Dotyczy Zadania 2 – Myjnia – dezynfektor do - bip

Komentarze

Transkrypt

Dotyczy Zadania 2 – Myjnia – dezynfektor do - bip
Numer sprawy 9/2014
Mińsk Mazowiecki, 2014-04-01
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 9/2014. Nazwa zadania:
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie 1 dot. Aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser ze skanerem : 100 + 500mW, sondą 810nm/400mW
oraz sondą 650nm/80mW oraz możliwością podłączenia sond prysznicowych: 5 x 60mW/650nm , 5 x
125mW/810nm i sond punktowych: 250mW/810nm, 400mW/810nm oraz 35mW/650nm,
50mW/650nm?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 2 dot. Aparatu do terapii masażu pneumatycznego.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do masażu pneumatycznego z 5-komorowymi
mankietami, nie posiadające pasa poszerzającego oraz o zakresie ciśnienia : 20-140mmHg?
Odpowiedź: NIE
Dotyczy Zadania 2 – Myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów,
załącznik nr 6 do SIWZ
Dot. pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach:
Szerokość 545 mm
Głębokość 475 mm
Wysokość 1630 mm
Gabaryty takie gwarantują załadunek na ergonomicznej wysokości, co ogranicza ryzyko
rozlania nieczystości.
Dot. pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o zasilaniu elektrycznym
400V/ 50 Hz i mocy przyłączeniowej 5,05kW? Parametry takie wpływają znacząco na
skrócenie cyklu mycia i dezynfekcji nie zwiększając jednocześnie zużycia prądu – ilość
wody do ogrzania pozostaje ta sama.
Dot. pkt. 25 – Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie realizujące proces suszenia
w oparciu o zjawisko konwekcji, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem,
znacznie tańszym od suszenia poprzez wymuszony obieg gorącego powietrza stosowany
zazwyczaj w myjniach dezynfektorach do narzędzi medycznych.
Dot. pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na „czas reakcji serwisu od
momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godzin, w dni robocze”?
Odpowiedź: NIE
Zadania nr 8 - Laryngoskop LED
1.
Proszę sprecyzować, jakich rękojeści oczekuje Zamawiający do 1 zestawu, rękojeści
bateryjnej na baterie R14, co wynika z pozycji nr 1, czy rękojeści krótkiej na baterie R6, co
wynika z pozycji nr 10 ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje laryngoskopu szt. 3 w tym:
1) w ilości szt. 2 - Rękojeści o średnicy 32mm(+/-1 mm) i wysokości120mm(+/-5mm), radełkowana,
zasilana z 2 baterii R6 – (tzw. krótka)
2) w ilości szt. 1 - Rękojeści o średnicy 28mm, radełkowana dla pewnego uchwytu – (tzw.
standardowa)
natomiast zasilanie zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Zadania nr 8- Laryngoskop LED- 3szt
punktu 2 i 10
Czy Zamawiający wymaga aby rękojeści były na baterie R-14 czy R6 ?
punktu 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek o długościach 2-112mm,
3-134mm,4-158mm.
punktu 4 Zwracamy
się
z
uprzejmą
prośbą
do
Zamawiającego
o
dopuszczenie
światłowodu
jednoelementowego o średnicy 4mm.
punktu 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści krótkiej o średnicy
33,5mm.
punktu 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem ,, tulejka
włącznik wokół diody ?
punktu 17 –
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienia od wymogu przeglądów w okresie
gwarancji w przypadku gdy producent nie wymaga przeglądów okresowych .
punktu 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu montażu
i
przeszkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego. Laryngoskop to łatwy w obsłudze,
nieskomplikowany produkt z którego obsługą wykwalifikowany personel medyczny nie powinien
mieć najmniejszych problemów w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi
(w jęz. polskim ) dostarczoną wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Obowiązek montażu
i szkolenia wpłynie jedynie na nieuzasadniony wzrost ceny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodne z SIWZ.
Dotyczy: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Ad Zał. 10, Zadanie 6, Pkt. 2
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy
lampę zabiegową o maksymalnym natężeniu światła dla odległości 100cmm równym
80000lux. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wartość jest większa niż wymagana w
SIWZ.
Odpowiedź: TAK
2. Ad Zał. 10, Zadanie 6, Pkt. 3
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy
lampę zabiegową o strumieniu światła z odległości 100cm równym 16cm.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wielkość taka jest wystarczająca dla lamp
zabiegowych.
Odpowiedź: TAK
3. Ad Zał. 10, Zadanie 6, Pkt. 3
Prosimy o informację, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostawy sprzętu
zastępczego w przypadku napraw gwarancyjnych trwających powyżej 72h?
Odpowiedź: NIE
Dotyczy: Umowa kupna-sprzedaży (projekt), załącznik nr 19
4. Ad par. 2 ust. 2d)
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia „jeśli dotyczy”.
Odpowiedź: NIE
5. Ad par. 2 ust. 5
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem
zapłaty i uzasadnieniem.
Odpowiedź: NIE
6. Ad par. 3 ust. 3
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
Sprzedający w okresie gwarancji zapewnia przeglądy całego sprzętu wliczone w cenę
(w tym dojazdy, robocizna, koszty materiałowe) zgodnie z zaleceniami producenta i
na zakończenia okresu gwarancji oraz serwis wliczony w cenę dostępny przez 24 h w
dni robocze.
Odpowiedź: NIE
7. Ad par. 3 ust. 10
Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku,
gdy czas naprawy sprzętu przekroczy 72 godziny. Obowiązek taki ciążący na
wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego
egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w
cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę
najkorzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź: NIE
8. Ad par. 3 ust. 13
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancji powodują
wymianę tego podzespołu, elementu na nowy, wolny od wad.
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z
jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka
postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu
obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej
liczby awarii.
Odpowiedź: NIE
9. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje
przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika)
akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także
wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w
szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i
odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe
skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem
nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą
wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Odpowiedź: TAK, zgodnie z wykazem materiałów zużywalnych.
(dot. Zadanie Nr 4 - Aparat Kardiotokograficzny)
1. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf o zakresie temperatury pracy +5~+40 stopni C?
Odpowiedź: TAK
2. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z mocą wyjściową ultradźwięków
(lpta)=<10mW/cm2 ?( warunek poniżej 0 mW/cm2 jest niemożliwy do spełnienia)
Odpowiedź: TAK
3. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z pomiarem i wyświetlaniem TOCO w zakresie 0-100
jednostek względnych?
Odpowiedź: TAK
Projekt umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia
personelu w zakresie pakietów: 6, 8, 9. Są to sprzęty bardzo proste w obsłudze i dobrze
znane Zamawiającemu a konieczność spełnienia wymogu uruchomienia w Szpitalu oraz
szkolenia personelu powoduje że Wykonawcy są zmuszeni wkalkulować te działania w cenę
oferty co naraża Zamawiającego na znacznie wyższe koszty niż jest to niezbędne konieczne.
Odpowiedź: NIE
Zadanie nr 9: Aparat do EKG – 2 szt.
Pytanie do pkt. 1:
Czy zamawiający dopuści aparat EKG z automatyczną analizą i interpretacją jednak według
innej normy niż EN 60601-2-51?
Odpowiedź: NIE
Pytania do pkt.4:
Czy zamawiający dopuści aparat EKG o przekątnej ekrany 5,7”?
Odpowiedź: NIE
Pytanie do pkt. 17:
Czy zamawiający dopuści aparat EKG z 1 portem USB oraz z portem RS232?
Odpowiedź: NIE
Pytanie do pkt.24:
Cario TEKA to oprogramowanie dedykowane do aparatów jednego konkretnego producenta,
czy zamawiający dopuści oprogramowanie do zarządzania adaniami EKG o innej nazwie?
Odpowiedź: NIE
Pytanie do pkt.26:
Czy zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,2 kg?
Odpowiedź: TAK
Czy zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość podłączenia do kompleksowej
platformy kardiologicznej, pozwalającej nie tylko na archiwizację i dokładniejszą analizę
badań spoczynkowego EKG, ale również na wykonanie spirometrii, holtera EKG, holtera
ciśnienia czy próby wysiłkowej?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 1
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem LCD 8,9”?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 2
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210mm?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 3
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez sygnalizacji dźwiękowej wykrytych pobudzen?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 4
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym:2 X port USB, 1 X port SD
+ karta pamięci SD, port LAN oraz wbudowane wifi?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 5
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG współpracujący z oprogramowaniem EKG1000dedykowanym do zaoferowanego aparatu EKG, służącym do zarządzania i archiwizowania
badaniami EKG?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 6
Dotyczy zadania 9 – Aparaty do EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6 kg?
Odpowiedź: NIE
Załącznik nr 15 – zadanie 13 – aparat do terapii masażu pneumatycznego
Czy w zapisie w wymaganych warunkach i parametrach nie wystąpiła pomyłka odnośnie ilości
komór w spodniach. W wymaganym aparacie występują 12 komorowe spodnie. Zatem
prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu aparat z 12 komorowymi spodniami –
pozostałe wszystkie wymagane parametry zostają spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z 12-to komorowymi spodniami –
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zadanie 2 – Myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów
1. Czy zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: szerokość 54,5cm, głębokość 47,5cm
wysokość 163 cm?
Odpowiedź: TAK
2. Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym czas płukania, mycia oraz dezynfekcji dla
standardowego programu dla „basenów” wynosi 20 minut?
Wyjaśnienie: Dłuższy czas procesu pozwala na lepszą dezynfekcję przedmiotów.
Odpowiedź: NIE
3. Czy zamawiający dopuści myjnię z 7 dyszami natryskowymi?
Wyjaśnienie: Mimo mniejszej ilości dysz dezynfekcja pozostaje na tym samym poziomie.
Odpowiedź: NIE
4. Czy zamawiający dopuści maksymalny czas usunięcia usterki w przeciągu 96h zamiast
dostarczenia sprzętu zastępczego?
Odpowiedź: NIE
5. Czy zamawiający wymaga aby serwis myjni znajdował się na terenie powiatu mińskiego?
Odpowiedź: NIE
6. Czy zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu wynosił 12h od momentu zgłoszenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy zamawiający wymaga aby czas wizyty serwisu wynosił 24h od momentu zgłoszenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy zamawiający wymaga aby jeden z programów był przeznaczony do dezynfekcji kaczek
i basenów zawierających krew?
Odpowiedź: TAK.
Zadanie 3 – Aparat kardiotokograficzny 2 szt.
Pytanie 1. Punkt 10. Możliwość analizy zapisu KTG
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf, który posiada możliwość rozbudowy
o analizę zapisu ktg? W oferowanych przez naszą firmę urządzeniach jest to dodatkowo płatna opcja.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 2. Punkt 18. Możliwość monitorowania trojaczków
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf, który posiada możliwość rozbudowy
o funkcję monitorowania ciąży trojaczej? W oferowanych przez naszą firmę urządzeniach jest to
dodatkowo płatna opcja.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 3. Punkt 27. Zakres sygnałów 0÷125
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf, którego zakres mierzonego sygnały
Toco wynosi 0÷127?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 4. Punkt 35. Możliwość monitorowania NIBP matki
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf, który posiada możliwość rozbudowy
o funkcję monitorowania NIBP matki? W oferowanych przez naszą firmę urządzeniach jest to
dodatkowo płatna opcja.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiotokografy posiadały głowice kompatybilne
z aparatami będącymi na wyposażeniu szpitala?
Odpowiedź: TAK.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje
wchodzące w skład danego zestawu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy „Nazwa sprzętu na fakturze powinna
być tożsama z nazwą w § 1 ust. 1. umowy”, a w załączniku do faktury należy wymienić
poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu (jeżeli dotyczy).
2. Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 48h do 72h. Czas ten jest
optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na
najwyższym poziomie.
Odpowiedź: NIE.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy sprzedażowej oddzielnie dla każdego
zadania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie awarii w okresie pogwarancyjnym w ciągu 7 dni dla
napraw krajowych oraz 21 dni dla napraw zagranicznych?
Odpowiedź: TAK.
Pytania techniczne:
1. Resektoskop urologiczny bipolarny
Czy zamawiający dopuści zamiast elektrody:
Elektroda bipolarna pętlowa zagięta mała o konstrukcji zapewniającej przepływ prądu wysokiej
częstotliwości w obrębie dwóch biegunów elektrody tnącej umieszczonych na wspólnym
wsporniku, przy czym biegun tnący (pętla tnąca) umieszczony pod biegunem biernym - 6 szt.
Elektrodę:
Elektroda bipolarna, koagulacyjna haczykowa o konstrukcji zapewniającej przepływ prądu
wysokiej częstotliwości w obrębie dwóch biegunów elektrody tnącej umieszczonych na
wspólnym wsporniku, przy czym biegun tnący (pętla tnąca) umieszczony pod biegunem biernym
- 6 szt.
Odpowiedź: TAK
2. Laryngoskop LED
Czy zamawiający dopuści laryngoskop o podanych poniżej parametrach:
- Laryngoskop światłowodowy składający się z 3 łyżek krzywych w rozmiarze 2, 3, 4 i rękojeści
bateryjnej na baterie CR123A
- Łyżki Macintosh o długościach zbliżonych do długości roboczych 2-95mm, 3110mm, 4-130mm. Producent nie podaje długości łyżek, jednak wymiary odpowiadają
standardowym wymaganiom długości łyżek typu Macintosh.
- Łyżki o budowie modułowej ze zintegrowanym światłowodem
- Producent nie określa szerokości światłowodu, jednak zapewnia o jasności w części dystalnej
100.000lux, czyniąc oferowany laryngoskop jednym z najjaśniejszych dostępnych na rynku
- Zintegrowany w łyżce światłowód niewymagający demontażu oraz niewymagający żadnego
zatrzasku w tym zatrzasku kulowego
- Łyżka ze stali nierdzewnej, bez elementów z tworzysz sztucznych
- Możliwość sterylizacji w autoklawie, możliwość mycia w myjkach dezynfektorach do 60°C.\
wytrzymałość powyżej 4000 sterylizacji
- Zatrzaski mocujące łyżkę w „Zielonym Standardzie” umożliwiającym montaż łyżek innych
producentów
- Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki
- Rękojeść krótka\, radełkowana, zasilana baterią CR123A, o wysokości i średnicy zbliżonej do
określonej w specyfikacji. Producent nie precyzuje w swoich materiałach tych parametrów,
określając długości rękojeści jako długa i krótka.
- Dioda LED, wbudowana w rękojeść, zabezpieczona przed samoistnym wykręcaniem się
- Stalowa, lakierowana tuleja, włącznik diody
- Rękojeści i łyżki wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i oczekuje 3 szt. Laryngoskopu w tym:
w ilości szt. 2 – Rękojeści (tzw. krótka)
w ilości szt. 1 - Rękojeści– (tzw. długa - standardowa)
Pakiet nr 2, poz.14 :
Z uwagi na istniejące nowatorskie rozwiązania gwarantujące skuteczność mycia bez
stosowania detergentów, potwierdzoną opiniami uznanych i niezależnych instytutów
badawczych, czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedną pompę dozującą, do której
podłącza się płyn płucząco - zmiękczający?
Zastosowanie dodatkowej pompy dozującej drugi środek - detergent skutkuje:
•
zwiększeniem kosztu urządzenia;
•
potencjalnie zwiększa ryzyko usterek dodatkowej pompy;
•
zwiększa zużycie a zatem koszt eksploatacji/cyklu o dodatkowy środek –
detergent;
•
powoduje wydłużenie czasu trwania cyklu;
•
zwiększa zużycie wody i energii.
Aktualny opis przedmiotu zamówienia ogranicza możliwość składania ofert tylko do
sprzętu wyposażonego w dwie odrębne pompy dozujące, co nie jest niezbędne dla efektywnej
pracy urządzenia, a przekłada się na większą cenę urządzenia, zwiększone koszty jego
eksploatacji, a także potencjalnie większą awaryjność.
Odpowiedź: NIE
Pakiet nr 2, poz.28 :
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się prośbą o
odstąpienie od wymogu dostarczenia detergentu.
Odpowiedź: NIE
Pakiet nr 2, poz. 4 :
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wysokości do 1.750 mm? Aktualny
wymóg wysokości urządzenia wskazuje jednoznacznie na produkt jednego producenta.
Odpowiedź: NIE
Pakiet nr 2, poz. 10 :
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie odpływu o średnicy 100 mm. Wymagana średnica
odpływu wskazuje jednoznacznie na produkt jednego producenta - firmę Getinge.
Odpowiedź: TAK
Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie 6 – lampa bezcieniowa
1.
Czy Zamawiający dopuści
do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową bezcieniową o następujących
parametrach:
- lampa mobilna na pięcioramiennej podstawie wyposażona w giętkie, elastyczne
ramię, pozwalające na swobodne i bardzo płynne pozycjonowanie lampy;
- wyposażona w 7 diod
- natężenie światła z 0,5m – 40 000 lux
- średnica oświetlonego pola – 18 cm
- temperatura barwowa 4 400 K
- współczynnik odwzorowania barw Ra – 95
- współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 – 90
- zużycie energii – 11 W
- przewód zasilający min. 2,5m?
Oferowana lampa posiada parametry dostosowane do przeprowadzania zabiegów
medycznych i doskonale sprawcza się w praktyce.
Odpowiedź: NIE
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu
składania ofert. Nowy termin to:2014-04-11 do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego
dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający
może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.
…………………………………………..
Kierownik zamawiającego.
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy