raport z ewaluacji problemowej - Kuratorium Oświaty w Krakowie

Transkrypt

raport z ewaluacji problemowej - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Gimnazjum nr 13
Kraków
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja
zewnętrzna
polega
na zbieraniu
i analizowaniu
informacji
na temat
funkcjonowania
szkoły
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,
egzaminu
gimnazjalnego,
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te
wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Gimnazjum nr 13
2/27
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 08-01-2015 - 13-01-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Dorota Skwarek, Iwona Florczyk-Szwak. Badaniem objęto 70 uczniów (ankieta i wywiad
grupowy),
44
Przeprowadzono
rodziców
wywiad
(ankieta
i wywiad
indywidualny
grupowy)
z Dyrektorem
i 14
placówki,
nauczycieli
grupowy
(ankieta
i wywiad
grupowy).
z przedstawicielami
samorządu
lokalnego i partnerów Szkoły, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie
zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Szkoły.
Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:
OZ - Arkusz obserwacji zajęć
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"
AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
Gimnazjum nr 13
3/27
Obraz szkoły
Gimnazjum Nr 13 im. bł. Brata Alberta w Krakowie znajduje się w północnej części Krakowa, na terenie
Dzielnicy IV - Prądnik Biały. Budynek Szkoły, dzielony ze Szkoła Podstawową oraz nowo otwieranym
przedszkolem jest dostosowany do potrzeb uczniów gimnazjalnych oraz dobrze wyposażony. Szkoła posiada
bogate zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boisko sportowe, dostęp do obiektów Klubu Sportowego
"Olimpic"). Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny, (jedna w tablicę interaktywną) oraz pomoce
dydaktyczne wspomagające realizację podstawy programowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje również
biblioteka z czytelnią. Szkoła jest monitorowana, przez co uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Nauczyciele
przygotowali dla swoich uczniów bogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Duży
nacisk kładzie się na rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych młodzieży oraz pracę
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednakże w opinii uczniów oferta ta mogłaby być bardziej
atrakcyjna. Dużo miejsca poświęca się działalności charytatywnej, w której uczniowie uczestniczą bardzo
chętnie i licznie. Młodzież pod opieką doświadczonych trenerów uczestniczy w zajęciach piłki nożnej i piłki
siatkowej.
Nauczyciele
wykorzystują
w swojej
pracy
wewnętrzne
i zewnętrzne
badania
edukacyjne,
na podstawie których dokonują koniecznych modyfikacji procesów edukacyjnych. Doskonalą swój warsztat
pracy, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach metodycznych, a zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennej
pracy z uczniami. Uczniowie są zadowoleni ze swoich osiągnięć edukacyjnych, jednak wyniki egzaminów
zewnętrznych nie wskazują jednoznacznie na osiąganie oczekiwanych rezultatów, co może być podstawą
do wyznaczania kierunków pracy. Nauczyciele realizują przedsięwzięcia o charakterze antydyskryminacyjnym,
a także wspierają inicjatywy uczniowskie na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego. Współpraca z wieloma
instytucjami publicznymi integruje placówkę z lokalną społecznością oraz kształtuje jej pozytywny wizerunek.
Przedsięwzięcia te stawiają przed młodzieżą nowe wyzwania, stymulują rozwój indywidualny, zwiększają
mobilność absolwentów na rynku pracy i podnoszą jakość pracy Szkoły.
Gimnazjum nr 13
4/27
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
Gimnazjum nr 13
Adam Chmielowski-św. Brat Albert
Typ placówki
Gimnazjum
Miejscowość
Kraków
Ulica
Mackiewicza
Numer
15
Kod pocztowy
31-214
Urząd pocztowy
Kraków
Telefon
124155666
Fax
124155666
Www
www.gimnazjum13.krakow.pl
Regon
35703633000000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
104
Oddziały
4
Nauczyciele pełnozatrudnieni
1.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
20.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
10.34
Średnia liczba uczących się w oddziale
26
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
104
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Typ gminy
gmina miejska
Gimnazjum nr 13
5/27
Poziom spełniania wymagań państwa
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
B
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)
Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
B
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D)
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D)
W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)
Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia (B)
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
B
W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)
W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
uczniów i losów absolwentów (B)
Gimnazjum nr 13
6/27
Wnioski
1. Szkoła wspiera uczniów w ich indywidualnym rozwoju podejmując szereg działań w tym zakresie,
przy dużym zaangażowaniu partnerów zewnętrznych.
2. Szkoła, organizując proces kształcenia uczniów, opiera się na diagnozach wstępnych, monitorowaniu
i analizie osiągnięć każdego ucznia, co korzystnie wpływa na stabilność wyników nauczania oraz wzrost
integracji i dyscypliny w obrębie społeczności klasowych.
3. Pomimo nieznacznego spadku wartości staninowych, na podstawie analiz EWD, można stwierdzić,
że wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do osiągania
różnorodnych sukcesów edukacyjnych.
4. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości wszystkich uczniów, analizują je i na tej podstawie
organizują
pomoc
psychologiczno–pedagogiczną,
planują
zajęcia
rozwijające
ich
uzdolnienia
i zainteresowania, dzięki czemu zwiększają szanse edukacyjne swoich wychowanków.
5. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości oraz sytuację społeczną każdego ucznia, stąd powszechne
przekonanie rodziców, że wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada potrzebom ich dzieci.
6. W opinii uczniów oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez Szkołę, pomaga im w nauce, ale nie
jest dla nich zbyt atrakcyjna.
7. Szkoła wypracowuje wnioski na podstawie badań zewnętrznych oraz prowadzonych badań własnych,
co przyczynia się do poprawy jakości pracy Szkoły.
Gimnazjum nr 13
7/27
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Stan oczekiwany:
Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do
nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice
powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one
nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o
osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła dokonuje systematycznej analizy osiągnięć uczniów i zmian, które pozwalają im skutecznie
nabywać
kompetencje
określone
w podstawie
programowej.
Prowadzone
w Szkole
działania
sprzyjają rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów.
Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając
osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
Szkoła przeprowadza diagnozę na wejściu w klasie pierwszej, analizowane są świadectwa, zaświadczenia ze
sprawdzianu, opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na tej podstawie formułowane są wnioski
z nadzoru pedagogicznego, które uwzględniają zmianę metod i form pracy. Dokonuje się
podziału klas
na grupy językowe (ze względu na stopień zaawansowania), organizowane są lekcje powtórkowe z języka
polskiego, matematyki i historii w klasie I. Uwzględnia się również badania zewnętrzne np. badanie "Lepsza
szkoła". Występuje
indywidualizacja procesów nauczania pod kątem pracy z uczniami z dysfunkcjami .
W planach pracy uwzględnia się
czas na uzupełnienie wiadomości i umiejętności nieopanowanych przez
uczniów w zadowalającym stopniu.
Gimnazjum nr 13
8/27
Obszar badania:
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji
Na większości zajęć nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie prawie wszystkich kompetencji kluczowych
(rys. 1j-8j). W procesie edukacyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej ustalone dla danego przedmiotu nauczania, co potwierdziły obserwacje zajęć.
Wykres 1j
Gimnazjum nr 13
Wykres 2j
9/27
Gimnazjum nr 13
Wykres 3j
Wykres 4j
Wykres 5j
Wykres 6j
10/27
Wykres 7j
Wykres 8j
Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz
Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów stosując ocenianie bieżące
i podsumowujące, sprawdzając w jaki sposób uczniowie wykonują zadania i czy właściwie zrozumieli omawiane
kwestie. W tym celu wykorzystują różne narzędzia diagnostyczne oraz zadają uczniom pytania. Wnioski z analiz
osiągnięć uczniów są wykorzystywane przez nauczycieli do korelacji międzyprzedmiotowej, podejmowania
wspólnych
działań,
które
mają
wpływ
na nabywanie
wiedzy
i umiejętności
określonych
w podstawie
programowej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych.
Gimnazjum nr 13
11/27
Wykres 1w
Gimnazjum nr 13
12/27
Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów
przyczyniają
się
do
wzrostu
efektów
uczenia
się
i
osiągania
różnorodnych
sukcesów
edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany
etap
edukacyjny,
potwierdzają
skuteczność
podejmowanych
działań
dydaktyczno-wychowawczych
Szkoła przeprowadza badanie wszystkich uczniów z matematyki w ramach "Lepszej szkoły"- systematyczne
sprawdzanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu 3 razy w roku. Działanie to przynosi oczekiwane skutki.
Rodzice, uczniowie i nauczyciel otrzymują pełną okresową analizę wiadomości i umiejętności. Nauczyciel może
dokonać powtórek tematów słabiej opanowanych przez uczniów (na lekcjach i zajęciach wyrównawczych).
Dokonywana jest również "diagnoza na na wejściu" obejmująca analizę wiadomości i umiejętności po szkole
podstawowej. Pozwala ona dokonać podziału na grupy językowe, organizować lekcje powtórkowe, wyłonić
najsłabszych i najzdolniejszych uczniów. Na tej podstawie organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz
rozwijające zainteresowania. Nauczyciele uzyskują wskazania do pracy z uczniami o specyficznych trudnościach
w nauce. W Szkole przeprowadzane są próbne egzaminy gimnazjalne (wewnętrzne i zewnętrzne). Pozwalają
one na porównanie wyników Szkoły z wynikami gminy i województwa; zauważenie zakresu wiadomości słabiej
opanowanych przez uczniów i planowanie ćwiczeń powtórkowych z uwagi na określone typy zadań, utrwalanie
wiedzy, ćwiczenie umiejętności sprawiających uczniom trudności, pracę z zestawami egzaminacyjnymi.
W Szkole systematycznie dokonuje się badania
poziomu bezpieczeństwa, które pozwala na
rozpoznanie
potrzeb uczniów, zauważenie ewentualnych nowych zagrożeń, sprawdzenie zmian zachodzących w tym
obszarze. Działania te są skuteczne, ponieważ Szkoła spełniła warunki wymagane do uzyskania Certyfikatu
Komendy Wojewódzkiej Policji „Lider Szkół Promujących Bezpieczeństwo” (2014/2015). W ramach projektu
"Moja szkoła" przeprowadzane są badania uczniów, nauczycieli oraz rodziców dotyczące funkcjonowania Szkoły.
Działanie to jest skuteczne w kontekście postrzegania Szkoły przez rodziców i uczniów, przestrzegania praw
dziecka oraz praw rodziców przez nauczycieli, pozyskiwania informacji o pracy nauczycieli oraz zachowań
uczniów w stosunku do siebie i pracowników. W ramach badania "Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne
dla uczniów sprawnych" (przy udziale Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) dokonuje się analizy
wiedzy uczniów z języka polskiego i matematyki. W wyniku tego badania stwierdzono przyrost wiedzy
i umiejętności (obecnych klas drugich w ubiegłym roku szkolnym) w zakresie tych zajęć edukacyjnych.
Systematycznie przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna, która pozwala na sformułowanie i wprowadzenie
w życie wniosków, w zakresie dydaktyki, bezpieczeństwa, organizacji pracy, bazy i wyposażenia szkoły.
Następuje zwiększenie przepływu informacji pomiędzy rodzicami a pracownikami Szkoły. Placówka podejmuje
starania w celu zwiększenia zaangażowania rodziców w życie Szkoły. Nastąpił wzrost Edukacyjnej Wartości
Dodanej (w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym - 2013/2014 było ujemne z części humanistycznej obecnie
jest dodatnie), mimo że Szkoła uzyskała słabsze wyniki w porównaniu z rokiem 2013 mierzone w staninach.
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach. Osiągnięcia na tym polu zostały docenione przez organ
prowadzący - Szkoła otrzymała List gratulacyjny od zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. Szkoła uzyskała
również certyfikat ”WF z klasą”.
Gimnazjum nr 13
13/27
Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku
pracy
Szkoła stwarza uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa (wolontariat, samorządność,
wybory do parlamentu, wybory prezydenckie „Młodzi głosują”, włączenie się w działalność Krakowskiej Akademii
Samorządności)
oraz wspomaga umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i uczenia się
(warsztaty w zakresie preorientacji zawodowej, zajęcia wyrównawcze, zespoły rozwijające zainteresowania,
projekty edukacyjne). Ważnym elementem pracy Szkoły jest kształtowanie u uczniów umiejętności pracy
zespołowej (projekty edukacyjne, planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego, zajęcia z psychologiem, praca
na lekcjach, wycieczki, konkursy i zawody sportowe, organizacja uroczystości szkolnych). Rozwijana jest
również umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych (Światowy Dzień Języków
Obcych, konkursy wewnątrzszkolne np. Mistrz Ortografii Gimnazjum 13, konkurs recytatorski, konkurs Pieśni
i Piosenki
Angielskiej);
(możliwość
korzystania
na lekcjach
i zajęciach
(organizacja
pracy
posługiwanie
z Internetu
się
w całej
pozalekcyjnych;
na lekcjach,
nowoczesnymi
Szkole;
centrum
sprawdzianach,
technologiami
wykorzystanie
multimedialne
projekty
informacyjno-komunikacyjnymi
tablicy
i rzutników
w bibliotece);
edukacyjne,
udział
multimedialnych
myślenie
uczniów
matematyczne
w konkursach
matematycznych np. "Kangur", "Sowa matematyczna", "Matematyka w Języku Angielskim", gry terenowe);
umiejętność czytania ze zrozumieniem; analiza i interpretacja tekstów kultury; refleksyjne przetwarzanie
tekstów (teatr, kino, Konkurs Małopolski - "Akcja Pięknego Czytania", "Poczytaj mi Przyjacielu", konkursy
recytatorskie, szkolne akademie). Ponadto podejmowane są działania prowadzące do osobistego rozwoju
uczniów oraz rozwijające myślenie naukowe (projekty edukacyjne, sporządzanie referatów, własne badania np.
z biologii, wystawy prac uczniów np. rzeźba, rysunek, malarstwo, plakaty, gry edukacyjne). Rozwijane są
również takie kompetencje kluczowe jak wyszukiwanie i analiza informacji (projekty edukacyjne, referaty,
plakaty na określony temat) oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego i przestrzennego (analiza związków
przyczynowo
skutkowych,
rozwiązywanie
problemów
wymagających
tego
tupu
umiejętności,
działania
artystyczne). Działania te pozwalają uczniom ustalić ich mocne strony i wpływają pozytywnie na osiągnięcie
sukcesu w następnym etapie edukacyjnym.
Gimnazjum nr 13
14/27
Wymaganie:
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Stan oczekiwany:
W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być
one
oparte
na
diagnozie,
a
ich
skuteczność
poddawana
refleksji.
Ich
elementem
jest
przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują
nauczanie i wspierają uczniów.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła dokonuje diagnozy potrzeb uczniów oraz podejmuje działania dostosowane do ich specyfiki
oraz potrzeb środowiska. Nauczyciele organizując proces nauczania stawiają na indywidualizację
i wsparcie
uczniów.
W Szkole
podejmowanych
jest
szereg
działań
mających
na celu
przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym.
Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia
Szkoła systematycznie rozpoznaje możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną uczniów,
poprzez analizę wyników nauczania i monitorowanie zachowania. W proces ten zaangażowani są wszyscy
nauczyciele. Uczniowie
zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mający problemy emocjonalne, trudności
w nauce, trudną sytuację materialną,
i przejawy
demoralizacji,
a także
trudną sytuację życiową, przejawiający skłonność do wagarowania
pochodzący
z rodzin
niewydolnych
wychowawczo
są
objęci
opieką
psychologiczno-pedagogiczną. Wsparciem objęte są również dzieci wykazujące szczególne uzdolnienia i
zainteresowania. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w licznych akcjach charytatywnych i licznie uczestniczy
w pracy na rzecz potrzebujących. Działania podejmowane przez Szkołę są systemowe i obejmują wszystkich
uczniów, co potwierdzają również rodzice (rys. 1j, 2j).
Gimnazjum nr 13
15/27
Wykres 1j
Obszar
badania:
Wykres 2j
Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
i
rozwijające
specjalistyczne
zainteresowania
organizowane
dla
i
uzdolnienia,
uczniów
zajęcia
wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia
W Szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w tym dla uczniów z opiniami stwierdzającymi
specyficzne trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym przygotowanie uczniów
do konkursów międzyszkolnych oraz zajęcia rozwijające predyspozycje sportowe. Młodzież aktywnie uczestniczy
w działalności społecznej i wolontariacie. Oferta zajęć pozalekcyjnych pomaga uczniom w nauce, ale nie jest dla
nich zbyt atrakcyjna (rys. 1j-3j).
Gimnazjum nr 13
16/27
Wykres 1j
Wykres 2j
Wykres 3j
Gimnazjum nr 13
17/27
Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki
Szkoła prowadzi edukację antydyskryminacyjną w szerokim zakresie, wynika to z potrzeb środowiska lokalnego,
w którym Szkoła funkcjonuje. Organizowane są zajęcia profilaktyczne, spotkania z przedstawicielami Policji
i Straży Miejskiej. W ramach programu wychowawczego na lekcjach wychowawczych poruszane są tematy
dotyczące tolerancji, szacunku, otwartości na innych. W Szkole obowiązuje zakaz noszenia emblematów drużyn
sportowych oraz są organizowane zawody sportowe, których celem jest zaangażowanie w nich sympatyków
różnych klubów sportowych i przekazywanie zasad walki fair play. Młodzież angażowana jest do udziału
w akcjach charytatywnych, które mają na celu również zapobieganiu dyskryminacji. Ponadto organizowane są
konkursy, wycieczki, zajęcia integracyjne, które w swoim założeniu obejmują działania antydyskryminacyjne.
W działania te są zaangażowani wszyscy nauczyciele.
Obszar
badania:
Szkoła
lub
placówka
współpracuje
z
poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną
Szkoła współpracuje z szeregiem instytucji wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Krakowie pozwala na przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci
i młodzieży pod kątem specyficznych trudności w nauce oraz terapii psychologicznej. Organizowane są zajęcia
integracyjne, warsztaty zawodoznawcze oraz zajęcia psychologiczne. W ramach tej współpracy organizowane są
szkolenia nauczycieli np. "Jak sobie radzić z zachowaniami prowokacyjnymi uczniów", "Zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży", "Uczenie się jak postępować z dziećmi chorymi np. z zespołem Aspergera, z anoreksją".
Uczniowie Szkoły biorą udział w Krakowskiej Akademii Samorządności (UMK) oraz różnego rodzaju w akcjach
charytatywnych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, z którymi Szkoła współpracuje. Promowane
są wśród uczniów przedsięwzięcia organizowane przez różne instytucje (np. „Megamatma uczy w bibliotece”
(Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Focha), zajęcia dla uczniów przy komputerach zamiast korepetycji). Udział
w takich zajęciach pomaga uczniom przezwyciężać trudności i wspomaga ich rozwój. Współpraca z instytucjami
jest adekwatna do potrzeb uczniów. Instytucje te pomagają w diagnozowaniu uczniów, wspieraniu ich i ich
rodziców,
udzielaniu
im
pomocy,
przeciwdziałaniu
sytuacjom
stwarzającym
zagrożenia,
niosą
pomoc
nauczycielom oraz wspomagają rozwój kompetencji kluczowych.
Gimnazjum nr 13
18/27
Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające
indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia
Nauczyciele podczas zajęć indywidualizują proces nauczania. W swojej pracy wykorzystują różne metody, które
pozwalają uczniom na osiągnięcie sukcesu. Do takich sposobów można zaliczyć: organizację życia kulturalnego
uczniów;
stopniowanie trudności; powtarzanie tematów, z którymi uczniowie mieli problemy; sprawdzanie
wiedzy z mniejszej części materiału; kontrolowanie wyników na lekcji; dostosowanie form pracy do ucznia;
zmianę miejsca siedzenia. Nauczyciele w sposób systematyczny, szukają metod dotarcia do uczniów. Szeroki
wachlarz zajęć dodatkowych daje uczniom możliwość pełnego wspomagania (rys. 1j).
Wykres 1j
Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom
Większość uczniów uważa, że wsparcie, które otrzymują od nauczycieli odpowiada ich potrzebom (rys. 1j- 3j).
Również zdecydowana większość rodziców potwierdza zdanie swoich dzieci (rys. 4j-5j). Uczniowie otrzymują ze
strony Szkoły wsparcie adekwatne do swoich potrzeb.
Gimnazjum nr 13
19/27
Gimnazjum nr 13
Wykres 1j
Wykres 2j
Wykres 3j
Wykres 4j
20/27
Wykres 5j
Gimnazjum nr 13
21/27
Wymaganie:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Stan oczekiwany:
Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem
zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych
szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie
udostępniając
dane
służące
refleksji
nad
efektywnością
i
planowaniem
dalszych
działań.
Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych
źródeł.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
W Szkole analizuje się wyniki egzaminów i innych badań zewnętrznych oraz prowadzi ewaluację
wewnętrzną. Wyniki tych analiz wykorzystywane są do planowania i podejmowania działań
doskonalących procesy dydaktyczne. Prowadzone przez Szkołę badania wewnętrzne uwzględniają
potrzeby
uczniów
oraz
dydaktyczno-wychowawczych.
mają
wpływ
na modyfikację
Szkoła
prowadzi
szereg
badań
dotychczasowych
wewnętrznych
działań
zgodnych
z jej
potrzebami, w tym systemowe badania dotyczące losów absolwentów.
Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz
wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i
rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania
Podejmowane
planowania
w Szkole
analizy
dydaktycznego,
Psychologiczno-Pedagogicznej
że podstawą
do wyciągania
stanowią
realizacji
i służą
podstawę
zaleceń
wzbogacaniu
wniosków
do podejmowania
zawartych
oferty
wykorzystywanych
zajęć
adekwatnych
w opiniach
pozalekcyjnych.
w praktyce
są
działań
i orzeczeniach
Nauczyciele
zarówno
dane
w zakresie
Poradni
wskazują,
z egzaminów
zewnętrznych jak i analizy z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej Szkoły oraz przez zespoły
przedmiotowe. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są do doskonalenia procesów edukacyjnych
(rozwijania umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji, łączenia teorii z praktyką, doskonalenia
umiejętności przedmiotowych, angażowania uczniów w zajęcia, motywowania, stosowania różnych formy
wypowiedzi, stopniowania trudności, utrzymywania dyscypliny i podawania jasnych reguł, czytania ze
zrozumieniem, analizy tekstu, pokazywanie celu nauki). W wyniku analiz nastąpiło wprowadzenie zeszytu
ćwiczeń do języka polskiego w klasie 2 i 3 do podręcznika "Świat w słowach i obrazach", a w klasie 1 ćwiczeń
podstawowych z matematyki. Zmierzono potrzeby uczniów w zakresie organizacji wycieczek, imprez szkolnych,
Gimnazjum nr 13
22/27
uroczystości, konkursów wewnątrzszkolnych i zajęć sportowych. Ponadto zorganizowano zajęcia dodatkowe
z historii i wos-u dla klasy 3, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. Określono
potrzeby dotyczące bazy i wyposażenia Szkoły. Podjęto działania zmierzające do budowania pozytywnego
wizerunku Szkoły (systematyczne przekazywanie informacji o życiu Szkoły za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, zmiana strony internetowej Szkoły, nacisk na udział rodziców w uroczystościach szkolnych,
przygotowanie comiesięcznych zestawień najciekawszych działań, włączenie środowiska lokalnego w obchody
Święta Patrona, zaangażowanie rodziców w działalność klubu Olimpic np. poprzez uczestnictwo w wyjazdach
na zawody i obozy sportowe, realizacja filmów o Szkole, promocja Gimnazjum w okolicznych szkołach
podstawowych, organizacja zawodów sportowych i realizacja projektów skierowanych do uczniów ze szkół
podstawowych oraz do dzieci ze Szpitala św. Ludwika). Postawiono także na zwiększenie wpływu Samorządu
Uczniowskiego na zapisy w Statucie Szkoły dotyczące oceniania zachowania i praw uczniów oraz zwiększenie
zaangażowania Rady Rodziców w organizację imprez szkolnych, wolontariat, wycieczki i poprawę bazy Szkoły).
Wprowadzono systematyczna kontrolę zeszytów ćwiczeń z języka polskiego w klasie 2 i 3 oraz ćwiczeń
z matematyki w klasie 1. Poddano ewaluacji szkolenia Rady Pedagogicznej ("Syndrom wypalenia zawodowego",
"Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży", "Jak sobie radzić z zachowaniami prowokacyjnymi uczniów",
"Trudne rozmowy rodziców i nauczycieli") oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i spotkania
z psychologami dla rodziców i nauczycieli. Szkoła przystąpiła do programu CEO "WF z klasą" i osiągnęła
certyfikat 1 edycji. Uzyskała także tytuł "Lider Projektu Szkół Promujących Bezpieczeństwo". Obecnie
realizowany jest program Studium Prawa Europejskiego "Biblioteka przyjazna uczniowi". Na podstawie analizy
wyników egzaminu, stwierdzono, ze szczególny nacisk należy położyć na: język polski (interpunkcję,
poprawność językową, argumentację w rozprawce, znajomośc lektur, terminy literackie); historia (chronologię,
pracę z mapą, korelacje międzyprzedmiotową); język angielski (konstruowanie wypowiedzi pisemnej, pracę
z uczniem słabym nie zapominając o uczniu zdolnym). Na podstawie analizy EWD postanowiono: zwiększyć
ilości ćwiczeń oraz wykorzystać zastępstwa na zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu. Szkoła stosuje
dokładną analizę wszystkich zadań, a działania podejmowane są w następującej kolejności: ilościowa analiza
próbnego egzaminu gimnazjalnego, jakościowa analiza każdego zadania, warsztaty we współpracy z MCDN.
Obszar badania:
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane
Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań m. in. do: dokonywania zmian w ofercie zajęć
dodatkowych; urozmaicania zajęć i uatrakcyjniania oferty dydaktycznej; identyfikacji zagadnień wymagających
omówienia; zwiększania liczby ćwiczeń praktycznych oraz wprowadzania zmian dotyczących form i metod pracy
(wyk.1o). Na ich podstawie wprowadzono działania mające na celu: poprawę warunków pracy (np.rozszerzenie
monitoringu); doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i uzupełnienie księgozbioru biblioteki; pracę
z arkuszami egzaminacyjnymi; przystąpienie do programu "Pierwszy rok - pierwszy krok", w ramach którego
odbywają się spotkania rodziców uczniów klas 1 i 2 z psychologami Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
oraz inne zajęcia psychologiczne dla uczniów i rodziców wraz z konsultacjami dla wychowawców klas. Ponadto
dokonano zmian w statucie Szkoły dotyczących m.in. oceny z zachowania i używania telefonów komórkowych.
Zorganizowano także strefę Wi-Fi na terenie Szkoły i doprowadzono szerokopasmowy internet do każdej sali
lekcyjnej.
Zorganizowano
więcej
zajęć
wyrównawczych
i zaangażowano
uczniów
zdolnych
do udziału
w konkursach, grach terenowych i innych działaniach rozwijających zainteresowania. Wykorzystując wiedzę
nabytą podczas diagnozy wstępnej wprowadzono: podział klas na grupy językowe ze względu na stopień
zaawansowania; lekcje powtórkowe z języka polskiego, matematyki i historii w klasie 1 oraz języka angielskiego
Gimnazjum nr 13
23/27
i historii w klasie 3 oraz indywidualizację procesów nauczania pod kątem pracy z uczniami dysfunkcyjnymi.
W planach pracy określono czas na uzupełnienie wiadomości i umiejętności nieopanowanych przez uczniów
w zadowalającym stopniu.
Wykres 1o
Gimnazjum nr 13
24/27
Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych
Wśród badań zewnętrznych, wykorzystywanych przez grono pedagogiczne, najczęściej pojawiają się: dane
z egzaminów
zewnętrznych
(staninowe
i EWD)
oraz
zewnętrzne
badania
edukacyjne
np.
OPERON
i międzynarodowe egzaminy językowe np. TOEFL. Ponadto egzaminy z wydawnictwem "Nowa Era" i Gdańskim
Wydawnictwem Oświatowym w ramach programu "Lepsza szkoła". Na bazie analizowanych wyników,
podejmowane są działania mające na celu poprawę opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych
poprzez: pracę z arkuszami gimnazjalnymi, zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego, lekcje ćwiczeniowe i powtórkowe, udział uczniów zdolnych w konkursach).
Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły
lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów
Spośród prowadzonych przez Szkołę badań, najczęściej wykorzystywane są wyniki ewaluacji wewnętrznej.
W roku szkolnym 2013/14 były to wymagania w zakresie: aktywności uczniów; respektowania norm
społecznych; wspomagania rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz organizacji
procesów edukacyjnych, z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych. Obecnie są to: nabywanie wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej; respektowanie norm społecznych; wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem
ich indywidualnej sytuacji oraz organizacja procesów edukacyjnych, z uwzględnieniem wniosków z analizy
wyników egzaminu gimnazjalnego i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach Programu "Lepsza
szkoła" prowadzi się badania wszystkich uczniów w zakresie opanowania umiejętności matematycznych (3 razy
w roku). Ponadto dokonuje się diagnozy "na wejściu" (analiza wiadomości i umiejętności nabytych w szkole
podstawowej), a także prowadzi próbne egzaminy gimnazjalne (wewnętrzne i zewnętrzne) w klasie 3. Szkoła
uczestniczy poza tym w badaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole "Moje bezpieczeństwo"; badaniu
uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczącym funkcjonowania Szkoły "Moja Szkoła" oraz badaniu "Klasa
włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych" (przy udziale Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie). Wyniki powyższych badań wykorzystywane są do:
●
oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów;
●
planowania pracy zespołów przedmiotowych i zespołów uczących w danej klasie;
●
oceny bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły;
●
organizacji zajęć dodatkowych;
●
aktualizacji Programu profilaktyki i Programu wychowawczego Szkoły oraz ich ocenie;
●
prowadzeniu działań poprawiających bazę i wyposażenie Szkoły;
●
planowaniu i organizowaniu szkoleń Rady Pedagogicznej;
●
organizacji zajęć wspomagających dla uczniów z zakresu integracji, asertywności, odpowiedzialności
karnej nieletnich, cyberprzemocy, zawodoznawstwa.
Ponadto Szkoła śledzi losy absolwentów pod kątem ich zainteresowania konkretnymi szkołami lub profilami
szkół, co pozwala zmodyfikować plan zajęć dodatkowych. Działania związane z pozyskiwaniem informacji
o losach absolwentów mają charakter powszechny i regularny (coroczna analiza wyboru i przyjęcia do szkoły
ponadgimnazjalnej (Moduł Universo) - ok. 80% uczniów kontynuuje naukę w szkołach kończących się maturą).
Gimnazjum nr 13
25/27
Absolwenci zapraszani są na uroczystości szkolne, dzień otwarty Szkoły, uroczystości jubileuszowe. Absolwenci
inicjują i organizują spotkania dla gimnazjalistów, aby zachęcić ich do podjęcia edukacji w szkołach, w których
się uczą. Odwołując się do przykładu absolwentów, nauczyciele motywują gimnazjalistów do doskonalenia
własnych umiejętności i wiadomości, wskazują wzory do naśladowania. Sukcesy absolwentów zachęcają
gimnazjalistów do nauki (w Szkole eksponowane są dyplomy, certyfikaty i
osiągnięcia absolwentów).
Absolwenci i uczniowie współpracują także w ramach działalności UMCS "Olimpic", tworząc drużyny piłki nożnej
i siatkowej. Tradycją Szkoły stały się również spotkania wychowawców z absolwentami oraz podtrzymywanie
kontaktów za pomocą mediów społecznościowych.
Gimnazjum nr 13
26/27
Raport sporządzili
●
Dorota Skwarek
●
Iwona Florczyk-Szwak
Kurator Oświaty:
........................................
Gimnazjum nr 13
27/27