ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Transkrypt

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1.
OPIS TECHNICZNY
2.
RYSUNKI :
 Rzut piwnic
rys. 1
 Rzut parteru - szkoła
rys. 2
 Rzut parteru
rys. 3
 Rzut I piętra - szkoła
rys. 4
 Rzut I piętra
rys. 5
 Rzut II piętra
rys. 6
 Rzut dachu - szkoła
rys. 7
 Rzut dachu
rys. 8
 Przekrój A-A
rys. 9
 Przekrój B-B
rys. 10
 Przekrój C-C
rys. 11
 Przekrój D-D
rys. 12
 Przekrój E-E
rys. 13
 Elewacje
rys. 14
 Wykaz stolarki drzwiowej
rys. 15
 Wykaz stolarki okiennej
rys. 16
 Fundament pod windę - budynek warsztatowy (W)
rys. 17
 Fundament pod windę - budynek łącznika (Ł)
rys. 18
 Nadproże żelbetowe NŻ
rys. 19
 Nadproża stalowe N1
rys. 20
 Nadproża stalowe N2
rys. 21
 Nadproża stalowe N3
rys. 22
 Nadproża stalowe N4
rys. 23
 Konstrukcja pod podstawę dachową
rys. 24
 Podjazd dla niepełnosprawnych
rys. 25
 Przekroje przed drogi i chodnik
rys. 26
 Płyta nad szybem windy
rys. 27
 Szczegóły wykonawcze docieplenia
rys. 28
W opisie został przekreślony w większości zakres prac nie dotyczących
niniejszego Wniosku.
OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku
użyteczności publicznej w Ulanowie
na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Rudniku nad Sanem
1.
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Inwentaryzacja własna.
2.
ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt przebudowy budynku użyteczności
publicznej w Ulanowie na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy w Rudniku nad Sanem.
3.
LOKALIZACJA
Budynek wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest w Ulanowie przy ulicy
11-go Listopada 5 na dz. nr ewid. 292, 295, 296, 299, 301., 303, 305
4.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek szkoły składa się z kilku części (skrzydeł):
a) Budynek szkoły (S),
b) Łącznik (Ł),
c) Sala gimnastyczna i szatnie (Sg),
d) Budynek warsztatowo (W) ------------mieszkalny (M).
Budynki są ze sobą połączone i stanowią funkcjonalną całość z wyjątkiem części
mieszkalnej (M). ---------------------------------------------Część mieszkalna jest wydzielona od pozostałej części
-------------------i posiada odrębne wejście. Podpiwniczone są Łącznik (Ł) ---------------i budynek mieszkalny
--(M).
Dane ogólne całego budynku:
Powierzchnia zabudowy – 1831,31 m2,
Wysokość max - 12,0 m,
Powierzchnia użytkowa – 2936,73 m2,
Kubatura – 17 305,72 m3.
Budynek szkoły (S) - nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + piętro)
połączony jest z łącznikiem (Ł), dach dwuspadowy pokryty blachą. Murowany,
stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana.
Dane ogólne budynku szkoły (S):
Powierzchnia zabudowy – 346,98 m2,
Wysokość - 12,0 m,
Powierzchnia użytkowa – 566,20 m2,
Kubatura – 3 497,56 m3.
Łącznik (Ł) - podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica + parter + piętro)
połączony
jest
ze
szkołą
(S)
oraz
z
budynkiem
sali
gimnastycznej
z szatniami (Sg), dach wielospadowy pokryty blachą. Murowany, stropy
żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana.
Dane ogólne budynku łącznika (Ł):
Powierzchnia zabudowy – 468,04 m2,
Wysokość - 11,1 m,
Powierzchnia użytkowa – 1 113,59 m2,
Kubatura – 5 476,07 m3.
Sala gimnastyczna i szatnie (Sg) - budynek składający się z części wyższej
w której znajduje się sala gimnastyczna i części niższej przeznaczonej na
szatnie, umywalnie z WC, pomieszczenia magazynowe i kantorek. Połączony
jest z łącznikiem (Ł) i budynkiem warsztatowym (W). Podpiwniczony,
jednokondygnacyjny (parter z balkonem dla widowni), dach dwuspadowy pokryty
blachą. Murowany, stropodachy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana.
Dane ogólne budynku (Sg):
Powierzchnia zabudowy – 648,49 m2,
Wysokość - 11,15 m,
Powierzchnia użytkowa – 590,01 m2,
Kubatura – 5 047,75 m3.
Budynek warsztatowo (W) - ------------mieszkalny (M) - obie części stanowią jeden
budynek. Część warsztatowa połączona jest z budynkiem sali gimnastycznej
i szatniami (Sg).
- Część warsztatowa (W) - budynek nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny
(parter + piętro), dach jednospadowy pokryty blachą. Murowany, stropy
żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana.
Dane ogólne części budynku (W):
Powierzchnia zabudowy – 252,0 m2,
Wysokość - 11,75 m,
Powierzchnia użytkowa – 401,87 m2,
Kubatura – 2 091,60 m3.
------------------------------------------------------------ Część mieszkalna (M) - budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny (piwnica
------------------------------------------------------------+ parter + I piętro + II piętro), dach jednospadowy pokryty blachą. Murowany,
----------------------------------stropy
żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana.
------------------------Dane
ogólne części budynku (M):
--------------------------Powierzchnia zabudowy – 115,80 m2,
---------------Wysokość - 11,75 m,
--------------------------Powierzchnia użytkowa – 265,06 m2,
-----------------Kubatura
– 1 192,74 m3.
5.
OGÓLNY OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Projektowana inwestycja polega na przebudowie budynku użyteczności
publicznej w Ulanowie na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w
Rudniku nad Sanem.
Prace będą polegały na --------------------------------------------wyburzeniu części starych ścianek działowych i wykonaniu
nowych, wymianie części okien i drzwi, -------------------------------wykonaniu czterech wind wewnętrznych,
-------- c.o. elektrycznych), -------wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych (wod-kan,
wykonaniu
nowych posadzek, malowaniu wszystkich pomieszczeń, wymianie części konstrukcji
---------------------------------------------------------------drewnianej dachu, wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
--------------------------------------------------------------(oraz wykonaniem obróbek kominów) oraz dociepleniu całego budynku wraz
------------------------------z malowaniem ścian zewnętrznych.
6.
FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA
Istniejący budynek nie będzie przebudowywany z zewnątrz, forma obiektu
w
pozostanie bez zmian. -------------------------------------Zostaną dobudowane dwie windy zewnętrzne i budynek
zostanie docieplony.
7.
8.1
SPEŁNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ
(Pr. bud. art.5 ust.1)
Bezpieczeństwa konstrukcji
Obliczeń konstrukcji dokonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy i przyjęto
rozwiązania konstrukcyjne wynikające z obliczeń Rozwiązania techniczne oparto
o
materiały
budowlane
posiadające
wymagane
certyfikaty
i
dopuszczone
do stosowania na terenie Polski.
8.2
Bezpieczeństwa pożarowego
Zasady spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego spełniono przez
zastosowanie materiałów budowlanych, warunków ewakuacji i środków gaśniczych.
Istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymogów ppoż. Niezbędne jest wykonanie
ekspertyzy pożarowej w wyniku której będzie można zastosować inne rozwiązania
zwiększające bezpieczeństwo ppoż.
8.3
Bezpieczeństwa użytkowania
Obiekt spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa użytkowania.
8.4
Warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska
Obiekt spełnia wszelkie wymagania dotyczące warunków higienicznych, zdrowotnych
i ochrony środowiska.
8.5
Ochrony przed hałasem i drganiami
W obiekcie nie zainstalowano urządzeń emitujących drgania i hałas o poziomie
przekraczającym dopuszczalne poziomy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.
8.6
Oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Zastosowane rozwiązania materiałowe i instalacyjne zapewniają spełnienie
obowiązujących norm w zakresie oszczędności energii i izolacyjności.
8.7
Oświetlenia
Budynek wyposażony zostanie w układ oświetlenia ogólnego elektrycznego zgodnie
z obowiązującą PN.
8.8
Wentylacji
W budynku zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zgodnie
z PN.
8.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych – brak; Emisja spalin – nie
występuje; Wytwarzanie odpadów stałych - śmieci nieorganiczne oraz socjalne do
projektowanego na działce kontenera z zamykanym otworem wrzutowym; Emisja
hałasu, wibracji, promieniowania, zakłócenia elektromagnetyczne – brak;
Projektowana funkcja nie pogorszy warunków ochrony środowiska. Przewiduje się,
że odpady komunalne będą odbierane przez wyspecjalizowane służby na podstawie
stosownych umów; Wszystkie materiały i wyroby zastosowane muszą posiadać
aprobaty techniczne oraz posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklaracje
zgodności z polską normą; Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji i
wzrostu zużycia surowców, minerałów, paliw i energii o 20%.
Inwestycja nie wymaga sporządzenia Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Zgody na Realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9
listopada 2010 r, (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
9.
ROBOTY BUDOWLANE
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

Demontaż okien, drzwi -----------------------------i luksferów przeznaczonych do wymiany,

------------------------------------------------Rozbiórka podłóg drewnianych na parterze i na piętrze w budynku
szkoły,
-----

------------------------------------Rozbiórka okładzin ścian w pomieszczeniach WC,

--------------------------------Rozbiórka ścian zgodnie z rysunkami rzutów,

Rozbiórka posadzek z płytek przeznaczonych do wymiany,
--------------------------------------------

--------------------------------------Demontaż
posadzek z płytek PCV i wykładziny PCV,

----------------------------------------------------Poszerzenie lub wykonanie nowych otworów w ścianach wewnętrznych
i zewnętrznych budynku,
-------------------

Demontaż istniejących przewodów i obudów przejść przez ściany
zgodnie z rysunkami rzutów,

Wykonanie otworów wentylacyjnych w stropie i dachu pod projektowane
kominy na budynku warsztatowym i ----------hali sportowej,

---------------------------------------Demontaż sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej,

Demontaż balustardy w sali gimnastycznej,
--------------------------------

----------------------------Demontaż krat zewnętrznych w oknach,

Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku,

--------------------------------------Rozbiórka części szachtów przy oknach piwnicznych,

-----------------------------------------Wykonanie otworów w stropach pod projektowane windy,

Demontaż pokrycia dachowego ze wszystkimi obróbkami blacharskimi
---------------------------------------------------również przy oknach,
----------------

Demontaż ok. 10% konstrukcji dachu - elementów "spróchniałych".
--------------------------------------------------
b) Roboty projektowe
-------------------------------------------9.1. PROJEKTOWANA WINDA WEWNĘTRZNA- szt. 2
---------------a)
Dobór urządzenia:
-----------------------------------------------------Dźwig osobowy, elektryczny, linowy, bez maszynowni, 2 (winda
----------------------------------------------------------w budynku warsztatowym W) i 3 (winda w budynku łącznika Ł) przystanki, 2 (W)
------------------------------------------------------i 3 (Ł) dojścia, o udźwigu Q = 900 kg i prędkości jazdy V ~ 1 m/s, z kabiną
-------------------------------------------jednostronną panoramiczną oraz drzwiami automatycznymi
przeszklonymi szerokości 900 mm;
---------------------------------------------------b) DANE TECHNICZNE DŹWIGU:
---------------------------------- Dźwig - elektryczny bez maszynowni, linowy
-------------udźwig - 900 kg
----------------------------------------------------------- ilość przystanków - 2 (winda w budynku warsztatowym W) i 3 (winda
---------------- budynku łącznika Ł)
w
--------------------prędkość dźwigu - 1 m/s
- wysokość podnoszenia - 3,54 m (winda w budynku warsztatowym W)
--------------------------------------------------------------------------------------i 6,15 m (winda w budynku łącznika Ł)
----------------------------------------------------------- drzwi kabinowe - automatyczne centralne 2 AC i teleskopowe 2AT,
----------------------------------------------------------o wymiarach: 900 x 2000 mm, przeszklone szkłem bezpiecznym
----------------------------------------------------------w obramowaniach ze stali nierdzewnej „satyna”, wyposażone w kurtynę
-----świetlną,
----------------------------------------------------------- drzwi szybowe - automatyczne centralne 2 AC i teleskopowe 2AT,
----------------------------------------------------------o wymiarach: 900 x 2000 mm, przeszklone szkłem bezpiecznym
-----------------------------------w
obramowaniach ze stali nierdzewnej „satyna”,
----------------------------------------------------------- kabina dźwigu - Nieprzelotowa, wejście z jednej strony wykonanie: ściany
przeszklone szkłem bezpiecznym w obramowaniach ze stali nierdzewnej
----------------------------------------------------------„satyna”, oświetlenie – sufitowe, energooszczedne, oświetlenie awaryjne (min.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2h)
podłoga - wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną, poręcz (ze
----------------------------------------------------------stali
nierdzewnej), lustro; wyposażenie: panel dyspozycji: (antywandal)
wykonany ze stali nierdzewnej „satyna”, z piętrowskazywaczem cyfrowym,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizację
----------------------------------------------------------przeciążenia kabiny, gong, wentylator, VOX – system komunikatów głosowych,
ograniczenie
dostępu do dwóch pieter,
------------------------------------------------------- wymiary kabiny - 1400 x 1400 mm
----------------------------------------------------------- kasety wezwań - z piętrowskazywaczami na płycie ze stali nierdzewnej
(antywandal), z podświetlanymi przyciskami,
--------------------------------------------------------------------------------------------- sterowanie - mikroprocesorowe, elektroniczne, z możliwością programowania
----------------------------------------------------------różnych funkcji eksploatacyjnych, Intercom – kabina – maszynownia –
----------------------------------------------------------portiernia, wyświetlanie usterek w języku polskim na piętrowskazywaczach,
-------------------------------------------z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej
- napęd - elektryczny, falownikowy, bezreduktorowy
--------------------------------------- Szyb wymiary wew.: szerokość: 1940 mm, głębokość: 2080 mm
------------------------------------------------- wentylacja - grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna
-----------------------------------------------------------szybu
------------------------------------------ Maszynownia - bez maszynowni (napęd w nadszybiu)
----------------------------------------------------------- Zjazd awaryjny - po zaniku napięcia do najbliższego przystanku
z-------------------------automatycznym otwarciem drzwi.
-----------------------c) Informacje dla Wykonawcy:
---------------------------Winda
powinna zawierać w zestawie:
----------------------------------------------------------- dźwig powinien być kompletny wyposażony w oświetlenie kabiny,
----------------------------------------------------------oświetlenie szybu windy , gniazda serwisowe w szybie i podszybiu , możliwość
----------------------------------------------------------podłaczenia do SAP budynku, zdalne alarmowanie pomiędzy kabiną windy
--------a
portiernią.
----------------------------------------------------------Wykonawca
powinien zlecić producentowi windy kompleksowe jej wykonanie
----------------------------------------------------------wraz z pomiarami wysokości na których będą zlokalizowane przystanki, po
----------------------------------------------------------wykonaniu
przez Wykonawcę otworów wejściowych do windy na ścianie
szczytowej
budynku.
------------------------------------------------------------------------Winda
i jej parametry zostały przedstawione na przykładzie windy produkcji:
-----------------------------------------------------------LIFT SERVICE S.A. Lublin, firmy posiadającej Certyfikat Jakości PN-ISO
----------------------------------------------------------9001.7.2. Podany producent przedstawiony jest jako przykładowy i przy
-----------------------------------------------------------zamawianiu windy należy sugerować się tylko i wyłącznie danymi technicznymi
----------------------jakie winda powinna spełniać.
--------------------d) Fundament pod windę:
----------------------------------------------------------Zaprojektowano fundament pod windę żelbetowy o wymiarach zewnętrznych
----------------------------------------------------------244x 256 cm i wysokości 165 cm posadowiony na głębokości 1,6m pod
----------------------------------------------------------poziomem terenu na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Grubość płyty - 30
----------------------------------------------------------cm,
grubość ścianek 25 cm. Płyta zbrojona podwójną siatką z prętów #12 co 20
cm,
ścianki zbrojone prętami #12 co 20 cm i prętami rozdzielczymi #10 co 20
------------------------------------------------------------cm.
---------------------------------------STAL KSZTAŁTOWA S235JR, ELEKTRODY EB150,
---------------------------------STAL
ZBROJENIOWA: # – AIIIN – ST500S,
-----------------------------BETON C20/25, CHUDY BETON C8/10
------UWAGA:
-------------------------------------------------------------Ze
względu na to, że projekt może być realizowany w dłuższej perspektywie
-------------------------------------------------------------rysunek fundamentu pod windę należy traktować poglądowo do oszacowania
-------------------------------------------------------------kosztów realizacji. Przed wykonaniem fundamentu Wykonawca powinien
-------------------------------------------------------------skontaktować się z wybranym producentem windy w celu otrzymania wytycznych
-------------------------------------------------------------fundamentowych
pod konkretną windę. Po otrzymaniu takich danych i w przypadku
-------------------------------------------------------------gdy wytyczne będą różnić się od rysunku w projekcie Projektant zobowiązuję się
w ciągu 5 dni od otrzymania wytycznych poprawić rysunek lub wykonać nowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------9.2.
PROJEKTOWANA WINDA WEWNĘTRZNA - szt. 2
----------------a) Dobór urządzenia:
------------------------------------------------Windy - dźwigniki hydrauliczne dla osób niepełnosprawnych DHP,
--------------towarowych
typ DHP
----------------Parametry urządzenia:
----------Typ: DHP-0,3t,
-----------Udźwig - 300 kg,
-----------------------Wymiary platformy 1500 x 1500,
-----------------------------Wysokość podnoszenia ~33cm - 51 cm,
-------------------------Kierunek
wjazdu-wyjazdu - kąt 90°,
---------------------Napęd - Elektro-hydrauliczny.
----------------------------------------------------------Winda i jej parametry zostały przedstawione na przykładzie windy produkcji:
----------------------------------------------------------P.P.H.U. "Gabiga", ul.Mikołaja Kopernika 4, 49-300 Brzeg, tel. (077) 41 11 707,
------------------------------------------(077) 40 46 461, (077) 40 46 462, tel./fax (077) 41 68 419
------------------e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------------------Podany producent przedstawiony jest jako przykładowy i przy zamawianiu
----------------------------------------------------------windy należy sugerować się tylko i wyłącznie danymi technicznymi jakie winda
------------powinna spełniać.
-------------------9.3. DROGA POŻAROWA
----------------------------------------------------------Zaprojektowano drogę pożarową o nawierzchni asfaltowej o promieniu
----------------------------zewnętrznym 11,0 m i szerokości 4,0m.
------------------Warstwy drogi pożarowej:
- warstwa ścieralna z bet. asf. 5cm,
------------------------------------------------------------ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6cm,
--------------------------------------podbudowa zasadnicza z betonu afaltowego 7cm,
----------------------------------------------------------- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
----20cm,
----------------------------------------------------------- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego wsp. nieprz. D15: D 85 < 5
---10cm
----------------------------------------------------9.4. POZOSTAŁE DROGI WEWNĘTRZNE I MIEJSCA POSTOJOWE
----------------------------------------------------------Zaprojektowano drogi wewnętrzne i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki
---------------------------------------betonowej
o promieniu 5,0 m i szerokości 3,0 i 4,0 m.
-----------------------------------------Miejsca
postojowe - 24 + 2 dla osób niepełnosprawnych.
-------------------------------------Warstwy dróg wewnętrznych i miejsc postojowych:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 8cm,
------------------------------------------ podsypka cement.-piaskowa 5cm,
--------------------------------------------------------------------------------- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25cm,
----------------------------------------------------------- - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego wsp. nieprz. D15: D 85 < 5
----10cm
-----------9.5. CHODNIKI
----------------------------------------------------------Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o szerokości min. 2m.
----------------------------------------------------------Odwodnienie chodnika zapewnione jest poprzez spadki podłużne 0,5 i 1,5%
----------------------------------------------------------oraz
poprzeczny 0,5% z odprowadzeniem wód opadowych w teren na działce
-------inwestora.
-------------Warstwy chodnika:
-warstwa ścieralna z kostki beton. 6cm
--------------------------------------------------------podsypka
cementowo-piaskowa 5cm
------------------------------------------------------podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm.
----------------------------------------------------------Przy wejściach do budynku wykonać wycieraczki - kratownica zgrzewana
ocynkowana o wym. 60x40 cm.
-----------------------------------Sposób
montażu:
Kratownicę montuje się w obniżonej
-------------------------------posadzce o 35 mm.
----------------
- 1 szt.
9.6. PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - szt.2
------------------------------------------------Podjazd dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej gr.6cm na
=========================================================
podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Podjazd ograniczony ścianami
-----------------------------------------------------------żelbetowymi gr.20cm zbrojony prętami ø12 co 15cm z betonu C/2025.
-----------------------------------------------------------Balustrady podjazdu z rur ø42x3 ze stali S235JR.
------------------------------------9.7. ŚCIANY,
ZAMUROWANIA I DOCIEPLENIE BUDYNKU
--------------------Zewnętrzne:
Istniejące ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS80-036 gr.15cm.
---------Wewnętrzne:
- ----------------------------------------------------------ściany nośne grubości 24cm, zamurowania i ścianki działowe grubości 12cm
----------------------------------------------------------z bloczków z betonu komórkowego odmiany 700 na zaprawie cementowo------------------------wapiennej o wytrzymałości 8MPa.
Docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją wykonać z wełny mineralnej
grubości 20cm.
----------------------------------------------------------Ściany
windy nad fundamentem żelbetowym oraz ściany stanowiące wymian
(niosące
strop) pod wycinane otwory w stropie wykonać z cegły pełnej na
---------------------------------------------------------------------------------------------------zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymałości 8MPa.
----------------------------------------------------------Pod ścianami stanowiącymi wymian (niosące strop)
wykonać ściany
------------------fundamentowe betonowe.
------------9.8 NADPROŻA
------------------------------------------------------Nad projektowanym otworami drzwiowym w ścianach nośnych
zaprojektowano nadproża stalowe. Kształtowniki skręcone śrubami M16,
----------------------------------------------------------obłożone siatką Rabitza i otynkowane. Otwór wykonać po wykonaniu nadproża.
-------------------------------------------------------------------Stal S235JR
Śruby klasy 4.8
-----------Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w nowych ścianach wykonać
---------------------------------------------------------------------nadproża
typu L.
----------------------------------------------------------Nad projektowanym otworem okiennym w kotłowni wykonać nadproże
żelbetowe
zbrojone prętami #16 i strzemionami #8. Stal zbrojeniowa ST500S.
--------------------------------------------------------------------Beton C30/37.
----------------------------------------------9.9. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU I POKRYCIE
-----------------------------------------------------Czyszczenie konstrukcji dachu o łącznej powierzchni elementów
-----------------------------------------------------------w rozwinięciu F= 3000 m2 przeprowadzić za pomocą szczotek stalowych. Po
oczyszczeniu drewna przeprowadzić jego impregnację preparatem do
----------------------------------------------------------jednoczesnej impregnacji ogniowej, grzybo- i owadobójczej (np. Fobos M-4)
-----------------------------------------------------------poprzez dwukrotne malowanie. Zabieg należy przeprowadzać. zgodnie
-----------------------------------------------------------z instrukcją stosowania. Przy impregnacji natryskowej zwrócić uwagę
-----------------------------------------------------------na wtłoczenie preparatu w miejsce połączeń ciesielskich (gniazda, zaciosy,
-----------------------------------------------------------otwory kołkowania itp.).
----------------Ze względu na korozję ok. 10% konstrukcji drewnianej dachu
------------------------------------------------------przeznaczona jest do wymiany.
------------------------------------------------------------Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej T35.
----------------------------------------9.10. WYMIANY DREWNIANE POD WYWIETRZAKI
Jako podparcie dla nowych wywietrzaków WLO250 nad istniejącą salą
------------------------------------------------------gimnastyczną zaprojektowano wymiany drewniane z drewna klasy C30.
-----------------------------------------------------
9.11. KONSTRUKCJA DREWNIANA STROPÓW SZKOŁY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Czyszczenie konstrukcji drewnianej stropu nad parterem i piętrem o łącznej
powierzchni elementów w rozwinięciu F= 600 m2 przeprowadzić tak samo jak
-----------------------------------------------------------w
przypadku konstrukcji drewnianej dachu
-----------------------------------------9.12. KOMINY
----------------------------------------------------------Projektowany
komin z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
o wytrzymałości 8 MPa murowany na najwyższym stropie budynku
----------------------------------------------------------warsztatowego
(W) tak aby ominąć krokwie. Otwory wentylacyjne o wymiarach
----------------------------------------------------------14x14cm.
Wykonać czapkę betonowe zbrojoną siatką prętów Ø6. Otwory
---------------------------------------------------------------------------------------------------wentylacyjne
przy wylocie należy zabezpieczyć kratkami.
----------------------------------------------------------Na
istniejących kominach i przy połączeniu kominów z połacią dachową
wykonać
obróbki z blachy i papy.
------------------------9.13. WENTYLACJA
Zapewniona poprzez istniejące kominy murowane (z kratkami).
W projektowanych pomieszczeniach WC wykonać wentylację mechaniczną
poprzez zainstalowanie wentylatorków łazienkowych w istniejących kominach
sprzężonych z wyłącznikiem elektrycznym z opóźniaczem 5min.
----------------------------------------------------------W istniejącej sali gimnastycznej wykonać wentylację grawitacyjną poprzez
zainstalowanie na dachu 8 wywietrzaków WLO 250. Sposób mocowania
----------------------------------------------------------wywietrzaków na rysunku konstrukcyjnym.
--------------------------------Rury wentylacyjne w przestrzeni między stropem żelbetowym a połacią dachu
ocieplić wełną mineralną gr. 5cm. Wokół podstawy i konstrukcji KP wykonać
ocieplenie styrodurem 5cm, otynkować i pomalować.
---------------------------------10.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
-----------------10.1 POSADZKI
a) Posadzki w budynku szkoły (S):
-------------------------------------------------------------------------------------Po zdemontowaniu podłóg drewnianych we wszystkich pomieszczeniach:
- na parterze zdemontować również legary i wykonać posadzkę:
------------------------------------------------- płytki gresowe antypoślizgowe o wym. 50x25cm - korytarz, panele
-------------------------------------------------------
podłogowe - sale lekcyjne
---------------------------------------- gładź cementowa - 4,5cm
------------------------ styropian EPS 200-036 - 10cm
--------------- 2x folia izolacyjna
------------------------------------------------------ beton C12/15 - 15cm zbrojony siatką z prętów 6mm o oczku 15x15cm
- piasek zagęszczony warstwami max.30cm st. zagęszczenia IS>0.95.
----------------------------------------------------Wykończona posadzka powinna być na tym samym poziomie co istniejąca.
-------------------------------------------------------Schody są w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje się skuwania płytek.
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- na piętrze po demontażu podłogi drewnianej oraz po wyczyszczeniu
---------------------------------------------------------------i zaimpregnowaniu istniejących legarów ułożyć i zamocować dwie warstwy płyt OSB.
---------------------Płyty OSB układać krzyżowo.
---------------------------------------------------------------Posadzkę wykończyć na korytarzu płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wym.
--------------------------------------------------------------50x25cm układanymi na kleju z wtopioną siatką stalową budowlaną - z prętów
---------------------------------------------------------------6mm o oczku 15x15cm, w salach lekcyjnych posadzkę wykończyć panelami
---------podłogowymi.
b) Posadzki w pomieszczeniach WC, szatni i umywalni:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Po zdemontowaniu wszystkich warstw aż do stropu głównego wyłożyć dwie
------------------------------------------------------------warstwy foli izolacyjnej. Izolację wyłożyć na ściany na wysokość 15 cm ponad
stan wykończonej posadzki. Posadzka cementowa (grubość ustalić tak aby
-----------------------------------------------------------poziom gotowej posadzki zgadzał się z projektowaną posadzką na korytarzu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o wytrzymałości 10MPa zacierana na gładko, zbrojona siatką z prętów Ø2,5mm
o oczku 10x10cm. Na przygotowanych zgodnie z opisem podłożach wykonać
------------------------------------------------------------posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych.
-----------------------------------c) Posadzki w korytarzach:
-------------------------------------------------------------------------------Na istniejącym lastryku położyć płytki gresowe antypoślizgowe o wym. 50x25cm.
------------------------Posadzki wykończyć cokolikiem.
-----------------------------------------------------------Różnice wysokości posadzki w budynku warsztatowym na parterze i w piwnicy
pom. 0.10Ł wyrównać oraz pochylnię w budynku sali gimnastycznej (korytarz
------------------------------------------------------------pom. 1Sg) wykonać z betonu C12/15.
----------------------------d) Posadzki w pomieszczeniach biurowych:
-----------------------------------------------------------------------------------------------W istniejących i projektowanych pomieszczeniach biurowych należy
-----------------------------------------------------------zdemontować istniejące posadzki z płytek i wykładzin PCV, następnie
-----------------------------wykonać podłogi z paneli podłogowych.
e) Posadzki w salach lekcyjnych i warsztatowych oraz w pozostałych
---------------------------------------------------pomieszczeniach w piwnicy:
---------------------------------------------------------------------------------Zdemontować istniejące posadzki z płytek i wykładzin PCV (jeśli istnieją),
następnie wykonać posadzki z paneli podłogowych lub na istniejącym lastryku
-----------------------------------------------------------położyć płytki gresowe antypoślizgowe o wym. 50x25cm.
-----------------------------------------Posadzki wykończyć cokolikiem.
---------------------------------------------------------Minimalne właściwości płytek ceramicznych:
------------------------------------------) Ze względu na odporność na ścieranie płytki - klasa 4,
-) Antypoślizgowość - grupa R10 wg DIN 51 130 – „Określenie właściwości
--------------------------------------------------------poślizgu do pomieszczeń roboczych i powierzchni ze zwiększonym ryzykiem
--------------------------------------------------------poślizgnięcia się”
----------------) Nasiąkliwość - 3-6%- grupa IIa.
------------------------f) Podłoga drewniana (parkiet) w sali gimnastycznej należy wycyklinować
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------cyklinowanie wykonywać metodą bezpyłową a następnie polakierować
- ----------------------------------------------------------stosować lakier przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych o wysokiej
-------------------------------------------twardości
i odporności na ścieranie oraz szybkim schnięciu.
------------------------------------------------------------Lakier antypoślizgowy spełniający normy DIN 18032 np. Domalux Gold lub
równoważny, trzykrotne lakierowanie na przygotowanym podłożu .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić
od
+15 stop.C do + 25 stp. C. Wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić 40
-----------------------------------------------------------– 65 %
-----Listwy-deski cokołowe przy ścianach należy cyklinować ręcznie.
------------------------------------------------Po wyschnięciu lakieru wykonać malowanie linii na boisku. Malowanie linii
------------------------------------------------------------wyznaczających pola gry dla poszczególnych dyscyplin sportowych wykonać
------------------------------------------------------------z użyciem farb poliuretanowych z utwardzaczem, trudnościeralnych.
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------10.2 OBUDOWA SUFITU BUDYNKU SZKOŁY (S)
------------------------------------------------------------Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż.
-----------------------------------------------------------sufit podwieszony (obudowa sufitu w budynku szkoły (S) na parterze) będzie
----------------------o odporności ogniowej REI60.
-----------------------------------------------------------Sufit podwieszony (obudowa sufitu) o odporności REI60 należy mocować do
istniejącej konstrukcji stropu nad parterem - rozwiązanie systemowe wg Aprobaty
------------------------------------------------------------Producenta.
---------
-------------------------------------------------10.2 OBUDOWA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH
------------------------------------------------------------Wszystkie widoczne urządzenia i przewody instalacyjne (piony kanalizacyjne,
widoczne przyłączenia np do umywalek) obudować płytami gipsowo kartonowymi
------------------------------------------------------------gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym a w pomieszczeniach WC wodoodpornymi
-----------------------------------------------------------------------------------------GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
10.3 TYNKI,---------------------OKŁADZINY ŚCIENNE I MALOWANIE
Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowe akrylowe, malować w kolorach jak na
rysunku elewacji,
- ------------------------------------Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne kat.III,
- ----------------------------------------Ściany w WC – z płytek ceramicznych do wys. 2,2m.
- ----------------------------------------------------------Ściany w pomieszczeniach pracowniach gospodarstwa domowego – z płytek
ceramicznych do wys. 1,8m,
----------------------- ----------------------------------------------------------Przy umywalkach w pomieszczeniach w których nie są przewidziane płytki na
ścianach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych,
------------------------------------- ---------------------------------------------------------W sali gimnastycznej do wysokości 3,0 m wykonać lamperię w kolorze jasnym,
- ----------------------------------------------------------We wszystkich korytarzach wykonać lamperie na wysokość 1,5 m w kolorze
---------jasnym,
- ----------------------------------------------------------Powierzchnie istniejących i projektowanych ścian i sufitów wchodzących
w zakres opracowania pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną z dwukrotnym
-----------------------------------------------------------szpachlowaniem.
--------------
10.4 Stolarka
Drzwi i okna wg załączonego wykazu stolarki.
W sali gimnastycznej wykonać pustaki szklane (luksfery) w kolorze białym.
--------------------------------------------------------
------------------------10.5. Obróbki blacharskie
----------------------------------------------Wykonane będą z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej.
------------------------10.6. Rynny i rury spustowe
--------------------------------------------------Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
-----------------------------------------------------------Rynny Ø20, rury spustowe Ø15 z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny
-------------------------mocować do pasa podrynnowego.
10.7. Parapety zewnętrzne i ----------wewnętrzne
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.
Parapety wewnętrzne z aglomarmuru.
---------------------------=
10.8. Projektowane instalacje
- wodno-kanalizacyjna,
------------ c.o.
- elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych.
------------------------------10.9
Szczegóły wykonania i wyposażenie
a) Wiatrołapy:
----------------------------------------- wycieraczki - zamocować w obniżeniu
b) Wszystkie otwory nawiewne i wentylacyjne wyposażyć w kratki z możliwością
ich demontażu w celu obsługi kominiarskiej.
=============================================================
c) Pozostałe (nie wymienione niżej) wyposażenie typu meble, stoły, krzesła itp.
inwestor posiada.
----------------------------------d) Wyposażenie pomieszczeń:
- pomieszczenia gosp. domowego
1.8Ł(szt.):
1.5W(szt.):
- regał
1
1
- lodówka
1
1
- blat roboczy
3
3
- basen do mycia garów
1
1
- kuchenka gazowa
2
2
- frytkownica
1
1
- patelnia elektryczna
1
1
- okap kuchenny
1
1
- zmywarka + wyparzacz
1
1
- piekarnik w zabudowie
2
1
- szafy na talerze, sztućce itp
6
- pomieszczenie jadalni
5
1.8Ł(szt.):
- regał
1
- stoły
4
- krzesła
24
- szafka na ekspres do kawy
1
- ekspres do kawy
1
- szafy na zastawę stołową
4
- pomieszczenie pracowni rękodzieła artyst
2.8Ł i 2.3W(szt.):
- stoły do pracowni rękodzieła artyst.
10
- szafki
.
10
- meble ścienne
.
10
- pomieszczenie pracowni krawieckiej
2.7Ł i 2.3W(szt.):
- stoły
8
- krzesła
8
- maszyny do szycia
8
- szafki
.
- meble ścienne
8
.
8
- pomieszczenie pracowni kosmetycznej
1.7W (szt.):
- szafka niska z lustrami
8
- lustra do malowania paznokci
8
- umywalka do mycia włosów
1
- stanowisko do modelowania.
8
- stanowisko do malowania paznokci
8
- pomieszczenie gabinet psychologa
1.9Ł (szt.):
2.8W (szt.):
- biurko
1
1
- szafka
2
2
- krzesło
3
3
- pomieszczenie logopedy
1.10Ł (szt.):
2.9W (szt.):
- biurko
1
1
- szafka
2
2
- krzesło
3
3
- lustro
1
1
- stolik pod lustro
1
1
- pomieszczenie sekretariat
2.5W i 2.6W (szt.):
- szafka
2
- biurko
2
- krzesła
10
- stół
1
- pomieszczenie siłowni
0.7Ł (szt.):
- bieżnia
2
- atlas wielofunkcyjny
1
- rower stacjonarny
2
- orbitek
2
- wioślarz
1
- ławka treningowa
2
- zestaw hantli
1
- zestaw gryfów
2
- zestaw obciążeń
1
- stojaki
4
e) Wyłazy na dach - wszystkie stopnie stalowe i wyłazy oczyścić i pomalować,
---------------------------------------------------------f) Wszystkie poręcze, balustrady w budynku oczyścić i pomalować. Na balkonie
------------------------------------------------------------sali gimnastycznej wykonać typowe barierki stalowe wysokości 1,5m mocowane
------------------------------------------------------------za pomocą kołków rozporowych stalowych,
-------------------------------g) Zdemontowane kraty z okien oczyścić, pomalować i ponownie zamocować
------------------------------------------------------------(dostosować długości łączników stalowych do grubości docieplenia ścian
------------------------------------------------------------i przyspawać)
-------------------------h) Wyposażenie WC:
----------------------------------------------------------Projektowane
pomieszczenia WC należy wyposażyć w (minimalne wymagania):
------------------------------------a) kosze na śmieci (po jednym w każdym WC),
-----------------------------------------------------b)
podajnik ręczników do wycierania rąk lub suszarka elektryczna (po
----------------------jednym przy każdej umywalce),
-----------------------------------------------------c) mydelniczka lub podajnik płynów myjąco-dezynfekujących (po jednym
----------------przy
każdej umywalce),
-----------------------d) lustro (nad każdą umywalką),
-----------------------------------------------------e) podajnik papieru toaletowego (po jednym przy każdej misce
--------ustępowej),
f) zestaw higieniczny do mycia miski ustępowej (po jednym przy każdej
------------------------------------------------------------------misce
ustępowej),
g) odświeżacz powietrza.
-------------------
11.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
11.1
ODTŁUSZCZENIE POWIERZCHNI
Powierzchnie zatłuszczone należy przed oczyszczeniem zmyć benzyną ekstrakcyjną
pędzlem lub szmatą.
11.2
OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Wymagany stopień oczyszczenia II poprzez piaskowanie lub śrutowanie.
11.3
POWŁOKI MALARSKIE
-Sigmacover CM Primer Cream 80m.
-Sigmacover CM Coating 60m.
a) sposób wykonania warsztatowy przez natrysk
b) montażowy przez natrysk lub pędzlem (dotyczy miejsc styków montażowych,
których zabezpieczenie warsztatowe wykonać wg punktu a – resztę na budowie)
Całkowita grubość powłoki malarskiej 140m.
12.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podstawy prawne:
 [1] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm. /
 [2] rozporządzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. „w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” /Dz. U. Nr
109, poz. 719/.
 [3] rozporządzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,
 [4] rozporządzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu
pod względem ochrony przeciwpożarowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U. 2009
r. Nr 119, poz. 998/.
Uwaga - dot. warunków ochrony ppoż:
a) wymiary podawane w projekcie zgodnie z wymaganiami rozp. [1] należy rozumieć
jako uzyskane po wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów
okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy przy uwzględnieniu
grubości skrzydła zamknięcia otworu.
b) na dzień odbioru budynku przez PSP należy przygotować projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczające (aprobaty) w stosunku do materiałów czy elementów
konstrukcyjnych budynku do stosowania w budownictwie z uwagi na wymagania
ochrony przeciwpożarowej, a w stosunku do urządzeń i instalacji ppoż. do
stosowania
w
ochronie
przeciwpożarowej
(aprobaty
techniczne,
certyfikaty
zgodności) oraz protokoły zawierające wyniki badań stanu technicznego instalacji
użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności: instalacji elektrycznej z
ppoż.
wyłącznikiem
prądu
elektrycznego,
instalacji
odgromowej,
natężenia
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, ciśnienia i wydajności hydrantów (zgodnie z
§ 3 ust. 1 rozp. [2]), a także Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oświadczenia Kierownika Budowy.
c) Wszystkie elementy budowlane, które charakteryzują się nośnością, szczelnością i
izolacyjnością ogniową (R, E, I) powinny być wykonywane jako rozwiązania
systemowe oferowane przez ich producentów zgodnie z aktualnymi świadectwami
dopuszczenia dot. ich odporności na działanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.
1)
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
 powierzchnia:
-
1 831,31 m2,
- wewnętrzna: -
2936,73 m2,
- zabudowy:
 wysokość:
-
 kubatura:
-
12,00m (obiekt „N” niski)
17 305,72 m3
 liczba kondygnacji:
- nadziemnych - 2 (parter (ZLII) + I piętro - ZLIII stanowiące jedną strefę
pożarową),
- podziemnych
- 1 (piwnica PM),
- piwnica, parter, I i II piętro (ZLIV) - część budynku wydzielona od
pozostałej z osobnym wejściem stanowiąca odrębną strefę pożarową
2)
Odległość od obiektów sąsiadujących:
 min. odległość od najbliższej granicy dz. sąsiedniej (zachodniej) – min. 1,3 m,
 min. odległość od najbliższych obiektów: na działce sąsiedniej (od budynku
mieszkalnego ZL) – 4,1 m,
 na działce własnej – budynek internatu (ZL) - 49,80 m
3)
Parametry pożarowe występujących substancji palnych – wyposażenie
pomieszczeń – standardowe, w większości wykonane z materiałów niepalnych
lub trudno zapalnych należących głównie do grupy „A” i częściowo „B”.
4)
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: pomieszczeń techniczno-
magazynowych – poniżej 500 MJ/m2.
5)
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych
pomieszczeniach:
- ZL II - parter (pomieszczenia do 25 osób przebywających jednocześnie
w grupie),
- ZLIII - I piętro (pomieszczenia do 25 osób przebywających jednocześnie
w grupie),
- PM - piwnica (pomieszczenia do 5 osób przebywających jednocześnie
w grupie),
- ZLIV - wydzielona część budynku z osobnym wejściem (piwnica, parter,
I i II piętro).
6)
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych –
z uwagi na brak czynników mogących zainicjować wybuch w normalnych
warunkach użytkowania – stref zagrożenia wybuchem nie wyznaczano.
7)
Podział obiektu na strefy pożarowe – obiekt stanowi cztery strefy pożarowe:
a) parter (ZLII) o powierzchni 1470,60 m2 wydzielony pożarowo drzwiami EI60 od
pozostałych kondygnacji. Na parterze została wydzielona pożarowo kotłownia
gazowa. Wejście do kotłowni od zewnątrz budynku.
b) piwnice (PM) o powierzchni 384,97 m2.
c) I piętro ZLIII o powierzchni 816,10 m2.
d) część mieszkalna ZLIV o powierzchni 265,06 m2.
--------------------------------------
8)
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej
i stopień rozprzestrzeniania ognia przez poszczególne elementy budowlane:
a) budynek niski ZL II wysokość kondygnacji - 3,35m, sala gimnastyczna 8,65m,
b) ZLIII - I piętro - wysokość stropu nad klatką schodową 6,48 m,
wymagana klasa „B”, przyjęta klasa "C" odporności pożarowej ponieważ poziom
nad pierwszą kondygnacją nadziemną nie przekracza 9,0m nad poziomem
terenu.
- wymagane:
 główna konstrukcja nośna (ściany nośne) – R 60,
 konstrukcja dachu - R 15,
 stropy -
REI 60,
 ściany zewnętrzne – EI 60 (dotyczy tylko pasa międzykondygnacyjnego 0,8m
wraz z połączeniem ze stropem oraz uszczelnień, dylatacji i złączy oraz
mocowań elementów okładzin elewacyjnych),
 ściany wewnętrzne - EI 30,
 przekrycie dachu
- RE 15,
 konstrukcja biegów i spoczników klatki schodowej – R 60,
 drzwi wydzielające kotłownię gazową, piwnice i klatkę schodową na parterze
– EI 60 z samozamykaczami.
Wszystkie
elementy
konstrukcyjne
powinny
spełniać
wymóg
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Projektowane i istniejące:
 główna konstrukcja nośna – murowane z cegły i pustaka – spełniają min.R 120,
konstrukcja dachu
– drewniana impregnowana do stopnia niezapalności -
wydzielona pożarowo od części użytkowej I piętra ZLIII - strop żelbetowy.
 stropy – żelbetowe spełniają REI 60 - w części szkolnej budynku (S) obudowa
stropu z płyt warstwowych do REI 60 - rozwiązanie systemowe zabudowy stropu.
 ściany zewnętrzne - jak konstrukcja nośna – min. EI 120,
 ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej lub pustaka – min. EI 60,
 przekrycie dachu
– blacha – min. E 15,
 klatka schodowa
– wylewana na mokro żelbetowa – spełnia R 120,
 drzwi wydzielające kotłownię gazową, piwnice i klatkę schodowa na parterzeEI 60 z samozamykaczami.
Wszystkie elementy konstrukcyjne będą spełniać wymóg nierozprzestrzeniania
ognia (NRO).
9)
Warunki ewakuacji: poziome ciągi ewakuacyjne szer. min. 1,5 m
(przy
wymaganej 1,4 m), wysokość drogi ewakuacyjnej – min. 2,80m (przy wymaganej
2,2m), długości dojść na odcinkach poziomych – maks. 42,0 m (przy
wymaganych 80 m, długości przejść w poszczególnych pomieszczeniach –
maks. 10 m (wymagana maks. do 40 m dla stref ZL), wszystkie drzwi
z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi szerokość skrzydła min. 0,9 m
w świetle i wysokość min. 2,0 m; drzwi główne wejściowe do obiektu – szer. min.
130cm w świetle (min. szer. skrzydła nieblokowanego min. 90 cm).
10) Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych: przepusty
instalacyjne (na kanałach wentylacyjnych prowadzących do wewnątrz budynku
przeciwpożarowe klapy odcinające) w klasie odporności ogniowej EI 60 (dla klap
ppoż. dodatkowo - S) wymaganej dla elementów, przez które przechodzą przy
przejściach przez ściany i strop kotłowni gazowej przy wielkości otworów powyżej
4 cm; kotłownia wyposażona w aktywny system sygnalizacyjno-odcinający typu
GAZEX z głowicą odcinającą umieszczoną na zewnątrz pomiędzy kurkiem, a
wprowadzeniem przewodu do budynku (powyżej 60 kW), instalacja odgromowa
w wykonaniu podstawowym.
11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych:
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego w pobliżu wejścia głównego,
 instalacja hydrantów wewnętrznych 25 obejmujących swoim zasięgiem całą
strefę chronioną,
 oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyłącznika ppoż., zaworu głównego
gazowego, hydrantów i gaśnic – zgodnie z PN, instrukcje alarmowania straży (z
wykazem
służb
alarmowych)
na
wypadek
powstania
pożaru
w pomieszczeniach ze stałą obsługa i wyjściem telefonicznym, instrukcje na
wypadek pożaru z wykazem telefonów służb alarmowych, a w pobliżu hydrantów
i gaśnic instrukcje przeciwpożarowe – ogólne;
 oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych,
 instalacja sygnalizacji pożarowej w całej strefie pożarowej.
12) Wyposażenie w gaśnice: - wymagana ilość środka gaśniczego min. 2 kg na
każde 100 m2 chronionej powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 23 kg
środka gaśniczego w gaśnicach – do gaszenia grup pożarów A, B, C
rozmieszczonych w pobliżu ciągów komunikacyjnych i hydrantów ppoż. oraz
dodatkowo jedna gaśnica w kotłowni min. GP-4x-ABC).
Przy rozmieszczaniu gaśnic zapewnić następujące warunki:
1)
odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać
człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
2)
do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m,
3)
rozmieszczenie w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
4)
w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie
źródeł ciepła (piece,grzejniki).
13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: wymagana ilość
wody – 20 dm3/s – hydranty istniejące 2 szt. w wymaganych odległościach,
wymagana wydajność każdego hydrantu: min. 10 dm3/s przy ciśnieniu
nominalnym min. 0,2 MPa – oznakowanie hydrantów zgodnie z PN.
14) Drogi pożarowe – zapewnione istniejącą ulicą 11-Listopada
przebiegającą wzdłuż dłuższego boku budynku z możliwością wjazdu na
projektowaną drogę pożarową wewnętrzną – umożliwiające przejazd bez
konieczności zawracania w odległości min 6,60m od budynku.
UWAGI KOŃCOWE!!!:
 wszystkie wymiary sprawdzać na budowie
 poziom “zero” przyjęto na poziomie projektowanej posadzki parteru
 Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie Atestami i Aprobatami producentów
wybranych materiałów budowlanych i urządzeń, zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” , zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami bhp , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych
zezwoleń (pozwolenie na budowę)
 Sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy oraz szczegółowy harmonogram prac.
 Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować
elementy i materiały posiadające wymagane przepisami atesty , świadectwa i
certyfikaty.
 Wszelkie zmiany materiałowo-konstrukcyjne wymagają pisemnej zgody
projektanta potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy.
 Wszelkie wątpliwości powstałe przy wykonywaniu prac będących tematem
niniejszego opracowania należy wyjaśniać z nadzorem autorskim.
13.
ZAGADNIENIA BHP
Personel i uczniowie będą korzystać z projektowanych i istniejących WC, szatni
i umywalni. Przewidziano pomieszczenia porządkowe dla sprzątaczek.
UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Branża architektoniczna
Branża konstrukcyjno-budowlana
PROJEKTOWAŁ:
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Marek Gierulski
Jan Hara
upr. 29/Tbg/93
upr. 71/Tbg/88
SPRAWDZIŁ:
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Krystian Mencfel
mgr inż. Adam Krupa
upr. 53/Tbg/78
upr. PDK/0166/PWOK/12
Rudnik, październik 2015 r.