1 Zielona Góra, październik 2012 r. PROJEKT WYKONAWCZY

Komentarze

Transkrypt

1 Zielona Góra, październik 2012 r. PROJEKT WYKONAWCZY
STADIUM :
PROJEKT WYKONAWCZY
TECZKA NR :
ZAKRES:
UMOWA NR:
ZIELEŃ - ETAP ZB4
OBIEKT :
2/RA–AI/2011
ZP-4/2012
UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE
TERENU POD POTRZEBY PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
W NOWYM KISIELINIE
CPV
77000000-0
DZIAŁKA NR:
WG SPISU PONIŻEJ
OBRĘB:
0010 NOWY KISIELIN
ADRES :
NOWY KISIELIN
GMINA ZIELONA GÓRA
INWESTOR :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
65-417 ZIELONA GÓRA UL. LICEALNA 9
10/17, 12/21, 15/4, 15/5, 15/8, 15/10, 15/12, 15/28, 15/42, 15/43, 15/44, 15/45, 15/46, 15/47,
15/48, 15/49, 15/50, 15/51, 15/52, 15/53, 15/54, 15/55, 15/56, 15/57, 15/58, 15/59, 15/60,
15/61, 15/62, 15/63, 16/6, 26/4, 26/5, 27/1, 28,260/4, 293/1, 312/1, 313/2
PODPIS:
PROJEKTANT :
mgr inż. arch. krajobrazu Anna Jackiewicz
Zielona Góra, październik 2012 r.
1
TECZKA ZAWIERA:
1. Opis do projektu wykonawczego
str. 2 – 5
2. Projekt zieleni
rys. PW - Z – 01/ZB4
2
UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
POD POTRZEBY PARKU NAUKOWO- TECHNOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
W NOWYM KISIELINIE
ETAP ZB4
PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELEŃ
OPIS TECHNICZNY
1.
PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zieleni dla etapu ZB4
uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod potrzeby Parku NaukowoTechnologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Teren objęty opracowaniem etapu położony jest w obrębie 0010 w Nowym
Kisielinie. Obejmuje obszar w północno-wschodniej części terenu, bezpośrednio
po północnej stronie strumienia, na którym projektowany jest zbiornik wodny.
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objęty opracowaniem w całości porastają drzewa i podrosty drzew
i krzewów.
3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE.
Projekt zieleni przewiduje: wycinkę drzew, karczowanie podrostów drzew
i krzewów oraz założenie trawnika.
3.1. WYCINKA DRZEW
Do wycinki przeznaczono jedynie te drzewa, które kolidują z inwestycją.
Oznaczono je na rysunku.
LP
GATUNEK
OBWÓD PNIA [cm]
1-
Salix alba – wierzba biała, Alnus glutinosa – 50 szt. x 50
50
olsza czarna
3
Prace związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie usuniętych części drzew oraz zasypanie powstałych dołów.
W bliskim sąsiedztwie drzew przeznaczonych do wycinki rosną drzewa, które
należy zabezpieczyć na czas trwania prac.
Należy wykarczować zarośla z podrostów drzew i krzewów zajmujące
powierzchnię 2 200,0 m2
3.2. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
Trawniki należy założyć metodą siewu. Powierzchnia przeznaczona pod
trawniki – 1 233,0 m2,
Przed przystąpieniem do zakładania trawników należy oczyścić teren z resztek
budowlanych i śmieci. Projekt zakłada wykorzystanie ziemi urodzajnej zdjętej
podczas prowadzenia prac budowlanych i składowanej na terenie inwestycji.
Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 10 cm warstwą oraz starannie
wyrównana. Glebę należy przed siewem nasion wałować a następnie zagrabić.
Wysiew nasion należy prowadzić w okresie od maja do sierpnia używając
gotowej mieszanki nasion trawnikowych w ilości 3,0 kg na 100 m2. Po wysiewie
nasion powierzchnię wałować lekkim wałem oraz obficie podlać.
4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren nie jest wpisany do strefy ochrony konserwatorskiej.
5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA
Na terenie nie były prowadzone działania górnicze.
6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I STREFY OCHRONNE
Obiekt nie przewiduje zwiększonej uciążliwości dla środowiska.
UWAGI!
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jeśli
są
przedmiotem
Norm
Państwowych,
zaświadczenie
producenta
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
4
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994r).
Opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Jackiewicz
5