raport_20100921.pub (tylko-do

Transkrypt

raport_20100921.pub (tylko-do
Naj większe spadki
CITYINTER
kurs
zmiana
10 753,6
1,4%
29,01
-7,3%
NASDAQ
2 355,8
1,7%
0,5%
-64,6%
TALEX
POLREST
11,90
0,72
-7,0%
-6,5%
S&P 500
DAX XETRA
1 142,7
6 294,6
1,5%
1,4%
2 537,9
2 555,0
-0,1%
0,6%
PCGUARD
INSTAL
2,92
2,40
-5,8%
-5,5%
FTSE
CAC
5 602,5
3 788,0
1,7%
1,8%
FW20M10 otw.
FW20M10 zam.
2 558,0
2 542,0
0,4%
-0,2%
Naj wyższe obroty
PKOBP
kurs
41,90
obrót
170 038
NIKKEI
HANG SENG
9 602,1
22 004,2
-0,2%
0,1%
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
2 584,5
2 584,6
0,0%
0,0%
PEKAO
BZWBK
163,50
214,60
133 870
115 985
W aluty i surowce
WIBOR 3m (%)
3,73
zmiana
0,0%
kurs
5,40
zmiana
28,6%
TPSA
KGHM
17,02
115,60
107 066
86 895
EUR/PLN
USD/PLN
3,939
3,013
-0,5%
-0,6%
zmiana
Indeksy GPW
WIG otw.
DOM MAKLERSKI PKO BP
Raport
dzienny
44 187,8
0,1%
44 352,9
1 230 625
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
Naj większe wzrosty
CASHFLOW
PERMEDIA
Wtorek
21.09.2010
20,44
24,9%
LSISOFT
CALATRAVA
5,92
0,37
24,6%
23,3%
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
23 055,4
RTS
1 472,6
ODLEWNIE
4,25
21,4%
PX50
1 133,4
-0,7%
0,4%
0,6%
DJIA
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
1,307
0,2%
7 720,0
23 413,2
0,3%
0,6%
79,11
1,9%
Analitycy
Hanna Kędziora
Michał Sztabler
521-79-43
521-79-13
Monika Kalwasińska
521-79-41
Przemysław Smoliński
521-79-10
Zespół Klientów Instytucjonalnych
Piotr Dedecjus
521-91-40
Dariusz Andrzejak
Krzysztof Kubacki
521-91-39
521-82-10
Krzysztof Zajkowski
521-82-13
Magdalena Kupiec
521-91-50
Tomasz Ilczyszyn
521-82-10
Maklerzy giełdowi
Mariusz Musiał
521-78-39
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje
PGNiG
Deficyt gazu ziemnego
PGNiG informuje odbiorców, z którymi zawarło umowy sprzedaży gazu ziemnego, o braku możliwości pokrycia
zapotrzebowania na gaz ziemny w IV kwartale 2010 roku. Jako przyczynę podano brak podpisania aneksu do
Kontraktu Jamalskiego na dostawę gazu ziemnego z Federacji Rosyjskie, zwiększającego wielkość importu.
Deficyt gazu ziemnego wystąpi w punkcie zdawczo-odbiorczym Drozdowicze na granicy polsko-ukraińskiej oraz
w punkcie zdawczo-odbiorczym Wysokoje na granicy polsko-białoruskiej.
TP SA
Weryfikacja inwestycji przez UKE
Urząd Komunikacji Elektronicznej jest zadowolony z weryfikacji inwestycji zrealizowanych przez
Telekomunikację Polską w drugim kwartale 2010 roku. Na dzień 30 czerwca Telekomunikacja Polska wykazała
zakończenie modernizacji lub rozbudowy 149.392 łączy umożliwiających transmisję o przepływności równej lub
wyższej niż 6 Mb/s. Zgodnie z zawartym 22 października 2010 roku pomiędzy UKE i TP porozumieniem,
telekom wybuduje w ciągu 36 miesięcy 1,2 mln łączy szerokopasmowych, w tym 1 mln o przepustowości
powyżej 6 Mb/s.
Elektrobudowa
Zmiany w akcjonariacie
ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zmniejszył stan posiadania akcji Elektrobudowy. Przed zbyciem był
uprawniony do 11,22% ogólnej liczby głosów na WZA, natomiast obecnie do 10,59% głosów.
PBG
Porozumienie w sprawie sprzedaży Hydrobudowy
PBG podpisało w środę z inwestorem zagranicznym, Obrascon Huarte Lain, porozumienie w sprawie
nawiązania współpracy kapitałowej w zakresie oferowania usług na rynku budowlanym i operatorskim w Polsce
i za granicą. Po przeprowadzeniu due diligence partner ma kupić od PBG 51 proc. akcji Hydrobudowy Polska
za 431 mln zł i 50,1 proc. Aprivii za 75 mln zł. Oferta wiążąca nie została jeszcze złożona.
Budimeks
Kontrakt o wartości 102,1 mln zł
Oferta Budimeksu o wartości 102,1 mln zł na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina została uznana
za najkorzystniejszą. Termin zakończenia robót ustalono na 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Rynek
Ubezpieczeniowy
Zobowiązania z tytułu szkód
Łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu szkód spowodowanych przez
powodzie, burze oraz ulewne deszcze na dzień 16 września 2010 roku wynosi 1,43 mld zł. Wartość
wypłaconych odszkodowań brutto wynosi 735,7 mln zł, a po uwzględnieniu reasekuracji 372,3 mln zł. Wartość
utworzonych przez zakłady ubezpieczeń rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w
związku ze zgłoszonymi już szkodami wynosi 690,4 mln zł, a po uwzględnieniu reasekuracji 225,7 mln zł.
Ciech
Sprzedaż Fosforów
Azoty Tarnów nie złożą oferty zakupu należących do grupy Ciech GZNF Fosfory. Zakupem zainteresowana jest
wielkopolska spółka Luvena. Potencjalnym nabywcą są też Puławy.
Centrozap
Możliwa sprzedaż udziałów w WoodinterKom
Centrozap postanowił za około 10 mln euro sprzedać 49 proc. udziałów w swoim drzewnym biznesie w
rosyjskiej republice Komi. Ma je kupić branżowy koncern z Włoch. WoodinterKom zajmuje się budową zakładu
przerobu drewna. Wartość planowanej inwestycji wynosi około 140 mln EUR, dotąd Centrozap zainwestował
około 20 mln EUR.
Pozostałe informacje
Asseco Poland
Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą
niż ok. 5,43 mln zł. poprzez emisję nie więcej niż 5.433.174 akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości
nominalnej 1 zł. każda. Podwyższenie KZ spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie
objętych akcji serii J.
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
21.09.2010
Magellan
Została przeprowadzona emisja 500 obligacji kuponowych Magellan o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN i
cenie nominalnej 0,1 mln PLN.
Oponeo.pl
Uruchomiony został kolejny, zagraniczny internetowy serwis z oponami, który dostępny jest dla austriackich
klientów pod adresem www.oponeo.at. W ocenie zarządu OPONEO.PL informacja ta może mieć wpływ na
postrzeganie spółki przez inwestorów.
Paged
Emitent zamierza wyemitować łącznie w latach 2010-2011 od 50.000 do 150.000 obligacji, o łącznej wartości
nominalnej od 50 mln złotych do 150 mln złotych.
Spółka zawarła ze spółką Yukola przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 50% akcji w spółce Open Stock
Company "Bogorodsknieft" będącej właścicielem licencji dającej prawo do użytkowania złóż kopalin,
poszukiwania oraz eksploatacji ropy naftowej ze złóż Bogorodskie i Nikolskie oraz struktury Radużnaja
położonych w obwodzie saratowskim na terenie Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem umowy jest udzielenie
spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu finalizacji zakupu 50% akcji w Bogorodsknieft, w tym
dokończenie do końca 2010 roku kompleksowego due diligence obejmującego m.in. aspekty korporacyjne,
prawne oraz finansowe. Due dillugence w zakresie posiadanych i eksploatowanych przez Bogorodsknieft
zasobów ropy naftowej zostało już przez spółkę przeprowadzone.
Petrolinvest
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Agora
W wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu 14 września 2010 roku, klienci BZ WBK,
których rachunki są objęte umowami o zarządzanie stali się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek
udziału w liczbie głosów na WZA Agory o więcej niż 2%. Po transakcjach w dniu14 września 2010 roku, klienci
BZ WBK posiadali 17.213.453 akcji spółki, co stanowi 33,79% KZ spółki, dających prawo do 17.213.453
głosów, co stanowi 25,29% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
B3System
W wyniku podwyższenia KZ spółki o emisję akcji serii J akcjonariusz spółki – Piotr Jurzysta aktualnie posiada
453.000 akcji stanowiących 3,24% w KZ B3System i uprawniających do 3,70% głosów w KZ spółki B3System.
Elkop
Spółka Fogut Holdings Limited nabyła w dniu 13-09-2010 roku 3.530.000 akcji zwykłych na okaziciela emitenta
w cenie 0,50 zł akcji Po zakupie Fogut Holdings Limited posiada 9,99% w KZ i tyle samo głosów na WZA.
Jednocześnie Fogut Holdings Limited poinformował ,iż w dniu 15 września 2010 r. dokonał sprzedaży akcji
3.530.000 akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,50 zł./szt.. Obecnie Fogut Holdings Limited nie
posiada akcji emitenta.
Eurotel
Osoba wchodząca w skład organu nadzorczego emitenta w okresie od 14 do 17 września 2010r. zbyła 53.655
sztuk akcji spółki po średniej cenie 15,96 zł./szt. Obecnie członek RN posiada 1.058.386 szt. akcji co stanowi
28,24 % udziału w KZ i ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
FAM
W dniu 16 września 2010 r. Grzegorz Bielowicki - przewodniczący RN spółki zbył 1.146.573 akcje, po cenie
2,22 zł za jedną akcję osobie powiązanej - spółce GJB Assets Management Limited. Obecnie Grzegorz
Bielowicki, SBL, THCR, THC oraz GJB Assets Management posiadają łącznie 6.282.597 akcji FAM czyli
łącznie 19,71% KZ FAM oraz ogólnej liczby głosów, z czego:1) GJB Assets Management posiada 1.146.573
akcji FAM, czyli 3,60% KZ i ogólnej liczby głosów; 2) THCR posiada 4.054.668 akcji FAM, czyli 12,72% KZ oraz
12,72% ogólnej liczby głosów; 3) SBL posiada 1.072.506 akcji FAM, czyli 3,36% KZ oraz ogólnej liczby głosów;
4) THC posiada 8.850 akcji FAM, czyli 0,03% KZ oraz ogólnej liczby głosów; 5) Grzegorz Bielowicki nie posiada
we własnym imieniu akcji FAM, przez co we własnym imieniu nie ma udziału w KZ FAM ani udziału w ogólnej
liczbie głosów, jednak reprezentuje pozostałe strony wskazanego porozumienia i wykonuje prawo głosu z akcji
FAM w imieniu wskazanych podmiotów.
Getin
W wyniku transakcji rozliczonych w dniu 15 września 2010 r., ING OFE stał się posiadaczem akcji emitenta,
stanowiących powyżej 5% głosów na WZA emitenta. Obecnie na rachunku papierów wartościowych funduszu
znajduje się 37.012.911 akcji emitenta, co stanowi 5,19% jego KZ i ogólnej liczby głosów.
MNI
Prezes zarządu spółki MNI Telecom zawiadomił o nabyciu przez reprezentowaną przeze niego spółkę MNI
Telecom (spółka zależna MNI) w dniu 9 wrzesnia 2010 r. 20.000 akcji spółki MNI po średniej cenie
jednostkowej 3,55 złotych za akcję. W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MNI przysługujących
MNI Telecom wzrósł do 2.159.000 akcji spółki MNI co stanowi 2,18 % jej obecnego KZ i głosów na WZA.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Bakalland
Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 2.835 akcji spółki
po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,49 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z
uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 857.393,
akcji własnych, stanowiących 4,08% KZ i głosów na WZ.
2
DOM MAKLERSKI PKO BP
DM IDM
RAPORT DZIENNY
21.09.2010
DM IDM dokonał nabycia 247.041 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 3,33 zł. W ramach realizacji
programu łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM na dzień 20 września 2010 r. wynosi 9.427.041 sztuk i
odpowiada 9.427.041 głosom na WZ DM IDM. Uwzględniając akcje własne nabyte w ramach "Programu skupu
akcji własnych DM IDM w celu ich zaoferowania kluczowym dla spółki osobom", łączna liczba posiadanych
przez spółkę akcji na dzień 20 września 2010 r. wynosi 12.505.881 sztuk i odpowiada 12.505.881 głosom na
WZ DM IDM.
3
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
21.09.2010
Wykresy i tabele sektorowe
Rynek Paliw
Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku
paliwowym.
Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl
150
130
290
110
240
90
190
70
140
50
30
90
sty
05
kwi
05
lip
05
paź
05
sty
06
kwi
06
lip
06
paź
06
sty
07
kwi
07
lip
07
paź
07
sty
08
Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew .sk)
kwi
08
lip
08
paź
08
sty
09
kwi
09
lip
09
paź
09
sty
10
kwi
10
lip
10
Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.)
Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl
10
8
6
4
2
0
sty
05
kwi
05
lip
05
paź
05
sty
06
kwi
06
lip
06
paź
06
sty
07
kwi
07
lip
07
paź
07
sty
08
Dyferencjał, USD/bbl
kwi
08
lip
08
paź
08
sty
09
kwi
09
lip
09
paź
09
sty
10
kwi
10
lip
10
paź
09
sty
10
kwi
10
lip
10
Średnie kw artalne, USD/bbl
Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
sty
05
kwi
05
lip
05
paź
05
sty
06
kwi
06
lip
06
paź
06
sty
07
kwi
07
lip
07
paź
07
sty
08
kwi
08
Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl
lip
08
paź
08
sty
09
kwi
09
lip
09
Średnie kw artalne, USD/bbl
4
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Bank
Banki
BRE
BZ WBK
Handlowy
ING BSK
Kredy t Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
Sprzedaj
zawieszona
Neutralnie
Neutralnie
Redukuj
Sprzedaj
Sprzedaj
Rekomendacja
Data
rekomendacji
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
Data
rekomendacji
Cena
docelowa
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
182,30
73,19
768,30
14,25
3,71
140,00
Cena
docelowa
59,2
27,3
17,0
18,1
20,8
19,3
14,9
18,1
22,3
17,9
16,0
14,3
12,5
12,4
16,9
16,2
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
2009P
1,9
1,8
2,1
1,6
1,4
2,3
2009P
21.09.2010
P/BV
2010P
2011P
1,6
1,5
-
1,7
1,8
1,4
1,4
2,2
1,7
1,6
1,3
1,3
2,1
EV/ EBITDA
2010P
2011P
Paliwa i Chemia
Lotos
PGNiG
PKN Orlen
Puławy *
Sy nthos
Redukuj
Kupuj
Redukuj
Kupuj
Redukuj
2010-03-15
2010-05-10
2010-04-09
2010-06-30
2010-06-25
25,41
4,02
35,00
78,18
1,64
4,7
17,4
13,1
7,4
18,8
9,9
10,6
12,5
40,6
15,3
8,7
11,7
10,7
16,4
15,9
13,1
7,8
7,4
3,1
10,3
11,9
5,0
6,3
15,4
8,3
7,3
5,1
5,4
7,1
8,3
TMT
Agora
Cy f rowy Polsat
TPSA
TVN
Redukuj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
2009-11-13
2009-11-12
2010-03-29
2009-12-18
18,70
13,50
15,40
14,49
43,5
15,2
17,8
30,2
31,0
14,0
19,9
36,0
22,6
13,6
17,1
23,0
10,6
10,9
4,3
16,3
10,1
9,8
4,5
15,6
8,6
9,4
4,4
12,7
Budowlany i deweloperski
Budopol
Kupuj
Elektrotim
Sprzedaj
Energomontaż Płn.
Redukuj
PA Nov a
Kupuj
Polimex Mostostal
Redukuj
Projprzem
Kupuj
Remak
Kupuj
2010-08-25
2010-03-31
2009-11-03
2010-01-19
2010-09-03
2010-03-24
2009-08-10
2,00
14,00
12,70
32,00
4,10
19,00
46,50
31,6
12,7
16,9
13,7
12,9
9,9
11,7
17,6
66,9
11,9
14,2
33,9
9,0
9,6
13,4
16,8
10,1
12,7
11,0
8,7
49,5
5,0
7,6
9,8
7,8
13,5
7,4
7,0
6,8
24,4
8,7
8,1
9,3
4,7
5,7
5,0
8,5
6,6
8,2
5,5
4,6
Drzewny i papierniczy
Forte
Kupuj
Grajewo
Redukuj
Mondi Świecie
Akumuluj
2009-09-29
2009-12-17
2009-10-21
17,40
14,50
74,60
7,4
52,0
8,3
15,9
9,4
27,3
14,9
5,5
11,5
17,7
5,5
9,9
8,1
6,1
6,4
7,9
Spożywczy
AmRest
Mispol
Mieszko
Redukuj
Kupuj
Akumuluj
2009-11-19
2010-07-22
2009-06-30
68,30
7,10
2,04
23,1
16,1
16,0
13,7
12,7
14,2
11,7
9,3
8,5
13,3
6,7
7,7
8,0
6,2
7,0
7,4
6,1
Pozostałe
Apator
Aplisens
Ceramika Nowa Gala
Cersanit
Emperia
Eurocash
Kęty
KGHM
LPP
Macrologic
Netmedia
Oponeo.pl
Orbis
Qumak-Sekom
Sonel
TIM
Torf arm
Trav elplanet.pl
Kupuj
Neutralnie
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Akumuluj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
2009-09-18
2010-07-14
2009-09-18
2009-12-21
2009-12-09
2009-12-09
2009-09-24
2010-03-29
2010-02-22
2010-07-14
2010-01-20
2010-03-01
2009-05-22
2010-01-22
2009-11-23
2010-03-25
2009-06-19
2010-08-13
21,00
9,50
3,65
13,70
75,80
91,00
98,30
2120,00
55,00
9,60
7,37
30,00
16,50
6,30
14,00
80,00
14,81
17,5
16,7
15,8
21,5
31,0
15,6
9,1
30,1
9,8
16,0
67,4
10,1
29,4
27,5
15,3
-
12,6
13,6
12,8
15,1
19,6
23,5
12,1
7,4
14,4
10,9
14,1
31,4
10,1
13,1
20,2
8,8
-
11,8
11,8
10,6
9,4
17,4
20,3
10,6
7,8
11,9
9,5
11,1
22,3
11,6
10,1
10,6
7,3
-
8,7
9,0
7,3
9,5
10,6
15,8
7,9
6,1
12,3
4,8
16,7
29,1
11,6
6,5
13,1
13,4
7,4
34,6
8,1
8,1
6,8
8,1
9,6
13,4
7,1
5,0
8,5
5,1
15,8
15,3
10,4
6,3
9,1
10,7
6,8
7,7
6,8
6,2
6,6
8,5
12,1
6,4
5,0
7,6
4,6
13,1
12,1
9,4
7,0
7,3
6,1
6,1
25,5
-
* wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
Środa: wykres cen papieru
Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg
5

Podobne dokumenty