ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Marii

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Marii
ZARZĄDZENIE
Nr 17/2011
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykazu symboli jednostek organizacyjnych UMCS
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zarządzam:
§1
Z dniem 1 maja 2011 r. wprowadza się
organizacyjnych UMCS:
1) REKTOR
a) Dział Organizacyjno-Prawny
- Sekcja ds. Organizacyjnych
- Zespół Legislacji Wewnętrznej
- Zespół Radców Prawnych
- Zespół Obsługi Systemu Jakości Kształcenia
b) Dział Informacji i Promocji
- Rzecznik Prasowy UMCS
- Redakcja Wiadomości Uniwersyteckich
- Redakcja strony internetowej Uniwersytetu
c) Zespół Kontroli i Audytu
- Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego
następujące symbole jednostek
-R
- RPO
- RPO-o
- RPO-lw
- RPO-rp
- RPO-jk
- RIP
- RIR
- RIP-r
- RIP-i
- RKA
- RKA-a
1
- Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
- RKA-k
d) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
i Spraw Obronnych
- RKI
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- RKI-p
- Kancelaria Tajna
- RKI-k
- Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
- RKI-o
e) Dworek Kościuszków
- RKD
2) PROREKTOR DS. OGÓLNYCH
-P
a) Biblioteka UMCS
-B
b) Wydawnictwo UMCS
- PW
c) Archiwum i Muzeum UMCS
- PA
d) Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy
z Alliance Francaise
- PO
e) Biblioteka Brytyjska
- PB
f) Centrum Języka Portugalskiego
Instytutu Camões’a
- PC
3) PROREKTOR DS. BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
-N
a) Rzecznik Patentowy
- NRP
b) Centrum Badań Naukowych
i Funduszy Zewnętrznych
- NCF
- Sekcja Badań Naukowych
- NCF-b
- Sekcja Funduszy Zewnętrznych
- NCF-f
- Sekcja Współpracy Międzynarodowej
- NCF-m
c) Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
- NCI
- Zespół Zarządzania Własnością Intelektualną
- NCI-i
- Sekcja Komercjalizacji Badań
i Współpracy Badawczej
- NCI-k
- Sekcja Obsługi Centrów Naukowych i Badawczych - NCI-c
• Centrum Dokumentacji Europejskiej
- NCE
• Centrum Badań Wschodnich
- NCW
• Centrum Biotechnologii
- NCB
• Centrum Nanotechnologii
- NCN
• Centrum Ochrony Środowiska
- NCS
4) PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
a) Centrum Nauczania
i Certyfikacji Języków Obcych
b) Centrum Języka i Kultury Polskiej
dla Polonii i Cudzoziemców
c) Centrum Europy Wschodniej
-K
- KJ
- KC
- KE
2
d) Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania
i Kursów Otwartych
e) Kolegia Licencjackie UMCS
- Kolegium Licencjackie w Radomiu
- Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej
- Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
- Kolegium Licencjackie Sztuk Pięknych
w Kazimierzu Dolnym
f) Dział Kształcenia
- Sekcja Studiów
- Sekcja Studiów Podyplomowych
i Doktoranckich
- Sekcja Planów i Rozliczeń Dydaktycznych
- Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych
- KU
- KKR
- KKP
- KKB
- KKD
- KTK
- KTK-s
- KTK-p
- KTK-r
- KTK-z
5) PROREKTOR DS. STUDENCKICH
a) Akademickie Centrum Kultury
b) Centrum Kultury Fizycznej
c) Biuro Karier
d) Biuro Rekrutacji
e) Dział Obsługi Studentów
- Sekcja Spraw Studenckich
- Sekcja Domów Studenckich
-S
- SA
- SF
- SKB
- SRB
- SDO
6) KANCLERZ
a) Ogród Botaniczny
b) Lubman UMCS
- Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS
c) Kancelaria Uniwersytetu
d) Dział Kadr i Płac
-D
- DB
- DL
7) KWESTOR Z-CA KANCLERZA
a) Kwestura
b) Dział Kontrolingu
- DK
- DKK
- DKN
8) Z-CA KANCLERZA DS. OGÓLNYCH
a) Dział BHP i Ochrony PrzeciwpoŜarowej
b) Dział Zamówień Publicznych
- Zespół Zamówień Publicznych
- Sekcja Zaopatrzenia
- Sekcja Aparatury Naukowej
- DO
- DOB
- DOP
- SDO-s
- SDO-d
- DLI
- DDK
- DDH
- DOP-p
- DOP-z
- DOP-a
3
9) Z-CA KANCLERZA
DS. TECHNICZNO-MAJĄTKOWYCH
a) Dział Eksploatacji
- Sekcja Eksploatacji Obiektów
- Sekcja Technicznego Utrzymania Obiektów
b) Dział Inwestycji i Remontów
10) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI
a) Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
b) Instytut Biologii
c) Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
d) Instytut Nauk o Ziemi
e) Zakład Biochemii
f) Pracownia Komputerowa
g) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
h) Pracownia Muzeum Zoologiczne
- DT
- DTE
- DTE-e
- DTE-t
- DTI
- WB
11) WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI
I INFORMATYKI
- WM
a) Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
b) Instytut Fizyki
c) Instytut Matematyki
d) Instytut Informatyki
-WBD
- WBIB
- WBIM
- WBIZ
- WBZB
- WBPK
- WBPE
- WBPZ
- WMD
- WMIF
- WMIM
- WMIK
12) WYDZIAŁ CHEMII
- WCH
a) Dziekanat Wydziału Chemii
- WCHD
b) Katedra Chemii Fizycznej
- WCH-kcf
c) Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
- WCH-zca
d) Zakład Chemii Nieorganicznej
- WCH-zcn
e) Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
- WCH-zck
f) Zakład Chemii Organicznej
- WCH-zco
g) Zakład Chemii Polimerów
- WCH-zcp
h) Zakład Chemii Środowiskowej
- WCH-zcs
i) Zakład Chemii Teoretycznej
- WCH-zct
j) Zakład Dydaktyki Chemii
- WCH-zdc
k) Zakład Krystalografii
- WCH-zk
l) Zakład Metod Chromatograficznych
- WCH-zmc
m) Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych
- WCH-zmp
n) Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
- WCH-zrk
o) Zakład Technologii Chemicznej
- WCH-ztc
p) Pracownia Technologii Światłowodów
- WCH-zts
q) Laboratorium Analityczne
- WCH-la
4
13) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
a) Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
b) Instytut Administracji i Prawa Publicznego
c) Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa
d) Instytut Prawa Cywilnego
e) Instytut Prawa Karnego
f) Katedra Postępowania Cywilnego
i Międzynarodowego Prawa Handlowego
g) Katedra Prawa Unii Europejskiej
h) Pracownia Informatyki Prawniczej
- WP
- WPD
- WPIA
- WPIH
- WPIC
- WPIK
- WPKC
- WPKE
- WPIP
14) WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
- WH
a) Dziekanat Wydziału Humanistycznego
b) Instytut Anglistyki
c) Instytut Archeologii
d) Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
e) Instytut Filologii Polskiej
f) Instytut Filologii Romańskiej
g) Instytut Filologii Słowiańskiej
h) Instytut Germanistyki
i) Instytut Historii
j) Instytut Kulturoznawstwa
k) Centrum Studiów Kanadyjskich
l) Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
z Pracownią Logopedyczną
15) WYDZIAŁ EKONOMICZNY
a) Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
b) Instytut Ekonomii i Finansów
c) Instytut Zarządzania
- WE
16) WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
a) Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
b) Instytut Pedagogiki
c) Instytut Psychologii
- WPP
17) WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII
a) Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii
b) Instytut Filozofii
c) Instytut Socjologii
d) Pracownia Komputerowa
- WF
- WHD
- WHIA
- WHIK
- WHIB
- WHIP
- WHIF
- WHIR
- WHIG
- WHIH
- WHIZ
- WHCK
- WHZL
- WED
- WEIE
- WEIZ
- WPPD
- WPPP
- WPPS
- WFD
- WFIF
- WFIS
- WFPK
5
18) WYDZIAŁ POLITOLOGII
a) Dziekanat Wydziału Politologii
b) Zakład Badań Etnicznych
c) Zakład Dziennikarstwa
d) Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
e) Zakład Komunikacji Społecznej
f) Zakład Myśli Politycznej
g) Zakład Praw Człowieka
h) Zakład Ruchów Politycznych
i) Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
j) Zakład Stosunków Międzynarodowych
k) Zakład Systemów Politycznych
l) Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii
- WPL
19) WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
a) Dziekanat Wydziału Artystycznego
b) Instytut Muzyki
c) Instytut Sztuk Pięknych
-WA
- WPLD
- WPL-zbe
- WPL-zd
- WPL-zfs
- WPL-zks
- WPL-zmp
- WPL-zpc
- WPL-zrp
- WPL-zsl
- WPL-zsm
- WPL-zsp
- WPL-ztm
- WAD
- WAIM
- WAIP
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 43/2008 Rektora UMCS z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie symboli jednostek organizacyjnych UMCS wchodzących w skład pionu Rektora
i pionów Prorektorów.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
6