tutaj - GUTMANN

Transkrypt

tutaj - GUTMANN
…….…………………………………………
(Miejscowość, data)
………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………….
(ulica i numer domu)
………………………………………….
(miejscowość i kod pocztowy)
………………………………………….
(numer telefonu)
PRINCE SP. Z O.O.
05-082 Lubiczów
ul. Warszawska 69
NIP: 522 269 70 33
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271)
Odstępuję od umowy zawartej w dniu………………………………………………………………………………..
dotyczącej zakupu-sprzedaży (marka/nazwa/model wyrobu)…………………………………………………………..
na podstawie faktury VAT nr ………………………..z dnia…………………………………….. z firmą:
PRINCE SP. Z O.O.
05-082 Lubiczów
ul. Warszawska 69
…………………………………………………….
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty