OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANYCH DOCHODACH

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANYCH DOCHODACH
Załącznik nr 6a do Instrukcji kredytowania osób fizycznych
Oświadczenie Wnioskodawcy
o uzyskiwanych dochodach
Ja .........................................................................., nazwisko rodowe………………………….. urodzony/a …………………………
( imię i nazwisko)
zameldowany/a………................................................................................................................... legitymujący/a się dokumentem
tożsamości o nazwie ........................ Seria ........... Nr ……............. wydanym przez ....................................................................
w .............................................................................., dnia .........................................PESEL ………………………
OŚWIADCZAM, że:
1.
Uzyskuję stały dochód z tytuły emerytury /renty* ………………...................................……….
2.
Świadczenie przyznane jest na czas nieokreślony*/na czas określony do dnia ..........................................* .
3.
Średni miesięczny dochody netto z ostatnich trzech miesięcy wynosi ......................................zł (słownie
(podać rodzaj świadczenia)
złotych ................. ....................................................).
4.
Wynagrodzenie moje jest*/nie jest* obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w kwocie …....................
złotych miesięcznie.
5.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w oświadczeniu są prawdziwe i kompletne, według stanu na
dzień złożenia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 06.04.1997r.
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), po zapoznaniu się z jego brzmieniem.
data i podpis Wnioskodawcy
składany w obecności pracownika Banku
podpis pracownika Banku
potwierdzającego tożsamość osoby składającej podpis
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty