1. - chryso

Transkrypt

1. - chryso
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
CHRYSO®Fibre S50
Nr F0036
1.
Niepowtarzalny, kod identyfikacyjny typu wyrobu
EN 14889-2 : 2006
2.
Numer typu, partii, serii wyrobu budowlanego:
Patrz na etykiecie
3.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Włókna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie,
zaprawie i zaczynie
4.
5.
Nazwa ,zastrzeżona nazwa handlowa oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11(5):
CHRYSO ®Fibre S50
CHRYSO SAS, 19 Place de la Resistance
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX - Francja
Nie dotyczy
6.
System oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego :
7.
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego wymaganiami
normy zharmonizowanej
8.
Nie dotyczy
9.
Deklarowane właściwości użytkowe :
10.
System 1
CSTB, jednostka notyfikowana Nr 0679, przeprowadziła wstępną
inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
oraz prowadzi stały nadzór i ocenę ewaluacji zakładowej kontroli
produkcji i wydała certyfikat zgodności ZKP.
Nr 0679-CPD -0460
Zasadnicza charakterystyka
Właściwości użytkowe
Klasa
Długość
Średnica
Typ polimeru
Kształt
Wytrzymałość na
rozciąganie
Moduł sprężystości
Wpływ na konstystencję,
przy zawartości włókien
Wpływ na wytrzymałość
betonu
Temperatura topnienia
Substancje niebezpieczne
II
50 mm
0,72 mm
Polipropylen, polietylen
Ukszatałtowane
650 N/ mm
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
2
PN-EN 14889-2 :2006
5 GPa
3
4,0 kg/m : czas Vebe 12 s
3
2
4,0 kg/m dla uzyskania 1,5 N/mm przy CMOD = 3,5 mm
2
1,7 N/mm przy CMOD = 0,5 mm
160 °C
Patrz w karcie charakterystyki .
Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i pkt.2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał :
Kevin FUNKE
Process & Product Quality Manager
28.02.2014 , Sermaises
( data i miejsce )
( nazwisko i stanowisko )