Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pt. „Uruchomienie produkcji wosków poliestrowych i
mieszanek PE/PP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na dostawę urządzenia peryferyjnych –konfekcjonowania produktu dla
instalacji mieszanek woskowych PE/PP Ceralene III i wosków poliesterowych
1.
2.
3.
I.
Zakres dostawy: urządzenie do
pakowania worków wentylowych i
papierowych z produktem o wadze netto 15,20 i 25kg
- podajnik do transportu pneumatycznego produktów
- urządzenie do pakowania big – bagów,
- sito wibracyjne dwupokładowe
II.
Kryteria oceny ofert
Kryteria
Oferowana cena
Termin płatności
Termin realizacji
waga
80%
10%
10%
Otrzymane oferty zostaną uszeregowane w kaŜdym kryterium od najmniej korzystnej do
najbardziej korzystnej, następnie ofercie najmniej korzystniej zostanie przyznany 1 pkt, a
kaŜdej kolejnej jeden pkt. więcej; następnie uzyskana punktacja zostanie przemnoŜona przez
wagę (%) danego kryterium.
W przypadku jednakowego spełnienia danego kryterium przez dwie lub więcej firm, zostanie
im przyznana równa ilość punktów zgodna z kolejnością ich przyznawania.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów po przemnoŜeniu ich przez
wagi. JeŜeli dwie lub więcej ofert uzyskają równą liczbę punktów, o kolejności decydować
będzie najniŜsza cena.
II Niezbędne wymagania
Oferta winna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
3. Wartość oferty (netto )
4. Termin waŜności: min. 2 tygodnie
5. warunki płatności oraz dostawy i wykonania
6. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową podpisana przez osobę upowaŜnioną
7. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem e-mail, poczty, kuriera bądź złoŜona
osobiście w siedzibie firmy.
III termin składania ofert
Termin ostateczny wpływu ofert:
20.04.2011
Oferty powinny być waŜne co najmniej do 30 maja 2011roku
Ofert będą rozpatrzone do 30.04.2011r.
Miejsce składania ofert: EUROCERAS Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 ,
47-225 Kędzierzyn-Koźle lub pocztą e-mail
[email protected]