P.B_ MOKu - MOK Brzesko

Transkrypt

P.B_ MOKu - MOK Brzesko
1
PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT
Remont budynku MOK w Brzesku
INWESTOR
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
LOKALIZACJA
Budynek MOK w Brzesku, ul Kościuszki 7
BRANśA
Wewnętrzna instalacja elektryczna i teleinformatyczna
Podpis
inŜ. Marian Babicz
Projektował:
specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr uprawnień NrBUA-7342/1/97
inŜ. Robert Sediwy
Sprawdził:
specjalność instalacyjno-inŜynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
nr uprawnień 73/Tw/76
Kwiecień 2013 r.
2
1.
Opis techniczny
1.1.
1.2.
1.3 .
Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres opracowania
a/ Inwentaryzacja elementów instalacji elektrycznej w budynku w zakresie
umoŜliwiającym nowe opracowanie kosztorysu.
b/ Projekt budowlany obejmujący:
1.3.1.
zasilanie
1.3.2.
tablice rozdzielcze
1.3.3.
instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd 1 fazowych
1.3.4.
instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i nocnego
1.3.5.
ochrona przeciwporaŜeniowa i potencjałów wyrównawczych
1.3.6.
instalacja gniazd 1-faz. dedykowanych urządzeniom lokalnej sieci komputerowej
1.3.7.
instalacja teleinformatyczna
2.
Obliczenia techniczne
2.1.
2.2.
2.3.
Zestawienie mocy
Zabezpieczenie obwodu w.l.z. (zasilającego) TS
Dobór przewodów w.l.z. relacji TG – TS
3.
Uwagi końcowe
4.
Załączniki:
-
Oświadczenie projektanta
Kserokopie uprawnień,
Zaświadczenia Małopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa
Pozwolenie nr : 1624 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
5.
Rysunki – 3 szt.
E–1
Jednoliniowy schemat i zabudowa tablicy rozdzielczej TG - PARTER
E– 2
Jednoliniowy schemat i zabudowa tablicy rozdzielczej TS - PARTER
E– 3
Plan rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej – rzut parteru
3
1.
Opis techniczny
1.1.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany w zakresie remontu i rozbudowy instalacji
elektrycznej w budynku MOK przy ul. Kościuszki 7 w Brzesku.
1.2.
Podstawa opracowania
•
-
1.3.
normy i przepisy:
zestaw norm dotyczący instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych PN – 91 , 92 , 93/E – 05009/***
dobór kabli i przewodów wg Zarządz. nr 29 M. G. i E.
z dn. 17 lipca 1974 r.
PN – 84/E – 02033 ( oświetlenie wnętrz )
Zakres opracowania
1.3.1. Zasilanie
Zasilanie budynku MOK pozostaje bez zmian.
Uwaga ! Wielkość mocy przyłączeniowej gwarantowanej przez ZE – Enion
Dla MOK w Brzesku przy ul. Kościuszki 7, jest wystarczająca do pokrycia
zapotrzebowania mocy po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w remontowanych
pomieszczeniach biurowych.
1.3.2. Tablice rozdzielcze
Projektuje się pięć tablic rozdzielczych:
1/ tablica TG wnękowa 4 x 12 – parter
2/ tablica TS wnękowa 2 x 12 – parter
(istniejąca)
(projektowana)
Istniejąca tablica TG zabudowana na kl. schodowej. W tablicy tej projektuje się zabudowę w wolnych
polach ochronnika przepięciowego tupu B + C i wyłącznika nadprądowego typu C 25 A
zabezpieczającego obw. zasilania tablicy TS zlokalizowanej w pom nr [1 – 16].
Projektowana tablica TS przeznaczona jest dla zabezpieczenia obw. gniazd 1-faz. dedykowanych
urządzeniom lokalnej sieci komputerowej
1.3.3. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd 1 - fazowych
Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
wykonana jest jako p.t. przewodami YDYp. W uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora istniejąca
instalacja poza drobnymi zmianami w pom.: [1-01], [1-10], [1-12], [1-15] pozostaje bez zmian.
Projektuje się wymianę osprzętu (opraw oświetleniowych, gniazd i łączników) w poszczególnych
pomieszczeniach. Na rzucie parteru pokazano poprzez opisane oznakowanie osprzęt podlegający
wymianie.
1.3.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego
Oprawy oznaczone na rysunkach symbolem literowym A , wyposaŜyć w moduł oświetlenia awaryjnego,
tak aby zaniku napięcia zasilania świeciły nadal przez okres 1 godz. Oprawy oświetlenia awaryjnego
muszą posiadać stosowny atest.
Oprócz opraw awaryjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z piktogramem, ułatwiające
opuszczenie pomieszczeń.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa projektuje się dwie oprawy oświetlenia nocnego załączane
wyłącznikiem zmierzchowym.
4
1.3.5. Ochrona przeciwporaŜeniowa i potencjałów wyrównawczych.
Ochrona od poraŜeń zrealizowana jest poprzez zastosowanie wyłączników róŜnicowoprądowych
∆I = 30 [mA] i wyłączników instalacyjnych typu „S”, Do ochrony wykorzystana jest dodatkowa Ŝyła PE
( trzecia w obwodach jednofazowych).
Do przewodu PE naleŜy podłączyć wszystkie przewodzące obudowy urządzeń elektrycznych oraz styki
ochronne gniazd wtyczkowych.
Dodatkowo naleŜy wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze przewodem LY 6 mm2 : metalowych
uchwytów , konstrukcji stalowych, obudów metalowych urządzeń stacjonarnych stanowiących
wyposaŜenie , rur stalowych [CO] i przyłączyć do Głównej Szyny Uziemiającej [GSzU]
zlokalizowanej w pom. [1 – 16] parter. Do szyny przyłączyć zacisk PE tablicy TS przewodem LY 10
mm2 . Szynę wykonać z płaskownika Fe – Zn 50 x 4 [mm] i uziemić.
1.3.6. Instalacja gniazd 1-faz. dedykowanych urządzeniom lokalnej sieci komputerowej
Gniazda 230 V przeznaczone są do zasilania sprzętu komputerowego
zasilane są z osobnych obwodów zabezpieczonych wyłącznikami róŜnicowoprądowymi typu [A].
Instalację do gniazd 230 V rozprowadzić w osobnych kanałach elektroinstalacyjnych lub kanałach
z przegrodą, razem z siecią teleinformatyczną. Zasilanie gniazd 230 V odpowiednio z tablicy TS.
1.3.7. Instalacja teleinformatyczna
Na etapie n/ opracowania przewiduje się Ŝe okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej
i telefonicznej skrętką kategorii 5e (UTP 4 x 2 x 0,5) ułoŜonej w kanałach n.t. Kanał z siecią
komputerową i telefoniczną ułoŜyć nad otworami drzwiowymi równolegle do podłogi. W miejscu
usytuowania zastawu gniazd kanał prowadzić prostopadle w stosunku do podłogi. Do kaŜdego gniazda
t.j. telefonicznego i komputerowego naleŜy ułoŜyć osobny przewód – skrętkę z centralnego węzła
usytuowanego na parterze w pom. [1 – 16].
5
2.
Obliczenia techniczne
2.1.
Zestawienie mocy
Wyszczególnienie
Tablica rozdz. TS
Istniejące obw. tablicy TG
Razem
2.2.
Pi [kW]
13,35
13,83
27,18
Kz
0,5
0,6
0,55
Ps [kW]
6,68
8,30
14,98
Sprawdzenie zabezpieczenia i kabla w.l.z. [TG – TS]
dane do obliczeń:
tg fi < 0,4 [ - ] odp. cos fi = 0,928
projektowany w.l.z. 5 x LY 6 mm2 / rvkl
Ps= 6,68 [W]
Prąd obliczeniowy:
6 680
Isz = ------------------------ = 10,38 [ A ]
1,73 x 400 x 0,93
projektowane zabezpieczenie : S 303 C 25 A
projektowane w.l.z. . 5 x LgY 6 mm2 / rvkl 1kV ; I dd = 40 A [sposób ułoŜenia „A1”]
warunek I : I sz ≤ Ib ≤ I dd ; 10,38 A < 25A < 40 A (warunek spełniony)
prąd I w zadziałania wyzwalacza termobimetalicznego w S 303 C 25 A
I w = 1,45 x 25 A = 36,25 A
warunek II
2.3.
I w x 1,45 ≤ I dd ; 36,25A < 52 A
Obliczenie dopuszczalnej długości w. l. z. ( Ps
(warunek spełniony)
=
6 680 [W])
Przyjęto dopuszczalny spadek nap . – 2% (W.L.Z.) odcinek: [TG – TS]
projektowany 5 x LgY 6 mm2 / rvkl
dopuszczalna dł. w.l.z. – 164 m
TS
TG
dopuszczalna zastępcza dł. linii:
Lz =
2(57 * 6 * 4002)
--------------------- = 164 [ m]
100 * 6680
3.
Uwagi końcowe
-
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w koordynacji z innymi branŜami
Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy sprawdzić pomiarami, pomiary wykonać dla całości
zaprojektowanej instalacji.