informacja - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Transkrypt

informacja - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
INFORMACJA
dla obywateli polskich, cudzoziemców posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 228,
poz. 2255, Dz. U. z 2004r. Nr 35, poz. 305)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. z 2004r. Nr 45, poz.433)
Rodzaj sprawy:
•
DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA RODZINNEGO:
zasiłku rodzinnego
-
dodatków do zasiłku rodzinnego
zasiłku pielęgnacyjnego
świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio
prawa do świadczenia na wniosek: :małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców,
rodzinnego: opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się,
pełnoletniej
osoby
niepełnosprawnej,
innej
osoby
upoważnionej
do reprezentowania dziecka, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
Załatwiający sprawę:
Zespół ds. Wydawania Zezwoleń
numer pokoju: 313 III p.
numer telefonu: (22) 622-42-32 wew. 13, 31 tel./fax. (22) 622-33-06
Adres pod , którym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
należy składać wnioski: ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa
Wymagane dokumenty:
1. Do wniosku (wzory wniosków znajdują się w Dz. U. z 2004 r. Nr 45 poz. 433)
o przyznanie świadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o zasiłek rodzinny;
2)
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3)
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne;
4)
zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
5)
zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
a)
zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli
dochody
te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)
zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku
dochodowego w formie karty podatkowej,
c)
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr
3 do rozporządzenia,
d)
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu;
wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
e)
zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
Wzory dokumentów
w załączeniu:
Środki odwoławcze:
f)
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia,
na rzecz osoby spoza rodziny,
g)
kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy
lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie
sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
h)
zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
i)
dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli
dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.
członka rodziny,
okres zasiłkowy,
6)
informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie
dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła
o przysposobienie tego dziecka;
7)
kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty
w przypadku osoby uczącej się;
8)
kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego
zezwolenie
na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
9)
kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo
kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko;
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
(załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
5 marca 2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych (załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych
przychodów
osiąganych
przez
osoby
fizyczne
(załącznik
3
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca
2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym(załącznik 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 5 marca 2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (załącznik 5do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. Dz. U. Nr 45,
poz. 433)
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (załącznik 6
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca
2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla
osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004r. ustalone na siebie świadczenie
z funduszu alimentacyjnego (załącznik 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. Dz. U. Nr 45, poz. 433)
wniosek o wydanie formularze E-401 – dotyczącego składu rodziny dla potrzeb
przyznania świadczeń rodzinnych
wniosek o wydanie formularza E-411 –prośba o informacje dotyczące uprawnienia
do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie
rodziny
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.