Agnieszka Kaczorowska

Transkrypt

Agnieszka Kaczorowska
Agnieszka Kaczorowska-Budek
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Komorów
ul. Mazurska 29
05-806 Komorów
Urząd Gminy Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
Reguły
05-816 Michałowice
W odpowiedzi na pismo GK. 7226.10.2013
Uwagi do projektu ruchu na Żwirowej:
W związku z przedstawioną zmianą stałej organizacji ruchu na ulicy Żwirowej (od ulicy
Komorowskiej do ulicy Kolejowej) zgłaszamy następujące uwagi:
1. zmianę nazwy Projektu ze "stałej organizacji ruchu" na "tymczasową organizację
ruchu", ze względu na trwające uzgodnienia projektowe dot. kompleksowej naprawy ulicy
Żwirowej po pracach na torowisku i związanym z tym brakiem wiedzy o ostatecznym
wyglądzie ulicy po tej niezbędnej naprawie;
2. przekrój przedstawiony w Projekcie fałszuje rzeczywistość tory są znacznie głębiej
w stosunku do jezdni; prosimy o uzupełnienie tej karty w projekcie i zaprojektowanie
zabezpieczeń zgodnie z aktualnym stanem jezdni. Nie wiadomo jakie ostatecznie
wysokości będą mieć ulica i torowisko (szyny) względem siebie;
3. tablice uchylne odblaskowe są rozwiązaniem krótkotrwałym i nie można tego elementu
traktować
jako
docelowej
ochrony
użytkowników
drogi
przed
kolizją
z torowiskiem/pociągiem;
4. prosimy wyeliminować nagromadzenie znaków dotyczących zakazu wjazdu
dla ciężarówek i zastąpienie go znakami strefowymi.
Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Marek Biskot
17.04.2013