e-mail: [email protected] net.pl

Transkrypt

e-mail: [email protected] net.pl
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Produkt: GRUNT UNIPRYM
Data opracowania: 01 października 2007r.
Data aktualizacji: 26 stycznia 2009r.
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa: GRUNT UNIPRYM
1.2 Zastosowanie:
do głębokiego zabezpieczania podłoży cementowych, cementowo - wapiennych, betonowych i gazo betonowych, gładzi
szpachlowych, płyt kartonowo - gipsowych. Do stosowania pod farby, kleje, szpachlówki, tapety płytki ceramiczne,
wylewki na zewnątrz i wewnątrz budynków.
1.3 Nazwa firmy odpowiedzialnej za wprowadzanie preparatu do obrotu:
„PRYMUS” Spółka z o.o.
43-100 Tychy ul. Turyńska 101
tel: + 48 32 216 96 44, 216 96 50, fax:+ 48 32 216 97 31
e-mail: [email protected] net.pl
1.4 Telefon alarmowy:
+ 48 32 216 96 44 do godz. 16.00 , 988 z telefonów stacjonarnych, 112 z komórkowych lub najbliższa jednostka PSP.
Informacje toksykologiczne w Polsce 0-10xx-426314724
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny;
Zagrożenie zdrowia:
W skrajnych awaryjnych przypadkach w pomieszczeniach niewentylowanych koncentracja par może spowodować
podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych z objawami kaszlu i bólu gardła.
Zagrożenie środowiska:
Nie jest znane.
3. SKŁAD /INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Preparat jest mieszaniną wodnej dyspersji żywic syntetycznych, środków odpieniających i konserwujących.
4. PIERWSZA POMOC
Zasady ogólne:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze. Zdjąć ewentualnie zanieczyszczoną odzież.
Wdychanie:
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji.
Data wydania: 26.01. 2009r, zastępuje z 01.10. 2007r
strona 1/5
Kontakt ze skórą:
Zdjąć odzież i obmyć skórę wodą z mydłem. Przy wyraźnym bolesny zaczerwienieniu skonsultować się z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Oczy przemyć przy odwiniętych powiekach wodą. Przy znacznym zaczerwienieniu skonsultować się z okulistą.
Spożycie:
Skontaktować się z lekarzem, okazać etykietę produktu lub niniejszą kartę charakterystyki.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Sposób postępowania na wypadek pożaru:
PREPARAT JEST NIEPALNY.
W przypadku pożaru w otoczeniu preparatu wezwać Straż Pożarną, usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące
udziału w likwidacji awarii, zabezpieczyć opakowania przed nadmiernym nagrzaniem. Przy rozprzestrzeniającym się
pożarze otoczenia magazynowania preparatu, stosować środki dotyczące pożaru otoczenia.
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Zawiadomić otoczenie o wycieku. Usunąć z obszaru wycieku wszystkie osoby nie biorące udziału w jego likwidowaniu.
Zabezpieczyć przed dostaniem się do ścieków, kanalizacji i cieków wodnych.
W przypadku wycieku (rozlania) - UWAGA: tworzy śliskie warstwy - usuwać przy pomocy materiału absorbującego
(piach, ziemia, trociny).
Indywidualne środki ostrożności
Ochrona dróg oddechowych – w sytuacjach awaryjnych maski pochłaniające; rękawice i okulary ochronne, odzież
robocza.
Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska:
Zabezpieczyć przed przedostaniem się preparatu do ujęć wodnych i kanalizacji oraz gleby.
Postępowanie przy wycieku:
Usunąć źródło wycieku. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; nie dopuścić do przedostania się do ujęć wodnych.
Uszczelnić uszkodzone opakowania. Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się preparatu zablokować ziemią lub
piaskiem. Zebrany produkt umieścić w szczelnych kontenerach (pojemnikach). Małe miejsca gromadzenia się produktu
przesypać piaskiem a następnie zebrać do zamykanego pojemnika. Oczyścić zanieczyszczony teren.
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
7.1 Postępowanie z preparatem:
Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji
stanowiskowych. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami i skórą, unikać rozlania – tworzy śliskie warstwy.
Nosić odzież ochronną (roboczą).
7.2 Magazynowanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach nienaświetlonych i z dala od źródeł światła w
temperaturach od 5ºC do 40ºC. Chronić przed przemrożeniem.
Opakowania:
Rekomendowane: opakowania tworzywowe
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji.
Data wydania: 26.01. 2009r, zastępuje z 01.10. 2007r
strona 2/5
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Wartości graniczne narażenia:
Nie występują.
8.2. Kontrola narażenia
8.2.1 Kontrola narażenia w miejscu pracy
a) Ochrona dróg oddechowych:
Dobra wentylacja.
b) Ochrona rąk:
Rękawice ochronne.
c) Ochrona oczu:
W sytuacjach awaryjnych okulary ochronne.
d) Ochrona skóry:
Odzież ochronna (robocza).
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje ogólne
Postać
Zapach
- biała ciecz
- charakterystyczny
9.2 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
pH
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu
Palność
Właściwości wybuchowe:
Granice wybuchowości
Właściwości utleniające
Gęstość
Rozpuszczalność w wodzie
-- ok.1000C (zbliżona do wody)
- nie dotyczy
- niepalny
- nie występuje
- nie występuje
- ok. 1g/cm³
- rozcieńczalna w dowolnym stosunku wagowym
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Warunki, których należy unikać:
Temperatura poniżej 50C i powyżej 400C, intensywne nasłonecznienie, brak wentylacji, przemrażanie.
10.2 Czynniki, których należy unikać:
Nie są znane.
10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie występują.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji.
Data wydania: 26.01. 2009r, zastępuje z 01.10. 2007r
strona 3/5
Toksyczność ostra:
Wdychanie – wysoka koncentracja oparów może powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych z
objawami takimi jak kaszel i ból gardła.
Połknięcie – małe ilości nie są przyczyną zatruć; duża ilość może powodować zaburzenia jelitowo - żołądkowe.
Kontakt ze skórą - długotrwałe powtarzające się narażenie może powodować podrażnienia.
Kontakt z oczami – długotrwały kontakt z preparatem może spowodować podrażnienie oczu.
Toksyczność długotrwała:
Nie jest znana.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.
12.1 Ekotoksyczność:
Nie jest znana.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Odpady preparatu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi.
Unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w wyznaczonych instalacjach lub urządzeniach spełniających
wymagania obowiązujących przepisów.
Opakowania po dokładnym opróżnieniu należy wypłukać i oddać do punktu separowanego odpadu.
−
−
−
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 39, poz. 251 )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia
odpadów (Dz.U. z 2002r Nr 37, poz. 339)
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
Transport:
Transportuje się w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Podczas transportu obowiązują
przepisy dotyczące przewoźnika publicznego.
Nie podlega wymogom przepisów RID oraz ADR.
- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r Nr 108, poz. 908)
- Ustawa z dnia 06.09.2001r. O transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 125, poz. 874)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.
Klasyfikacja i oznakowanie :
GRUNT UNIPRYM
Zwroty R :
Zwroty S :
brak
brak
Wykaz przepisów:
−
−
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. z 2007r Nr 215 poz.1588)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
(Dz.U. Nr 201, poz. 1674)
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji.
Data wydania: 26.01. 2009r, zastępuje z 01.10. 2007r
strona 4/5
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z pózn. zmn., w tym ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 Nr 174 poz.
1222)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r Nr 217 , poz. 1833 z pózn. zmn.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania
odpadów (Dz.U. z 2002r Nr 37, poz. 339 z pózn. zmn.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. z
2004r Nr 128 poz. 1348)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004r. W sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których
opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
(DzU. z 2004r Nr 128 poz. 1348)
Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001r Nr 11 poz. 84 z pózn.zmn.)
Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r Nr 108, poz. 908)
Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 125, poz. 874)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 39, poz. 251)
16. INNE INFORMACJE
Karta jest opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r (Dz.U. z 2007 Nr 215 poz.
1588) w sprawie karty charakterystyki.
Informacje zawarte w karcie bazują na obecnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu, i nie mogą być gwarancją jakości
produktu.
Materiałami pomocniczymi dla jej opracowania były karty charakterystyki substancji wchodzących w skład preparatu
przekazane przez poszczególnych ich producentów lub dystrybutorów. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu
nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.
Dokonana aktualizacja karty jest związana z dostosowaniem jej do wzoru określonego w załączniku II do
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji.
Data wydania: 26.01. 2009r, zastępuje z 01.10. 2007r
strona 5/5