opis droga nr 108316L

Transkrypt

opis droga nr 108316L
jednostka projektowa:
MGR INŻ.
M AT EU SZ C I O Ł EK
ul. Gmeinera 3/4
| 23-210 Kraśnik
tel. +48 503 444 385
| e - m a i l : c i o l e k . m a te u s z @ g m a i l .c o m
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
rodzaj dokumentacji:
Budowa mijanek drogowych na drodze gminnej nr 108316L
w km od 0+100 do 0+520
zadanie:
obiekt, adres i kategoria
droga gminna 108316L
adres: Podlesie, 23-250 Urzędów, gm. Urzędów, powiat kraśnicki
kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV,
jednostka i obręb ewidencyjny,
nr działek:
jednostka ewid.: 060708_2
nr działek:
231, 233,
obręb ewid.: 0020
Gmina Urzędów
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
nazwa i adres Inwestora:
Zespół projektowy:
l.p.
branża
funkcja
imię i nazwisko
nr uprawnień, specjalność
1
drogowa
projektował
mgr inż.
Mateusz Ciołek
upr bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
2
drogowa
sprawdził
mgr inż.
Paweł Nepelski
upr bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
3
drogowa
opracował
Sylwester Ciołek
LUB/0415/PWBD/15
SWK/0050/POOD/11
data
podpis
07.2016
07.2016
07.2016
Kraśnik, 07.2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 1
SPIS TREŚCI
A. CZĘŚĆ OPISOWA
1.
PODSTAWA OPRACOWANIA............................................................................................................................. 3
2.
ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ......................................................................................................................... 3
3.
STAN ISTNIEJĄCY .............................................................................................................................................. 3
4.
3.1
Charakterystyka terenu................................................................................................................................ 3
3.2
Urządzenia nad i podziemne ....................................................................................................................... 4
STAN PROJEKTOWANY ..................................................................................................................................... 4
4.1
Założenia wstępne ....................................................................................................................................... 4
4.2
Parametry projektowe .................................................................................................................................. 4
4.3
Rozwiązania sytuacyjne - droga w planie .................................................................................................... 5
4.4
Rozwiązania wysokościowe ........................................................................................................................ 5
4.5
Odwodnienie................................................................................................................................................ 6
4.6
Roboty ziemne, kolizje ................................................................................................................................. 6
4.7
Inne zalecenia ............................................................................................................................................. 6
4.8
Organizacja ruchu........................................................................................................................................ 7
5.
ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO .................................................................................................... 7
6.
ZAKRES ODDZIAŁYWANIA ................................................................................................................................ 7
7.
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ................................................................................................................. 8
8.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ”) ........................................ 8
9.
INFORMACJE W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................ 10
10. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE .................................................................................................................................. 11
10.1
Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego ............................................................................................ 11
10.2
Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego .............................................................................................. 12
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
rys. D-0 Orientacja, skala 1:50 000
rys. D-1.5 Plan Sytuacyjny, skala 1:1 000
rys. D-2.1 Przekrój charakterystyczne, skala 1:20
rys. D-2.2 Przekrój konstrukcyjny połączenie nawierzchni drogi (…), skala 1:20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 2
A. CZĘŚĆ OPISOWA
1.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą formalną opracowania projektu budowlanego jest umowa nr 272.19.06.2016 zawarta w dniu
04.07.2016 roku pomiędzy Gminą Urzędów z siedzibą pod adresem Rynek 26, 23-250 Urzędów, reprezentowaną
przez Burmistrza Miasta i Gminy Urzędów Jana Woźniaka, a Projektantem Mateuszem Ciołek zamieszkałym pod
adresem ul. Gmeinera 3/4, 23-210 Kraśnik
Materiały wyjściowe:

mapa zasadnicza w skali 1:1000;

projekty stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 108316L,

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiałach przetargowych;

wizja w terenie;

akty prawne obejmujące zakres opracowania:

Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

GDDKiA - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Gdańsk, 2012 – wersja
11.03.2013
2.
ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej 108316L polegającej na budowie mijanek
drogowych. Projektowane mijanki obejmują odcinek o łącznej długości 420m od km 0+100,00 do km 0+520. Celem
przebudowy jest dostosowanie parametrów istniejącej drogi do aktualnych warunków technicznych w zakresie mijanek
drogowych.
3.
STAN ISTNIEJĄCY
3.1 Charakterystyka terenu

aktualnie na obszarze inwestycji znajduje się dwukierunkowa droga gminna 108316L o nawierzchni asfaltowej
szerokości 3,00m,

obszar sąsiadujący z pasem drogowym to tereny o zabudowie zagrodowej,

ukształtowanie terenu jest łagodne,

w projektowanym pasie drogowym nie ma zlokalizowanych żadnych obiektów kubaturowych,

warunki gruntowe proste.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 3
3.2 Urządzenia nad i podziemne
W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

sieci elektroenergetyczne: sieć kablowa eNe, sieć naziemna

sieci telekomunikacyjne tDc,

sieci gazowe: gnD150c, gnD50c, gnD40c

sieć wodociągowa: Ø150, przyłącze wodociągowe: Ø32
4.
STAN PROJEKTOWANY
4.1 Założenia wstępne

mijanki zlokalizowane będą w sposób zapewniający wzajemną widoczność miedzy nimi, lecz nie rzadziej niż
co 1 km

mijanki lokalizowane są na prostych, po zewnętrznej stronie łuku w planie oraz w obrębie skrzyżowań

minimalna długość mijanki bez skosów to 25,0 m,

minimalna szerokość jezdni w obrębie mijanki to 5,0 m, a na łuku w planie powiększona o wartość
poszerzenia. Skosy wyjazdowy i wjazdowy powinny być nie większe niż 1:2

pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni mijanki powinny być zgodne z pochyleniami jezdni drogi. Dopuszcza
się wykonanie pochylenia poprzecznego przeciwnego w stosunku do pochylenia jezdni drogi, jeżeli uzyskuje
się lepsze warunki odwodnienia.
4.2 Parametry projektowe

kategoria ruchu: KR1

klasa dróg publicznych: D – dojazdowa

parametry geometryczne:

•
ilość mijanek
4 (M6.1, M6.2, M6.3, M6.4)
•
rodzaj mijanki:
jedno lub dwustronne
•
szerokość jezdni w obrębie mijanki:
5,00 m
•
pochylenie poprzeczne mijanki:
zgodny z pochyleniem jezdni
•
pochylenie podłużne mijanki:
zgodny z pochyleniem jezdni
•
długość mijanki bez skosów:
25,00 m
•
skosy wjazdowe i zjazdowe:
1:2
konstrukcja nawierzchni
Do obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni dróg dojazdowych przyjęto obciążenie ruchem KR1
o maksymalnym nacisku 100 kN/oś.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 4
K1 - Konstrukcja nawierzchni mijanki w obszarze istniejącego pobocza gruntowego:
•
w-wa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
4 cm
•
w-wa wiążąca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W
5 cm
•
podbudowa zasadnicza, kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
•
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa
20 cm
na podłożu niewysadzinowym doprowadzonym do nośności E2 ≥ 80 MPa
15 cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA : 44 cm
K2 - Konstrukcja nawierzchni mijanki w obszarze istniejącego pobocza z płyt betonowych:
•
w-wa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S
•
w-wa wyrównawcza, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W
•
istniejąca płyta betonowa
4 cm
śr. 100 kg/m2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA : śr. 8 cm
KP - Konstrukcja pobocza:
•
nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
10 cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA : 10 cm
UWAGI WYKONAWCZE:

na styku nowej nawierzchni z istniejącą konstrukcją MMA, należy zastosować zacinkę min. 15 cm

bezpośrednio przed wbudowaniem MMA, powierzchnię zacinki i styku należy oczyścić, osuszyć
i posmarować lepiszczem bitumicznym

po wbudowaniu MMA, górną powierzchnię styku należy posmarować lepiszczem bitumicznym
4.3 Rozwiązania sytuacyjne - droga w planie
Mijanki drogowe usytuowano przy krawędzi istniejącej jezdni. W zależności od szerokości pasa drogowego
zastosowano mijanki jedno- lub dwustronne. W projekcie zawarto współrzędne charakterystyczne osi symetrii oraz
kilometraż początku i końca mijanki. Dane te zestawiono na rysunku „Plan Sytuacyjny”. Środek mijanki należy
wyznaczyć geodezyjnie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.
Dopuszcza się zmianę szerokości poszczególnych poszerzeń (poszerzenie prawe, lewe, jedno- lub
dwustronne), jednak pod warunkiem osiągnięcia całkowitej szerokości jezdni na długości mijanki zgodnej
z projektem (na prostej 5,00m, na łuku 5,00m+40/R).
4.4 Rozwiązania wysokościowe

pochylenie poprzeczne mijanki:
zgodny z pochyleniem jezdni

pochylenie podłużne mijanki:
zgodny z pochyleniem jezdni
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 5
4.5 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe wg istniejącego stanu zlewni.
4.6 Roboty ziemne, kolizje
Roboty przygotowawcze – Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty
rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu i destrukt odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podłoże gruntowe – Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania
i wymagania”. Podłoże wymaga dogęszczenia koryta. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża
w lokalizacji uzbrojenia podziemnego, a zwłaszcza uzbrojenia zlokalizowanego w pasie jezdni.
Poszerzenie korony drogi – nasyp stanowiący poszerzenie istniejącej korony nasypu należy ukształtować za
pomocą wcięć stopniami. Szerokość stopni należy przyjmować w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek górnej
powierzchni ok. 4% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach słabo przepuszczalnych lub przeciwnym
do spadku zbocza w gruntach o dużej przepuszczalności (co najmniej piaskach średnioziarnistych). Poszczególne
warstwy nasypu należy wykonywać z zakładem min. 50cm, zagęszczać na całej szerokości, a następnie skarpować
do docelowej szerokości.
Uzbrojenie – Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem
właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Gdyby
w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie
sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. Podczas pracy
sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem
wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć.
Rury osłonowe – Na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych, na których brakuje rur ochronnych należy
nałożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A PS. Ułożenie i zabezpieczenie wykonać zgodnie z zaleceniemi
producenta.
Punkty osnowy geodezyjnej – Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem
geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę
wykonawstwa geodezyjnego.
4.7 Inne zalecenia

roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP

nadzór nad robotami powinni wykonywać pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 6
4.8 Organizacja ruchu
Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przez
zaprojektowany przez siebie system oznakowania.
5.
ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Odpady z rozbiórek. Nadmiar istniejącego gruntu oraz kruszywa i materiałów pozyskanych z istniejących
elementów drogowych przewidziano do usunięcia w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki
nawierzchni asfaltowych powinien być przewidziany do utylizacji lub, za zgodą inspektora nadzoru,
odwieziony na wskazane składowisko.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza – pyły, gazy, spaliny. Użyte materiały budowlane muszą być
dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty
i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobujących. Materiały pylaste powinny być odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania się podejmowania prac z użyciem sprzętu, powodującego
powstanie odpadów niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie środowiska. Roboty należy
prowadzić wyłącznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzętu technicznego.

Emisja hałasu – transport, praca sprzętu. Na granicy terenu będącego własnością Inwestora zachować
dopuszczalne standardy akustyczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzić tylko
w porze dziennej przy użyciu maszyn o niskiej emisji hałasu, należy pamiętać, aby urządzenia emitujące hałas
o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie.
6.
ZAKRES ODDZIAŁYWANIA
Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z 1999r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r. tekst jedn.
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji, w zakresie ograniczeń zagospodarowania
terenu oraz odziaływań środowiskowych nie wykracza poza działki Inwestora objęte wnioskiem pozwolenia
na budowę, tj: 231, 233 obręb 0020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 7
7.
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
a)
Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych robót.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z projektem,
winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich korekt.
b)
Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować za pośrednictwem
Inwestora.
c)
Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę uprawnionego szkic
sytuacyjno-wysokościowy.
d)
Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu rozwiązania kolizji.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposób aby nie nastąpiło
wyhamowanie ogólnego postępu robót.
e)
Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty ewentualnych
poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji,
a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu
zakończenia robót.
f)
Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
g)
Lokalizacja mijanek powinna być wyznaczona przez osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne
zakresu I lub IV
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(„BIOZ”)
8.
1)
ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w Józefin – odcinek o długości 700 m. W zakres inwestycji
wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni.
Kolejność wykonywania prac

wykonanie robót rozbiórkowych: materiały pozyskane przy rozbiórkach odwieźć miejsce wskazane przez
Inwestora

roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora

profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni

wykonanie konstrukcji jezdni

roboty wykończeniowe
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 8
2)
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Aktualnie na obszarze inwestycji znajduje się droga gminna o nawierzchni asfaltowej.
W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:
3)

sieci elektroenergetyczne: sieć kablowa eNe, sieć naziemna

sieci telekomunikacyjne tDc,

sieci gazowe: gnD150c, gnD50c, gnD40c

sieć wodociągowa: Ø150, przyłącze wodociągowe: Ø32
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par
6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt
wykonywania robót:

roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP
pracowników

roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm ludzki,
temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę na przeszkolenie
BHP pracowników

praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP
pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne

głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP
pracowników

4)
praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT
Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz
przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów i w pobliżu napowietrznej linii energetycznej oraz
pracy związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
5)
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być
przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.
6)
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych
zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 9
lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki
ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
9.
INFORMACJE W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 108316L w m. Józefin polegające na budowie mijanek
drogowych, która ma na celu:

poprawę jakości i bezpieczeństwa życia lokalnych mieszkańców – budowa mijanek, które umożliwią
bezpieczne wymijanie się pojazdów w zakresie jezdni drogi publicznej, możliwość postojów awaryjnych.

optymalizację kosztów realizacji inwestycji – minimalizacja kolizji robót budowlanych z istniejącymi sieciami
uzbrojenia terenu oraz granicami pasa drogowego
B. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

powierzchnia nawierzchni asfaltowej mijanek – ok. 350 m2
C. Dane informacyjne o terenie
Aktualnie na obszarze przeznaczonym pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się droga gminna
o nawierzchni asfaltowej.
D. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren inwestycji położony jest poza obszarem czynnych wyrobisk oraz eksploatacji górniczej.
E. Zagrożenie dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia
Zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników nie występuje.
F. Ochrona interesów osób trzecich
Lokalizacja inwestycji została uzgodniona pozytywnie przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Inwestycja nie
ogranicza interesów osób trzecich zarówno w trakcie realizacji jak i w czasie użytkowania. Teren inwestycji należy
oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
G. Teren nie znajduje się w rejestrze zabytków
H. Teren jest poza oddziaływaniem strefy programu NATURA 2000
.……………………….……………………………..
PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Ciołek
LUB/0415/PWBD/15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 10
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE
10.1
Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego
*********************************************************************************
OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA
Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r, oświadczam, że niniejszy projekt
budowlany dla zadania:
Budowa mijanek drogowych na drodze gminnej nr 108316L
w km od 0+100 do 0+520
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
Kraśnik, 22 lipca 2016
Projektant:
mgr inż. Mateusz Ciołek
LUB/0415/PWBD/15
……………………………………
Sprawdzający:
mgr inż. Paweł Nepelski
SWK/0050/POOD/11
……………………………………
*********************************************************************************
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 11
10.2
Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 12
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 13
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
str. 14