Oświadczenie potwierdzające aktualność dokumentów

Transkrypt

Oświadczenie potwierdzające aktualność dokumentów
Załącznik nr 6 do Zasad weryfikacji dokumentów (…)
imię i nazwisko
PESEL
nazwa firmy
Pieczęć firmy
adres firmy
REGON
Oświadczenie potwierdzające aktualność dokumentów założycielskich firmy
Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.), oświadczam, że wszystkie złożone przeze mnie dokumenty do wniosku o udzielenie
kredytu hipotecznego są prawdziwe i nadal aktualne.
miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić
wypełnia pracownik banku
data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie
podpis klienta

Podobne dokumenty