UCHWJ~£A Nr XXI 431 104 - BIP Urząd Miasta Krosna

Transkrypt

UCHWJ~£A Nr XXI 431 104 - BIP Urząd Miasta Krosna
I.
RADA MIASTA KROSNA
38-400KROSNO.ul. Si.BUC« I
Nr XXI 431 104
UCHWJ~£A
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Krosna na 2004 r.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Oz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Oz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806; zm.z2003r. Oz.U.Nr80, poz.717, Nr 162, poz. 1568
z 2004r.Nr 102,poz.1055) i art.12, pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorz¹dzie powiatowym
(Oz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Oz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200,poz.1688, Nr 214, poz.1806; zm.z 2003r. Oz.U. Nr 162,poz.1568
z 2004r. Nr 102,poz.1055) oraz art. 1 09 i art. 124, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach
publicznych (Oz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zm. z 2004 r. Oz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dokonaæ zmian w planie dochodów
Klasyfikacja
Dzia³,rozdz.
bud¿etowych
na 2004 rok.
Zmniejszenia
(z³)
TreϾ
42 050
Dochody powiatu
Pomoc
42 050
spc)³eczna
850
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów
i sk³adników majatkowych
RAZEM
Zwiêkszenia
(z³)
41 200
42 050
DOCHODY
II. Dokonaæ zmian w planie wydatków bud¿etowych na 2004 rok.
Wydatki
30 000
gminy
Zmniejszenia
(z³)
Klasyfikacja
Dzia³,rozdz.
TreϾ
Administracja
publiczna
75023 Urzêdy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Wydatki maj¹tkowe
w tym:
Remont budynku Urzêdu Miasta przy
ul. Staszica 2
30 000
30 000
30 000
30 000
30000
Zwiêkszenia
(z³)
Klasyfikacja
Zmniejszenia
(z³)
TreϾ
Dzia³,rozdz.
30 000
Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa
75412 Ochotnicze
Wydatki
s'tra¿e po¿arne
30 000
30 000
maj¹tkowe
w tym:
Remont dachu na budynku OSP
w Polance
Wydatki
Zwiêkszenia
(z³)
30 000
powiatu
42 050
Pomoc spo³eczna
42 050
85202 Domy pomocy spo³ecznej
42 050
Wydatki maj¹tkowe
42 050
w tym:
Zakup samochodu dla DPS Nr 1
RAZEM
WYDA TKI
42 050
30 000
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krosna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
72050

Podobne dokumenty