pobierz

Transkrypt

pobierz
KARTA PRZEDMIOTU
1.
NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru – freediving
2.
KIERUNEK: Wychowanie fizyczne
3.
POZIOM STUDIÓW1: II stopień – studia stacjonarne
4.
ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/III semestr
5.
LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2
6.
LICZBA GODZIN: 30
7.
TYP PRZEDMIOTU2: fakultatywny
8.
JĘZYK WYKŁADOWY: polski
9.
FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU3: ćwiczenia
10.
1
KOD
WF/II/st/31
WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):
1. Posiadania osobistego wyposażenia – płetw kaloszowych długich lub monopłetwy,
maski do nurkowania, pasa balastowego z 2 kg balastu, neck weight 2 kg , pianki
neoprenowej o grubości 3-5 mm.
2. Przepłynięcie w toni dystansu 25 m z użyciem płetw.
3. Przepłynięcie w toni dystansu 20 m bez płetw.
4. Przepłynięcie kraulem na piersiach 200 m w czasie 3,30 sek.
3. Zaliczenie Teoria i metodyka pływania semestr I i II.
Stacjonarny, niestacjonarny, e-learning
Obowiązkowy, fakultatywny.
3
Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, warsztaty, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.
2
11.
CEL PRZEDMIOTU: Przygotowanie studentów do uprawiania feedivingu na pływalni :
 zapoznanie studentów z ćwiczeniami kontroli oddychania i na lądzie i w wodzie;
 zapoznanie studentów z ćwiczeniami pływania pod powierzchnią wody w płetwach i bez
płetw;
 zapoznanie studentów z treningiem nurka bezdechowego na lądzie i w wodzie;
 zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznego uprawiania freedivingu.
12.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY
KSZTAŁCENIA4
P_W01. Posiada wiedzę o dopasowaniu sprzętu
Odniesienie
do
kierunkowych
efektów
kształcenia
(symbol)
Odniesienie do
obszarowych efektów
kształcenia i
standardów kształcenia
nauczycieli
(symbol)
K_W27
M1_W07
M1_W10
K_W27
M1_W07
M1_W10
K_W02
M1_W01
M1_W02
SN_Wa
K-W25
M1_W07
M1_W10
SN_Wk
(maska, płetwy, klips ), pasa balastowego,
obciążenia szyi i skafandra Zna sposoby
pływania
w
powierzchnią
płetwach
i
wody.
Ma
bez
płetw
pod
wiedzę
o
przystosowaniu ciała do wody.
P_W02. Rozumie wpływ ciśnienia na organizm
podczas zanurzania się i pływania pod
powierzchnią wody. Zna sposoby kompensacji.
Ma wiedzę o przystosowaniu ciała do
bezdechu. Zna reakcje organizmu na
wstrzymany oddech na lądzie i w pływaniu pod
powierzchnią wody.
P_W03. Zna zasady, cele i środki treningu
hipoksyjnego. Zna zasady treningu nurka
bezdechowego. Zna zasady asekuracji podczas
prób statycznej i dynamicznej na pływalni oraz
w wodach otwartych.
P_W04. Zna techniki relaksacji i wizualizacji.
Potrafi określić znaczenie przygotowania w
4
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_K).
basenie do freedivingu w wodach otwartych.
Zna zagrożenia pływania pod powierzchnią
wody na wstrzymanym oddechu i postępowanie
z ofiarami utraty przytomności w wodzie.
P_U01. Posiada kontrolę nad sposobami
K_U20
oddychania w próbach bezruchu i pływaniu pod
M1_U07
M1_U10
powierzchnią wody.
P_U02. Posiada umiejętność kontroli pozycji
M1_U03
K_U20
ciała w pływaniu pod powierzchnią wodą
M1_U03
M1_U07
M1_U10
różnymi sposobami. Posiada kontrolę nad
zanurzaniem się i wynurzaniem. Potrafi pokazać
umiejętności pływania pod powierzchnią wody
ze zmianą kierunku w płetwach i bez płetw.
P_U03. Potrafi poprowadzić gry i zabawy
K_U24
podwodne.
P_U04. Potrafi pokazać umiejętności pierwszej
K_U20
pomocy ofiarom utraty przytomności w wodzie,
M1_U01
M1_U03
M1_U07
M1_U11
SN_Uc
M1_U03
M1_U07
M1_U10
przeprowadzić sztuczne oddychanie w wodzie,
podać tlen.
P_K01. Rozumie potrzebę ustawicznego
K_K06
M1_K01
M1_K02
M1_K06
M1_K09
K_K10
M1_K03
SN_Kb
usprawniania się w umiejętnościach kontroli
oddychania , pływackich i pływania pod wodą na
wstrzymanym oddechu.
P_K02. Posiada umiejętność samooceny w
zakresie poziomu umiejętności pływania pod
powierzchnią wody . Rozumie zagrożenia
wynikające z uprawiania freedivingu oraz
potrafi im zapobiegać.
13.
METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol
przedmiotowego
efektu kształcenia
P_W01
Metody (sposoby) oceny5
ocenianie ciągłe
Typ oceny6
Forma dokumentacji
formująca
zapis w dzienniku zajęć
formująca
zapis w dzienniku zajęć
formująca
zapis w dzienniku zajęć
formująca
zapis w dzienniku zajęć
formująca
zapis w dzienniku zajęć
sprawdzian umiejętności
P_W02
ocenianie ciągłe
zaliczenie ustne
P_W03
ocenianie ciągłe
zaliczenie ustne
P_W04
ocenianie ciągłe
zaliczenie ustne
P_U01
ocenianie ciągłe
sprawdzian zatrzymanego
oddechu na czas na lądzie i w
wodzie
P_U02
ocenianie ciągłe analiza
filmowa techniki pływania w
zanurzeniu
sprawdzian pływania w
płetwach i bez płetw na
odległość
podsumowująca
materiał video
zapis w dzienniku zajęć
P_U03
podsumowująca
konspekt scenariusza
podsumowująca
scenariusz zabaw
P_K01
ocenianie ciągłe
sprawdzian umiejętności
asekuracyjnych i ratowniczych
sprawdzian prowadzenia
zabaw podwodnych wg
scenariusza
ocenianie ciągłe
formująca
zapis w dzienniku zajęć
P_K02
zaliczenie pisemne
podsumowująca
praca pisemna
P_U04
5
Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne
zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny,
praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności
6
Formująca, podsumowująca.
14. TREŚCI PROGRAMOWE
Treść zajęć
Forma zajęć7
(liczba godz.)
1. Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i
sposobami ich weryfikacji, treściami programowymi,
literaturą
oraz
sprawami
Symbol
przedmiotowyc
h efektów
kształcenia
ćwiczenia
(2)
P_W01, P_W02.
ćwiczenia
(2)
P_W01, P_W02,
ćwiczenia
(2)
P_U01, P_U02,
ćwiczenia
(2)
P_U01, P_U03,
P_K03,
organizacyjnymi.
Przystosowanie ciała do wody . System partnerski we
freedivingu. Sprawdzian wyposażenia osobistego
studentów.
2. Przystosowanie ciała do bezdechu. Dopasowanie
sprzętu
(maska,
płetwy,
klips).
Kontrola
nad
P_W04, P_U01
sposobami oddychania na lądzie.
Pływanie po powierzchni wody w płetwach i bez
płetw - omówienie i realizacja.
3. Wpływ ciśnienia na organizm podczas zanurzania się
i pływania pod powierzchnią wody. Sposoby
P_U03, P_W03
zanurzania się i wynurzania. Trening hipoksyjny na
lądzie. Nawroty w płetwach (monopłetwie)
i bez
płetw - omówienie i realizacja.
4. Zawansowane
Ćwiczenia
techniki
relaksacji
oddychania
i
na
wizualizacji.
lądzie.
Trening
hipoksyjny w wodzie. Sposoby pływania pod
powierzchnią
wody
–
nogami
kraulowymi
P_W04, P_W06
P_K01
i
delfinowymi - omówienie i realizacja.
5. Sposoby pływania pod powierzchnią wody – bez
płetw - żabką. Wyważanie się w pływaniu pod
ćwiczenia
(2)
P_U01, P_U02,
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_K02
P_U05
powierzchnią wody. Zabawy i zadania podwodne omówienie i realizacja.
6. Kontrola pozycji ciała w pływaniu pod powierzchnią
wodą w sprzęcie i bez sprzętu. Analiza filmowa
pozycji ciała i sposobów pływania – omówienie i
realizacja.
7
Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.
7. Kontrola pozycji ciała w pływaniu pod powierzchnią
bez płetw. Analiza filmowa pozycji ciała i sposobów
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_K02
ćwiczenia
(2)
P_U01, P_U02,
ćwiczenia
(2)
P_U01, P_U02,
ćwiczenia
(2)
P_W05, P_03,
pływania – omówienie i realizacja.
8. Ocena reakcji organizmu na wstrzymany oddech – na
lądzie- sprawdzian praktyczny. Trening hipoksyjny
Pływanie pod powierzchnia wody
P_W04
w parach z
zadaniami na dnie - omówienie i realizacja.
9. Kontrola wdechu i wydechu – dopakowanie .
Pływanie pod powierzchnia wody na plecach bez
P_W04
płetw i w płetwach. Pływanie po linie nad dnem omówienie i realizacja.
10. Zagrożenia wynikające z uprawiania freedivingu –
zapobieganie. Trening hipoksyjny , Gry i zabawy
podwodne w parach.- omówienie i realizacja.
11. Umiejętności pierwszej pomocy ofiarom utraty
przytomności w wodzie Sztuczna wentylacja w
P_U04, P_U05,
P_K01, P_K03
ćwiczenia
(2)
P_U04, P_K03
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_K02,
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_K01
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_W05
ćwiczenia
(2)
P_U03, P_K02,
wodzie. Pierwsza pomoc tlenowa. - omówienie i
realizacja.
12. Zawody wstrzymanego oddechu na czas w bezruchu
w wodzie w zespołach i w pływaniu dynamicznym w
P_K03
płetwach i bez płetw na odległość w zespołach.
13. Ocena reakcji organizmu na wstrzymany oddech w
wodzie w bezruchu (statyce) .Pływanie dynamiczne
na odległość bez płetw - sprawdzian praktyczny omówienie i realizacja
14. Sprawdzian pisemny - zagrożenia we freedivingu.
Gry i zabawy podwodne w parach i w zespołach omówienie i realizacja.
15. Zawody
indywidualne
dynamicznym
w
Podsumowanie zajęć.
w
statyce
płetwach
i
pływaniu
(monopłetwie).
P_K03
15.
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE:
1. Monołetwa, płetwy długie, maska nurkowa.
2. Rurka czołowa .Klips na nos. Balast na szyję 1,5 do 2 kg, pas balastowy z obciążeniem
1-3 kg.
3. Mata do ćwiczeń na lądzie. Stoper . Sport tester. Pulsoksymetr.
4. Kamera podwodna Sony TS 6031 PSC, kamera sony TRV345, laptop, projektor.
5. Zestaw do tlenoterapii DAN.
16.
WARUNKI ZALICZENIA:
1. Wstrzymanie oddechu na lądzie i w wodzie na 90 sekund (studentki) i 120
sekund(studenci).
2. Przepłynięcie dystansu 50 m (studenci) 40 m (studentki) nad dnem w płetwach i 37,5
m (studenci) i 30 m (studentki) bez płetw.
3. Udział w indywidualnych i zespołowych zawodach nurkowania na odległość w
płetwach i zatrzymanego oddechu w statyce w wodzie.
4. Zaliczenie sprawdzianu postępowania ratowniczego z nieprzytomnym freediverem w
wodzie głębokiej.
5. Zaliczenie sprawdzianu sztucznego oddychania na lądzie i w wodzie na manekinie.
6. Zaliczenie sprawdzian posługiwania się zestawem tlenowym w symulowanym scenariuszu
zdarzenia utraty przytomności przez freedivera.
7. Zaliczenie prowadzenia zabawy lub gry z zatrzymanym oddechem według scenariusza.
8. Zaliczenie pisemne wiadomości z zakresu bezpiecznego uprawiania freedivingu na pływalni
(75% poprawnych odpowiedzi).
17.
PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (ZALICZENIOWE):
1. Określ przeznaczenie i dobór sprzętu do freedivingu.
2. Określ sposoby zapobiegania urazowi ciśnieniowemu ucha.
3. Wymień zasady wyważania się do freedivingu.
4. Określ wpływ niedotlenienia na organizm.
5. Wymień cele treningu hipoksyjnego.
6. Określ algorytm pierwszej pomoc w przypadkach utraty przytomności w wodzie.
7. Wymień zasady bezpiecznego uprawiania freedivingu.
18.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA8:
1. Umberto P., Tovaglieri S. (2009). Podręcznik Fredivingu: Wielki Błękit, Warszawa.
2. Wołkow N, Szmatlan-Gabrys U, Gabryś T. (2003). Hipoksja w treningu Sportowym.
Interwałowy
trening hipoksyczny. AWF.Warszawa
3. Rakowski M. (2010). Sportowy trening pływacki. Londyn.
8
Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.
19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności w semestrze
0
a) Realizacja przedmiotu: wykłady
c) Realizacja przedmiotu: laboratoria
d) Egzamin
e) Inne godziny kontaktowe z nauczycielem
Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z
udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e)
f) Przygotowanie się do zajęć
h) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
końcowego
i) Wykonanie zadań poza uczelnią
30
0
0
10
40
10
Samokształcenie
g) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
Zajęcia wymagające udziału
prowadzącego
b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia
0
0
0
Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we
własnym zakresie (pkt. f + g +h + i)
10
Razem godzin
50
(zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie)
Liczba punktów ECTS
20.
2
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL,
KATEDRA, ZAKŁAD, NR POKOJU)
1. dr Roman Otto, [email protected] (Katedra Teorii i Praktyki Sportu,
Zakład Pływania, Pokój 55)
2. dr Elzbieta Otto, [email protected] (Katedra Teorii i Praktyki Sportu,
Zakład Pływania, Pokój 56)

Podobne dokumenty