dichiarazione di conformita` ce

Transkrypt

dichiarazione di conformita` ce
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CPR-IT1/0326
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PURTOP 1000
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 4:
Dwuskładnikowy poliuretanowy wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka
Numer partii podany jest na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Powłoka przeznaczona do ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia
oraz podwyższenia oporności elektrycznej, a także odporności fizycznej i chemicznej
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Mediolan, Włochy;
www.mapei.it
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje
zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
System 3 – reakcja na ogień
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 1504-2:2004
Jednostka notyfikowana
nr 1305 – ICMQ S.p.A., Via G. De Castillia 10, 20124 Mediolan, Włochy
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji
nr 1305-CPD-0616
Notyfikowane laboratorium badawcze
nr 0497 - CSI S.p.A., V.le Lombardia 20, 20021 Bollate, Mediolan, Włochy
przeprowadziło klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta
w systemie 3 i wydało raport nr 0588\DC\REA\11_1
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna:
Nie dotyczy
[IT1/0326.1/PL]
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Odporność na ścieranie
< 200 mg
Przepuszczalność CO2
SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
Odporność na szok termiczny
Odporność na silną agresję chemiczną: NaCl,
KOH, H2SO4 (20%); CH3COOH (10%); CH3OH;
Toluen-Ksylen-Metylonaftalen (60-30-10%)
Zdolność mostkowania rys
Odporność na uderzenie
Przyczepność przy odrywaniu
Reakcja na ogień
Sztuczne starzenie
Substancje niebezpieczne
Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Właściwości użytkowe
klasa I
< 0,1 kg∙m-2∙h-0,5
≥ 1,5 MPa
Redukcja twardości Shore'a A < 50 %
(klasa II)
EN 1504-2:2004
A5 (-10°C), B4,1 (+23°C)
klasa III
≥ 4,5 N/mm2 (twardość Shore'a D =45)
klasa E
Brak widocznych uszkodzeń
(nieznaczna zmiana barwy)
NPD
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał:
Paolo Murelli
Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei
Mediolan, 01.07.2013r.
…………………………………….
podpis
[IT1/0326.1/PL]