Raport bieżący nr 10/2008 Data: 2008-02

Transkrypt

Raport bieżący nr 10/2008 Data: 2008-02
Raport bieżący nr 10/2008
Data: 2008-02-07
Temat: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału spółki zależnej CK-Modus Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2007 opublikowanego w dniu 8 listopada 2007 roku
oraz w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EnergomontażPołudnie S.A. z dnia 18 grudnia 2007 roku, Zarząd Energomontaż Południe S.A. informuje,
że w dniu 7 lutego 2008 roku otrzymał odpis postanowienia o rejestracji przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia
2008 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.
(CK-Modus Sp. z o.o.).
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CK-Modus Sp. z o.o., kapitał zakładowy
podmiotu wynosi 15.900.000 zł i dzieli się na 31.800 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy
udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu podczas Zgromadzenia Wspólników CK-Modus Sp.
z o.o. Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba głosów na ZW CK-Modus Sp. z o.o. wynosi
31.800 głosów.
Udział Energomontażu-Południe S.A. w kapitale zakładowym i głosach na ZW CK-Modus Sp. z o.o.
nie uległ zmianie i zarówno przed jak i po podwyższeniu kapitału zakładowego CK-Modus Sp. z o.o.
wynosi 100%. Kapitał zakładowy CK-Modus Sp. z o.o. wzrósł z kwoty 50.000 zł do 15.900.000 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wojciech Nazarek
Alina Sowa
Prezes Zarządu
Prokurent