Jak rozwiązać konflikt? Tradycja i współczesność mediacji.

Transkrypt

Jak rozwiązać konflikt? Tradycja i współczesność mediacji.
Mistrz i uczeń – warsztaty interdyscyplinarne
na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
21 listopada 2016 roku (poniedziałek) godz. 15.00-17.00
Jak rozwiązać konflikt? Tradycja i współczesność mediacji.
Zajęcia
poświęcone
będą
tradycji
i
historii
polubownego
rozwiązywania
sporów
i współczesnym zasadom mediacji. Słuchacz ma posiąść podstawową wiedzę o staropolskim
sądownictwie polubownym i zrozumieć cele pozasądowego rozwiązywania sporów.
Zajęcia prowadzone będą w części w formie wykładu (prezentacja), w części w formie
warsztatów.
Prowadzenie – doc. dr Anna Rosner
Miejsce: Kolegium MISH, ul. Dobra 72, sala nr 13
Zajęcia w pierwszej kolejności adresowane są do przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych
z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (posiadających Certyfikat Prezydenta
m.st. Warszawy WARS i SAWA). Każdy z nauczycieli może ze sobą zabrać maksymalnie 4
uczniów.
Nauczyciele, którzy wraz z uczniami są zainteresowani udziałem w warsztatach, proszeni są
o zarejestrowanie siebie i uczniów na stronie WCIES.
Szczegółowe informacje:
[email protected]

Podobne dokumenty