
zaopiniowaniem sporządzonego przez Zespół Kontrolny protokołu”. Wypowiedź ta została na
poprzedniej sesji skomentowana przez p.Szymona Ziółkowskiego w następujący sposób:
„Przewodniczący RG już po raz kolejny – wprowadzając innych w błąd - powtarza
informację o tym, jak Komisja Rewizyjna z radną A.Karwaszewską była potraktowana przez
Wójta Gminy Sz.Ziółkowskiego. Zostało to przez Przewodniczącego RG przedstawione w
sposób nieprawdziwy, gdyż tamta sytuacja dotyczyła innej sprawy tj. zatrudnienia prawnika,
a nie tego, jaki był stosunek Wójta do sporządzonego przez Komisję Rewizyjną protokołu.
Sprawa dotyczyła zatrudnienia prawnika i Wójt faktycznie nie wyraził na to zgody”.
Przewodniczący RG poinformował, że w dokumentach Komisji Rewizyjnej znajduje się
notatka sporządzona w dniu 9.10.2003 r., która w świetle dwóch wyżej przytoczonych
wypowiedzi brzmi następująco: „W posiedzeniu Komisji wziął udział także Przewodniczący
Rady Gminy Tadeusz Olechowski, który został zaproszony przez przewodniczącą Haliną
Zielską i na jej prośbę poinformował zebranych o przebiegu spotkania, które miało miejsce w
dniu 7 października br. w Urzędzie Gminy w Teresinie. W spotkaniu tym uczestniczyli
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski, Kierownik Zespołu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej – Anna Karwaszewska, radca prawny Krzysztof Bugla, a także wójt Szymon
Ziółkowski. Celem spotkania były ustalenia w zakresie opinii prawnej materiałów zebranych
w toku pracy przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, dotyczących realizowanych
inwestycji przez gminę Teresin w latach 1998-2002. (…) Wójt Szymon Ziółkowski
ustosunkowując się do pierwszej kwestii m.in. poddał pod wątpliwość przydatność materiałów
zgromadzonych przez Zespół Kontrolny, gdyż jego zdaniem kontrola ta powinna zakończyć się
w miesiącu sierpniu br., a po drugie w Urzędzie Gminy obecnie trwa kontrola RIO i wójt nie
widzi powodu, dla których należałoby ponosić dodatkowe koszty związane z wydaniem
pieniędzy na ocenę prawną protokołów zebranych przez Zespół Kontrolny”.
Ad. pkt 14, 15
-
Wolne wnioski
Zakończenie obrad
T.Szymańczak – zasugerował, aby zrywane w Szymanowie stare płytki chodnikowe zostały
przekazane gminie do wykorzystania. Chodnik formalnie należy do powiatu, jednak był on
robiony przez mieszkańców naszej gminy w czynie społecznym. Pan T.Szymańczak zaprosił
zebranych na dożynki organizowane przez Radę Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej i
Solidarność Rolników Indywidualnych, które odbędą się 18 września 2005 r. o godz. 1300 w
Niepokalanowie. Przekazał ponadto zaproszenie na VII Dni Kukurydzy Województw
Mazowieckiego i Łódzkiego, które odbędą się w dniu 2 października br. w Skrzelewie.
H.Kopińska – zgłosiła awarię lamp ulicznych w Paskach Starych.
K.Dąbrowski – zasygnalizował potrzebę uregulowania stanu własności części drogi w
Teresinie-Gaju. Chodzi o ok. 70-metrowy odcinek, który należy do właściciela prywatnego.
25
K.Pietrzak – zwróciła się z pytaniem, czy gmina może wpłynąć na rolnika, który składuje
obornik w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych innych osób? Jest to bardzo
nieprzyjemne i uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.
A.Jaworski – zgłoszona przez panią sołtys sprawa należy do właściwości organów ochrony
środowiska. Gmina wystąpi w tej sprawie pismem do Inspekcji Ochrony Środowiska, która
stwierdzi stopień uciążliwości i podejmie decyzje co do składowania obornika.
R.Kacprzak – zaproponował, aby najpierw spróbować porozmawiać z tym rolnikiem. Być
może nie będzie potrzeby występowania na drogę oficjalną.
A.Jaworski – pracownicy Urzędu Gminy mają bardzo negatywne doświadczenia dotyczące
rozmów z rolnikami w podobnych sprawach. Za każdym razem jednak próbują załatwić
sprawę za pomocą perswazji.
M.Walczak – są odpowiednie przepisy regulujące sposób i czas składowania obornika. Na
pewno nawóz ten musi być jak najszybciej przyorany. Radny zaproponował ponadto, aby w
gazecie umieszczone zostały numery telefonów, pod którymi można zgłaszać awarie
oświetlenia ulicznego. Nie trzeba przecież z tymi zgłoszeniami czekać do sesji.
Sz.Ziółkowski – odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego RG i przytoczonego przez
niego fragmentu notatki powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko, a podpisana
jednostronnie notatka nie ma większego związku z rzeczywistością. Przewodniczący RG zaś
powinien udzielić odpowiedzi na wniosek, który padł na poprzedniej sesji, a dotyczył
odszukania protokołów Komisji Rewizyjnej z 2002 r. z kontroli przetargu na budowę szkoły
podstawowej w Teresinie. Jeśli chodzi o kwestię stwierdzonych nieprawidłowości przy
budowie dróg gminnych – ich wytłumaczeniem na pewno nie będzie, jak przypuszcza Wójt,
układanie się poprzedniego Wójta z inspektorem nadzoru.
A.Jaworski – p.Szymon Ziółkowski źle zrozumiał słowa Wójta. Chodziło o to, że są
przypuszczenia, iż obecny Wójt ma układ z inspektorem nadzoru.
Sz.Ziółkowski – ustosunkował się do poruszonej przez Wójta kwestii chodnika na ul.
Kaskiej oraz projektu hali sportowej. Jedyną przyczyną lokalizacji chodnika po lewej stronie
ul.Kaskiej były instalacje podziemne znajdujące się po stronie przeciwnej tej ulicy. W razie
wystąpienia awarii chodnik musiałby być rozkopywany. Jeśli chodzi o projekt hali sportowej
– można o nim podyskutować porównując go z poprzednio wykonanym. Sz.Ziółkowski
przypomniał, iż błędy projektowe miały miejsce również w przeszłości. Przykładem może tu
być stadion, czy budowa szkoły podstawowej w Teresinie, gdzie budzące wątpliwość były
koszty w wysokości ponad 300 tys. zł za roboty dodatkowe, które rzekomo nie zostały ujęte w
projekcie. Faktury te do dziś nie zostały zapłacone, a umowy dotyczące tych zobowiązań były
podpisane z naruszeniem prawa.
Przewodniczący RG – przytoczenie treści notatki nie miało na celu przekonanie p.Szymona
Ziółkowskiego, czy udowodnienie mu czegokolwiek. Notatka została odczytana po to, aby
poinformować radnych, sołtysów oraz innych uczestniczących w sesji osób, że informacje
przekazywane przez pana Ziółkowskiego są nieprawdziwe. Pod sporządzoną w październiku
2003 r. notatką podpisały się osoby, które uczestniczyły w spotkaniu z Wójtem
Sz.Ziółkowskim.
26
T.Szymańczak – zwrócił się do władz samorządowych o rozważenie możliwości zbudowania
ronda płaskiego w Szymanowie w miejscu, gdzie krzyżuje się 5 dróg, w tym 2 powiatowe. W
miejscu tym bardzo często dochodzi do wypadków. Zaproponowane rozwiązanie
spowodowałoby znaczne wyhamowanie prędkości pojazdów w tym niebezpiecznym miejscu.
Przewodniczący RG podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął VIII sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1945.
/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała:
D.Dorodzińska
27